Tải bản đầy đủ (.docx) (20 trang)

Những giải pháp nâng cao chất lượng múa hát tập thể cho học sinh tiểu học

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (62.81 KB, 20 trang )

1. Mở đầu
1.1 Lý do chọn đề tài
1.2 Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài
1.3 Đối tượng nghiên cứu
1.4 Phương pháp nghiên cứu
2. Nội dung sáng kiến kinh nghiệm
2.1. Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm
2.2. Thực trạng về chất lượng múa hát tập thể tại trường Tiểu học
Minh Khai 1, thành phố Thanh Hóa
2.3. Các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề
2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục,
với bản thân, đồng nghiệp và nhà trường
3. Kết luận, kiến nghị:
3.1 Kết luận
3.2 Kiến nghị
Tài liệu tham khảo
1. Mở đầu
1.1. Lý do chọn đề tài
TRANG
1
1
1
2
2
2
2
3
5
14
16
16


17
Đội TNTP Hồ Chí Minh được thành lập dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác
Hồ và sự dìu dắt của Đồn TNCS Hồ Chí Minh không ngừng lớn mạnh và phát
triển. Tổ chức Đội trở thành một tổ chức rất cần thiết và quan trọng cho thiếu nhi.
Ngày nay, giáo dục và đào tạo đang được Đảng và Nhà nước quan tâm và
xem đầu tư cho giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đặc biệt là tầng lớp thiếu niên,
nhi đồng là những chủ nhân tương lai của đất nước, là những người kế thừa sự
nghiệp và phát huy truyền thống cha anh. Đáp ứng được những nhu cầu trên, mục


tiêu giáo dục đào tạo nói chung và giáo dục học sinh Tiểu học nói riêng có nhiệm
vụ đào tạo ra những con người có tính tự chủ, năng động, sáng tạo, có kiến thức
văn hóa... Để làm tốt việc giáo dục học sinh thì vai trị của tổ chức Đội TNTP Hồ
Chí Minh chiếm một vị trí quan trọng nên hoạt động Đội cần phải đảm bảo tính
lành mạnh, thu hút, gây hứng thú và tính chất vui chơi giải trí.
Để giúp học sinh hứng thú tham gia học tập và các hoạt động tập thể thì
Tổng phụ trách đội cần có năng lực và phương pháp tổ chức hoạt động. Qua 17
năm làm công tác Đội tại trường Tiểu Minh Khai 1, ngoài việc tổ chức các hoạt
động vui chơi, tìm hiểu lịch sử Đảng, Đồn, Đội, Bác Hồ... thì hàng ngày vào
những giờ ra chơi Liên đội đã thực hiện khởi động bằng các bài múa hát tập thể
thay cho những động tác thể dục giữa giờ.
Múa hát tập thể là một hoạt động vô cùng hấp dẫn đối với học sinh Tiểu
học. Ngoài việc tránh nhàm chán, tạo khơng khí vui tươi và sơi nổi thì hoạt động
múa hát tập thể gúp học sinh bồi đắp thêm lịng u thích, sự ham muốn khám
phá về âm nhạc, bồi dưỡng đạo đức và đời sống tinh thần được phong phú. Sau
mỗi giờ học căng thẳng, được tham gia hoạt động múa hát tập thể các em sẽ cân
bằng tâm lí và sẽ tiếp thu các giờ học tiếp theo được tốt hơn. Và đây cũng là lí
do mà tôi chọn nghiên cứu đề tài “Những giải pháp nhằm nâng cao chất
lượng múa hát tập thể cho học sinh tiểu học”.
1.2. Mục đích nghiên cứu

- Tạo ra một sân chơi vui tươi, lành mạnh, là môi trường để học sinh giao
lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, đồng thời giúp cho các em đội viên
rèn luyện kỹ năng tham gia các hoạt động tập thể. Góp phần định hướng giá trị
thẩm mỹ cho học sinh về nét đẹp học đường.
- Tạo sự phấn khởi cho học sinh trong các tiết học tiếp theo, giúp các em
nhanh nhẹn hơn, tiếp thu bài tốt hơn.
- Giúp học sinh mạnh dạn, tích cực tham gia các hoạt động của Liên đội
góp phần xây dựng Liên đội vững mạnh.
1.3. Đối tượng nghiên cứu
2
Những giải pháp nâng cao chất lượng múa hát tập thể cho học sinh Tiểu
học năm học 2019-2020 tại Liên đội Tiểu học Minh Khai 1 – phường Trường
Thi – Thành phố Thanh Hóa.
1.4. Phương pháp nghiên cứu
1.4.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận:
Phương pháp phân tích – tổng hợp tài liệu.
1.4.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn:
- Phương pháp điều tra.
- Phương pháp quan sát.
- Phương pháp truyền khẩu.
- Phương pháp làm mẫu.


1.4.2. Phương pháp thống kê toán học:
- Phương pháp toán học thống kê xử lý số liệu.
- Phương pháp phân tích tổng hợp.
2. Nội dung sáng kiến kinh nghiệm
2.1. Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm
* Về mặt tâm lí học:
Đối với lứa tuổi trẻ nhỏ, sự phát triển cá thể các q trình tâm lí và các

phẩm chất tâm lí được nghiên cứu các dạng hoạt động khác nhau đang được
phát triển.
Mỗi dạng hoạt động có vai trò, tác dụng khác nhau đối với sự phát triển
nhân cách của các em. Những quan sát hằng ngày cho thấy, trẻ em rung cảm và
suy nghĩ không giống người lớn, trẻ nhỏ khơng làm được rất nhiều điều, có
những gì, có thể làm được những gì, nó sẽ thay đổi như thế nào và sẽ có được
những gì trong quá trình sống và hoạt động theo lứa tuổi…
* Về mặt giáo dục học:
Trong quá trình học tập, hoạt động trong nhà trường, các em nhỏ được thể
hiện thông qua tính giáo dục đạo đức trong các mơn học cũng như các hoạt động
ngoại khoá. Chẳng hạn, một học sinh tiểu học vừa là Đội viên TNTP Hồ Chí
Minh vừa là thành viên của đội ngũ phụ trách Sao, vừa là thành viên của đội
tuyên truyền măng non, vừa là cây văn nghệ của nhà trường… Khi học sinh
tham gia các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đội… Các em quen dần với việc tơn
trọng tập thể, cơng việc mình làm, những ý kiến, việc làm đó được tập thể kiểm
tra và đánh giá. Muốn vậy, trước hết đòi hỏi người phụ trách phải có khả năng
xây dựng được một tập thể, học sinh tốt, có yêu cầu chặt chẽ đối với học sinh
3
cũng như cơng việc, phải có sự lãnh đạo thống nhất, mỗi học sinh phải được
bình đẳng trước tập thể.
* Về mặt xây dựng Đội:
Hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh là con đường giáo dục khơng thể
thiếu trong quá trình giáo dục trẻ em. Bởi vì mỗi trẻ em trong quá trình giáo dục
để phát triển trí tuệ, phẩm chất, năng lực đều phải bằng nhiều con đường khác
nhau. Đối với Đội TNTP Hồ Chí Minh phương pháp giáo dục là thông qua hoạt
động thực tiễn của Đội và tự rèn luyện đội viên. Chính vì vậy công tác Đội được
Đảng ta và Bác Hồ coi đó là sự nghiệp đào tạo một lớp người mới cho xã hội.
2.2. Thực trạng về chất lượng múa hát tập thể tại trường Tiểu học
Minh Khai 1, thành phốThanh Hóa
2.2.1. Thuận lợi:

* Đối với nhà trường:
- Sân chơi bãi tập, đồ dùng, thiết bị dạy học đảm bảo, đáp ứng tối thiểu
nhu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh trong nhà trường.
- Các hoạt động của nhà trường nói chung , hoạt động Đội nói riêng được


sự hỗ trợ chỉ đạo sát sao của Ban giám hiệu nhà trường, được sự quan tâm của
các đoàn thể đặc biệt là tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
* Đối với Tổng phụ trách đội:
- Thường xuyên được tham gia tập huấn các chương trình, bài hát, múa tập
thể.
- Có nhiều năm trong cơng tác làm tổng phụ trách Đội, có năng khiếu về
múa hát.
* Đối với các anh chị phụ trách:
- Nhà trường có đội ngũ cán bộ, giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn về
trình độ, có phương pháp làm việc khoa học, phương pháp giảng dạy hay, có tâm
với nghề, hồn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ được giao.
- Đa số các anh chị phụ trách có năng lực, kinh nghiệm và nhiệt tình
trong các hoạt động tập thể.
* Đối với học sinh:
- Học sinh ngoan, hiền, lễ phép, có thái độ học tập và sinh hoạt đúng đắn,
tích cực, tạo động lực cho việc hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
- Là học sinh thành phố ngoài những giờ học và tham gia các hoạt động
trong nhà trường các em còn được bố mẹ cho tham gia vào các Câu lạc bộ trong
nhà trường; các Trung tâm văn hóa văn nghệ của Thành phố. Nên có nhiều em
có năng khiếu hát hay, múa dẻo…
4
- Học sinh thích tham gia các hoạt động tập thể như múa, hát, sinh hoạt
trò chơi nên thuận lợi cho việc tổ chức các buổi múa hát tập thể.
2.2.2. Khó khăn:

* Đối với nhà trường:
- Sân trường cịn nắng, chưa có cây xanh bóng mát rộng rãi, chưa đảm
bảo yêu cầu vui chơi, sinh hoạt, luyện tập thể dục thể thao cho học sinh. Âm
thanh loa máy chưa ổn định.
- Nguồn kinh phí hoạt động đội của nhà trường chưa đáp ứng hết được
các hoạt động trong Liên đội.
* Đối với Tổng phụ trách đội:
- Đôi khi cịn lúng túng trong cơng tác tổ chức, chỉ đạo, việc phối hợp với
anh chị phụ trách chưa nhịp nhàng.
- Thời gian dự kiến dành cho hoạt động múa hát tập thể cịn ít.
* Đối với anh (chị) phụ trách:
- Một số anh (chị) phụ trách đứng lớp chưa thực sự nhiệt tình, cịn ngại
hoạt động làm ảnh hưởng khơng nhỏ tới việc sinh hoạt tập thể làm hạn chế hứng
thú của các em.
2.2.3. Khảo sát
Năm học 2019 -2020, ngay sau 2 tuần tựu trường, tôi đã tiến hành khảo
sát bằng nhiều hình thức và có kết quả như sau:
Mức
độ


Tổng
số HS
1506
Thực
hiện
đúng, đẹp
các động
tác
Thực hiện

đúng các
động tác
nhưng chưa
đẹp
SL
SL
TL
SL
TL
SL
TL
SL
451
30%
301
20%
90
6%


286 19%
TL
378 25%
Thực hiện
Thực hiện
đúng các động
chưa đúng
tác nhưng
một số
chưa tập

động tác
trung
Chưa
thực hiện
được các
động tác
TL
- Khi tổ chức khảo sát tình hình trên cho thấy có nhiều em cịn rất lúng
túng, ngại ngùng trong việc tập múa trước nhiều người. Có những em cịn khơng
thực hiện được u cầu nào, hầu hết tập trung ở các em học sinh lớp nhỏ 1,2.
Đặc biệt có những em biểu hiện sự khơng thích. Đa số những em thực hiện
đúng, đẹp các động tác là những em có năng khiếu và được tham gia học tập tại
câu lạc bộ của nhà trường và các trung tâm văn hóa văn nghệ của thành phố.
5
- Trong quá trình thực hiện việc việc múa hát sân trường tơi thấy một số
học sinh cịn chưa thuộc lời bài hát, thực hiện các động múa còn qua loa.
- Số học sinh trong nhà trường tương đối đông (1506 học sinh) nên việc
thực hiện tập múa cho toàn Liên đội rất khó khăn.
2.3. Các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề nâng cao chất
lượng múa hát tập thể cho học sinh tiểu học
Từ những khó khăn trong múa hát tập thể, với nhiều năm kinh nghiệm
làm Tổng phụ trách Đội, cùng với việc tìm hiểu nghiên cứu về chất lượng múa
hát tập thể trong công tác Đội tôi đưa ra “một số giải pháp nhằm nâng cao chất
lượng múa hát tập thể cho học sinh tiểu học” để giải quyết những hạn chế khó
khăn, hạn chế tình trạng múa hát tập thể.
2.3.1. Tìm hiểu nguyên nhân khách quan và chủ quan
Để giúp học sinh khắc phục những hạn chế, trước hết phải tìm hiểu


nguyên nhân tồn tại là do đâu? Tại sao các em lại không hứng thú tham gia và

khi tham gia thì hiệu quả chưa cao? Qua quá trình tổ chức thực hiện và tìm hiểu
tơi nhận thấy ngun nhân chủ yếu sau:
* Nguyên nhân khách quan:
- Học sinh học lớp 1 mới vào trường còn bỡ ngỡ với các hoạt động trong
trường Tiểu học khác với trường mầm non, động tác của bài múa phức tạp hơn
nên các em tiếp thu cịn chậm.
- Trong q trình tập luyện học sinh tương đối đông, không gian chật chội
nên việc triển khai tập luyện toàn Liên đội hiệu quả chưa cao.
- Trên sân tập chưa có bóng mát nên thời tiết cịn ảnh hưởng đến việc tập
luyện.
* Nguyên nhân chủ quan:
- Sự phối hợp giữa các anh chị phụ trách trong việc triển khai hoạt động
còn chưa đồng bộ.
- Trường Tiểu học Minh Khai 1 là trường lớn, có nhiều hoạt động mà bản
thân tơi là tổng phụ trách đang cịn phải đứng lớp (làm cơng tác kiêm nhiệm)
nên đơi khi cịn khó khăn về mặt thời gian, chưa tập trung được nhiều vào một
hoạt động. Để thực hiện được tốt chất lượng múa hát tập thể, người phụ trách
phải thực sự chuyên tâm và đầu tư thời gian. Không nên coi nhẹ việc múa vận
động phụ họa cho bài hát, không phải chỉ cho các em múa hát theo kiểu bắt
chước, đại khái…mà cần cho các em biết múa hát tập thể một cách thường
xuyên, đều, đẹp.
6
2.3.2. Xây dựng và triển khai kế hoạch:
Sau khi tìm hiểu ngun nhân tơi đã tiến hành xây dựng kế hoạch và triển
khai kế hoạch như sau:
* Xây dựng kế hoạch:
Để triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao, tôi xác định là phải xây dựng kế
hoạch tốt, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí của học sinh tiểu học. Kế hoạch xây
dựng phải đảm bảo được về mục tiêu giáo dục toàn diện, phù hợp với vùng
miền, cơ sở vật chất hiện có, phù hợp với sức khỏe, trình độ học sinh.

- Ngay từ đầu năm học, căn cứ vào kế hoạch số 89/KH – THMK1 ngày
20/08/2019 V/v thực hiện năm học của nhà trường năm học 2019 - 2020, và căn
cứ vào chương trình cơng tác Đội của Hội đồng đội Thành phố, tôi đã xây dựng
kế hoạch: “Tổ chức múa hát tập thể”.
- Việc lựa chọn bài hát để xây dựng kế hoạch cúng là một việc làm hết sức
quan trọng chính vì vậy phải chọn những bài thích hợp với lứa tuổi, theo chủ đề,
chọn những bài hát vui tươi, hồn nhiên, dễ hát, dễ thuộc.... mang tính yêu nước,
ca ngợi Đảng, Bác Hồ, anh hùng dân tộc, Đội... Và các bài hát mà Tổng phụ
trách được đi tập huấn.
Ví dụ:
7


Tháng
Chủ điểm
Bài thực hiện
9
Truyền thống nhà trường
Mái trường em học bao điều hay
10
Chăm ngoan học giỏi
Ở trường cô dạy em thế
11
Tôn sư trọng đạo
Vui đến trường
12
Uổng nước nhớ nguồn
Cháu hát về đảo xa
1+2
Mừng Đảng, mừng xuân

Em là mầm non của Đảng
3
Tiến bước lên Đoàn
Khăn quàng thắm mãi vai em
4


Hịa bình và hữu nghị
Điều em muốn
5
Bác Hồ kính u
Hoa thơm dâng Bác
Ví dụ: Kế hoạch tổ chức múa hát tập thể năm học 2019 – 2020:
HỘI ĐỒNG ĐỘI TP. THANH HĨA
LIÊN ĐỘI TH MINH KHAI 1
*****
Số:… /KH-LĐ
CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Minh Khai 1, ngày 10 tháng 9 năm 2019
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG MÚA HÁT TẬP THỂ
NĂM HỌC 2019 – 2020
Thực hiện chương trình Cơng tác đội và phong trào thiếu nhi năm học
2019 -2020 của Hội đồng Đội các cấp;
Thực hiện kế hoạch năm học 2019 - 2020 của trường Tiểu học Minh Khai
1 về việc tổ chức các hoạt động Ngoài giờ lên lớp cho học sinh tồn trường.
Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, Liên đội trường Tiểu học Minh
Khai 1 xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giữa giờ và múa hát tập thể
trong Liên đội năm học 2019-2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH – U CẦU
1. Mục đích:
- Tạo tinh thần thoải mái, thư giãn sau các tiết học, giúp cho học sinh có
tinh thần học tập tốt hơn.
8
- Tăng thêm tính chủ động, mạnh dạn cho học sinh.
- Góp phần xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
2. Yêu cầu
- 100% học sinh đều thực hiện được các bài múa hát sân trường theo chủ


đề, chủ điểm của tháng.
- Các bài múa hát phải được lựa chọn phù hợp với lứa tuổi của học sinh
và dễ thuộc dễ nhớ.
II. NỘI DUNG - HÌNH THỨC
1. Nội dung
Triển khai, tập luyện các bài múa hát sân trường theo chủ điểm:
Tháng
Chủ điểm
Bài thực hiện
9
Truyền thống nhà trường Mái trường em học bao điều hay
10
Chăm ngoan học giỏi
Ở trường cô dạy em thế
11
Tôn sư trọng đạo
Vui đến trường
12
Uổng nước nhớ nguồn

Cháu hát về đảo xa
1+2
Mừng Đảng, mừng xuân Em là mầm non của Đảng
3
Tiến bước lên Đoàn
Khăn quàng thắm mãi vai em
4
Hịa bình và hữu nghị
Điều em muốn
5
Bác Hồ kính yêu
Hoa thơm dâng Bác
- Tổ chức một số hội thi đồng diễn “Múa hát tập thể” trong phạm vi nhà
trường.
2. Hình thức
- Tập luyện từng bài theo chủ đề, chủ điểm của tháng
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Tập huấn cho anh (chị) phụ trách và BCH Liên đội
1.1.Tập huấn cho anh chị phụ trách:
- Tổng phụ trách tập huấn cho các anh (chị) phụ trách.
- Thời gian tập huấn: Thứ 7 ngày 14 tháng 9 năm 2019.
1.2. Tập huấn cho BCH Liên đội:
- Tổng phụ trách tập huấn cho BCH Liên đội.
- Thời gian tập huấn: Các buổi giao ban trong Ban chỉ huy Liên đội.


2. Tiến hành tập luyện
2.1. Tập luyện ở chi đội, sao nhi đồng:
- Giao cho các anh chị phụ trách tập luyện.
- Thời gian: Tự lên kế hoạch phù hợp.

2.2. Tập luyện toàn liên đội
- Tổng phụ trách đội, các anh (chị) phụ trách, Ban chỉ huy liên đội.
- Thời gian: Vào các giờ ra chơi giữa giờ trong tuần.
9
3. Tổ chức một số hội thi đồng diễn “ Múa hát sân trường”
- Thời gian: Ngày 20/11/2019 chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam;
Ngày 26/3/2020 chào mứng ngày thành lập Đồn thanh niên cộng sản Hồ
Chí Minh.
Trên đây là tồn bộ kế hoạch tổ chức hoạt động múa hát tập thể trong giờ
ra chơi của Liên đội trường Tiểu học Minh Khai 1, kính mong BGH nhà trường
tạo điều kiện giúp đỡ; Các bộ phận được phân công thực hiện nghiêm túc để
Liên đội hoàn thành kế hoạch năm học 2019 - 2020.
Trong q trình thực hiện có vướng mắc, khó khăn gì, các bộ phận thơng
báo với đồng chí Tổng phụ trách Đội để kịp thời giải quyết.
Nơi nhận:
- BGH;
- Tổ trưởng CM;
- Lưu LĐ.
Tổng phụ trách Đội
Trần Thị Thu Phương
DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU
Đào Thị Yên
10

* Triển khai kế hoạch:
Kế hoạch được triển khai trong cuộc họp Hội đồng sư phạm nhà trường
để các tổ chức, các anh (chị) phụ trách cùng phối hợp thực hiện. Mặt khác kế
hoạch được thông báo rộng rãi đến từng học sinh trong nhà trường ở tiết Chào
cờ đầu tuần, các anh chị phụ trách triển khai cho lớp mình trong tiết sinh hoạt
lớp.

2.3.3. Tổ chức đa dạng các hình thức tập luyện:
* Tập huấn cho anh (chị) phụ trách và Ban chỉ huy Liên đội:
Sau khi xây dựng kế hoạch cụ thể, việc đầu tiên là tập huấn cho các anh
(chị) phụ trách và Ban chỉ huy Liên đội theo từng bài. Việc tập huấn được chia


thành 2 buổi, 1 buổi dành cho các anh chị phụ trách và 1 buổi dành cho BCH
Liên đội.
Tôi đã tiến hành theo các bước sau:
- Chuẩn bị tập hát: In sẵn bài hát cần tập (theo chủ điểm từng tháng đã
nêu ở trên) để phát cho Anh (chị) phụ trách và Ban chỉ huy Chi - Liên đội.
- Lựa chọn động tác: Đây là khâu rất quan trọng vì nó góp phần vào sự
thành cơng của giáo viên khi hướng dẫn các em, bởi khi đã chuẩn bị tốt thì giáo
viên sẽ thấy tự tin hơn, tiết kiệm được thời gian, học sinh được hoạt động nhiều
hơn. Rất nhiều giáo viên Tổng phụ trách coi nhẹ khâu này vì cho rằng không
11
quan trọng, nên khi hướng dẫn cho học sinh giáo viên còn lúng túng, cứng nhắc,
nhàm chán. Do đó giáo viên cần biên soạn các động tác phụ họa sao cho phù
hợp nhưng dễ nhớ, dễ thực hiện mà nhìn vẫn đều, đẹp mắt rồi thực hiện thành
thạo, để khi biểu diễn và hướng dẫn cho các em được tốt hơn.
+ Phối hợp cùng với giáo viên thể dục lựa chọn các động tác thể dục đầu
giờ và giữa giờ lồng ghép vào bài múa.
+ Lựa chọn đạo cụ: Có thể thêm vào các đạo cụ để gây thêm phần sinh
động và hứng thú cho các em như bơng tua, khăn qng đỏ hay quạt....Ví dụ:
Bài “Khăn qng thắm mãi vai em” có thể cầm thêm khăn quàng đỏ trên tay
thực hiện với các động tác.
+ Hướng dẫn cụ thể một số bài múa hát tập thể được áp dụng tại trường.
Ví dụ bài: “Hoa thơm dâng Bác” - Sáng tác: Hà Hải.
Câu hát 1: “Những cháu ngoan Bác Hồ khăn quàng bay rực rỡ, như
những bông hoa thơm hoa đẹp trăm miền”. Hai tay để ngang ngực rồi từ từ đưa

lên cao tung ra hai bên và hạ xuống chân bước đều tại chỗ theo phách (thực hiện
2 lần).
12
Câu hát 2: “Cùng về đây khoe sắc thắm, cùng về đây ngát hương thơm”.
Hai tay để trước ngực vỗ đều theo tiết tấu chân dậm đều tại chỗ theo phách.
Câu hát 3: “Bơng hoa nghìn việc tốt, bơng hoa học hành chăm, bông hoa
chi đội mạnh”. Hai tay để trước ngực từ từ giơ lên cao rồi cùng ngả về hai bên
phải, trái theo nhịp đồng thời chân đưa lên nhún theo.
Câu hát 4: “Để xứng đáng mang tên cháu ngoan Bác Hồ là những bơng
hoa thơm kính dâng Bác Hồ”. Hai tay để ngang ngực từ từ đưa lên cao và lắc đều
cổ tay (làm 2 lần).
- Tập hát.
+ Giáo viên tổng phụ trách hát mẫu bài hát một vài lần thật đúng nhịp điệu


và rõ ràng.
+ Ngắt ra từng đoạn ngắn và tập từng câu. Mỗi câu tập 2-3 lần cho thuộc
rồi mới sang câu khác.
+ Từ câu thứ hai trở đi, mỗi khi tập xong một câu thì hát lại từ câu đầu
cho bài hát được liên tục.
+ Để ý nghe chỗ nào sai thì sửa ngay, vì khi quen rồi thì rất khó sửa, khi
nào hát đúng mới sang câu khác.
+ Khi đã tập hết bài thì phân nhịp bằng cách cho vỗ tay.
+ Tập xong nên kiểm tra lại theo nhóm.
+ Nhắc người học hát nên học thuộc lịng, đừng nhìn vào giấy.
+ Yêu cầu hát lớn và mạnh dạn để tạo bầu khơng khí.
Lưu ý: Khi hướng dẫn chúng ta cần hết sức khéo léo, kiên nhẫn, khơng
nóng vội; không tập quá nhanh, lướt qua những câu chưa thuộc; ln ln
khuyến khích mà khơng chế diễu người hát kém hay có chất giọng “đặc biệt”.
* Xây dựng đội hình kiểu mẫu của học sinh:

Lựa chọn các em học sinh có năng khiếu tốt trong việc thực hiện các động
tác và mạnh dạn trước tập thể.
13
- Tập luyện kỹ càng cho các em từ lời bài hát cho đến động tác, trau chút
động tác kết hợp giữa chân - tay - đầu - ánh mắt - nét mặt phải kết hợp nhịp
nhàng như thế nào để các em thể hiện không bị sai và lỡ nhịp.
- Hướng dẫn thành thạo cho đội hình kiểu mẫu, để khi tập các em đứng ở
trước hàng làm mẫu cho các bạn múa theo.
* Triển khai và thực hiện tại Chi đội và các sao Nhi đồng:
Sau khi các giáo viên được tập huấn thì tơi hướng dẫn giáo viên tập cho
học sinh theo lớp (Chi đội, sao). Thời gian tập vào giờ ra chơi, tiết sinh hoạt lớp,
tiết trông trẻ cuối buổi chiều… Để nâng cao được sự hứng thú tham gia tập
luyện của học sinh, điều đầu tiên là bản thân mỗi giáo viên phải thực hiện được
các bài múa hát tập thể. Đối với giáo viên khơng có sở trường trong việc hát và
múa tôi hướng dẫn họ sử dụng tốt băng hình và cử 2 em trong Ban chỉ huy Liên
đội đến làm mẫu.
Trong quá trình giáo viên tập luyện cho học sinh tơi bố trí thời gian đến
từng chi đội. sao nhi đồng để đôn đốc và giúp đỡ một số giáo viên hạn chế trong
việc múa và hát.
Lưu ý: Mỗi buổi tập chỉ cần cho các em tập từ 2-3 động tác. Trong quá
trình tập giáo viên nên khen ngợi các em học sinh để tăng thêm phần hứng thú
trong các buổi tập, tránh quát mắng, tránh làm ức chế tâm lý của học sinh. Giáo
viên lúc này sẽ là người chỉ huy, hướng dẫn và uốn nắn cho các em, tập kỹ
những động tác của từng câu, từng đoạn, sửa ngay nếu thấy sai; sau mỗi câu,
mỗi đoạn chúng ta nên quay lại từ đầu để cho bài múa được liền mạch. Đặc biệt
giáo viên luôn động viên khuyến khích các em mạnh dạn hơn, tạo cho các em
khơng khí thoải mái, cần chú ý đến những em nhút nhát khơng có khiếu múa


hát. Phải tăng cường kiểm tra để cho tất cả các em, em nào cũng được tham gia.

Việc cho các em có năng khiếu, trình bày tốt làm mẫu trước lớp là rất cần thiết
vì các em sẽ gây được hứng thú và sự thi đua cho các bạn.
* Triển khai và thực hiện toàn Liên đội:
Sau khi tập luyện hoàn thành bài và thực hiện tốt tại Chi đội thì Liên đội
sẽ tổ chức tập luyện ráp cho tồn Liên đội.
- Cho đội hình mẫu đã được lựa chọn và tập luyện từ trước đứng hàng đầu
tiên để làm mẫu cho các em đứng phía sau. Đội múa mẫu phải thuộc kỹ điệu múa,
không ngập ngừng.
- Tổng phụ trách, và các Anh (chị) phụ trách quan sát theo dõi quản lý và
hướng dẫn học sinh.
14
- Ban chỉ huy Chi đội theo dõi quan sát ý thức, tác phong xếp hàng, các
động tác tập giữa các Chi đội với nhau để ghi điểm như trong buổi họp xây dựng
kế hoạch đã thống nhất.
- Trong quá trình theo dõi nếu thấy có những em học sinh khơng tập, chỉ
đùa nghịch trong hàng, hoặc làm các công việc khác. Ban chỉ huy Chi đội cần
báo cáo ngay cho giáo viên. Sau buổi tập kết thúc, cuối buổi Tổng phụ trách cần
phải có nhận xét đánh giá kết quả của buổi tập. Cần phải khen các em trước, sau
đó mới rút kinh nghiệm những lớp, những học sinh thực hiện chưa tốt và cùng
các bạn để tìm hướng giải quyết.
- Kiểm tra uốn nắn, động viên, đây là bước cũng rất quan trọng. Như
chúng ta thấy dù làm bất cứ việc gì cũng chờ đến sự đánh giá kết quả. Các em
cũng vậy, khi hát và trình diễn xong đều muốn lắng nghe sự đánh giá, nhận xét
của cô giáo. Nhận xét chung và đặc biệt khéo léo trong việc nhận xét, sửa chữa,
khích lệ riêng cho từng học sinh.
Ví dụ: Uốn nắn học sinh.
Khi tập múa bài hát có những học sinh chưa thực hiện được tôi đã trực
tiếp đến bên các em để tận tình hướng dẫn lại cho học sinh đó tập đi tập lại động
tác mà em đó chưa thực hiện được.
Ví dụ: Nhận xét, khích lệ học sinh.

Chúng ta có thể nhận xét như thế này:
Em làm rất tốt phát huy nhé!
Em múa dẻo và đẹp đấy!
Em làm gần đúng rồi đấy, cố lên nào!
Tôi nghĩ sau khi được uốn nắn, nhận được những câu khích lệ động viên
kịp thời thì học sinh chắc chắn sẽ thực hiện tốt hơn nhiều. Một điều hết sức cần
phải tránh ở đây là: Tổng phụ trách Đội không được quát mắng học sinh trước
tập thể, nếu quát mắng các em trước tâp thể thì sẽ phản tác dụng. Vì ở lứa tuổi
này các em rất dễ bị kích động, suy nghĩ chưa mang tính ổn định, sẽ dẫn đến
những rủi ro khơng đáng có.


15
Học sinh toàn trường thực hiện các bài múa hát tập thể.
2.3.3. Tạo hứng thú cho học sinh qua các hội thi, hội diễn:
- Hội thi múa hát sân trường là một hoạt động văn hóa có ý nghĩa sâu sắc
nhằm động viên và phát huy phong trào văn hóa, văn nghệ trong tập thể giáo viên
và học sinh. Đồng thời cũng là cơ hội để các em học sinh tăng cường sức mạnh,
đồn kết và giúp các em có thêm những phút thư giãn, giải trí bổ ích sau những
ngày học tập căng thẳng. Tạo điều kiện cho các em có năng khiếu văn nghệ được
rèn luyện, thể hiện tài năng bản thân, giúp nhà trường phát hiện những tài năng mới
để bồi dưỡng và tham gia các hội thi của các cấp.
- Liên đội đã tổ chức hội thi múa hát tập thể và dân vũ, khiêu vũ được các
lớp đầu tư kĩ lưỡng cả về trang phục, đạo cụ cũng như cách thức dàn dựng nội
dung.
- Hội thi kết thúc trong khơng khí vui tươi, đầm ấm, để lại nhiều cảm xúc
trong lòng người xem và được Ban giám khảo đánh giá rất cao.
Ngoài những hội thi múa hát tập thể thì Liên đội cịn lựa chọn các bạn có
năng khiếu thành lập câu lạc bộ sở thích để tập luyện hoặc chọn các bài đặc sắc
của các lớp tham gia biểu diễn đồng diễn tại các ngày hội, ngày lễ…

2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục,
với bản thân, đồng nghiệp và nhà trường:
Sau khi áp dụng các giải pháp như trên, tôi nhận thấy việc thực hiện múa
hát tập thể của Liên đội đã có chuyển biến rõ rệt theo hướng tích cực, giúp cho
Tổng phụ trách, đội ngũ Anh (chị) phụ trách, nhận thức tốt về vai trò của cơng
tác Đội, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho Đội viên sinh hoạt, vui chơi; đến với
các em bằng tình thương và trách nhiệm, ln động viên uốn nắn kịp thời bằng
nghệ thuật sư phạm thích hợp, chắc chắn hiệu quả của cơng tác sẽ tốt hơn, góp
phần quan trọng nâng cao chất lượng học tập và củng cố nề nếp trong nhà
trường.
16
Việc múa hát tập thể đã trở thành một hoạt động không thể thiếu ở trường
Minh Khai 1. Mỗi khi tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ ra chơi, học sinh
xếp hàng ngăn nắp háo hức để thực hiện những bài múa dưới sân trường. Hoạt
động múa hát sân trường của Trường Tiểu học Minh Khai 1 đã thu được những
thành quả đáng khích lệ. Học sinh toàn trường nhớ và biểu diễn rất tốt các động
tác, múa đều và đẹp, tạo ra phong trào múa hát, học tập sôi nổi, thú vị tại trường
học. Các em phát huy được năng khiếu của bản thân, mạnh dạn, tự tin, đoàn kết
hơn khi tham gia các hoạt động giáo dục. Các em biết yêu thương, chia sẻ, có
trách nhiệm hơn với bản thân, bạn bè, trường lớp, từ đó nâng cao chất lượng học
tập. Với những điệu múa “Cháu hát về đảo xa”, “Ở trường cô dạy em thế”,
“Sao vui của em”, “Khăn quàng thắp sáng bình minh”, cùng với nội dung bài


hát và hoạt động kết hợp với âm nhạc đã giáo dục học sinh tình cảm trong sáng,
lành mạnh, phát triển trí tuệ, làm phong phú đời sống tinh thần, hướng tới giáo
dục đạo đức, thẩm mĩ cho các em.
Một số các bài múa hát theo chủ đề, chủ điểm
Kết quả khảo nghiệm cuối học kì II - năm học 2019 -2020
Mức Thực hiện

độ đúng, đẹp
các động
tác
Tổng
số HS
SL
TL
1506
1105 73%
Thực hiện
đúng các
động tác
nhưng chưa
đẹp
Thực hiện
Thực hiện
Chưa
chưa
đúng các động
thực hiện
đúng một
tác nhưng
được các
số động
chưa tập
động tác
tác
trung
SL
TL

SL


TL
SL
TL
SL
TL
331
22%
70
5%
0
0%
0
0%
Đây là một số hình ảnh thể hiện được kết quả của hoạt động múa hát tập
thể:
Hình ảnh học sinh tồn trường múa hát tập thể trong giờ ra chơi.
17
Hình ảnh học sinh tham gia đồng diễn tại “Hội khỏe Phù Đổng tỉnh”.
3. Kết luận, kiến nghị:
3.1. Kết luận:
Qua công tác Đội nói chung và cơng tác tổ chức rèn kĩ năng hát múa tập
thể và nghi thức Đội nói riêng, tôi rút ra kết luận sau:
- Những thành công của Liên đội là sự minh chứng thực tế quá trình rèn
luyện các kĩ năng đội viên trong nhà trường. Từ sự nỗ lực, phấn đấu và đầy
quyết tâm cao của tất cả các Anh (chị) phụ trách và của toàn Liên đội cũng đã
tạo ra một bước tiến mới vượt bậc.- Để nâng cao chất lượng kĩ năng nghi thức Đội và múa hát tập thể sân
trường cho tất cả các em thiếu nhi đã góp phần khơng nhỏ vào thành tích chung
của Liên đội, thành cơng cho nhà trường thì tổng phụ trách Đội phải biết phối
hợp tất cả các lực lượng trong nhà trường như các anh (chị) phụ trách, Đoàn
thanh niên, Ban chỉ huy Liên đội và phải dày cơng tìm tịi, học hỏi, tích lũy vốn
kiến thức, hiểu biết để thực nghiệm trong công tác của mình.
- Với các anh (chị) phụ trách phải ln tự học hỏi khơng ngừng nâng cao
trình độ chun mơn, nghiệp vụ cơng tác Đội, sưu tầm những hình thức sinh
hoạt mới nhằm từng bước nâng cao hiệu quả của công tác tổ chức rèn kĩ năng
hát múa tập thể, từ đó nâng cao hiệu quả của việc rèn kĩ năng cho các đội viên.
3.2. Kiến nghị:
3.2.1. Đối với nhà trường:
Luôn quan tâm, tạo điều kiện cho Liên đội và Tổng phụ trách hoàn thành
tốt các kế hoạch trong năm học.
3.2.2. Đối với Hội đồng Đội:
Thường xuyên mở lớp tập huấn về hát múa tập thể cho đội ngũ Tổng phụ
trách nhằm giúp cho Tổng phụ trách nắm bắt chắc chắn hơn về kĩ năng hát múa
để từ đó có định hướng và phương pháp thực hiện đúng đắn hơn, trọng tâm và
hiệu quả hơn.
Trên đây là những kinh nghiệm mà tôi đã rút ra được sau những năm làm
công tác Tổng phụ trách Đội khi tổ chức hoạt động múa hát sân trường. Rất
mong được sự góp ý của các cấp lãnh đạo và các anh chị đồng nghiệp.
18
Tôi xin chân thành cảm ơn!
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỜNG ĐƠN VỊ
Hiệu trưởng
Thanh Hố, ngày 10 tháng 5 năm 2020
CAM KẾT KHƠNG COPY
Người viết

Đào Thị Yên
Trần Thị Thu Phương
19
TÀI LIỆU THAM KHẢO
STT
1
2


3
4
5
Tên Tài Liệu
Tác giả
Điều lệ và hướng dẫn thực hiện điều
TW Đồn
lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh (sửa đổi)
Sưu tầm các bài hát về thiếu nhi
Nhiều tác giả
Sưu tầm các động tác thể dục, múa. Nhiều tác giả
Phương pháp thực hành nghi thức,
nghi lễ Đội thiếu niên tiền phong Hồ HĐĐ TW
Chí Minh (sửa đổi)
Sổ tay phụ trách
Bùi Văn Ngợi
Năm xuất bản
Tháng 9 năm 2013
NXB Thanh Niên
NXB Thanh Niên
20

DANH MỤC CÁC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG
ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD&ĐT, CẤP SỞ GD&ĐT
VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN
STT
1
2

3
4
TÊN ĐỀ TÀI SKKN
“Kinh nghiệm bồi dưỡng
thường xuyên Ban chi huy
chi Đội ở trường Tiểu học


Minh Khai 1”
“Một số phương pháp dạy
học phát huy tính tích cực
của học sinh trong phân
mơn học hát ở trường Tiểu
học”
“Giải pháp giúp học sinh
Tiểu học học tốt môn Âm
nhạc”
“Giải pháp nâng cao tính
hiệu quả các hoạt động Đội
trong trường Tiểu học”
×