Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

apps trong doanh nghiệp

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (12.83 KB, 1 trang )

Hỗ trợ các hoạt động nghiệp vụ chính của doanh nghiệp
Chức năng chính của phầm mềm quản lý quan hệ khách hàng
-

Quản lý thơng tin KH
Quản lý dvu chăm sóc KH
Phân loại KH

Ngoài ra: thiết lập hệ thống, đăng nhập hệ thống,Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×