Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

11 – Trường Trung học Quốc Gia CHU VĂN AN (Trường Bưởi)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (54.74 KB, 3 trang )

(1)

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN


LỊCH ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG PHÒNG THỰC HÀNH -

TUẦN TỪ 4/11 ĐẾN 9/10Ngày Tên GV Lớp Nội dung ĐK P.HÓA 1 P. HÓA 2 P. HÓA QT P. LÝ 1 P. LÝ 2 P. LÝ QT


T. HAI
4/11


Cô Kim Hoa 11 Tin Thực hành bài số 2: Tính chất hợp chất N, P 2- S
- 11 Sinh Thực hành bài số 2: Tính chất hợp chất N, P 4- S


Thầy P.Thắng 11 Anh Thực hành bài số 1: đo E, R, r 2- S


T. BA
5/11


T. TƯ
6/11


Cô Kim Hoa 11 Lý Thực hành bài số 2: Tính chất hợp chất N, P 1- S
- 11 Văn Thực hành bài số 2: Tính chất hợp chất N, P 2- S
- 11 D3 Thực hành bài số 2: Tính chất hợp chất N, P 3- S
Cô Hương 12 SN Thực hành bài số 2:t/c protein, vật liệu polime 4- C


T.NĂM
7/11


Cơ Q. Anh 11 Tốn Thực hành bài số 1: đo E, R, r 2, 3- ST. SÁU
8/11


Cô Hương 12 Nhật Thực hành bài số 2:t/c protein, vật liệu polime 2- S(2)

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN


LỊCH ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG PHÒNG THỰC HÀNH -

TUẦN TỪ 16/9 ĐẾN 21/9Ngày Tên GV Lớp Nội dung ĐK P.HÓA 1 P. HÓA 2 P. HÓA QT P. LÝ 1 P. LÝ 2 P. LÝ QT


T. HAI
16/9(3)

T. BA
17/9


T. TƯ
18/9


T. NĂM
19/9


T. SÁU
20/9


×