Tải bản đầy đủ (.docx) (5 trang)

02

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (96.93 KB, 5 trang )

(1)

Trường THCS Nguyễn Viết XuânĐề ôn tập


Môn Lý – lớp 9


ĐỀ 02I.Lý thuyết:1.Dòng điện xoay chiều là gì? Các cách tạo ra dòng điện xoay chiều?
2. Nêu câu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều?


3. Nêu các tác dụng của dòng điện xoay chiều ? cho ví dụ ?


4.a- Nêu cách làm giảm hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện. Viết CT tính hao phí.
b- Chọn biện pháp có lợi nhất để giảm cơng suất hao phí trên đường dây tải điện? Vì sao?
Nếu tăng HĐT lên 3 lần thì sẽ giảm cơng suất hao phí đi mấy lần?


II- Bài tập:Câu 1: Bộ góp của máy phát điện xoay chiều gồm những chi tiết chính sau:
A. Hai bán khuyên và hai chổi quét .


B. Hai vành khuyên và một bán khuyên .
C. Một vành khuyên và hai chổi quét .
D. Hai bán khuyên và một chổi quét .


Câu 2: Hãy tìm hiểu và cho biết ở Việt Nam các máy phát điện lớn trong lưới điện quốc gia có
tần số là:


A. Tần số 100 Hz .
B. Tần số 75 Hz .


C. Tần số 50 Hz .
D. Tần số 25 Hz .


Câu 3: Trong máy phát điện xoay chiều, khi nam châm quay thì trong cuộn dây dẫn xuât hiện
dòng điện xoay chiều. Câu giải thích đúng là:


A. Từ trường qua tiết diện S của cuộn dây luôn tăng.
B. Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây luôn tăng.


C. Số đường sức từ qua tiết diện cuộn dây luân phiên tăng , giảm.
D. Từ trường qua tiết diện S của cuộn dây không biến đổi.


C âu 4: Để truyền đi cùng một công suât điện, nếu đường dây tải điện dài gâp đơi thì cơng st
hao phí vì tỏa nhiệt sẽ:


A. Tăng 2 lần .
B. Tăng 4 lần .
C. Giảm 2 lần .


D. Không tăng, không giảm .


C âu 5: Trên cùng một dây dẫn tải đi cùng một công suât điện nếu dùng dây dẫn có tiết diện
tăng gâp đơi thì cơng st hao phí vì tỏa nhiệt sẽ:


A. Tăng 2 lần .
B. Giảm 2 lần .
C. Tăng 4 lần .
D. Giảm 4 lần .(2)

A. Phf = UR


U2 .


B. Phf = P


2


R
U2 .
C. Phf = P2R


U .
D. Phf = UR


2


U2 .


Câu 7 : Trong máy phát điện xoay chiều bắt buộc phải có các bộ phận chính nào để có thể tạo
ra dòng điện :


A. Nam châm vĩnh cửu và sợi dây dẫn nối hai cực nam châm
B. Cuộn dây dẫn và nam châm


C. Cuộn dây dẫn và lõi sắt


D. Nam châm vĩnh cửu và sợi dây dẫn nối hai cực nam châm


Câu 8 :Bộ góp của máy phát điện xoay chiều gồm những chi tiết chính nào ?
A. Hai vành bán khuyên và hai chổi quétB. Hai vành khuyên và hai chổi quét


C. Một vành bán khuyên, mọt vành khuyên và hai chổi quét
D. Chỉ có hai vành khuyên


Câu 9 : Một máy phát điện xoay chiều có câu tạo và hoạt động như sau :
A. Hai cuộn dây quay ngược chiều nhau quanh một nam châm
B. Một cuộn và một nam châm quay cùng chiều ,cùng một trục
C. Một cuộn dây quay trong từ trường của một nam châm đứng yên
D. Hai nam châm quay ngược chiều nhau ở quanh một cuộn dây


Câu 10 : Khi truyền đi cùng một công suât điện ,muốn giảm công suât hao phí vì toả
nhiệt,dùng cách nào trong các cách dưới đây là có lợi .Chọn câu trả lời đúng


A. Tăng hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn lên hai lần
B. Tăng tiết diệndây lên hai lần


C. Giảm chiều dài hai lần
D. Giảm hiệu điện thế hai lần


Câu 11 :Khi truyền tải điện năng đi xa, hao phí là đáng kể khi điện năng chuyển hoá thành
dạng năng lượng nào sau đây ?


A. Hoá năng


B. Năng lượng ánh sáng
C. Nhiệt năng


D. Năng lượng từ trườngCâu 12 : Một trong những phương án làm giảm hao phí điện năng trên đường dây truyền tải
điện là giảm điện trở của dây dẫn .Chọn phương án không hợp lí


A. Phải làm dây dẫn có tiết diện lớn
B. Tốn kém rât lớn lượng kim loại màu
C. Phải có hệ thống cột điện lớn


D. Sử dụng dây dẫn có tiết diện nhỏ


Câu 13: Trong cuộn dây dẫn kín xuât hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều khi số đường sức từ
xuyên qua tiết diện S của cuộn dây .(3)

B. luôn luôn giảm
C. luân phiên tăng giảm.
D. luôn luôn không đổi


Câu 14:Khi nào xuât hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều trong cuộn dây dẫn kín ?
A. Cho cuộn dây dẫn kín quay trong từ trường của một nam châm điện.
B. Đưa nam châm lại gần cuộn dây


C. Đưa cuộn dây dẫn kín lại gần nam châm điện


D. Tăng dòng điện chạy trong nam châm điện đặt gần ống dây dẫn kín .
Câu 15: Chọn câu phát biểu đúng :


A. Dòng điện xoay chiều rât giống dòng điện một chiều của pin
B. Dòng điện xoay chiều rât giống dòng điện một chiều của acquy
C. Dòng điện xoay chiều có chiều thay đổi.


D. Dòng điện xoay chiều có chiều luân phiên thay đổi.Câu 16: Các thiết bị nào sau đây không sử dụng dòng điện xoay chiều ?
A. Máy thu thanh dùng pin.


B. Bóng đèn dây tóc mắc vào điện nhà 220V
C. Tủ lạnh


D. Ấm đun nước


Câu 17:Thiết bị nào sau đây có thể hoạt động tốt đối với dòng điện một chiều lẫn dòng điện
xoay chiều?


A. Đèn điện.
B. Máy sây tóc
C. Tủ lạnh


D. Đồng hồ treo tường chạy bằng pin


Câu 18:Dòng điện xoay chiều có thể được tạo nên từ :
A. đinamô xe đạp.


B. ắc quy
C. pin


D. ắcquy khô


Câu 19: Điều nào sau đây không đúng khi so sánh tác dụng của dòng điện một chiều và dòng
điện xoay chiều ?


A. Dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều đều có khả năng trực tiếp nạp điện


cho ắcquy.


B. Dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều đều toả ra nhiệt khi chạy qua một dây
dẫn


C. Dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều đều có khả năng làm phát quang bóng
đèn


D. Dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều đều gây ra từ trường .
Câu 20: Chọn phát biểu đúng về dòng điện xoay chiều :


A. Dòng điện xoay chiều có tác dụng từ yếu hơn dòng điện một chiều
B. Dòng điện xoay chiều có tác dụng nhiệt yếu hơn dòng điện một chiều
C. Dòng điện xoay chiều có tác dụng sinh lý mạnh hơn dòng điện một chiều
D. Dòng điện xoay chiều tác dụng một cách không liên tục.(4)

B. Có những thời điểm , hiệu điện thế nhỏ hơn 220V


C. 220V là giá trị hiệu dụng . Vào những thời điểm khác nhau , hiệu điện thế có thể lớn
hơn hoặc nhỏ hơn hoặc bằng giá trị này .


D. 220V là giá trị hiệu điện thế nhât định không thay đổi.


Câu 22: Một đoạn dây dẫn quân quanh một lõi sắt được mắc vào nguồn điện xoay chiều và
được đặt gần 1 lá thép . Khi đóng khố K , lá thép dao động đó là tác dụng :


A. cơ
B. nhiệt
C. điện
D. từ.Câu 23: Trong thí nghiệm đặt kim nam châm dọc theo trục của nam châm điện, khi ta đổi
chiều dòng điện chạy vào nam châm điện thì hiện tượng :


A. kim nam châm điện đứng yên
B. kim nam châm quay một góc 900
C. kim nam châm quay ngược lại.
D. kim nam châm bị đẩy ra


Câu 24: Đặt một nam châm điện A có dòng điện xoay chiều chạy qua trước một cuộn dây dẫy
kín B . Sau khi công tắc K đóng thì trong cuộn dây B có xt hiện dòng điện cảm ứng . Người
ta sử dụng tác dụng nào của dòng điện xoay chiều ?


A. Tác dụng cơ
B. Tác dụng nhiệt
C. Tác dụng quang
D. Tác dụng từ.


Câu 25: Một bóng đèn dây tóc có ghi 12V – 15W có thể mắc vào những mạch điện nào sau
đây để đạt độ sáng đúng định mức :


A. Bình ăcquy có hiệu điện thế 16V


B. Đinamơ có hiệu điện thế xoay chiều 12V.
C. Hiệu điện thế một chiều 9V


D. Hiệu điện thế một chiều 6V


Câu 26: Tác dụng nào phụ thuộc vào chiều của dòng điện ?
A. Tác dụng nhiệtB. Tác dụng từ.
C. Tác dụng quang
D. Tác dụng sinh lý


Câu 27: Để đo cường độ dòng điện trong mạch điện xoay chiều , ta mắc ampe kế :
A. nối tiếp vào mạch điện .


B. nối tiếp vào mạch sao cho chiều dòng điện đi vào chốt dương và đi ra chốt âm của
ampe kế


C. song song vào mạch điện


D. song song vào mạch sao cho chiều dòng điện đi vào chốt dương và đi ra chốt âm của
ampe kế


Câu 28: Để đo hiệu điện thế giữa hai đầu mạch điện xoay chiều , ta mắc vôn kế :
A. nối tiếp vào mạch điện(5)

C. song song vào mạch điện.


D. song song vào mạch sao cho chiều dòng điện đi vào chốt dương và đi ra chốt âm của
ampe kế


Câu 29: Một bóng đèn có ghi 6V-3W lần lược mắc vào mạch điện một chiều , rồi vào mạch
điện xoay chiều có hiệu điện thế 6V thì độ sáng của đèn ở :


A. mạch điện một chiều sáng mạnh hơn mạch điện xoay chiều
B. mạch điện một chiều sáng yếu hơn mạch điện xoay chiều
C. mạch điện một chiều sáng không đủ công suât 3W


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×