Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

đề 45 th hợp hòa

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (112.2 KB, 3 trang )

(1)

PHÒNG GD&ĐT TAM DƯƠNG KHẢO SÁT THÁNG 5
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỢP HÒA MƠN: TỐN- LỚP 4
Họ và tên: . . . (Thời gian làm bài : 40 phút)


Lớp: 4. . . . (Không kể thời gian giao đề)


Điểm Nhận xét của giáo viên


...
...
...
(Lưu ý: Đề gồm 02 mặt, học sinh làm trực tiếp vào đề thi này)


Bài 1. Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng:
1. Giá trị chữ số 6 trong số 456701 là:


A. 60 B. 600 C. 6000 D. 60000


2. Dãy phân số được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:
A. 34;5


6;
1
2;
4
3 B.
1
2;
5
6;
4


3;
3
4 C.
4
3;
1
2;
3
4;
5
6 D.
1
2;
3
4;
5
6;
4
3


3. Diện tích hình bình hành có độ dài đáy 3dm, chiều cao 23cm là:


A. 690cm B. 690cm2 C. 69dm2 D. 69cm2


4.Hình thoi có đợ dài hai đường chéo lần lượt là 16 cm và 12 cm. Diện tích của
hình thoi là:


A. 56 cm2 B. 192 cm2 C. 86 cm2 D. 96 cm2


Bài 2.1. Mẹ mua một số cam rồi xếp vào các đĩa. Nếu mỗi đĩa 3 quả hoặc 5 quả thì vừa hết
số cam. Biết số cam ít hơn 20 quả. Hỏi mẹ mua bao nhiêu quả cam?


Hãy viết kết quả đúng vào chỗ chấm:
Mẹ mua ... quả cam.
2. Điền dấu > , < , = ?


a. 2m25dm2 …….. 25dm2


c.
2
3 …..


3
4


b. 4 tấn 5 tạ ... 4500 kg
d. 12 phút …… 50 giây
3. Đúng điền Đ, sai điền S vào ô trống


a. Trên bản đồ tỉ lệ 1: 1000, chiều dài nhà em đo được là 2cm. Như vậy chiều dài
thật của nhà em là 20m.(2)

Bài 3: a) Đặt tính rồi tính


2996 : 28 237 x 108


...
...


...
...
...
...


b. Tính
1 +


3


4 =
4
3 -


1


3


5
2


= ...
...
...
...
...
...


Bài 4: Mợt thửa ṛng hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 30 m và chiềurộng bằng 52 chiều dài. Trung bình cứ 1m2 thu hoạch được 3


5 kg thóc. Hỏi


thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?(3)

ĐÁP ÁN


Bài 1 : 3 điểm (0,5 đ/câu)


Câu 1 2 3 4


Ý đúng C D B D


Bài 2 : 2 điểm ( tính đúng kết quả mỗi phép tính được: 0,5 điểm)


1. 15 (0,5 điểm) 2. a, > b,= c, < d, < ( mỗi phần đúng 0,25đ)
3. a. Đ b. S ( mỗi phần đúng 0,25đ)


Bài 3: 2 điểm ( Thực hiện và đúng các bước tìm y mỗi bài: 0,25 điểm)


a. 107 25596 ( mỗi phần đúng 0, 5đ)
b. 7/4 3/6 = ½ ( mỗi phần đúng 0, 5đ)


Bài 4: (3điểm)


Vẽ đúng sơ đồ: 0, 25đ


Hiệu số phần bằng nhau là: 5 - 2 = 3 (phần) 0,5điểmChiều rộng thửa ruộng là: 30 : 3 x 2 = 20m 0,5 điểm


Chiều dài thửa ruộng là: 20 + 30 = 50 m 0,5điểm


Diện tích thửa ṛng là: 50 x 20 = 1000m2 0, 5điểm
Số thóc thu hoạch được trên thửa ruộng là:


1000 x 35 = 600kg = 6 tạ 0,5điểm

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×