Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

Đón đoàn GĐ Miền Đông

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (94.32 KB, 1 trang )

(1)

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẮKLẮK ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT KHỐI 10
TRUNG TÂM LUYỆN THI TRÍ VIỆT Môn: Đại số


Thời gian 45 phút, không kể thời gian giao đề
I. PHẦN CHUNG (7.0 điểm)


Câu 1. (2.0 điểm)


Cho mệnh đề P(x) = “x4 = x


1) Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau: P(0), P(1), P(2).


2) Dùng kí hiệu  hoặc viết lại mệnh đề P(x) để được mệnh đề đúng.
Câu 2. (2.0 điểm)


1) Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau và lập mệnh đề phủ định của các mệnh đề
đó: A = “x  R; x2 – 3x + 2 > 0”, B = “xR; x4 + 5x2 – 6 =0”.


2) Cho 3 tập hợp: A = (–  ; -2] , B = [– 4 ; 2] và C = (0 ; 5).
Tìm: (A  B)  (A  C), A\(B C).


Câu 3. (2.0 điểm)


1) Chiều dài của con đường l = 189,62 m0,01 m. Hãy viết số quy tròn của số gần


đúng 189,62.


2) Cho số thực a < 0. Tùy theo giá trị của a. Hãy tìm4
; 9a ;a


 
   
 
II. PHẦN RIÊNG (3.0 điểm)


1. Theo chương trình Chuẩn.
Câu 4.a. (1.0 điểm)


Cho hai tập hợp: A

n |n l số nguyên tố và n < 9àB = {n  | nước của 6}


Tìm A \ B, A B.
Câu 5.a. (1.5 điểm)


1) Cho A, B là các tập hợp. Chứng minh: A B A


2) Tìm số các tập con của tập hợp {a, b, c}


2. Theo chương trình Nâng cao.
Câu 4.b. (1.0 điểm)


Chứng minh rằng: nếu n là số nguyên lẻ thì 3n + 2 cũng là số nguyên lẻ.
Câu 5.b. (20 điểm)


1) Xét tính đúng sai của mệnh đề sau:“Nếu mệnh đề PQ là mệnh đề sai. Thì mệnh đề QP cũng là mệnh đề sai”.
2) Cho hình chữ nhật có các kích thước 2m0,02 ; 3m m0,04m. Chứng minh chu vi
hình chữ nhật là10m0,12 .m


..………..………..Hết..………..………..

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×