Tải bản đầy đủ (.docx) (4 trang)

ĐỀ THI KSCL LẦN 4 MÔN GDCD LỚP 11 NĂM HỌC 2016-2017

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (103.18 KB, 4 trang )

(1)

TRƯỜNG THPT LÊ XOAY


Năm học 2016 - 2017 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN IVMôn: Giáo dục công dân 11
Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)


Mã đề thi 132
(Thí sinh khơng được sử dụng tài liệu)


Họ, tên thí sinh:... SBD: ...


Câu 1: Bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao hàm
A. tính nhân đạo và dân tộc cao cả. B. tính tồn nhân dân sâu sắc.


C. tính nhân văn và nhân dân sâu sắc. D. tính nhân dân và dân tộc sâu sắc.
Câu 2: Chỉ ra nội dung cơ bản của công nghiệp hoá, hiện đại hoá?


A. Xây dựng nền kinh tế quốc phong toàn dân, an ninh nhân dân.
B. Xây dựng quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa.


C. Yêu cầu xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội.
D. Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất.


Câu 3: Trong nền sản xuất hàng hóa, giá cả của hàng hóa được hiểu là


A. quan hệ giữa hàng và tiền. B. biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hóa.
C. tổng chi phí và lợi nhuận. D. chi phí để sản xuất hàng hóa.


Câu 4: Một trong những phương hướng để thực chính sách tài nguyên và bảo vệ mơi trường là gì?
A. Bảo tồn đa dạng sinh học.


B. Khai thác đi đôi với bảo vệ, tái tạo, có biện pháp bảo vệ mơi trường.


C. Xử lí kịp thời những hành vi vi phạm môi trường.


D. Khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.


Câu 5: Theo chủ trương của Nhà nước, mọi tài nguyên đưa vào sử dụng đều phải nộp thuế và trả tiền
thuế nhằm mục đích gì?


A. Ngăn chặn tình trạng hủy hoại đang diễn ra nghiêm trọng.
B. Sử dụng tiết kiệm tài nguyên, tiết kiệm cho tương lai.
C. Sử dụng hợp lí tài nguyên, ngăn chặn khai thác bừa bãi.
D. Hạn chế việc sử dụng để cho phát triển bền vững đất nước.


Câu 6: Tháng 12 năm 2016, với những chứng cứ thu thập được Tòa án nhân dân tỉnh X đã ra quyết định
bắt giam và khởi tố vụ án tung tin nói xấu nhà nước, xuyên tạc chế độ xã hội chủ nghĩa mà kẻ chủ mưu là
đối tượng Y và 2 đồng bọn của hắn. Việc làm trên của Toàn án tỉnh X đã thể hiện chức năng nào của nhà
nước ta?


A. Tổ chức xây dựng và bảo đảm thực hiện các chính sách xã hội.
B. Tổ chức xây dựng và quản lí văn hóa, giáo dục, khoa học.
C. Tổ chức, xây dựng và bảo đảm quyền, lợi ích của công dân
D. Bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.


Câu 7: Trong một cuộc họp bàn về việc xây dựng đường liên thôn, ông T – trưởng thôn mời bà con trong
thôn phát biểu ý kiến về kế hoạch và mức đóng góp kinh phí. Rất nhiều người góp nhiều ý kiến trên tinh
thần xây dựng. Cịn ơng B lại nói việc xây dựng là của xã, của nhà nước. Nhà nước muốn xây, cho xây thì
chúng tơi xây cần gì phải hỏi ý kiến mất thời gian, mất việc của chúng tôi. Trong trường hợp này, em sẽ
lựa chọn cách làm nào dưới đây để giúp ông B hiểu vấn đề?


A. Đồng tình với ý kiến của ơng B và cho rằng Nhà nước quyết định mọi việc cho nhân dân, nhân dân
chỉ việc tuân theo, thực hiện là được.B. Không đồng tình với ý kiến của ơng B và cho rằng cơng dân có quyền và trách nhiệm đóng góp ý
kiến để xây dựng nhà nước.


C. Khơng đồng tình và cho rằng những việc như vậy xã hỏi ý kiến cơng dân là đúng thế mới đảm bảo
tính khách quan.


D. Đồng tình và cho rằng nhân dân khơng cần đóng góp ý kiến nhiều mất thời gian, cứ làm theo nhà
nước là được.


Câu 8: So với các nền dân chủ trước đó, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ
A. rộng rãi nhất và triệt để nhất trong lịch sử.


B. phát triển cao nhất trong lịch sử.
C. hoàn hảo nhất trong lịch sử.
D. tuyệt đối nhất trong lịch sử.(2)

lai em sẽ lựa chọn quan điểm nào dưới đây để có thể có được việc làm ngay sau khi hồn thành việc học
nghề?


A. Lựa chọn nghề bố mẹ thích dù khơng có khả năng và khơng thích.
B. Lựa chọn nghề theo trào lưu, ngành nghề mà các bạn bè mình thích.
C. Lựa chọn theo khả năng bản thân và nhu cầu của xã hội về ngành nghề.
D. Lựa chọn ngành nghề yêu thích dù nghề chưa phát triển trong xã hội .


Câu 10: Nền văn hóa chứa đựng những yếu tố tạo ra sức sống, bản lĩnh dân tộc là nền
A. văn hóa truyền thống dân tộc. B. văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.
C. văn hóa tiên tiến hiện đại. D. văn hóa phát triển tiến bộ.
Câu 11: Cơ sở khách quan của sự cạnh tranh làA. cùng sản xuất, kinh doanh mặt hàng giống nhau.
B. năng lực cạnh tranh của mỗi người khác nhau.


C. sự khác nhau về lợi ích kinh tế giữa các chủ thể kinh tế.
D. chi phí sản xuất của mỗi người khác nhau.


Câu 12: Xét về bản chất, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ của


A. giai cấp cầm quyền, thống trị. B. giai cấp công nhân và nông dân.
C. giai cấp công nhân. D. quảng đại quần chúng nhân dân.


Câu 13: Mỏ dầu Bạch Hổ (liên doanh dầu khí Việt - Xô) thuộc thành phần kinh tế nào dưới đây?


A. Nhà nước. B. Tư bản nhà nước.


C. Tư nhân. D. Có vấn đầu tư nước ngồi.


Câu 14: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được xây dựng dựa trên cơ sở kinh tế nào?
A. Chế độ sở hữu hỗn hợp tư liệu sản xuất.


B. Chế độ công hữu về tư liệu sản xuất.


C. Chế độ sở hữu nhà nước về tư liệu sản xuất.
D. Chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất.


Câu 15: Trên tờ báo H có thơng tin: “Hiện nay ở một số khu công nghiệp Việt Nam do cơ sở hạ tầng sản
xuất còn lạc hậu nên chưa thu hút được sự đầu tư cao”. Vậy cơ sở hạ tầng được nói đến ở đây là yếu tố
thuộc


A. tư liệu lao động. B. lao động.C. sức lao động. D. đối tượng lao động.


Câu 16: Căn cứ trực tiếp để xác định các thành phần kinh tế là


A. hình thức sở hữu tư liệu sản xuất. B. quan hệ tổ chức sản xuất.
C. quan hệ phân phối. D. trình độ của lực lượng sản xuất.


Câu 17: Nước ta phải làm gì để có quy mơ, cơ cấu dân số và phân bố dân cư hợp lí để phát triển nhanh và
bền vững?


A. Có chính sách dân số đúng đắn. B. Thực hiện kế hoạch hóa gia đình.
C. Giảm nhanh tốc độ gia tăng dân số . D. Khuyến khích di dân tự do.


Câu 18: Giả sử lúc đầu anh A sản xuất hàng hóa là 10h/10 hàng hóa (mỗi hàng hóa = 1h). Nhưng để cạnh
tranh với các chủ sản xuất khác và đem lại năng suất cao hơn, anh A đã thay mới toàn bộ máy móc hiện
đại hơn và năng suất đã tăng gấp đơi 10h/ 20 hàng hóa. Vậy anh A đã chịu sự tác động nào của quy luật
giá trị?


A. Kích thích sản xuất và tiêu dùng.


B. Thực hiện giá trị và giá trị sử dụng của hàng hóa.
C. Điều tiết sản xuất hàng hóa.


D. Kích thích lực lượng sản xuất và năng suất tăng lên.


Câu 19: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất của giai cấp nào?


A. Giai cấp nông dân. B. Giai cấp công nhân.C. Giai cấp tư sản. D. Giai cấp cầm quyền.


Câu 20: Chức năng nào của tiền tệ làm cho quá trình mua bán hàng hóa trở nên nhanh chóng hơn nhưng
cũng làm cho những người sản xuất và trao đổi hàng hóa phụ thuộc vào nhau nhiều hơn?


A. Thước đo giá trị. B. Tiền tệ thế giới. C. Thanh toán. D. Lưu thông.


Câu 21: Trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chức năng nào là căn bản nhất và giữ
vai trò quyết định?


A. Tổ chức xây dựng và quản lí nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.
B. Tổ chức xây dựng và bảo đảm thực hiện các chính sách xã hội.
C. Tổ chức, xây dựng và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cơng dân
D. Bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an tồn xã hội.


Câu 22: Bạn Nh rất yêu thơ và có năng khiếu làm thơ, bạn thường xuyên sáng tác thơ và gửi cho báo Văn
nghệ ở địa phương. Vậy bạn Nh đã thực hiện dân chủ trong lĩnh vực nào?


A. Chính trị. B. Xã hội. C. Văn hóa. D. Kinh tế.(3)

Câu 23: Bà D mang đồ thủ công mỹ nghệ lấy từ xưởng sản xuất K ra thị trường để bán nhưng không bán
được. Trong trường hợp này, những hàng hóa mà bà D khơng bán được được hiểu là


A. hàng hóa đó chưa được thị trường thực hiện chức năng thơng tin.
B. hàng hóa đó chưa được thị trường điều tiết lưu thông.


C. giá trị và giá trị sử dụng của hàng hóa đó chưa được hoàn thiện.
D. giá trị và giá trị sử dụng của hàng hóa chưa được thị trường thực hiện.
Câu 24: Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự ra đời của nhà nước là do trong xã hộiA. có sự phân chia thành các giai cấp.
B. có sự dư thừa của cải từ sản xuất.
C. xuất hiện người giàu và người nghèo.
D. xuất hiện chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất.


Câu 25: Mục tiêu căn bản của chính sách dân số mà nhà nước ta cần đạt được là gì?
A. Giảm tỉ lệ gia tăng dân số. B. Nâng cao chất lượng dân số.
C. Phân bố dân cư đồng đều. D. Có cơ cấu dân số hợp lí.


Câu 26: Nhân dân thị trấn huyện Q tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XII. Trong trường hợp
này, nhân dân đã thực hiện hình thức dân chủ nào?


A. Dân chủ gián tiếp. B. Dân chủ công khai.


C. Dân chủ trực tiếp. D. Dân chủ hình thức.


Câu 27: Nhiệm vụ nào là trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và nhân dân?
A. Xây dựng Tổ quốc. B. Phát triển kinh tế.


C. Đảm bảo trật tự xã hội. D. Bảo vệ Tổ quốc.


Câu 28: Sau khi học nghề xong, trong lúc tìm việc kiếm làm K đã tìm hiểu và thấy rằng người lao động
có thể xuất khẩu lao động đồng thời ai tham gia cũng được hưởng các chế độ, chính sách hỗ trợ của nhà
nước khi tham gia xuất khẩu lao động. K đã quyết định đăng kí thủ tục tham gia xuất khẩu lao động và
nhận được nhiều sự hỗ trợ từ nhà nước. Trong trường hợp này, nhà nước đã thực hiện phương hướng cơ
bản nào của chính sách giải quyết việc làm?


A. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động nhằm tạo thu nhập cho người lao động.
B. Tăng cường nguồn vốn hỗ trợ cho người lao động khi tìm kiếm việc làm
C. Động viên người lao động xuất khẩu để làm giàu cho đất nước.D. Đầu tư phát triển sản xuất và dịch vụ tạo việc làm mới cho người lao động.
Câu 29: Sức lao động, đối tượng lao động, tư liệu lao động là những yếu tố cơ bản của


A. mọi quốc gia. B. mọi tư liệu sản xuất.


C. mọi quá trình sản xuất. D. mọi nền kinh tế.


Câu 30: Ngày 1.11. 2016, giá vàng miếng SJC ở Hà Nội tăng lên khá mạnh ở mức là: 37,7 triệu đồng
một lượng, tăng 500 nghìn đồng một lượng so với chiều qua. Cùng nhãn hiệu này ở TP HCM cũng tăng
trên 800 nghìn đồng một lượng. Qua thơng tin trên em có nhận xét gì về tình hình cung – cầu trên thị
trường vàng tại thời điểm trên?


A. Cung < cầu. B. Cung = cầu. C. Cung > cầu. D. Cung ≥ cầu.


Câu 31: Sau khi hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, Đảng ta đã lựa chọn con đường
tiếp theo là đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. Đây là sự lựa chọn hoàn tồn đúng
đắn vì:


A. chỉ khi đi lên chủ nghĩa xã hội thì đất nước mới thực sự độc lập.
B. có chủ nghĩa xã hội thì nhân dân mới được ấm no, hạnh phúc.
C. đi lên chủ nghĩa xã hội đất nước mới giàu có, phát triển.
D. đi lên chủ nghĩa xã hội mới có vị thế trên trường quốc tế.
Câu 32: Cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta có tác dụng:


A. Phát triển lực lượng sản xuất và tăng năng suất lao động xã hội.
B. Phát triển lực lượng sản xuất và tăng trưởng kinh tế cao.


C. Thoát khỏi tình trạng kém phát triển về lực lượng sản xuất.
D. Tăng năng suất lao động để nước ta hội nhập kinh tế quốc tế.Câu 33: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở nước ta?
A. Có nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.


B. Có quan hệ hữu nghị hợp tác với nhiều nước trên thế giới.


C. Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại.
D. Có nền khoa học kỹ thuật phát triển tiến bộ, hiện đại.


Câu 34: Một trong những mục tiêu cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là
A. sử dụng tiết kiệm tối đa tài nguyên.


B. sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên.


C. tăng cường quản lí của Nhà nước về tài nguyên.
D. áp dụng công nghệ hiện đại trong khai thác.(4)

Câu 35: Công ty TNHH A xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường, làm ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt
của địa phương, nhân dân tại đó đã gửi đơn khiếu nại tới chính quyền địa phương về hành vi của công ty


A. Tuyên truyền, vận động mọi người bảo vệ môi trường địa phương.
B. Phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật của công ty A.
C. Việc làm của nhân dân đã thể hiện trách nhiệm nào dưới đây?
A. Tích cực tham gia các hoạt động các hoạt động bảo vệ chính quyền.
D. u cầu cơng ty TNHH A phải gương mẫu thực hiện pháp luật.


Câu 36: Nhà nước tổ chức trưng cầu dân ý về dự thảo sửa đổi luật dân sự, A - chưa đủ 18 tuổi đang là
học sinh THPT, A cần làm gì để thể hiện qun dân chủ của mình trong lĩnh vực chính trị nhằm góp phần
xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam?A. Không quan tâm đến pháp luật của nhà nước.
B. Đồng tình ngay với bản dự thảo đó.


C. Tham gia đóng góp ý kiến về dự thảo đó.
D. Khơng làm gì vì mình chưa đủ 18 tuổi.


Câu 37: Nội dung nào sau đây thể hiện trách nhiệm của cơng dân đối với chính sách quốc phịng và an
ninh?


A. Ra sức trau dồi phẩm chất đạo đức, hoàn thiện nhân cách bản thân.


B. Xây dựng quan hệ tốt đẹp với các nước khác nhưng luôn cảnh giác trước kẻ thù.
C. Thường xuyên nâng cao trình độ, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.


D. Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu của kẻ thù.
Câu 38: Trường hợp nào sau đây đúng khi nói về khái niệm cầu?


A. Anh B có nhu cầu xây một ngơi biệt thự có đủ tiện nghi, hiện đại.
B. Anh K có mong muốn mua chiếc ơ tơ nhưng chưa tiết kiệm đủ tiền.
C. Anh N có 35 triệu đồng anh có nhu cầu mua điều hịa khoảng 24 triệu .
D. Ông G dự định đầu tháng sẽ nhập thêm số lượng hàng bán tết.


Câu 39: Một trong những nguyên tắc của nước ta trong quan hệ quốc tế là tơn trọng độc lập, chủ quyền
và tồn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau nguyên tắc này được hiểu là


A. tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ nước khác và độc lập tự chủ trong quan hệ quốc tế.
B. tôn trọng độc lập, chủ quyền, quyền tự do và quyền được sống của nước khác.


C. tơn trọng tồn vẹn lãnh thổ, chủ quyền, quyền tự do mưu cầu hạnh phúc của nước khác.D. tôn trọng độc lập, chủ quyền nước khác và nêu cao tinh thần độc lập tự chủ trong quan hệ quốc tế.
Câu 40: Trong quá trình xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân nhà nước ta đã xác định nguyên tắc
cơ bản để xây dựng nhà nước là


A. quyền lực thuộc về giai cấp lãnh đạo. B. quyền lực thuộc về nhân dân.


C. quyền lực thuộc về giai cấp công nhân. D. quyền lực tập trung trong tay nhà nước.


--- HẾT

×