Tải bản đầy đủ (.pdf) (16 trang)

(Luận văn thạc sĩ) thực thi chính sách tuyển dụng công chức cấp xã huyện lâm thao, tỉnh phú thọ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (275.89 KB, 16 trang )

1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ NỘI VỤ

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

NGUYỄN DỖN HẢO

THỰC THI CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP
XÃ HUYỆN LÂM THAO, TỈNH PHÚ THỌ

CHUYÊN NGÀNH: Chính sách cơng
MÃ SỐ: 8 34 04 02

TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ CHÍNH SÁCH CƠNG

HÀ NỘI – NĂM 2020


2

Cơng trình được hồn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

Người hướng dẫn khoa học :

PGS. TS. NGUYỄN THỊ VÂN HƯƠNG

Phản biện 1: TS. NGUYỄN ĐỨC THẮNG
Học viện Hành chính Quốc gia


Phản biện 2: TS. TẠ NGỌC HẢI
Bộ Nội vụ

Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ, Học viện Hành
chính Quốc gia
Địa điểm: Phịng họp 204, Nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia
Số: 77 - Đường Nguyễn Chí Thành - Quận Đống Đa - thành phố Hà Nội
Thời gian: vào hồi 18 giờ 00 .ngày 26 tháng 11 năm 2020

Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia
hoặc trên trang Web Ban Quản lý Đào tạo
Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia


3
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài luận văn
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc” [25,
tr.269], “Mọi việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém” [25, tr.240]. Trong suốt
quá trình hình thành và phát triển của nền Hành chính nhà nước Việt Nam, bộ máy hành chính
được tổ chức từ Trung ương đến cơ sở sẽ không thể đi vào hoạt động nếu thiếu con người vận
hành, đó là lực lượng cơng chức được bố trí làm việc từ cấp tỉnh, cấp huyện và cuối cùng là cấp xã.
Trong đó lực lượng cơng cấp xã là lực lượng thực thi công vụ của cấp hành chính gần dân nhất,
thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với người dân để tuyên truyền, phổ biến, vận động và tổ chức nhân
dân thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa
phương; giải quyết mọi nhu cầu của dân cư, bảo đảm sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương,
duy trì an ninh, trật tự, an tồn xã hội trên địa bàn cấp xã. Chính vì vậy, để đảm bảo hiệu quả hoạt
động của đội ngũ này, việc hồn thiện cơng tác quản lý; chú trọng nâng cao hiệu quả công tác
tuyển dụng công chức cấp xã là việc làm cần thiết. Việc tuyển dụng công chức là khâu đầu tiên và
rất quan trọng trong quá trình quản lý nhà nước, nó mang tính quyết định cho sự phát triển của mỗi

cơ quan, đơn vị nói chung và đặc biệt đối với cấp xã nó ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của
chính quyền cơ sở.
Lâm Thao là huyện đồng bằng xen đồi thấp duy nhất của của tỉnh Phú Thọ. Huyện có 12 đơn
vị hành chính, gồm có 10 xã và 02 thị trấn. Đảng bộ và Chính quyền huyện ln xác định mục tiêu
phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Huyện đã có những
chuyển biến mạnh mẽ, đáng kể trong phát triển kinh tế - xã hội... Những thành quả đạt được đó là
nhờ có tinh thần đồn kết, nhất trí, đồng lịng của tồn Đảng, tồn dân trên địa bàn huyện, trong đó
phải kể đến sự đóng góp khơng nhỏ của cán bộ, cơng chức và viên chức nói chung và cán bộ cơng
chức cấp xã nói riêng. Thời gian vừa qua, bên cạnh những kết quả đạt được thì cơng chức của
huyện cũng còn bộc lộ một số hạn chế như: bố trí cán bộ chưa đồng đều giữa các địa phương, chưa
đồng bộ giữa kiến thức lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, thiếu cân đối giữa các
ngành đào tạo, đặc biệt mất cân đối giữa ngành xã hội và kinh tế kỹ thuật. Một bộ phận cán bộ
cơng chức cịn nhũng nhiễu hạch sách người dân gây mất lịng tin của nhân dân.
Trước u cầu của cơng cuộc cải cách nền hành chính nói chung, của tỉnh Phú Thọ và huyện
Lâm Thao nói riêng địi hỏi phải có những cơng chức đáp ứng tốt u cầu trong chun mơn,
nghiệp vụ để góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, do vậy việc thực
hiện chính sách tuyển dụng cơng chức cấp xã đảm bảo chất lượng về chuyên môn, đủ năng lực
hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay và phù hợp với tình hình mới ln là một yêu cầu
cấp bách. Vì vậy, việc học viên lựa chọn nghiên cứu đề tài “Thực thi chính sách tuyển dụng công
chức cấp xã huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ” làm luận văn thạc sĩ với mong muốn qua nghiên
cứu này nhằm tham góp những giải pháp nâng cao hiệu quả cơng tác thực thi chính sách tuyển
dụng cơng chức cấp xã trên địa bàn huyện Lâm Thao nói riêng và các huyện trên địa bàn tỉnh Phú
Thọ nói chung.
2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn.
Tính đến nay, đã có nhiều cơng trình nghiên cứu có liên quan đến việc thực thi chính sách
tuyển dụng cơng chức đặc biệt đối với công chức cấp xã. Bởi cơng tác tuyển dụng này có ý nghĩa
quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Đã
có một số cơng trình tiêu biểu liên quan tới vấn đề này như sau:
- Đào Thị Thanh Thủy (2010), “Một số kiến nghị về xây dựng cơ chế tuyển dụng công chức
theo mô hình cơng vụ việc làm ở nước ta”,.

- PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải (2002) “Tuyển dụng công chức – lý luận và thực tiễn.
- Nguyễn Thị Ngọc Mai (2017), “Năng lực thực thi công vụ của đội ngũ công chức cấp xã
trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay”.
Ngồi ra cịn có một số bài viết đăng trên các báo, tạp chí khoa học, trang tin điện tử đề cập
đến pháp luật về thi đua, khen thưởng, như: Bài viết “Tuyển chọn, bồi dưỡng người tài năng cho
công vụ” của tác giả Ngô Thành Can đăng trên Tạp chí tổ chức nhà nước, số 11 (2010). Bài viết
“Một số nội dung trong tuyển dụng nhân lực của khu vực nhà nước”, của tác giả Lê Cẩm Hà đăng
trên Tạp chí Tổ chức nhà nước số 9 (2010. Bài viết “Quy trình thi tuyển cơng chức Nhật Bản”, tác
giả Phạm Huyền Trang. Bài viết “Các nước tiên tiến tuyển dụng công chức nhà nước như thế nào”
của tác giả Nguyễn Tuấn.
Nhìn chung các cơng trình trên chủ yếu tập trung đánh giá về chất lượng thực thi công vụ của
cơng chức như trình độ học vấn, chun mơn, năng lực thực thi công vụ.... nhưng chưa đánh giá


4
sâu sắc về hoạt động thực thi chính sách tuyển dụng cơng chức hoặc có đánh giá về chính sách
tuyển dụng nhưng chưa gắn với hiệu quả quản lý nhà nước trong việc thực thi chính sách tuyển
dụng cơng chức nói chung và đối với cơng chức cấp xã nói riêng.
Qua các khảo cứu như trên, tôi nhận thấy chưa có cơng trình nào nghiên cứu chun sâu về
hoạt động thực thi chích sách tuyển dụng cơng chức cấp xã, do vậy tơi đã chọn đề tài “Thực thi
chính sách tuyển dụng công chức cấp xã huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ” nghiên cứu, góp phần
nâng cao cơng tác này tại tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và tình hình thực hiện chính sách tuyển dụng công chức cấp xã
của huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, luận văn đề xuất giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả
thực thi chính sách này tại địa bàn nghiên cứu trong giai 2018 - 2025, tầm nhìn năm 2030.
3.2. Nhiệm vụ
Thứ nhất, hệ thống hóa cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về tổ chức thực thi chính sách
tuyển dụng cơng chức cấp xã.

Thứ hai, phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức thực thi chính sách tuyển dụng cơng chức cấp
xã của huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ và chỉ ra những ưu điểm và cả những hạn chế còn tồn tại
cần phải giải quyết.
Thứ ba, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực thi chính tuyển dụng cơng chức
cấp xã huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay và
những năm tiếp theo.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Đề tài tập trung nghiên cứu việc tổ chức thực thi chính sách tuyển dụng cơng chức cấp xã ở
huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
Về nội dung: Nghiên cứu nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức thực thi chính sách tuyển
dụng cơng chức cấp xã ở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ từ đó, đề xuất những giải pháp tăng
cường thực hiện.
Về thời gian: Luận văn sẽ nghiên cứu vấn đề trên trong khoảng thời gian 2015 - 2019 và đề
xuất các giải pháp cho giai đoạn tiếp theo.
Về không gian: Nghiên cứu việc thực thi chính sách tuyển dụng cơng chức cấp xã ở huyện
Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
5.1. Phương pháp luận
Luận văn được nghiên cứu trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng và lịch sử của chủ
nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà
nước về công tác cán bộ, công chức, nguồn nhân lực và quản lý nguồn nhân lực, quan điểm về
chính sách tuyển dụng cơng chức cấp xã. Bên cạnh đó, tác giả sử dụng các quan điểm khoa học
được rút ra từ các cơng trình khoa học đã được công bố liên quan đến đề tài luận văn.
5.2. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp khảo cứu tài liệu: Nghiên cứu các văn kiện của Đảng, văn bản pháp luật, tài
liệu, giáo trình và các cơng trình, bài viết có liên quan nhằm xây dựng cơ sở lý luận của đề tài.
Phương pháp thống kê mô tả: Dựa trên các thông tin số liệu mới nhất mà tác giả có thể thu
thập được từ các nguồn thơng tin đáng tin cậy, từ đó phân tích và rút ra những kết quả đánh giá

khách quan, dự báo xu hướng phát triển trong thời gian tiếp theo.
Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu và so sánh: Đề tài tiến hành phân tích thực trạng,
phân tích số liệu, đánh giá thực thi chính sách tuyển dụng cơng chức cấp xã tại 12 xã và 2 thị trấn
thuộc UBND huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ từ đó đưa ra các ưu điểm, hạn chế trong thực thi
chính sách, để làm cơ sở đề xuất những giải pháp; số liệu trong đề tài được thu thập qua các báo
cáo sơ kết, tổng kết công tác tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng và trao đổi với cơng chức thuộc Phịng
Nội vụ huyện. Từ đó lập bảng so sánh các kết quả tuyển dụng và đánh giá chất lượng đội ngũ công
chức sau mỗi đợt tuyển dụng vào công chức cấp xã.
6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn
6.1. Ý nghĩa lý luận
Luận văn góp phần hệ thống cơ sở lý luận về tuyển dụng công chức cấp xã và thực thi chính
sách tuyển dụng cơng chức cấp xã.
6.2. Ý nghĩa thực tiễn


5

- Kết quả nghiên cứu của luận văn có giá trị tham khảo cho các cơ quan, hữu quan trong q
trình hồn thiện và thực thi chính sách tuyển dụng công chức cấp xã cũng như bất kỳ ai quan tâm
đến lĩnh vực này
- Kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ là nguồn tư liệu tham khảo giúp cho nhà quản lý đưa ra
những chính sách đúng đắn và hiệu quả trong q trình thực hiện chính sách tuyển dụng cơng chức
cấp xã.
7. Kết cấu của luận văn.
Ngồi phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung của luận văn
được kết cấu thành 03 chương:
Chương 1: Cơ sở khoa học về thực thi chính sách tuyển dụng cơng chức cấp xã.
Chương 2: Thực trạng thực thi chính sách tuyển dụng cơng chức cấp xã huyện Lâm Thao, tỉnh
Phú Thọ.
Chương 3: Phương hướng và giải pháp tăng cường tổ chức thực thi chính sách tuyển dụng

công chức cấp xã ở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.


6
CHƯƠNG 1:
CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ THỰC THI CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNGCƠNG CHỨC
CẤP XÃ
1.1. Chính sách tuyển dụng cơng chức cấp xã
1.1.1. Quan niệm về tuyển dụng công chức cấp xã
1.1.1.1. Khái niệm công chức
Những công dân Việt Nam được chính quyền nhân dân tuyển để giữ một chức vụ thường
xuyên trong các cơ quan Chính phủ, ở trong hay ngồi nước đều là cơng chức theo quy chế này, trừ
những trường hợp do Chính phủ quy định.
Cơng chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh
tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính
trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà
không phải là sĩ quan, qn nhân chun nghiệp, cơng nhân quốc phịng; trong cơ quan, đơn vị
thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp,
công nhân công an, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
Theo quy định trên thì cơng chức khơng chỉ giới hạn trong phạm vi nền hành chính nhà nước, mà
nó cịn bao hàm cả hệ thống chính trị.
1.1.1.2. Khái niệm về cơng chức cấp xã
Khái niệm về công chức cấp xã ở Việt Nam cũng nằm trong sự vận động chung của khái
niệm về công chức Việt Nam qua từng thời điểm ban hành các văn bản quy phạm pháp luật.
Khoản 3, Điều 4, Luật cán bộ công chức năm 2008 quy định: Công chức cấp xã là công dân
Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp
xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước [18, tr 1-2].
1.1.1.3. Khái niệm về tuyển dụng công chức cấp xã
Tuyển dụng là khâu đầu tiên, quan trọng trong chu trình quản lý nguồn nhân lực, là hoạt động
khơng thể thiếu của bất kì cơ quan, tổ chức nào. Hiểu một cách đơn giản thì tuyển dụng là lựa chọn

người để làm việc….
Theo Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ thì tuyển dụng “là việc
tuyển người vào vị trí làm việc trong biên chế của cơ quan nhà nước thông qua thi tuyển hoặc xét
tuyển”. Việc tuyển dụng có thể là thi tuyển, xét tuyển thậm chí là sát hạch, trắc nghiệm, phỏng vấn
tùy theo mục tiêu và đối tượng cũng như cơng việc cần tuyển. Như vậy có thể rút ra: Tuyển dụng
công chức cấp xã là lấy một người vào cơ quan nhà nước để bổ nhiệm vào ngạch nào đó theo tiêu
chuẩn chun mơn nhất định.
1.1.1.4. Vai trị của tuyển dụng cơng chức cấp xã
Cơng chức cấp xã có nhiệm vụ tổ chức thực hiện pháp luật trong cuộc sống, quản lý nhà nước
trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Vì vậy tuyển dụng cơng chức cấp xã được thể hiện trên các
vai trò sau:
Thứ nhất, tuyển dụng công chức cấp xã nhằm thu hút những người giỏi, có trình độ chun
mơn vào làm việc tại chính quyền địa phương
Thứ hai, tuyển dụng công chức cấp xã giúp cho các chính quyền xã ổn định về cơ cấu tổ chức,
bố trí đúng theo vị trí việc làm phù hợp với trình độ đào tạo tuyển dụng cơng chức cấp xã
Thứ ba, tuyển dụng công chức cấp xã góp phần tạo việc làm cho xã hội, các cơ quan, đơn vị
trong việc cung cấp chất lượng dịch vụ công cho tổ chức và người dân ngày càng tốt hơn.
1.1.2. Khái niệm, vai trị của chính sách tuyển dụng cơng chức cấp xã
1.1.2.1. Khái niệm về chính sách tuyển dụng cơng chức cấp xã
Chính sách tuyển dụng cơng chức cấp xã là tập hợp các văn bản quy định về tuyển dụng công
chức, và các quy định về thẩm quyền, thủ tục và hồ sơ tuyển dụng, có liên quan với nhau do Nhà
nước ban hành nhằm tuyển chọn được những người phù hợp với vị trí việc làm trong bộ máy các
cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương nhằm xây dựng đội ngũ công chức cấp xã đủ số lượng,
có chất lượng để thực thi có hiệu quả các cơng vụ được giao.
1.1.2.2. Nội dung chính sách tuyển dụng công chức cấp xã
- Mục tiêu của chính sách tuyển dụng cơng chức cấp xã
Mục tiêu của chính sách tuyển dụng cơng chức cấp xã ở nước ta bao gồm:
+ Đổi mới công tác tuyển dụng công chức cấp xã nhằm tuyển chọn và bố trí những người đủ
đức, đủ tài, đảm bảo về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có trình độ năng lực chun mơn
cao, đáp ứng u cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

+ Thực hiện hiệu quả chính sách thu hút những người có tài năng, có năng lực vào làm việc
trong bộ máy chính quyền cơ sở.
- Biện pháp của chính sách tuyển dụng cơng chức cấp xã


7
Chính sách tuyển dụng cơng chức cấp xã được thực hiện thông qua các biện pháp sau đây:
+ Biện pháp tổ chức, điều hành:
+ Biện pháp tuyên truyền:
+ Biện pháp kinh tế.
1.1.2.3. Vai trị của chính sách tuyển dụng cơng chức cấp xã
Xuất phát từ các quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước về tuyển dụng cơng chức cấp
xã thì chính sách tuyển dụng cơng chức cấp xã thể hiện trên các vai trị sau:
Thứ nhất, chính sách tuyển dụng cơng chức cấp xã đóng vai trị vơ cùng quan trọng và mang
tính tất yếu khách quan nhằm mang lại hiệu quả, hiệu lực cho hoạt động của quản lý nhà nước.
Thứ hai, chính sách tuyển dụng cơng chức cấp xã chuẩn xác, khoa học là điều kiện tiên quyết,
quyết định hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị.
Thứ ba, chính sách tuyển dụng cơng chức cấp xã đúng và thích hợp sẽ là nhân tố thúc đẩy sự
phát triển của các cơ quan, đơn vị hành chính.
1.2. Thực thi chính sách tuyển dụng cơng chức cấp xã
1.2.1. Khái niệm thực thi chính sách tuyển dụng cơng chức cấp xã
- Khái niệm về thực thi chính sách
Thực thi chính sách cơng là q trình đưa chính sách công vào thực tiễn đời sống xã hội
Tổ chức thực thi chính sách cơng là một khâu hợp thành chu trình chính sách, nếu thiếu vắng
cơng đoạn này thì chu trình chính sách khơng thể tồn tại.
- Khái niệm về thực thi chính sách tuyển dụng cơng chức
Thực thi chính sách tuyển dụng cơng chức là q trình đưa chính sách tuyển dụng cơng chức
vào thực tiễn đời sống xã hội thông qua việc ban hành các văn bản thực hiện các văn bản quy định
về tuyển dụng công chức, các quy định về thẩm quyền, thủ tục và hồ sơ tuyển dụng cơng chức có
liên quan đến nhau.

- Khái niệm thực thi chính sách tuyển dụng cơng chức cấp xã
Q trình tổ chức tuyển dụng cơng chức theo vị trí việc làm tại chính quyền cấp cơ sở, nhằm
tuyển dụng vào trong bộ máy chính quyền đội ngũ cơng chức có kiến kiến thức, có kỹ năng và
năng lực làm việc phù hợp với vị trí cơng việc và có hiểu biết pháp luật về chuyên ngành và có đạo
đức nghề nghiệp.

1.2.2. Quy trình thực thi chính sách tuyển dụng công chức cấp xã
1.2.2.1. Chủ thể tham gia vào tổ chức thực thi chính sách tuyển dụng cơng chức cấp xã
Chủ thể tham gia tuyển dụng công chức cấp xã cụ thể như sau:
+ Cấp huyện:
- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Phòng Nội vụ cấp huyện là cơ quan tham mưu trực
tiếp;
- Huyện, quận, thị, thành ủy; Ban Tổ chức huyện, quận, thị, thành ủy là cơ quan tham mưu
trực tiếp.
+ Cấp xã: Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã.
1.2.2.2. Quy trình thực thi chính sách tuyển dụng cơng chức cấp xã
Quy trình thực thi chính chính sách tuyển dụng bao gồm các bước sau:
Bước 1: Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chính sách tuyển dụng cơng chức
Bước 2: Phổ biến tun truyền chính sách tuyển dụng cơng chức cấp xã
Bước 3: Phân công, phối hợp thực hiện chính sách thực thi chính sách tuyển dụng cơng chức
cấp xã
Bước 4: Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện chính sách tuyển dụng cơng
chức cấp xã
Bước 5: Tổng kết, đánh giá, việc thực hiện chính sách tuyển dụng công chức cấp xã
Đây là giai đoạn cuối cùng của q trình tuyển dụng cơng chức cấp xã. Tổng kết, đánh giá cho
chúng ta biết mục tiêu tuyển dụng đã đạt được ở mức độ nào để có những điều chỉnh cần thiết, phù
hợp.
1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến thực thi chính sách tuyển dụng cơng chức cấp xã
1.2.3.1. Yếu tố khách quan: Điều kiện tự nhiên, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương là
nhân tố khách quan ảnh hưởng đến thực thi chính sách tuyển dụng công chức cấp xã.

Một là, môi trường thực thi chính sách tuyển dụng cơng chức cấp xã.
Hai là, thị trường lao động bên ngoài ảnh hưởng rất lớn đến việc tuyển dụng công chức.
Ba là, việc tuyển dụng công chức cấp xã thực hiện theo cơ chế thi tuyển cạnh tranh hoặc xét
tuyển
1.2.3.2. Yếu tố chủ quan
Một là, các yếu tố thuộc về cơ quan, tổ chức.


8
Hai là, tổ chức bộ máy hành chính có ảnh hưởng trực tiếp đến thực thi chính sách tuyển dụng
cơng chức cấp xã.
Ba là, năng lực của chủ thể tham gia thực hiện chính sách có vai trị quyết định đến kết quả
của việc thực hiện chính sách.
Bốn là, sự đồng tình ủng hộ của đối tượng thụ hưởng chính sách và các đối tượng liên quan.
1.3. Kinh nghiệm thực thi chính sách tuyển dụng cơng chức cấp xã của một số địa
phương và giá trị tham khảo cho huyện Lâm Thao
1.3.1. Kinh nghiệm một số địa phương
1.3.1.1. Kinh nghiệm của huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương: Công tác tuyển dụng đã đảm
bảo các nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật, đảo đảm tính cạnh tranh
theo hướng “vì việc mà tìm người thay vì người để sắp xếp, bố trí việc”.
1.3.1.2. Kinh nghiệm của huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang : Huyện đã áp dụng phương
thức là thi tuyển chủ yếu để tuyển dụng công chức cấp xã, cũng như tăng cường ứng dụng công
nghệ thông tin vào thi tuyển.
1.3.2. Giá trị tham khảo cho huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
Từ các kinh nghiệm trong tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán
bộ, công chức tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương và huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang.
Huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đã rút ra được các bài học kinh nghiệm để vận dụng vào điều kiện
cụ thể của Huyện như sau:
Một là, công tác tuyển dụng công chức cấp xã cần phải được công khai, minh bạch nhằm góp
phần từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cơng chức cấp xã.

Hai là, cần phải nhanh chóng thay đổi những quy định về tiêu chuẩn cụ thể của cơng chức cấp
xã phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
Ba là, đổi mới cách thức thi tuyển cả về nội dung và hình thức.

TIỂU KẾT CHƯƠNG 1
Tại chương 1, luận văn đã trình bày những khái niệm cơ bản về tuyển dụng công chức
cấp xã, sự cần thiết của tuyển dụng công chức cấp xã. Từ những khái niệm cơ bản đó, tác giả
đã tìm hiểu, nghiên cứu về sự hình thành cũng như nội dung của chính sách tuyển dụng cơng
chức cấp xã; các bước thực hiện chính sách tuyển dụng cơng chức cấp xã. Có 5 bước cơ bản
để triển khai một chính sách, bao gồm: (1) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chính sách
tuyển dụng cơng chức cấp xã, (2) Phổ biến tun truyền chính sách tuyển dụng cơng chức cấp xã, (3)
Phân cơng phối hợp thực hiện chính sách tuyển dụng công chức cấp xã, (4) Theo dõi, kiểm tra, đơn đốc
việc thực hiện chính sách tuyển dụng cơng chức cấp xã, (5) Đánh giá tổng kết rút kinh nghiệm chính
tuyển dụng cơng chức cấp xã. Ngồi ra, luận văn còn đưa ra các nhân tố tác động tới thực thi
chính sách này.
Trên cơ sở khung lý thuyết này, luận văn sẽ nghiên cứu và tìm hiểu thực trạng thực thi chính
sách tuyển dụng cơng chức cấp xã tại Huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ tại chương 2.
CHƯƠNG 2:
THỰC TRẠNG THỰC THI CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG CƠNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN
LÂM THAO, TỈNH PHÚ THỌ
2.1. Tuyển dụng công chức cấp xã tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
2.1.1. Khái quát về huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
Huyện Lâm Thao nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Phú Thọ, phía Bắc giáp thị xã Phú Thọ và
huyện Phù Ninh, phía Đơng giáp thành phố Việt Trì và huyện Ba Vì (Hà Nội), phía Tây và phía Nam
giáp huyện Tam Nơng; với diện tích tự nhiên 9.754 ha, dân số trung bình trên 100 nghìn người. Trên
địa bàn huyện có 14 đơn vị hành chính (12 xã và 02 thị trấn, trong đó có 02 xã miền núi và 1 thị trấn
miền núi).
Cùng với sự cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong 3 năm, đặc biệt năm 2018 huyện
Lâm Thao đã hoàn thành đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu đã đề ra. Kinh tế trên địa bàn huyện tiếp tục
có mức tăng trưởng cao, thu NSNN trên địa bàn đạt kết quả khá; công tác xây dựng nơng thơn mới

đã hồn thành sớm mục tiêu 100% các xã đạt chuẩn nông thôn mới.
2.1.2. Khái quát về đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
2.1.2.1. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã huyện Lâm Thao


9
2.1.2.2. Độ tuổi, giới tính của cán bộ, cơng chức xã huyện Lâm Thao
2.1.2.3. Về trình độ chun mơn của cơng chức cấp xã huyện Lâm Thao
2.2. Thực thi chính sách tuyển dụng công chức cấp xã của huyện Lâm Thao, tỉnh Phú
Thọ.
2.2.1. Chính sách tuyển dụng cơng chức cấp xã của huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
Chính sách tuyển dụng công chức cấp xã tại huyện Lâm Thao được thực hiện như sau:
Thứ nhất, hàng năm, phòng Nội vụ báo cáo tình hình số lượng cơng chức xã, thị trấn trên địa
bàn.
Thứ hai, trên cơ sở kế hoạch tuyển dụng hàng năm so với biên chế định biên của các đơn vị.
Thứ ba, Căn cứ vào định biên và nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã của các huyện, thành
thị trên địa bàn, Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
Thứ tư, trên cở sở Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch tổ chức tuyển dụng
công chức làm việc tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn
2.2.2. Quy trình thực thi chính sách tuyển dụng công chức cấp xã huyện Lâm Thao, tỉnh
Phú Thọ.
2.2.2.1. Quy trình tuyển dụng cơng chức
Quy trình tuyển dụng cơng chức vào làm việc trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn
tỉnh Phú Thọ đảm bảo theo quy định của Luật cơng chức năm 2008.
2.2.2.2. Quy trình thực thi chính sách tuyển dụng công chức công chức cấp xã
Bước 1. Xây dựng kế hoạch thực thi chính sách tuyển dụng cơng chức cấp xã
Bước 2. Phổ biến tun truyền chính sách tuyển dụng công chức cấp xã
Bước 3. Phân công phối hợp thực thi chính sách tuyển dụng cơng chức cấp xã
Bước 4. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực thi chính sách tuyển dụng cơng chức cấp xã
Bước 5. Tổng kết, đánh giá, việc thực hiện chính sách tuyển dụng công chức cấp xã tại huyện

Lâm Thao
2.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến thực thi chính sách tuyển dụng công chức cấp xã của
huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
Thứ nhất, trong giai đoạn 2015 – 2019, kinh tế - xã hội và chính trị trong tỉnh và trên địa bàn
huyện cơ bản ổn định; nhiều chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh được triển
khai hiệu quả.
Thứ hai, xây dựng kế hoạch, quy hoạch cán bộ, công chức:
Thứ ba, trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho công việc chuyên môn của cán bộ công,
công chức cấp xã.
Thứ tư, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã huyện Lâm Thao đã có nhiều cố gắng trong việc
nâng cao trình độ chun mơn, hồn thành công việc được giao và tu dưỡng đạo đức, học tập
Thứ năm, đội ngũ cán bộ công chức cấp xã của huyện Lâm Thao hầu hết được trưởng thành từ
quê hương
2.3. Đánh giá kết quả thực thi chính sách tuyển dụng công chức cấp xã của huyện Lâm
Thao, tỉnh Phú Thọ.
2.3.1. Kết quả đạt được trong thực thi chính sách tuyển dụng công chức cấp xã tại huyện
Lâm Thao
2.3.1.1. Công tác tuyên truyền trong tuyển dụng công chức cấp xã
Công tác tuyên truyền trong tuyển dụng đã được UBND huyện chỉ đạo thực hiện đúng theo
quy định như: Thông báo trên hệ thống loa phát thanh các xã, dán thông báo tại trụ sở UBND
huyện Lâm Thao và UBND các xã, thị trấn có chỉ tiêu tuyển dụng. Bên cạnh đó, cịn thực hiện
thơng báo cơng tác tuyển dụng qua đài phát thanh huyện, truyền thanh các xã, thị trấn, đăng trên
cổng thông tin điện tử của huyện.
2.3.1.2. Kết quả thực hiện công tác tuyển dụng công chức cấp xã
Công tác tuyển dụng công chức cấp xã của huyện Lâm Thao được thực hiện theo quy định của
Luật và hướng dẫn tại Nghị định của Chính phủ, đúng theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú
Thọ quy định, đảm bảo ngun tắc tuyển dụng tính cơng khai, minh bạch, cơng bằng và đảm bảo
tính cạnh tranh theo từng vị trí việc làm tuyển dụng.
2.3.2. Một số tồn tại
Bên cạnh những kết quả đạt được trong việc thực hiện chính sách tuyển dụng cơng chức cấp

xã cịn một số bất cập:
Thứ nhất, việc xây dựng kế hoạch thực hiện chính sách tuyển dụng cơng chức như chưa gắn
với quy hoạch, kế hoạch hóa nguồn nhân lực hàng năm, chưa dựa trên nhu cầu thực sự của UBND
các xã, thị trấn theo nguyên tắc “việc cần người”; đa phần lãnh đạo chính quyền cấp xã thực hiện
cơng tác này cịn mang nặng tính hình thức, chủ quan.


10

Thứ hai, công tác tuyên truyền, phổ biến về mục đích, nội dung, yêu cầu của chính sách về
tuyển dụng công chức trong xã hội chưa đầy đủ, rõ ràng và kịp thời đến các đối tượng liên quan.
Thứ ba, việc phân cơng, phối hợp thực hiện chính sách đơi lúc cịn chưaa hợp lý, cịn biểu hiện
của tính cục bộ, không đề cao trách nhiệm, tinh thần phối kết hợp giữa các cơ quan hữu quan trong
tổ chức thực hiện chính sách.
Thứ tư, việc xác định tiêu chuẩn cơng chức cấp xã chưa rõ ràng, dẫn đến việc đánh giá chất lượng
“đầu vào” chưa khách quan, khoa học.
Thứ năm, đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm trong việc tổ chức thực thi chính sách tuyển dụng
cơng chức cấp xã một số nơi thực hiện cịn mang tính hình thức, chưa đảm bảo chất lượng
2.3.3. Nguyên nhân của các tồn tại
Một là, mặc dù đã được quan tâm xây dựng, ban hành, sửa đổi bổ sung các văn bản mới như:
Tuy nhiên có nhiều nội dung mới về chính sách, pháp luật tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ,
công chức, viên chức chậm được thực hiện. Các chế độ, chính sách cịn thiếu thống nhất…
Hai là, một số chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác tuyển
dụng công chức chưa được nhận thức đầy đủ, thiếu nhất quán.
Ba là, vai trò của Ban giám sát cơng tác tuyển dụng cịn hạn chế.
Bốn là, việc tuyển dụng công chức thực hiện trong thời gian vừa qua vẫn cịn sơ sài, lỏng lẻo,
thiếu tính cạnh tranh.
Năm là, hoạt động tổng kết, đánh giá công tác tuyển dụng công chức chưa được tiến hành
thường xuyên do đó chưa có những phát hiện, điều chỉnh kịp thời cả về mặt chính sách cũng như
trong việc tổ chức thực hiện trên thực tế.


TIỂU KẾT CHƯƠNG 2
Trong chương 2 luận văn đã thống kê khá đầy đủ những kết quả cụ thể trong q trình thực
hiện chính sách tuyển dụng công chức ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lâm Thao trong giai
đoạn vừa qua. Số liệu của mỗi đơn vị được thu thập chi tiết ở từng bước trong quy trình tổ chức
thực hiện cùng với việc đánh giá mức độ tác động của chính sách tuyển dụng dụng công chức. Từ
các kết quả thu được trong quá trình phát phiếu điều tra khảo sát cũng như phỏng vấn sâu ở 14 xã,
thị trấn, luận văn đã chỉ rõ thực trạng tổ chức triển khai thực hiện chính sách tuyển dụng cơng chức
tại các xã, thị trấn trong thời gian qua. Kết hợp với việc phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác tổ
chức triển khai thực hiện chính sách tuyển dụng cơng chức xã chúng tơi đã đánh giá q trình thực
hiện dựa trên khung lý thuyết về các bước trong quy trình tổ chức thực hiện chính sách. Qua đó,
chúng tơi cũng chỉ ra những ưu điểm, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế
trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện chính sách tuyển dụng cơng chức xã trong giai đoạn vừa
qua. Trong số các nguyên nhân, luận văn rút ra được vấn đề mấu chốt là thực hiện chính sách ở
cơng chức khơng theo một quy trình chung dẫn đến coi nặng hay xem nhẹ một khâu cụ thể trong
q trình thực hiện chính sách. Do đó, u cầu đặt ra cho cán bộ cơng chức ở các cơ quan làm công
tác tuyển dụng trong thời gian tới là cần tập trung hồn thiện quy trình chuẩn để tổ chức triển khai
thực hiện chính sách, xây dựng một mơ hình phù hợp cho việc thực hiện chính sách trong đó đối
tượng chính sách được lấy là trung tâm.
Những nội dung được triển khai ở Chương 2 chính là căn cứ quan trọng để ở Chương 3 luận
văn đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao kết quả thực hiện chính sách tuyển dụng cơng chức xã
của huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ những năm tiếp theo


11
CHƯƠNG 3
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC THI CHÍNH
SÁCH TUYỂN DỤNG CƠNG CHỨC CẤP XÃ Ở HUYỆN LÂM THAO TỈNH PHÚ THỌ
3.1. Phương hướng triển khai và mục tiêu công tác tuyển dụng công chức cấp xã ở huyện
Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

3.1.1. Phương hướng
Thứ nhất, tuyển dụng công chức phải gắn với cải cách hành chính. đây là một nội dung cần
hồn thiện, đổi mới trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 2020.
Thứ hai, tuyển dụng công chức phải gắn với xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cơng
chức. Tiếp tục rà sốt số lượng cơ cấu, tiêu chuẩn, khung năng lực đến việc lựa chọn áp dụng các
hình thức tuyển dụng phù hợp, tiến hành lựa chọn thành phần ban giúp việc, xây dựng đề thi phỏng
vấn, tuân thủ chặt chẽ trình tự, thủ tục.
Thứ ba, thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo quy hoạch, kế hoạch,
đảm bảo thực hiện tốt các quy định về đào tạo bồi dưỡng để nâng cao tồn diện và thực chất trình
độ, kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức.
3.1.2. Mục tiêu
- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đúng vị trí việc làm đã được phê
duyệt; có phẩm chất đạo đức, năng lực, trách nhiệm, có tính chun nghiệp cao để phục vụ cho
mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% biên chế so với số biên
chế được giao năm 2015.
- Hàng năm, có 100% cơng chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các sở,
ban, ngành, UBND huyện, thành, thị, UBND xã, phường, thị trấn được đào tạo, bồi dưỡng về
chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng về thực hiện văn hóa cơng sở, kỹ năng giao tiếp hành chính;
đến năm 2020, 100% cán bộ, công chức từ tỉnh đến cơ sở được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về
chuyên môn, nghiệp vụ; kiến thức quản lý kinh tế, quản lý nhà nước theo quy định tiêu chuẩn
của vị trí việc làm và cơ cấu công chức, đảm bảo đủ năng lực quản lý, điều hành và thực thi
công vụ.
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực thi chính sách tuyển dụng cơng chức cấp xã ở
huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
3.2.1. Đổi mới việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chính sách tuyển dụng cơng
chức cấp xã
Thứ nhất, chính quyền của các xã cần tiếp tục quán triệt, tổ chức phổ biến quy chế tuyển dụng
theo quy định hiện hành, bên cạnh đó cần phải xây dựng và ban hành nội dung thi tuyển cụ thể cho
từng ngạch cơng chức, có kế hoạch tổ chức thi tuyển được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo định
kỳ hằng năm (hay 6 tháng một lần). Phịng nội vụ huyện đóng vai trị thường trực giúp bộ máy

hành chính thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tổ chức thi tuyển công chức.
Công tác thi tuyển công chức phải tách biệt việc đánh giá (qua thi tuyển) người dự tuyển với
việc chọn người về làm việc trong các cơ quan: Việc đánh giá những người dự tuyển vào cơ quan
nhà nước ở xã, thị trấn do cơ quan quản lý công vụ, công chức ở từng địa phương thực hiện. Căn
cứ vào kết quả đánh giá của cơ quan quản lý công vụ, các cơ quan nhà nước ở địa phương sẽ xem
xét tuyển chọn người phù hợp với yêu cầu của cơ quan mình để tuyển dụng.
Thứ hai, nâng cao năng lực xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chính sách tuyển dụng
cơng chức cấp xã, xây dựng kế hoạch phải xác định được cụ thể, chính xác các nội dung trong kế
hoạch tổ chức điều hành. Năng lực xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chính sách tuyển dụng
cơng chức được đo bằng tính khả thi, độ chính xác của kế hoạch trong thực tế, thể hiện ở chỗ chính
sách khơng phải điều chỉnh hoặc bổ sung trong suốt q trình tổ chức thực hiện. Do đó, địi hỏi đội
ngũ cán bộ cơng chức trong q trình tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chính sách
phải am hiểu và nắm được các mục tiêu, nhiệm vụ, phạm vi, quy mô, đối tượng cũng như phải ý
thức xác định được tầm quan trọng của chính sách khi tổ chức thực hiện.
3.2.2. Đổi mới công tác tun truyền thực hiện chính sách tuyển dụng cơng chức cấp xã
Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy định, hướng dẫn với các
hình thức đa dạng như: thông qua các hội nghị, lớp tập huấn; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử
của cơ quan, đơn vị; mở chuyên mục “hỏi đáp” trên trang thông tin điện tử của huyện Lâm Thao;
các chuyên mục “tọa đàm”, “đối thoại”, “giải đáp” trên đài truyền thanh, truyền hình; niêm yết tại
trụ sở cơ quan, đơn vị; lồng ghép nội dung pháp luật về cán bộ, công chức trong các buổi sinh hoạt
ở cơ quan, đơn vị; các buổi giao ban định kỳ của lãnh đạo các đơn vị và các cuộc thanh tra, kiểm
tra, sơ kết, tổng kết công tác.


12
Thứ hai, nâng cao năng lực phổ biến tuyên truyền chính sách tuyển dụng cơng chức cấp xã
được thể hiện thông qua khả năng phổ biến, tuyên truyền thực hiện chính sách tuyển dụng cơng
chức một cách có hiệu quả. Do đó, địi hỏi đội ngũ cán bộ, cơng chức trong q trình phổ biến,
tun truyền chính sách phải có sự am hiểu chính sách nắm chính xác, đầy đủ mục tiêu, nội dung,
yêu cầu, nhiệm vụ, đối tượng, phạm vi của chính sách. Dựa vào đó cán bộ, cơng chức có thể lựa

chọn các hình thức tun truyền, phổ biến chính sách phù hợp với từng cơ quan đơn vị, phù hợp
với từng loại đối tượng như: mở các lớp tập huấn mang tính tập trung để quán triệt việc nghiên cứu
các chính sách, bàn các giải pháp thực hiện chính sách và phân cơng nhiệm vụ thực hiện chính
sách; xây dựng các văn bản hướng dẫn, phổ biến cụ thể việc thực hiện chính sách gửi đến các cơ
quan, đơn vị thực hiện chính sách để họ tự nghiên cứu xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chính
sách; tổ chức các lớp tuyên truyền, phổ biến chính sách cho các cơ quan làm cơng tác thơng tin
chính sách, cho cán bộ làm công tác tuyên truyền. Bên cạnh đó, có thể phổ biến, tun truyền chính
sách thơng qua việc đăng tải các nội dung của chính sách trên các trang báo, trang thông tin điện tử
để các đối tượng được thụ hưởng chính sách có thể biết để thực hiện.
Thứ ba, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin bằng việc tuyên truyền trên các trang thông
tin điện tử (website) về tuyển dụng nhân sự nhằm đăng tin tuyển dụng và các văn bản pháp lý về
tuyển dụng đảm bảo tính cơng khai, bình đẳng trong tuyển dụng nhân sự cho cơ quan. Các thông
tin mà ứng viên có thể tiếp cận ngay bao gồm: Thời điểm tuyển dụng; hồ sơ tuyển dụng; các môn
thi cơ bản, một số tài liệu có liên quan để ứng viên có thể học tập, nghiên cứu trước khi diễn ra kỳ
tuyển dụng; trang web cũng có thể đăng tải thêm nội dung các bài thi mà ứng viên cần vượt qua;
các vị trí cơng tác thực tế, những cơ hội tìm kiếm việc làm trong cơ quan...
3.2.3. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan thực hiện chính sách tuyển dụng công chức
Thứ nhất, UBND huyện Lâm Thao tiếp tục phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện tốt Quy định của
UBND tỉnh Phú Thọ về quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn. Quy định cụ
thể về thi tuyển công chức cấp xã như Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã; nhiệm vụ, quyền hạn
và trách nhiệm của thành viên tham gia Hội đồng thi; các ban giúp việc Hội đồng thi. Về tổ chức
kỳ thi tuyển công chức cấp xã như công tác chuẩn bị tổ chức thi; tổ chức thi trắc nghiệm trên máy
tính; tổ chức thi trắc nghiệm trên giấy, thi viết, thi phỏng vấn....
Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ là 2 cơ quan tham mưu cho Huyện ủy và UBND huyện
ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành việc triển khai công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng
cán bộ công chức hàng năm. Hàng năm, các cơ quan, ban ngành của huyện, UBND các xã, thị trấn
xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý
của năm liền kề gửi về Phòng Nội vụ để thẩm định, tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Phịng Tài chính phối hợp với Phịng Nội vụ Căn cứ kế hoạch tuyển dụng, cán bộ công chức
cấp xã hàng năm, thẩm định cấp kinh phí hỗ trợ cho cơng tác tuyển dụng công chức trên địa bàn

huyện và báo cáo thường xuyên để UBND huyện Lâm Thao sửa đổi, bổ sung các quy định về kinh
phí tuyển dụng cơng chức cấp xã đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.
Thứ hai, tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại các xã, thị
trấn và các tổ chức đoàn thể, tổ chức kinh tế, xã hội trong việc tổ chức triển khai thực hiện các văn
bản pháp quy của các bộ ngành Trung ương; của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
tỉnh; của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện về phát triển, nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực trên địa bàn huyện.
Thứ ba, phối hợp thực hiện tốt giao ban định kỳ (theo tháng hoặc quý) giữa cơ quan cấp huyện
và cán bộ công chức cấp xã để nhận xét, đánh giá, hướng dẫn công tác chuyên môn; xây dựng quy
chế về tăng cường công tác điều động, luân chuyển cán bộ công chức cấp huyện về làm việc tại
cấp xã, thị trấn và ngược lại; từng bước khắc phục tình trạng khép kín, cục bộ địa phương, tạo động
lực cho cán bộ cơng chức tích cực làm việc, nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu vươn lên, vừa củng
cố và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ công chức các cấp.
Thứ tư, nâng cao năng lực phân công, phối hợp thực hiện chính sách tuyển dụng cán bộ cơng
chức. Việc xác định rõ ràng những tổ chức, cá nhân chủ trì, chịu trách nhiệm; trong quá trình tham
gia phối tổ chức thực hiện chính sách tuyển dụng cán bộ cơng chức. Trong q trình phân cơng,
phối hợp nhiệm vụ cán bộ cơng chức đóng vai trị lập kế hoạch cần đặc biệt quan tâm đến năng lực
chun mơn, khả năng, trình độ và điểm mạnh, điểm yếu của từng cá nhân, tổ chức, đơn vị qua đó
có thể hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng trùng chéo về nhiệm vụ được giao và không rõ trách
nhiệm.
3.2.4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với chính sách tuyển dụng
công chức
Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với chính sách tuyển dụng cơng chức cấp xã được
xác định là công cụ quan trọng trong việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thối về tư tưởng chính


13

trị và đạo đức, lối sống của cán bộ công chức. Vì vậy, việc thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với
hoạt động tuyển dụng là một trong những giải pháp quan trọng để phòng ngừa, phát hiện và ngăn

chặn kịp thời những vi phạm pháp luật trong hoạt động tuyển dụng công chức, đảm bảo cho tuyển
dụng được thực hiện đúng quy định, đạt hiệu quả cao. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra,
giám sát hoạt động tuyển dụng công chức trước tiên là phải xem xét việc thực hiện các quy định
tuyển dụng của các cơ quan tổ chức tuyển dụng cũng như các cá nhân có liên quan.
Thi tuyển công chức là hoạt động rất dễ bị lợi dụng, chi phối bởi những tình cảm cá nhân, đặc
quyền, đặc lợi mà không phải trường hợp nào cũng phân xử được rõ, không quy được trách nhiệm
cho ai và việc giải quyết hậu quả rất phức tạp. Vì vậy để thực hiện tốt cơng tác thanh tra, kiểm tra,
giám sát đối với chính sách tuyển dụng cơng chức cấp xã địi hỏi cần nhanh chóng xây dựng và
hồn thiện cơ chế, chính sách kiểm tra, giám sát cán bộ, cơng chức và hiện thực hóa trong thực
tiễn. Cần tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực giám sát việc thực thi các quy định của pháp
luật, thực hiện dân chủ ở địa phương. Làm được như vậy mới đảm bảo việc thực hiện đúng các quy
định pháp luật về cơng tác tuyển dụng cơng chức, góp phần đưa công tác tuyển dụng vào nền nếp,
ổn định và đạt hiệu quả cao.
3.2.5. Tăng cường đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm việc thực hiện chính sách tuyển dụng
cơng chức cấp xã
Để có thể đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm việc thực hiện chính sách tuyển dụng cơng chức
một cách chính xác, khoa học cần phải căn cứ vào các tiêu chí cụ thể. Trong q trình đánh giá,
tổng kết rút kinh nghiệm địi hỏi cán bộ, cơng chức phải có năng lực chỉ ra được những ưu điểm,
hạn chế; những kinh nghiệm thực hiện chính sách được đánh giá cao; các cơ quan, đơn vị và cá
nhân thực hiện chính sách hiệu quả hoặc chưa hiệu quả. Theo đó, q trình đánh giá, tổng kết rút
kinh nghiệm thực hiện chính sách tuyển dụng cơng chức tương đối khó khăn và phức tạp, địi hỏi
các cơ quan, đơn vị và cá nhân cán bộ, công chức khi tham gia hoạt động đánh giá phải có kiến
thức chuyên sâu, có kỹ năng và năng lực nhất định.
3.2.6. Một số giải pháp khác
Thứ nhất, tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý của các cấp chính quyền về việc thực hiện
chính tuyển dụng cơng chức, các cấp ủy Đảng, chính quyền ở trung ương và địa phương phải thật
sự quyết liệt trong việc triển khai thực hiện chính sách tuyển dụng công chức; trong công tác chỉ
đạo, điều hành giải quyết cơng việc một cách hiệu quả, chính xác. Trong công tác lập kế hoạch cần
chú trọng đến khâu phân công, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; trong thực hiện chính sách tuyển
dụng, cần có sự lãnh đạo kịp thời không để chồng chéo, trùng lặp chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ

quan, đơn vị, cá nhân trong tổ chức triển khai chính sách.
Thứ hai, đổi mới chính sách tiền lương và chế độ ưu đãi đối với công chức cấp xã, cải cách
chế độ tiền lương theo hướng dựa trên từng vị trí cơng tác, năng lực cống hiến thực tế, đặc biệt phải
căn cứ vào những đánh giá của người dân trong giải quyết công việc thực tế. Bổ sung thêm phụ cấp
đặc thù cho công chức cấp xã.
Áp dụng rộng rộng rãi cơ chế khoán ngân sách và tự chủ tài chính cho cấp cơ sở. Bổ sung,
hồn thiện các chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về công tác ở cấp xã.
Thứ ba, cùng với xây dựng Chính phủ điện tử và hiện đại hóa hoạt động quản lý hành chính
nhà nước, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cơng tác tuyển dụng cơng chức.
Bên cạnh đó cũng cần tăng cường đầu tư kinh phí cho cơng tác thi tuyển công chức để công
tác này đạt kết quả tốt hơn. Tổ chức thi tuyển công chức bao gồm rất nhiều hoạt động. Để tăng
cường kinh phí cần khai thác các nguồn khác nhau từ các cơ quan tổ chức, từ các dự án, nguồn tài
trợ kinh phí đóng góp của những người dự thi... Đồng thời cũng cần thực hiện quản lý việc sử dụng
kinh phí đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng.
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Đối với Chính quyền tỉnh Phú Thọ
- Hồn thiện chế độ, chính sách thu hút, đãi ngộ công chức nhà nước, đặc biệt là bổ sung thêm
các đối tượng như người có trình độ cao ngồi tỉnh về cơng tác tại tỉnh, vận dụng và thực hiện có
hiệu quả các chủ trương, chính sách đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đảm bảo điều kiện sống, làm việc
và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của công chức.
- Tiếp tục sắp xếp vị trí việc làm đúng người, đúng việc, phát huy hết tinh thần, trách nhiệm,
năng suất lao động của mỗi công chức nhà nước trong thực thi nhiệm vụ.
- Có hình thức nêu gương biểu dương đặc thù về vật chất và tinh thần với những cơng chức có
sáng kiến, đóng góp và cống hiến lớn trong cơng việc.


14

3.3.2. Đối với Chính quyền huyện Lâm Thao
- Tạo điều kiện thuận lợi để công chức làm công tác tuyển dụng nâng cao chuyên môn nghiệp

vụ, kiến thức quản lý nhà nước và nền công vụ, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến việc triển
khai thực hiện các quy định về vị trí việc làm, quy định hình thức tuyển dụng cạnh tranh...
- Huyện Lâm Thao tạo điều kiện về nhân lực, vật lực, tài lực và công nghệ để công tác tuyển
dụng công chức được thuận lợi và đạt hiệu quả cao.
- Có chính sách hỗ trợ, khuyến khích cơng chức trên địa bàn huyện tích cực học tập, nâng cao
trình độ chun mơn, nghiệp vụ.


15

TIỂU KẾT CHƯƠNG 3
Chương 3 luận văn đã nêu lên các quan điểm về tuyển dụng công chức bao gồm Quan điểm
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tuyển dụng công chức; Quan điểm về tuyển dụng
công chức của tỉnh Phú Thọ và của huyện Lâm Thao.
Căn cứ vào thực trạng tổ chức triển khai thực hiện chính sách tuyển dụng cơng chức cấp xã ở
huyện Lam Thao, tỉnh Phú Thọ, tác giả đã tổng hợp đưa ra một số quan điểm, các mục tiêu,
phương hướng tổ chức thực hiện chính sách tuyển dụng cơng chức và đề xuất một số giải pháp để
nâng cao hơn nữa chất lượng thực hiện chính sách tuyển dụng cơng chức cấp xã ở huyện Lâm
Thao, tỉnh Phú Thọ. Các giải pháp chủ yếu: Tập trung vào việc đổi mới công tác xây dựng kế
hoạch triển khai thực hiện chính sách tuyển dụng và cơng tác tun truyền chính sách tuyển dụng
cơng chức. Bên cạnh đó, giải pháp đưa ra cịn nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan thực
hiện chính sách. Giải pháp luận văn đề xuất cịn hướng tới việc giám sát, kiểm tra thực hiện các
chính sách về tuyển dụng công chức, đẩy mạnh việc tổng kết rút kinh nghiệm trong q trình thực
hiện chính sách. Tuy nhiên để đạt được hiệu quả cao quá trình thực hiện phải có sự nhất quán, đồng
bộ giữa các nhóm giải pháp và giữa các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố, các đơn
vị trường học, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Các giải pháp phải được vận dụng một cách cụ thể, linh
hoạt, phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị, từng vùng, miền khác
nhau.
Ngồi ra, chúng tơi đã đề xuất các kiến nghị đối với chính quyền tỉnh và chính quyền địa
phương nhằm đem đến sự thay đổi mạnh mẽ, có hiệu quả trong q trình thực thi chính sách tuyển

dụng cơng chức cấp xã ở huyện Lâm Thao nói riêng và tỉnh Phú Thọ nói chung.


16

KẾT LUẬN
Thực thi chính sách tuyển dụng cơng chức nói chung và thực thi chính sách tuyển dụng cơng
chức cấp xã nói riêng đã từ lâu được sự quan tâm của đông đảo nhân dân, các cơ quan, tổ chức và
của các cấp các ngành ở địa phương và đặc biệt là các đối tượng được thụ hưởng chính sách. Thực
thi chính sách tuyển dụng là khâu đầu tiên và quan trọng của công tác xây dựng đội ngũ công chức
nhằm tạo ra đội ngũ cơng chức nói chung và đặc biệt là đội ngũ cơng chức cấp xã có năng lực,
phẩm chất, chính trị, đạo đức, trình độ và kỹ năng nghề nghiệp; góp phần phát huy hiệu quả trong
hoạt động quản lý nhà nước nhằm phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trật tự của
địa phương.
Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu, luận văn đã hệ thống hóa các lý luận, lý thuyết về cơng
chức cấp xã, chính sách tuyển dụng cơng chức cấp xã. Cung cấp các khái niệm cho việc đánh giá
thực tiễn. Tập hợp và đánh giá hệ thống các chính sách, các quy định, các văn bản pháp luật về
cơng chức cấp xã, hoạt động thực thi chính sách tuyển dụng công chức cấp xã. Tiến hành nghiên
cứu thực trạng cơng chức cấp xã và việc thực thi chính sách tuyển dụng tuyển dụng công chức cấp
xã tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Trên cơ sở đó để đưa ra những mặt tích cực cũng như các
hạn chế về hoạt động thực thi chính sách tuyển dụng cơng chức cấp xã nói chung và cơng tác tuyển
dụng cơng chức cấp xã ở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ nói riêng. Đề xuất định hướng chung và
một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thực thi chính sách tuyển dụng cơng
chức cấp xã tỉnh Phú Thọ nói chung và huyện Lâm Thao nói riêng trong thời gian tới, phân tích
đánh giá tính cần thiết và tính khả thi cho việc thực hiện các giải pháp đề xuất đưa ra.×