Tải bản đầy đủ (.pdf) (107 trang)

(Luận văn thạc sĩ) cải cách thủ tục hành chính tại bộ an ninh, nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (996.03 KB, 107 trang )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ NỘI VỤ

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

BOUALAY SISURATH

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI BỘ AN NINH,
NƢỚC CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG

HÀ NỘI - NĂM 2021


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ NỘI VỤ

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

BOUALAY SISURATH

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI BỘ AN NINH,
NƢỚC CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CƠNG
Chun ngành

: Quản lý cơngMã số

: 8340403

NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN THỊ HÀ

HÀ NỘI - NĂM 2021


LỜI CAM ĐOAN

Tơi xin cam đoan đây là cơng trình nghiên cứu của riêng tôi. Các
số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực, có xuất xứ rõ ràng.
Những kết luận trong luận văn chƣa từng công bố trong bất cứ cơng
trình nào.
Tơi xin chịu trách nhiệm về đề tài nghiên cứu của mình.

TÁC GIẢ LUẬN VĂN

BOUALAY SISURATH


LỜI CẢM ƠN

Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban giám đốc, Ban Quản lý đào
tạo sau đại học, cùng Lãnh đạo các khoa, phòng tại Học viện Hành chính,
thầy cơ chủ nhiệm lớp đã tận tình giảng dạy và tạo mọi điều kiện thuận lợi
giúp đỡ tôi trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu tại học viện.
Đặc biệt, tơi xin kính gửi lịng biết ơn đến TS. Nguyễn Thị Hà, ngƣời

đã tận tình hƣớng dẫn tơi trong suốt q trình thực hiện và hồn thiện luận
văn.
Tơi cũng xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo Bộ An ninh Lào đã giúp đỡ,
tạo điều kiện để tôi vƣợt qua khó khăn, hồn thành tốt cơng tác cũng nhƣ
nhiệm vụ học tập và nghiên cứu.
Sau cùng tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến gia đình đã ln tạo điều
kiện tốt nhất cho tôi trong cuộc sống cũng nhƣ trong suốt q trình cơng tác,
học tập, nghiên cứu. Do nhiều điều kiện chủ quan, khách quan và kinh
nghiệm nghiên cứu khoa học chƣa nhiều nên luận văn không tránh khỏi
những thiếu sót. Rất mong nhận đƣợc sự góp ý của Quý thầy cô, các anh, chị
học viên và các bạn đồng nghiệp.
Hà Nội, tháng…… năm 2021

TÁC GIẢ LUẬN VĂN

BOUALAY SISURATH


DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT

STT
1

Nội dung
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
(Association of Southeast Asian Nations)

Chữ viết tắt
ASEAN


2

Cơng nghệ thơng tin

CNTT

3

Cảnh sát giao thơng

CSGT

4

Cộng hịa Dân chủ Nhân dân

CHDCND

5

Chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu
(Global Competitiveness Index)

GCI

6

Lực lƣợng cảnh sát nhân dân

LLCSND


7

Nhân dân cách mạng

NDCM

8

Phịng cháy chữa cháy

PCCC

9

Thủ tục hành chính

TTHC

10

11

Chƣơng trình Phát triển Liên Hợp Quốc
(United Nations Development Programme)
Diễn đàn kinh tế thế giới
(World Economic Forum)

UNDP


WEF


MỤC LỤC
Trang
LỜI CAM ĐOAN
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU ........................................................................................................................1
Chƣơng 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH....10
1.1. Khái quát về thủ tục hành chính ....................................................................10
1.2. Cải cách thủ tục hành chính ...........................................................................21
1.3. Những yếu tố ảnh hƣởng đến cải cách thủ tục hành chính.........................29
Tiểu kết chƣơng 1 ...................................................................................................35
Chƣơng 2: THỰC TRẠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI BỘ AN
NINH LÀO ...................................................................................................................36
2.1. Khái quát về Bộ An ninh Lào ........................................................................36
2.2. Thực trạng triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính ở Bộ An ninh,
Cộng hịa Dân chủ Nhân dân Lào .........................................................................50
2.3. Đánh giá về kết quả cải cách thủ tục hành chính của Bộ An ninh, Cộng
hịa Dân chủ Nhân dân Lào ...................................................................................65
Tiểu kết chƣơng 2 ...................................................................................................73
Chƣơng 3: PHƢƠNG HƢỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO
HIỆU QUẢ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI BỘ AN NINH LÀO .74
3.1. Phƣơng hƣớng cải cách thủ tục hành chính tại Bộ An ninh Lào ...............74
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính tại
Bộ An ninh Lào .......................................................................................................80
Tiểu kết chƣơng 3 .................................................................................................. 92
KẾT LUẬN ..................................................................................................................96
TÀI LIỆU THAM KHẢO ..........................................................................................981

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn
Thủ tục hành chính là một loại quy phạm pháp luật quy định trình tự về
thời gian, về khơng gian khi thực hiện một thẩm quyền nhất định của bộ máy
Nhà nƣớc, là cách thức giải quyết công việc của các cơ quan Nhà nƣớc trong
mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức và cơng dân.
Thủ tục hành chính (TTHC) là công cụ không thể thiếu để thực hiện
các hoạt động quản lý nhà nƣớc. TTHC có thể hiểu là trình tự thực hiện thẩm
quyền của các cơ quan nhà nƣớc hoặc cá nhân, tổ chức đƣợc uỷ quyền trong
việc giải quyết các công việc của nhà nƣớc; các kiến nghị, u cầu chính đáng
của cơng dân hoặc tổ chức nhằm thi hành nghĩa vụ hành chính, đảm bảo cơng
vụ nhà nƣớc và phục vụ nhân dân.
TTHC có một vị trí vơ cùng quan trọng trong hoạt động quản lý nhà
nƣớc, vì vậy, hoạt động xây dựng và thực hiện TTHC tốt sẽ thúc đẩy phát
triển kinh tế - xã hội, cũng nhƣ bảo đảm sự hoạt động có hiệu quả của bộ máy
nhà nƣớc và phục vụ tốt hơn cho ngƣời dân. Và ngƣợc lại nếu các TTHC quá
rƣờm rà, cồng kềnh thì sẽ kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội, giảm hiệu
quả hoạt động của bộ máy nhà nƣớc và niềm tin của ngƣời dân. Chính vì vậy,
cải cách hành chính nhà nƣớc nói chung, cải cách TTHC nói riêng là một
trong những nội dung đã đƣợc nƣớc Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào quan
tâm, chú trọng ngay trong thời gian đầu thực hiện cải cách hành chính.
Ở nƣớc Cộng hồ Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào, vấn đề cải cách
bộ máy hành chính nhà nƣớc nói chung và cải cách TTHC nói riêng bắt đầu
đƣợc đề cập tại Nghị quyết Trung ƣơng 6 khoá VI (1998) của Đảng Nhân dân
Cách mạng (NDCM) Lào: “Phải tiến hành cải cách hành chính nhà nƣớc,
trong đó tập trung vào cải cách bộ máy hành chính, TTHC, nâng cao chất2

lƣợng cơng chức, cơng vụ theo hƣớng có hiệu lực, hiệu quả” [31]. Tiếp đó,
Đại hội IX của Đảng NDCM Lào tiếp tục xác định rõ: “Phải chú ý củng cố hệ
thống bộ máy hành chính nhà nƣớc theo hƣớng cơ quan hành chính cấp Trung
ƣơng phải gọn nhẹ và làm nhiệm vụ quan lý vĩ mô là chủ yếu, cơ quan hành
chính cấp địa phƣơng phải có khả năng và đủ sức tổ chức thực hiện.... Đối với
cải cách TTHC thì phải làm cho các TTHC đơn giản, cơng khai, minh bạch,
nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, giảm đầu mối và đơn vị của các cơ
quan hành chính từ Trung ƣơng đến địa phƣơng, tạo sự thuận lợi cho nhân
dân và doanh nghiệp...” [32].
Từ quan điểm đó của Đảng NDCM Lào, vấn đề cải cách hành chính
nhà nƣớc nói chung và Bộ An ninh Lào nói riêng bắt đầu đƣợc triển khai thực
hiện, trong đó nhiệm vụ cải cách TTHC đƣợc xem là nhiệm vụ trọng tâm.
Theo đó, ngày 03/08/2003 Chính phủ Lào đã ban hành quy định về “thực thi
cơ chế dịch vụ một cửa trong giải quyết TTHC ở cơ quan hành chính nhà
nƣớc”. Kể từ năm 2003 cho đến nay, Chính phủ Lào đã ban hành nhiều văn
bản quy định về thực hiện cải cách hành chính, cụ thể từ năm 2010 đến 2015,
Chính phủ Lào đã ban hành chƣơng trình cải cách hành chính theo 02 giai
đoạn, đó là, ngày 20/10/2010 Chính phủ Lào ban hành “Chiến lƣợc chƣơng
trình cải cách hành chính giai đoạn 2011- 2015” và ngày 12/02/2016 Chính
phủ Lào tiếp tục ban hành “Chiến lƣợc tổng thể cải cách hành chính giai đoạn
2016-2020”. Trong đó, nhấn mạnh đến các nhiệm vụ, nội dung, biện pháp cụ
thể để cải cách TTHC ở các cơ quan, bộ, cơ quan ngang bộ thuộc Chính phủ
Lào.
Với tƣ cách là một trong những bộ của Chính phủ Lào, có nhiệm vụ
quản lý nhà nƣớc về an ninh, trật tự, Bộ An ninh Lào cũng là một trong những
đơn vị đi đầu trong việc thực hiện cải cách các TTHC. Để thực hiện chƣơng
trình cải cách hành chính của Chính phủ Lào một cách có hiệu quả tại Bộ An3

ninh, ngày 20/03/2016, Bộ trƣởng Bộ An ninh Lào đã ban hành Kế hoạch số
06/KH-BAN về đẩy mạnh cải cách hành chính. Từ đây, các TTHC thuộc Bộ
An ninh Lào cũng bắt đầu đƣợc cải cách theo hƣớng đơn giản, công khai,
minh bạch, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, giảm đầu mối, tạo thuận
cho nhân dân và doanh nghiệp.
Tính đến thời điểm hiện tại, Bộ An ninh Lào đang thực hiện 27 TTHC,
trong đó đã có 03 thủ tục đƣợc thực hiện theo hƣớng “một cửa” đó là thủ tục
đăng ký giấy phép lái xe dành cho ngƣời nƣớc ngoài; thủ tục xuất nhập cảnh
đối với ngƣời nƣớc ngoài trong khu vực ASEAN; thủ tục đăng ký phƣơng
tiện giao thông. Tuy nhiên, trong Báo cáo tổng kết 03 năm thực hiện thực hiện
Chiến lƣợc tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 ngày
12/12/2018 thì Bộ An ninh Lào đƣợc đánh giá là đơn vị còn nhiều chậm trễ
trong cải cách TTHC. Trong khi đó, giai đoạn này là giai đoạn mà đất nƣớc
đang hội nhập mạnh mẽ, việc chậm trễ cải cách TTHC nói chung và TTHC
thuộc Bộ An ninh Lào nói riêng sẽ ảnh hƣởng khơng nhỏ đến sự phát triển
của đất nƣớc, ảnh hƣởng đến sự tin yêu của nhân dân và cộng đồng doanh
nghiệp. Chính vì vậy, cần phải có những biện pháp tổng thể, cụ thể để thúc
đẩy cải cách TTHC tại Bộ An ninh Lào trong giai đoạn tiếp theo là cần thiết.
Vì vậy, tác giả quyết định chọn đề tài: “Cải cách thủ tục hành chính tại Bộ
An ninh, nƣớc Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào” nghiên cứu làm luận văn
thạc sĩ quản lý cơng của mình.
2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn
Nghiên cứu về cải cách hành chính nói chung và cải cách TTHC nói
riêng, trong thời gian qua đã đƣợc nhiều nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản
lý quan tâm nghiên cứu và đã có nhiều đề tài, sách chuyên khảo, các bài báo,
tạp chí xuất bản, có thể kể ra đây một số cơng trình tiêu biểu nhƣ sau:4

- Các cơng trình nghiên cứu liên quan đến cải cách hành chính nói
chung và cải cách TTHC ở nƣớc CHDCND Lào.
Ở Lào, từ khi Đảng NDCM Lào đƣa ra chủ trƣơng cải cách hành chính,
cải cách TTHC đã có nhiều nhà khoa học, nhà quản lý quan tâm nghiên cứu,
có thể nêu ra một số cơng trình điển hình sau:
+ Bounpheng Munphoxay (2006), “Cải cách hệ thống hành chính nhà
nƣớc nhằm đảm bảo theo hƣớng xã hội chủ nghĩa”, Tạp chí Alun May, số 8,
(tr.2-11). Cơng trình nghiên cứu này đã đề cập đến vấn đề cải cách hành chính
chính, trong đó tác giả phân tích sâu về cải cách TTHC theo hƣớng xã hội chủ
nghĩa và TTHC nói chung. Còn nghiên cứu sâu về các loại thủ tục hành chính
tại Bộ An ninh thì chƣa đƣợc tác giả đề cập đến.
+ Phathana Soukaloun (2007), “Đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ
máy hành chính nhà nƣớc Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào”, Luận án tiến sĩ
luật học, Trƣờng Đại học Luật Hà Nội [11]. Cơng trình này đƣợc nghiên cứu
dƣới góc độ pháp lý, tức là phân tích các quy định của pháp luật và thực tiễn
thi hành các quy định về tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà
nƣớc. Trong các nhóm giải pháp có đề cập đến giải pháp về cải cách hành
chính, cải cách TTHC nhằm đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy hành
chính. Tuy nhiên, vấn đề cải cách TTHC ở Bộ An ninh Lào chƣa đƣợc cơng
trình này nghiên cứu sâu.
+ Vanlaty Khamvanvongsa (2015), “Cải cách bộ máy hành chính nhà
nƣớc cấp trung ƣơng ở nƣớc Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào”, Luận án tiến
sĩ luật học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội; Khammone
Chanthachit (2016), “Cải cách bộ máy hành chính nhà nƣớc Cộng hồ dân
chủ nhân dân Lào”, Luận án tiến sĩ quản lý công, Học viện Hành chính quốc
gia, Hà Nội. Hai cơng trình nghiên cứu này tập trung vào vấn đề cải cách tổ

chức bộ máy hành chính ở nƣớc CHDCND Lào, trong đó có đề cập đến vấn


5

đề cải cách TTHC ở một số cơ quan hành chính, nhất là Chính phủ Lào. Đồng
thời, hai cơng trình này cũng đã đề xuất đƣợc một số giải pháp để cải cách
TTHC. Tuy nhiên, vấn đề cải cách TTHC ở Bộ An ninh Lào chƣa đƣợc
nghiên cứu sâu.
- Các cơng trình nghiên cứu liên quan đến cải cách hành chính nói
chung và cải cách TTHC ở Việt Nam. Đây là vấn đề nhận đƣợc sự quan tâm
nghiên cứu của nhiều nhà khoa học, nhà quản lý ở Việt Nam, nhất là dƣới góc
độ quản lý cơng. Có thể đƣa ra một số cơng trình tiêu biểu nhƣ sau:
+ Nguyễn Văn Thâm, Võ Kim Sơn (2002), “Thủ tục hành chính - Lý
luận và thực tiễn”, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội [15]. Cơng trình này đã
trình bày, phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn về TTHC, cũng nhƣ cải
cách TTHC. Tuy nhiên, cơng trình này đã đƣợc thực hiện từ lâu, do vậy cho
đến nay chỉ có có ý nghĩa về lý luận. Cùng với đó, cơng trình cũng ít đề cập
đến vấn đề TTHC và cải cách TTHC trong lĩnh vực an ninh trật tự nói chung
và Bộ Cơng an Việt Nam nói riêng.
+ Nguyễn Văn Thâm và Võ Kim Sơn (2004) “Giáo trình thủ tục hành
chính”, Nxb khoa học và kỹ thuật, Hà Nội. Cuốn sách trình bày quan niệm và
phân loại TTHC; nguyên tắc xây dựng và yêu cầu, nghĩa vụ thực hiện TTHC;
TTHC ở một số lĩnh vực cụ thể và cải cách TTHC.
+ Nguyễn Thị Thanh (2011), “Cải cách TTHC theo cơ chế một cửa tại
một số Ủy ban nhân dân huyện thuộc tỉnh Quảng Ninh”, Luận văn thạc sĩ
quản lý cơng, Học viện Hành chính Quốc gia, Hà Nội [14]. Cơng trình này tập
trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và cải cách TTHC; thơng qua đó trình
bày, đánh giá thực tiễn thực hiện cải cách TTHC theo cơ chế một cửa tại một
số Ủy ban nhân dân thuộc tỉnh Quảng Ninh. Cơng trình cũng đã đề cập đến

cải cách TTHC trong lĩnh vực an ninh trật tự, đƣợc thực hiện các cơ quan
Công an cấp huyện, Công an cấp tỉnh của tỉnh Quảng Ninh, chứ chƣa nghiên
cứu đến vấn đề TTHC và cải cách TTHC ở Bộ Công an.


6

+ Đàm Thị Hồng Hạnh (2011), “Đánh giá hiệu quả thực hiện TTHC
theo cơ chế một cửa tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”, Luận văn
thạc sĩ quản lý cơng, Học viện Hành chính Quốc gia Hà Nội [3]. Đây là cơng
trình nghiên cứu cụ thể về cải cách TTHC ở một trong những cơ quan của
Chính phủ là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng thời cơng trình
nghiên cứu này cũng đã đề xuất đƣợc một số giải pháp nhằm đẩy mạnh cải
cách TTHC theo cơ chế một cửa nói chung và tại Bộ Nơng nghiệp và Phát
triển nơng thơn nói riêng.
Tất cả các cơng trình nghiên cứu nêu trên đã trực tiếp và gián tiếp đƣa
ra các mục tiêu, phƣơng hƣớng, luận cứ khoa học, các giải pháp nhằm từng
bƣớc cải cách TTHC, hƣớng đến thực hiện TTHC mang tính chuyên nghiệp,
chuyên sâu, hoạt động minh bạch có hiệu quả theo yêu cầu hội nhập quốc tế
nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện TTHC nhà nƣớc. Nhƣng cho đến nay vẫn
chƣa có một cơng trình nghiên cứu độc lập, tồn diện về cải cách TTHC trong
lĩnh vực an ninh trật tự nói chung và tại Bộ An ninh Lào nói riêng. Chính vì
vậy, việc nghiên cứu cải cách TTHC tại Bộ An ninh Lào là một vấn đề nghiên
cứu mới, việc nghiên cứu sẽ mang lại nhiều ý nghĩa về mặt lý luận, cũng nhƣ
ý nghĩa về thực tiễn.
3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn
3.1. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu lý luận và thực tiễn cải cách TTHC tại Bộ An ninh, nƣớc
Cộng hịa dân chủ nhân dân Lào, để từ đó đề xuất phƣơng hƣớng và một số
giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách TTHC tại Bộ An ninh, nƣớc Cộng hòa

dân chủ nhân dân Lào trong thời gian tới.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Để đạt đƣợc mục đích nêu trên, luận văn phải thực hiện một số nhiệm
vụ cụ thể sau:


7

- Hệ thống cơ sở khoa học về cải cách hành chính nói chung và cải
cách TTHC nói riêng;
- Tìm hiểu, phân tích và đánh giá thực tiễn thực hiện cải cách TTHC tại
Bộ An ninh Lào;
- Đề xuất phƣơng hƣớng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả
cải cách TTHC tại Bộ An ninh Lào trong thời gian tới.
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của luận văn
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tƣợng nghiên cứu của luận văn là hoạt động cải cách TTHC tại Bộ
An ninh Lào.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
- Phạm vi không gian: Luận văn tập trung nghiên cứu về TTHC và thực
tiễn cải cách các TTHC thuộc thẩm quyền của Bộ An ninh Lào. Luận văn
không nghiên cứu về TTHC và cải cách TTHC thuộc thẩm quyền của cơ quan
An ninh cấp tỉnh, cơ quan An ninh cấp huyện của nƣớc CHDCND Lào.
- Phạm vi thời gian: từ năm 2016 đến năm 2019.
- Phạm vi nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu cải cách TTHC
trong lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội, nhƣ TTHC về xuất nhập cảnh;
TTHC về đăng ký phƣơng tiện giao thông, thủ tục đăng ký căn cƣớc công
dân, thủ tục đăng ký dấu doanh nghiệp, thủ tục đăng ký phòng chống cháy nổ.
5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu của luận văn
5.1. Phương pháp luận

Đề tài đƣợc nghiên cứu dựa trên phƣơng pháp luận của Chủ nghĩa MácLênin, tƣ tƣởng Cay-sỏn Phôn-vi-hẳn về nhà nƣớc, nền hành chính, cơng
chức, cơng vụ.
5.2. Phương pháp nghiên cứu
Để hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu, luận văn sử dụng các phƣơng pháp
nghiên cứu, cũng nhƣ kết hợp linh hoạt giữa các phƣơng pháp nghiên cứu sau:


8

Phƣơng pháp thu thập xử lý thông tin; phƣơng pháp thơng kê; phƣơng
pháp phân tích tổng hợp; phƣơng pháp điều tra xã hội học. Trong quá trình
thực hiện đề tài, tác giả cũng đã kế thừa một số kết quả nghiên cứu liên quan,
đánh giá, nhận định trong các báo cáo tổng kết của các cơ quan hữu quan về
cải cách TTHC.
6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn
6.1. Ý nghĩa lý luận
Luận văn là cơng trình nghiên cứu tƣơng đối tồn diện và có hệ thống
về cải cách TTHC tại Bộ An ninh Lào. Luận văn làm sáng tỏ và phát triển
những vấn đề lý luận về cải cách TTHC, đặc biệt là cải cách TTHC trong lĩnh
vực an ninh trật tự, cải cách TTHC tại Bộ An ninh Lào.
6.2. Ý nghĩa thực tiễn
Những kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ góp phần hồn thiện cơ sở
khoa học về cải cách TTHC tại Bộ An ninh Lào nói riêng và trên cả nƣớc
CHDCND Lào nói chung.
Luận văn còn là tài liệu tham khảo để các cơ quan hữu quan tiếp tục
nghiên cứu nhằm hoàn thiện, cũng nhƣ xây dựng các giải pháp tổng thể, cụ
thể để đẩy mạnh cải cách TTHC nói chung và tại Bộ An ninh Lào nói riêng để
có đƣợc một nền hành chính minh bạch, hiệu quả, tạo thuận lợi cho nhân dân
và doanh nghiệp trong thực hiện TTHC.
7. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung
của luận văn đƣợc kết cấu thành 03 chƣơng:
Chƣơng 1. Cơ sở khoa học về cải cách TTHC
Chƣơng 2. Thực trạng cải cách TTHC tại Bộ An ninh Lào
Chƣơng 3. Phƣơng hƣớng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả
cải cách TTHC tại Bộ An ninh Lào.


9


10

Chƣơng 1
CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1.1. Khái qt về thủ tục hành chính
1.1.1. Khái niệm thủ tục hành chính
Theo “Giáo trình Thủ tục hành chính” của Nxb Khoa học và kỹ thuật
(2009), thủ tục đƣợc định nghĩa là phƣơng thức, cách thức giải quyết cơng
việc theo một trình tự nhất định, một thể lệ thống nhất, gồm một loạt nhiệm
vụ liên quan chặt chẽ với nhau nhằm đạt đƣợc kết quả mong muốn [9].
Khái niệm thủ tục là khái niệm cơ bản cho phép đi sâu nghiên cứu thủ
tục trên các lĩnh vực cụ thể trong đó có TTHC. Một số giáo trình giảng dạy
của một số cơ sở đào tạo cũng có đề cập đến khái niệm TTHC. Trong đó giáo
trình Thủ tục hành chính của Học viện hàng chính quốc gia định nghĩa: TTHC
là trình tự, cách thức giải quyết cơng việc của cơ quan hành chính nhà nƣớc
có thẩm quyền trong mối quan hệ nội bộ của hành chính và giữa các cơ quan
hành chính nhà nƣớc với các tổ chức và cá nhân cơng dân. Nó giữ vai trị đảm
bảo cho cơng việc đạt đƣợc mục đích đã định, phù hợp với thẩm quyền của
các cơ quan nhà nƣớc hoặc các cá nhân, tổ chức đƣợc ủy quyền trong việc

thực hiện các chức năng quản lý nhà nƣớc [9]. Hay giáo trình Luật Hành
chính Việt Nam của Trƣờng Đại học Luật Hà Nội cũng định nghĩa: TTHC là
cách thức tổ chức thực hiện quản lý nhà nƣớc đƣợc quy định trong các quy
phạm pháp luật hành chính bao gồm trình tự, nội dung, mục đích cách thức
tiến hành các hoạt động cụ thể trong q trình giải quyết các cơng việc của
quản lý hành chính nhà nƣớc” [16].
Theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ quy
định về kiểm soát TTHC tại Khoản 1, Điều 3 định nghĩa: Thủ tục hành chính
là trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ và yêu cầu, điều kiện do cơ quan nhà


11

nƣớc, ngƣời có thẩm quyền quy định để giải quyết một công việc cụ thể liên
quan đến cá nhân, tổ chức.
Thủ tục hành chính do các cơ quan Nhà nƣớc ban hành để thực thi Hiến
pháp và pháp luật cũng nhƣ thực hiện chức năng quản lý của nền hành chính
nhà nƣớc và hồn thiện nhiệm vụ của mình, đồng thời các cơ quan hành chính
nhà nƣớc có trách nhiệm thực thi các thủ tục đó để bảo đảm tính công bằng,
nghiêm minh trong xã hội khi thực thi pháp luật.
Thủ tục hành chính là bộ phận cơ bản của thể chế hành chính Nhà nƣớc,
là cơng cụ của cơ quan hành chính Nhà nƣớc đƣợc sử dụng để giải quyết công
việc cho công dân, tổ chức là cơ sở để xác định tính hợp pháp của nền cơng
vụ. Do vậy, TTHC đơn giản, thuận tiện, công khai và dân chủ sẽ góp phần
tăng cƣờng hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nƣớc,
rút ngắn khoảng cách giữa Nhà nƣớc và nhân dân, củng cố sức mạnh Nhà
nƣớc, lịng tin của nhân dân và góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Chính vì
vậy, TTHC đã đáp ứng đƣợc yêu cầu bức xúc của các tổ chức, cơng dân, là
khâu đột phá của tiến trình cải cách TTHC Nhà nƣớc.
Từ những phân tích trên, có thể hiểu TTHC là quy phạm pháp luật quy

định về trình tự về thời gian, về khơng gian khi thực hiện một thẩm quyền
nhất định của bộ máy Nhà nước, là cách thức giải quyết công việc của các
cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền trong mối quan hệ nội bộ của
hành chính và giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các tổ chức cá
nhân cơng dân.
Ở CHDCND Lào, khái niệm TTHC đƣợc hiểu theo nghĩa rất rộng,
TTHC khơng chỉ là trình tự, cách thức giải quyết cơng việc mà cịn bao gồm
cả số lƣợng các hoạt động cụ thể, nội dung và mục đích cũng nhƣ cách thức
và thời gian tiến hành các hoạt đọng đó [32]. Trong phạm vi luận văn này, từ
những phân tích ở trên, tác giả nghiên cứu các nội dung về TTHC theo


12

hƣớng: “TTHC là trình tự và cách thức để cơ quan nhà nƣớc, cán bộ, công
chức tiến hành các hoạt động nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong quá
trình quản lý nhà nƣớc, đƣợc quy định trong quy phạm pháp luật hành chính”.
Trên cơ sở này có thể đƣa ra khái niệm: TTHC tại Bộ An ninh Lào là một loại
TTHC thực hiện trong lĩnh vực hoạt động của Bộ An ninh, là trình tự, cách
thức thực hiện, hồ sơ và yêu cầu, điều kiện do cơ quan nhà nƣớc và lĩnh vực
an ninh thực hiện, để giải quyết công việc của các tổ chức và cá nhân liên
quan đến hoạt động của Bộ An ninh.
1.1.2. Đặc điểm của thủ tục hành chính
Từ các quan niệm về TTHC nêu trên có thể rút ra một số đặc điểm cơ
bản của TTHC nhƣ sau:
Thứ nhất, TTHC đƣợc điều chỉnh bằng các quy định TTHC. Mọi hoạt
động quản lý hành chính nhà nƣớc phải đƣợc trật tự hóa, nghĩa là phải tiến
hành theo những thủ tục nhất định, nhƣng khơng có nghĩa là mọi hoạt động
trong quản lý nhà nƣớc đều phải đƣợc điều chỉnh bởi quy phạm TTHC, mà có
hoạt động tổ chức tác nghiệp cụ thể trong nội bộ tổ chức Nhà nƣớc do các quy

định nội bộ điều chỉnh. Hoạt động quản lý chủ yếu là hoạt động áp dụng cho
pháp luật mà ở đó, hành vi áp dụng pháp luật liên quan chủ yếu đến việc xác
định tình trạng thực tế của vụ việc, lựa chọn quy phạm pháp luật tƣơng ứng và
ra quyết định về việc đó. Các hành vi áp dụng pháp luật này đƣợc tiến hành
theo những TTHC nhất định. Nhƣ vậy, nếu thiếu các quy định về TTHC cần
thiết thì quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia trong hoạt động quản lý sẽ
không đƣợc bảo đảm thực hiện.
Thứ hai, TTHC là trình tự thực hiện thẩm quyền trong hoạt động quản lý
hành chính nhà nƣớc. Xét trong q trình giải quyết cơng việc của các cơ
quan hành chính nhà nƣớc thì TTHC là cách thức, trình tự mà các cơ quan
hành chính nhà nƣớc áp dụng để giải quyết các nhiệm vụ theo quy định của


13

pháp luật. Trình tự này có thể từ dƣới lên, từ cấp trên xuống mà cũng có
những trình tự thực hiện song hành. Nói nhƣ vậy có nghĩa là TTHC đƣợc
phân biệt với thủ tục lập pháp và thủ tục tố tụng tƣ pháp. Thủ tục lập pháp là
trình tự, cách thức xây dựng Hiến pháp và ban hành luật thuộc thẩm quyền
của cơ quan lập pháp; thủ tục tố tụng tƣ pháp thuộc thẩm quyền của cơ quan
tƣ pháp liên quan đến những hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, định tội.
Thứ ba, TTHC rất đa dạng và phức tạp. Tính đa dạng phức tạp đƣợc quy
định bởi hoạt động quản lý nhà nƣớc, là hoạt động diễn ra ở hầu hết các lĩnh
vực của đời sống xã hội và bộ máy hành chính bao gồm rất nhiều các cơ quan
từ Trung ƣơng đến địa phƣơng, mỗi cơ quan đó trong việc thực hiện thẩm
quyền của mình đều phải tuân thủ theo những thủ tục nhất định. Hơn nữa, nền
hành chính nhà nƣớc của nƣớc ta hiện nay đang chuyển từ nền hành chính cai
trị sang nền hành chính phục vụ, làm dịch vụ cho xã hội; từ quản lý tập trung
sang cơ chế thị trƣờng làm cho hoạt động quản lý hành chính đa dạng và
phong phú về hình thức, biện pháp. Do vậy, TTHC hiện nay rất đa dạng,

phong phú và tính phức tạp cũng tăng lên gấp bội.
Thứ tư, TTHC có tính năng động hơn so với các quy phạm nội dung của
luật hành chính, địi hỏi phải thay đổi nhanh hơn để thích ứng và phù hợp với
nhu cầu thực tế của đời sống xã hội. Đây chính là yếu tố cần nhận thức đúng
đắn giúp cho các nhà ban hành các quy định TTHC ban hành các quy định
phù hợp với thực tế khách quan và tiến trình phát triển kinh tế xã hội.
Thứ năm, TTHC chịu ảnh hƣởng đáng kể của xu hƣớng hội nhập
quốc tế và chịu tác động qua lại của các quan hệ quốc gia trên thế giới,
đặc biệt là trong lĩnh vực xuất - nhập khẩu, hoạt động mậu dịch quốc tế,
đầu tƣ nƣớc ngồi...,thơng lệ quốc tế, những điều ƣớc quốc tế mà Việt
Nam tham gia ký kết.


14

Thứ sáu, TTHC gắn kết với công tác văn thƣ. Các TTHC chủ yếu thực
hiện tại văn phịng của cơng sở nhà nƣớc, phƣơng tiện truyền đạt chủ yếu là
các cơng văn, giấy tờ. Vì thế, TTHC thƣờng gắn chặt với công tác văn thƣ,
với việc tổ chức ban hành, sử dụng, quản lý văn bản trong cơ quan nhà nƣớc.
1.1.3. Vai trị của thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính có vai trị quan trọng trong đời sống xã hội, ảnh
hƣởng trực tiếp đến đời sống nhân dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh của
doanh nghiệp. Thông qua các TTHC, các cá nhân, tổ chức thực hiện đƣợc
quyền lợi, nghĩa vụ của mình và đồng thời cơ quan hành chính nhà nƣớc thực
hiện chức năng quản lý nhà nƣớc. Vai trò của TTHC đƣợc thể hiện ở các
điểm sau:
Thứ nhất, TTHC là hình thức quy định để đảm bảo cho các quyết định
hành chính đƣợc thi hành thuận lợi và thống nhất. Nó tạo điều kiện để đƣa
pháp luật vào đời sống, bảo đảm quyền lợi của các bên tham gia thủ tục. Nếu
bỏ qua, không làm đúng thủ tục thì nhiều trƣờng hợp sẽ làm cho các quyết

định hành chính bị vơ hiệu hóa, khơng đƣợc đƣa vào thực tế hoặc bị hạn chế
về hiệu lực thi hành, gây ra bệnh quan liêu, cửa quyền, tùy tiện. Có thể kiểm
tra đƣợc tính hợp pháp, hợp lý của các quyết định hành chính thơng qua
TTHC. TTHC càng có tính cơ bản thì ý nghĩa càng lớn, bởi vì các TTHC cơ
bản thƣờng tác động đến giai đoạn cuối cùng của quyết định hành chính, đến
hiệu quả của việc thực hiện chúng.
Thứ hai, TTHC nếu xây dựng và ban hành hợp lý sẽ góp phần chống sự
sách nhiễu và tham nhũng. TTHC liên quan đến quyền lợi của công dân, khi
xây dựng hợp lý và vận dụng tốt vào đời sống, nó sẽ có ý nghĩa thiết thực,
làm giảm phiền hà, củng cố mối quan hệ giữa nhà nƣớc với nhân dân; cơng
việc giải quyết nhanh chóng, chính xác theo đúng u cầu của cơng cuộc cải
cách hành chính nhà nƣớc.


15

Thứ ba, TTHC là một bộ phận của pháp luật hành chính, nên việc nắm
vững và thực hiện đúng các quy định về TTHC có ý nghĩa rất lớn đối với q
trình cải cách nền hành chính nhà nƣớc và xây dựng nhà nƣớc pháp quyền.
Nhƣ vậy, TTHC là một chiếc cầu nối quan trọng giữa cơ quan nhà nƣớc
với nhân dân, với các tổ chức khác. Chiếc cầu nối này có thể tạo ra khả năng
bền chặt các mối quan hệ của quá trình quản lý, làm cho nhà nƣớc thực sự là
nhà nƣớc của dân, do dân và vì dân. TTHC thể hiện trách nhiệm của Nhà
nƣớc đối với nhân dân trong việc giải quyết các công việc hàng ngày. Nếu
TTHC xây dựng thiếu tính khoa học, việc thực hiện tùy tiện, thì nó sẽ làm xa
cách nhân dân, làm cho niềm tin của ngƣời dân với chính quyền giảm sút.
- Các bƣớc trong mỗi quy trình hạn chế tối đa sự tham gia rƣờm rà của
nhiều cơ quan quản lý nhà nƣớc, dẫn đến việc kéo dài thời gian giải quyết
cũng nhƣ thời gian đi lại của ngƣời dân.
- Đơn giản hóa thành phần hồ sơ, loại bỏ những giấy tờ không cần

thiết, đặc biệt đối với những trƣờng hợp TTHC thƣờng xuyên đƣợc thực hiện.
- Tiến tới áp dụng cơng nghệ thơng tin vào q tình tiếp nhận và giải
quyết TTHC, ngƣời dân và tổ chức có thể khơng cần tới cơ quan quản lý nhà
nƣớc mà vẫn thao tác và thực hiện đƣợc TTHC một cách thành công.
Nhƣ vậy, TTHC khoa học, hiện đại và hiệu quả khơng chỉ có ý nghĩa trong
việc nâng cao chất lƣợng quản lý cho bộ máy nhà nƣớc, giảm tải đƣợc khối lƣợng
công việc cho đội ngũ cán bộ, công chức thực thi và đối với ngƣời dân, tổ chức sẽ
tiết kiệm đƣợc thời gian – tiền bạc – công sức, đồng thời dần đẩy lùi và triệt tiêu
đƣợc tình trạng nhũng nhiễu và gây khó dễ cho ngƣời dân, tổ chức, xóa đi tâm lý e
ngại của ngƣời dân khi tham gia vào quá trình giải quyết TTHC.
1.1.4. Phân loại thủ tục hành chính
TTHC có thể đƣợc phân loại thành nhiều nhóm dựa trên các tiêu chí
khác nhau, tùy thuộc vào mục đích mà các chủ thể muốn hƣớng tới. Dựa vào


16

tiêu chí tính chất cơng việc đƣợc tiến hành, TTHC có thể đƣợc chia thành ba
nhóm gồm: TTHC nội bộ; TTHC liên hệ và TTHC văn thƣ. Dựa vào tiêu chí
mục đích của thủ tục thì TTHC có thể đƣợc chia thành thủ tục ban hành
văn bản quy phạm pháp luật; thủ tục giải quyết các công việc cụ thể, cụ thể
nhƣ sau:
Thứ nhất, căn cứ vào tiêu chí tính chất công việc được thực hiện,
TTHC bao gồm các loại nhƣ sau:
- TTHC nội bộ: Đây là nhóm thủ tục đƣợc quy định để thực hiện các
công việc nội bộ của các cơ quan, tổ chức trong bộ máy nhà nƣớc. Nhóm thủ
tục này mang tính chất chung, có liên quan chặt chẽ với các vấn đề tổ chức
và hoạt động của cơ quan Nhà nƣớc. TTHC nội bộ còn rƣờm rà khơng trật tự
và thậm chí sai các ngun tắc của quan hệ hành chính nhƣ các TTHC nội
bộ giữa các ngành, các cấp còn mâu thuẫn chồng chéo nhau, nhiều chính

sách [4, tr.10].
Có nhiều TTHC nội bộ nhƣ thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp
luật, thủ tục thành lập, sáp nhập, giải thể cơ quan nhà nƣớc, đơn vị cơ sở, thủ
tục tuyển dụng, bổ nhiệm, khen thƣởng, kỉ luật cán bộ, công chức…
- TTHC liên hệ: Đây là nhóm thủ tục đƣợc quy định để giải quyết các
công việc cụ thể, liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của tổ chức, cá
nhân. Nhóm thủ tục này có điểm chung là chủ thể tham gia bao giờ cũng là cá
nhân, tổ chức không sử dụng quyền lực nhà nƣớc; đƣợc xây dựng và thực
hiện dựa trên quan niệm về mối quan hệ giữa Nhà nƣớc và nhân dân, về vai
trò của Nhà nƣớc trong quản lí. So với nhóm TTHC nội bộ thì nhóm TTHC
liên hệ linh hoạt và thay đổi thƣờng xuyên, nhằm đảm bảo sự phù hợp với
thực tiễn quản lý.
Nhóm TTHC liên hệ bao gồm: Thủ tục cho phép (cơ quan nhà nƣớc
xem xét, giải quyết các yêu cầu và đề nghị của công dân); thủ tục ngăn cấm


17

hoặc cƣỡng chế thi hành (cơ quan nhà nƣớc xem xét, đƣa ra biện pháp ngăn
chặn hoặc xử phạt, cƣỡng chế thi hành quyết định thi bằng văn bản hành
chính, tuân theo các điều kiện và thủ tục do luật định đối với những hành vi vi
phạm pháp luật hành chính); Thủ tục trƣng thu, trƣng dụng (cơ quan nhà nƣớc
thực hiện trƣng thu, trƣng mua tài sản của ngƣời dân trong những trƣờng hợp
nhất định theo luật định).
- TTHC văn thƣ: Ở góc độ khái quát nhất, thủ tục văn thƣ đƣợc hiểu là
toàn bộ các hoạt động lƣu trữ, xử lý, cung cấp công văn, giấy tờ và đƣa ra giải
quyết một công việc nhất định. Loại thủ tục này có liên quan chặt chẽ với hoạt
động văn thƣ tạo thành thủ tục văn thƣ trong hoạt động hành chính nhà nƣớc.
Thứ hai, căn cứ vào tiêu chí mục đích của thủ tục, TTHC bao gồm các
loại sau:

- Thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Trong phạm vi nhất
định, các cơ quan hành chính vẫn có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp
luật, với thủ tục đơn giản và đa dạng hơn các loại văn bản. Điều này thể hiện
thơng qua việc có nhiều thủ tục ban hành văn bản quy phạm nhƣ thủ tục ban
hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tƣớng Chính phủ; thủ
tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của bộ, cơ quan ngang bộ, văn bản
liên tịch; thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của tòa án, viện kiểm
sát. Kết quả của việc thực hiện thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật
là cơ quan có thẩm quyền ban hành một văn bản quy phạm pháp luật.
Thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật thƣờng có nhiều chủ thể
tham gia và ít có các quy định về thời hạn cho các hoạt động cụ thể trong đó,
bởi mục đích của thủ tục này là làm thế nào để bằng thủ tục đó có thể tạo ra
các văn bản quy phạm pháp luật có tính khái qt và tính dự báo, nhằm thiết
lập khn khổ và trật tự quản lý trong từng lĩnh vực trên phạm vi lãnh thổ.


18

- Thủ tục giải quyết các công việc cụ thể: Những TTHC thuộc nhóm
này chính là ví dụ minh họa cho đặc điểm đa dạng và phong phú của TTHC.
Có nhiều thủ tục giải quyết các công việc cụ thể với các mục đích khác nhau,
thể hiện khả năng thích ứng của nền hành chính với sự sống động của xã hội,
ví dụ nhƣ thủ tục cấp các loại giấy phép; thủ tục xử phạt vi phạm hành chính;
thủ tục tuyển dụng, khen thƣởng, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, cơng chức…
Các thủ tục trong nhóm này có sự khác biệt so với nhóm thủ tục ban
hành văn bản quy phạm pháp luật, đó là tính thời hạn, thời hiệu và có giá trị
bắt buộc đối với các chủ thể của thủ tục. Việc thực hiện các thủ tục này đƣợc
diễn ra nhanh chóng, chính xác và kịp thời, qua đó, đảm bảo đƣợc chức năng
quản lý nhà nƣớc bởi thủ tục giải quyết các công việc cụ thể có gắn bó cơ học
và chặt chẽ tới việc quyền hạn, nghĩa vụ và lợi ích của các cơ quan, tổ chức,

cá nhân đƣợc Nhà nƣớc trao quyền trong hoạt động quản lý nhà nƣớc.
1.1.5. Nguyên tắc xây dựng và thực hiện thủ tục hành chính
Nguyên tắc xây dựng và thực hiện TTHC là những nguyên lý, những tƣ
tƣởng chỉ đạo cơ bản, có tính chất xuất phát điểm thể hiện tính tồn diện, tính
linh hoạt và có ý nghĩa bao trùm quyết định nội dung và hiệu quả của việc xây
dựng và thực hiện TTHC.
Để hoàn thành các mục tiêu của nền hành chính nhà nƣớc, tạo mơi
trƣờng pháp lý thơng thống thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, việc xây
dựng và thực hiện TTHC phải tuân theo những nguyên tắc nhất định.
1.1.5.1. Nguyên tắc xây dựng thủ tục hành chính
- Nguyên tắc tuân thủ pháp luật, giữ vững kỷ cương, pháp chế XHCN
Theo nguyên tắc này, chỉ những cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền mới
đƣợc ban hành TTHC. Các TTHC dù thuộc ngành, lĩnh vực nào cũng phải
tuân theo pháp luật và các văn bản của cơ quan nhà nƣớc cấp trên; phải thực
hiện đúng trình tự với các phƣơng tiện, biện pháp và hình thức đƣợc pháp luật


19

cho phép. Nhà nƣớc tạo điều kiện cho tổ chức, cơng dân có thể thực hiện
quyền và nghĩa vụ của mình khi giải quyết cơng việc liên quan, khơng đƣợc
làm ảnh hƣởng đến kỷ cƣơng, pháp chế XHCN.
Chính vì thế, khi ban hành TTHC đòi hỏi các cơ quan và cá nhân phải
chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật, phải tôn trọng pháp chế XHCN.
- Nguyên tắc phù hợp với mục tiêu quản lý hành chính nhà nước trong
thời kỳ hội nhập.
Khi xây dựng TTHC phải phù hợp yêu cầu khách quan của tiến trình
phát triển của xã hội. Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, với nền kinh tế
mở, đa phƣơng hóa, đa dạng hóa, mang lại nhiều tiềm năng mới cho sự phát
triển đất nƣớc. Mặt khác, xu thế hội nhập cũng đòi hỏi nhà nƣớc phải có các

biện pháp để ngăn ngừa, hạn chế, khắc phục các mặt tiêu cực đang ngày càng
tăng trong đời sống xã hội. Vì thế khi xây dựng TTHC cũng phải phù hợp với
tình hình đó để tạo điều kiện cho việc thực hiện và cải cách việc thực hiện
TTHC hữu hiệu. Cùng với việc xây dựng TTHC mới, phải kịp thời sửa đổi,
bãi bỏ những TTHC lỗi thời, lạc hậu, tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội phát
triển đúng hƣớng.
- Thủ tục hành chính phải đơn giản, dễ hiểu, thuận lợi cho việc thực hiện
Thủ tục hành chính đơn giản cho phép tiết kiệm sức lực, tiền bạc của
nhân dân, hạn chế việc lợi dụng chức quyền để sách nhiễu công dân trong
hoạt động thực thi công vụ. Theo nguyên tắc này, các TTHC khi ban hành cần
có sự giải thích cụ thể, rõ ràng về nội dung thủ tục và phạm vi áp dụng của
nó. Mọi TTHC đều phải đƣợc công khai cho mọi ngƣời biết để tuân thủ.
- Thủ tục hành chính phải đảm bảo tính hệ thống.
Thủ tục hành chính của một lĩnh vực khơng đƣợc mâu thuẫn với nhau và
mâu thuẫn với các lĩnh vực liên quan. Vì nếu mâu thuẫn với nhau thì khi thực


×