Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

LÝ THUYẾT dễ THI CHƯƠNG SÓNG ÁNH SÁNG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (156.56 KB, 2 trang )

10 CÂU LÝ THUYẾT DỄ THI CHƯƠNG SÓNG ÁNH SÁNG
TÀI LIỆU CỦA KHĨA VIP VỀ ĐÍCH 8+
ĐĂNG KÍ HỌC IB: https://www.facebook.com/vatlylacuocsong/
Câu 1: Quang phổ liên tục do một vật rắn bị nung nóng phát ra
A. chỉ phụ thuộc vào bản chất của vật đó.
B. khơng phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của vật
đó.
C. chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của vật đó.
D. phụ thuộc vào cả bản chất và nhiệt độ của vật đó.
Câu 2: Khi nói về tia X, phát biều nào sau đây đúng?
A. Tia X là dịng hạt mang điện.
B. Tia X khơng có khả năng đâm xuyên,
C. Tia Xcó bản chất là sóng điện từ.
D. Tia X không truyền được trong chân không.
Câu 3: Lần lượt chiếu các ánh sáng đơn sắc: đỏ, tím, vàng và cam vào một chất huỳnh quang thì có một
trường hợp chất huỳnh quang này phát quang. Biết ánh sáng phát quang có màu chàm. Ánh sáng kích
thích gây ra hiện tượng phát quang này là ánh
sáng
A. vàng.
B. đỏ.
C. tím.
D. cam.
14
8
Câu 4: Một bức xạ đơn sắc có tần số 3.10 Hz. Lấy c = 3.10 m/s. Đây là
A. bức xạ tử ngoại.
B. bức xạ hồng ngoại.
C. ánh sáng đỏ.
D. ánh sáng
tím.
Câu 5: Quang phổ vạch phát xạ


A. của mỗi nguyên tố sẽ có một màu sắc vạch sáng riêng biệt
B. do các chất rắn, lỏng, khí bị nung nóng phát ra
C. dùng để xác định nhiệt độ của vật nóng phát sáng.
D. là quang phổ gồm hệ thống các vạch màu riêng biệt trên một nền tối.
Câu 6: Chiếu một chùm ánh sáng trắng qua lăng kính. Chùm sáng tách thành nhiều chùm sáng có màu
sắc khác nhau. Đó là hiện tượng
A. nhiễu xạ ánh sáng.
B. tán sắc ánh sáng.
C. giao thoa ánh sáng.
D. khúc xạ ánh sáng.
Câu 7: Tia tử ngoại được dùng
A. để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh.
B. để tìm khuyết tật bên trong các sản phẩm bằng kim loại.
C. trong y tế dùng để chụp điện, chiếu điện.
D. dùng để tìm vết nứt trên bền mặt sản phẩm bằng kim loại.
Câu 8: Chọn phương án đúng. Quang phổ liên tục của một vật nóng sáng
A. chỉ phụ thuộc vào bản chất của vật.
B. phụ thuộc cả nhiệt độ và bản chất của vật.
C. chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của vật.
D. không phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất của
vật.
Câu 9: Gọi λch, λc, λl, λv lần lượt là bước sóng của các tia chàm, cam, lục, vàng. Sắp xếp thứ tự nào dưới
đây là đúng?
A. λl > λv > λc > λch.
B. λc > λl > λv > λch.
C. λch > λv > λl > λc.
D. λc > λv > λl > λch.
Câu 10: Tia tử ngoại được ứng dụng để:
A. tìm khuyết tật bên trong các vật đúc.
B. chụp điện, chuẩn đoán gãy xương.

C. kiểm tra hành lý của khách đi máy bay.
D. tìm vết nứt trên bề mặt các vật.

ĐĂNG KÍ HỌC ĐỂ VỀ ĐÍCH NHANH GỌN NHÉ LẤY 8+NHÉ


10 CÂU LÝ THUYẾT DỄ THI CHƯƠNG SÓNG ÁNH SÁNG
TÀI LIỆU CỦA KHĨA VIP VỀ ĐÍCH 8+
ĐĂNG KÍ HỌC IB: https://www.facebook.com/vatlylacuocsong/

Câu 1. Chọn đáp án C
 Lời giải:
+ Quang phổ liên tục chỉ phụ thuộc vào nhiêt độ của vật
Câu 2. Chọn đáp án C
 Lời giải:
+ Tia X có bản chất là sóng điện từ
Câu 3. Chọn đáp án C
 Lời giải:
+ Ánh sáng kích thích phải có bước sóng ngắn hơn bước sóng của ánh sang phát quang
Câu 4. Chọn đáp án B
 Lời giải:
c 3.108
= 10−6 m → bức xạ thuộc vùng hồng ngoại
+ Bước sóng của bức xạ  = =
f 3.1014
Câu 5. Chọn đáp án D
 Lời giải:
+ Quang phổ vạch phát xạ là quang phổ gồm hệ thống các vạch màu riêng biệt trên một nền tối.
Câu 6. Chọn đáp án B
 Lời giải:

+ Hiện tượng chùm ánh sáng trắng bị phân tách thành nhiều ánh sáng đơn sắc khi đi qua lăng kính gọi
là hiện tượng tán sắc ánh sáng.
Câu 7. Chọn đáp án A
 Lời giải:
+ Pin quang điện hoạt động dựa vào hiện tượng quang điện trong.
Câu 8. Chọn đáp án C
 Lời giải:
+ Quang phổ liên tục chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát mà không phụ thuộc vào bản chất của
nguồn phát.
Câu 9. Chọn đáp án D
 Lời giải:
+ Thứ tự đúng là λc > λv > λl > λch.
Bổ trợ
1, Tần số tăng dần từ đỏ tới tím (tần số là khơng đổi trong mọi mơi trường kể cả sóng ánh sáng và sóng

2, chiết suất (với nước và thủy tinh) tăng dần từ đỏ tới tím
Câu 10. Chọn đáp án D
 Lời giải:
+ Tia tử ngoại được ứng dụng để tìm vết nứt trên bề mặt các vật.

ĐĂNG KÍ HỌC ĐỂ VỀ ĐÍCH NHANH GỌN NHÉ LẤY 8+NHÉ×