Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

Hóa 8 chương i

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (39.13 KB, 1 trang )

CHƯƠNG I – NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ
I.
II.
1.
2.
-

Khái Niệm Vật Thể
Vật thể : mọi vật xung quanh mà nhìn thấy bằng mắt thường và có
hình dạng nhất định đều là vật thể
Có 2 loại vật thể : Vật thể tự nhiên ( Cây cối, sông, suối )
Vật thể nhân tạo ( Nhà, cửa, bàn )
Chất
Khái niệm
Chất : là nguyên liệu cơ bản tạo nên vật thể
Tính chất của chất
A – Tính chất vật lí
Bao gồm :
+ Màu sắc, trạng thái ( dùng mắt quan sát )
+ Mùi, vị ( nếm )
+ Tính tan, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt ( làm thí nghiệm )
+ Khối lượng riêng, nhiệt độ nóng chảy ( cân đo )
B – Tính chất hóa học
+ Khả năng biến đổi thành chất khácTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×