Tải bản đầy đủ (.pdf) (25 trang)

BT bo tro toan lop 1 tap 1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.88 MB, 25 trang )

Trang 1

TOÁN

Tên:……………….
1. Viết số:

.

CÁC SỐ 1, 2, 3, 4, 5
.

.

.

.

.

.

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
0
..
..
..
..
..
..
..


ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
.
.
1
.
.
.
.
.
...
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
2
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
3
.


.

.

.

.

.

.

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
4
.

.

.

.

.

.

.

5

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
2. Số?

3. Số?

Quốc Đăng – Đà Nẵng – 0916.604.268


Trang 2

TOÁN
Tên:………………

LUYỆN TẬP

1. Số?

2. Số?

5

3

1

3. Số?
a)

b)


c)
Quốc Đăng – Đà Nẵng – 0916.604.268

0


Trang 3

Tên:………………

TOÁN
CÁC SỐ 6, 7, 8, 9, 10

1. Viết số:

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
.

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
6
6
6
6
6
6
6
.

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
7

7
7
7
7
7
7
.

8
8
8
8
8
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
8
8
.

9
9
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
9
9
9
9
9
.

10
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

10
10
10
10
10
10
2. Số?

Quốc Đăng – Đà Nẵng – 0916.604.268


Trang 4

3. Nối:

9
8
6
7
10

4. Khoanh:
a)

A.

b)

6


B.

9

A.

B.

5. Vẽ thêm và tô màu:
a) Để có 6 bơng hoa:

b) Để có 10 con cá:

6

10

Quốc Đăng – Đà Nẵng – 0916.604.268


Trang 5

Tên:………………

TOÁN
LUYỆN TẬP

1. Số?

Quốc Đăng – Đà Nẵng – 0916.604.268Trang 6

2. Số?
0

10

1

2

8

3

7

6

4

5

9

3

1


0

3. Số?

4. Khoanh:

8
A.

B.
Quốc Đăng – Đà Nẵng – 0916.604.268


Trang 7

TỐN

Tên:………………

NHIỀU HƠN, ÍT HƠN, BẰNG NHAU
1. Đánh dấu x vào ơ trống có số lượng nhiều hơn:

2. Đánh dấu x vào câu đúng:

Số

nhiều hơn số

Số


.
nhiều hơn số

.

3. Câu nào đúng?

Số chim nhiều hơn số cá.
Số chim ít hơn số cá.
Số chim bằng số cá.
Quốc Đăng – Đà Nẵng – 0916.604.268


Trang 8

Tên:………………

TOÁN
LUYỆN TẬP

1. Câu nào đúng?

a. Số

nhiều hơn số

.

b. Số


nhiều hơn số

.

2. Số nấm nhiều hơn hay số nhím nhiều hơn?

Quốc Đăng – Đà Nẵng – 0916.604.268


Trang 9

3. Chọn thêm cà rốt để:
a) Số cà rốt bằng số bắp cải:

A.
B.
b) Số cà rốt nhiều hơn số bắp cải:

A.
B.
4. Đúng ghi Đ, sai ghi S

A. Số vịt dưới nước nhiều hơn số vịt trên bờ.
B. Số vịt trên bờ ít hơn số mèo.
C. Số mèo bằng số vịt.

Quốc Đăng – Đà Nẵng – 0916.604.268Trang 10

TOÁN

Tên:………………

SO SÁNH SỐ
LỚN HƠN - DẤU >
1. Tập viết

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
.

.

.

.

.

.

.

.

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
. .
. .

. .
. .
. .
. .
. .
. .

>

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
2. Tìm số thích hợp

?

4

?

3

>

1

3

?

1


>

8

0

7

>

6

3. So sánh (theo mẫu):

5

>

2
Quốc Đăng – Đà Nẵng – 0916.604.268


Trang 11

TOÁN

Tên:………………

BÉ HƠN - DẤU <
1. Tập viết

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
.
.
.
.
.
.
.
.
.

. ..
. ..
. ..
.
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
.
.
.
.
.

<

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
2. Tìm số thích hợp:

3

4

6

?

<

2

?


<

8

5

3. So sánh (theo mẫu):

4

<

5

Quốc Đăng – Đà Nẵng – 0916.604.268

4

?

<

3

9


Trang 12

4. Chọn xe cỏ phù hợp để số dê trong chuồng ít hơn số bó cỏ:


5. Đường Mai về nhà qua các ơ có số lớn hơn 4. Tìm đường Mai về
nhà.

0

3

1

4

2

4

4

2

3

3

2

6

4


3

1

4

8

7

3

2

4

9

10

2

6

7

5

8


0

0

5

2

3

2

1

4

Quốc Đăng – Đà Nẵng – 0916.604.268


Trang 13

TOÁN

Tên:………………

BẰNG NHAU - DẤU =
1. Tập viết

=


..
..
..
..
..
..
..
..
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
2. Nối

3. >; <; =?

3

4

8

Quốc Đăng – Đà Nẵng – 0916.604.268

6


Trang 14

TỐN

Tên:………………


LUYỆN TẬP
1.

?

>; <; =

2. Số?5 = 5

3

5

1

4

2

04

9


>

<=

2

1

3. Số?

a) Có ...
b) Có ...

và có ...
và có ...

:

<

:

>

Quốc Đăng – Đà Nẵng – 0916.604.268


=
Trang 15

TOÁN

Tên:………………

MẤY VÀ MẤY (TIẾT 1)
1. Số?
a)được

b)được

c)
được

2. Số?

Quốc Đăng – Đà Nẵng – 0916.604.268


Trang 16

3. Số?
a)

quả cà chua

quả cà chua

quả cà chua
b)

con ếch

con ếch

con ếch

Quốc Đăng – Đà Nẵng – 0916.604.268


Trang 17


TOÁN

Tên:………………

MẤY VÀ MẤY (TIẾT 2)
1. Số?
4
1

2. Số?
6

6

6

6

6

(Học sinh thực hành trên que tính: Lấy 6 que tính. Tách 6 que đó
thành hai nhóm. Tìm số que tính ở mỗi nhóm).
3. Số?

Có tất cả

bơng hoa.
..

5 gồm ... và ....
Quốc Đăng – Đà Nẵng – 0916.604.268


Trang 18

TOÁN

Tên:………………

LUYỆN TẬP
1. Số?
1
3
2

2. Số?
a)
.... và .... được .....

b)
.... và .... được .....

Quốc Đăng – Đà Nẵng – 0916.604.268Trang 19

3. Số?

4. Số?

Có ...

gồm ... và ... .

Có ...
Có ...

gồm ... và ... .

Có ...

Quốc Đăng – Đà Nẵng – 0916.604.268


Trang 20

TỐN

Tên:………………

LUYỆN TẬP CHUNG
1. Tơ màu vào các số:


2. Số?

3. Nối:

Quốc Đăng – Đà Nẵng – 0916.604.268


Trang 21

TOÁN

Tên:………………

LUYỆN TẬP
1. Số?
2

3

4

3

5

4

6


7

9

8

10

0

2

2. Số?

Quốc Đăng – Đà Nẵng – 0916.604.268


Trang 22

3. Số?
a)

2
1

3

1

4

10

6
810
59

6

8

7

4. Đếm và khoanh vào chữ cái ở:
a) Cốc có nhiều hạt sen nhất:


A

B

C

D

b) Cốc có ít hạt sen nhất:

5. Vẽ thêm cánh hoa theo mẫu:

10

4

Quốc Đăng – Đà Nẵng – 0916.604.268

5


Trang 23

TOÁN

Tên:………………

LUYỆN TẬP
1. >; <; =?

1 ..... 2

2 ..... 3

4 ..... 4

6 ..... 5

8 ..... 7

10 ..... 5

2. So sánh (theo mẫu):
a)
2

<

3

b)

c)

d)

Quốc Đăng – Đà Nẵng – 0916.604.268


Trang 24


TỐN

Tên:………………

LUYỆN TẬP
1. Hàng nào có nhiều đồ chơi hơn?

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Số ơ tơ ít hơn số máy bay.
Số ô tô bằng số máy bay.
Số ô tô nhiều hơn số máy bay.

Quốc Đăng – Đà Nẵng – 0916.604.268


Trang 25

3. Số?

4. Số?

6
1

9
1

Quốc Đăng – Đà Nẵng – 0916.604.268Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×