Tải bản đầy đủ (.pdf) (19 trang)

Đáp án môn ngôn ngữ thiết kế WEB

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (954.37 KB, 19 trang )

CÂU HỎI ƠN TẬP
MƠN: Ngơn ngữ thiết kế Web - IT14

STT

Nội dung câu hỏi

Phương án A

Phương án B

Phương án C

BÀI 1
1.

WWW hoạt động như thế nào?

Kết nối với máy chủ web, lấy thông Kết nối với máy chủ web, lấy thông
tin dưới dạng trang và hiển thị dưới tin dưới dạng trang và hiển thị dưới
dạng văn bản
dạng hình ảnh
HyperLink
HyperText

Kết nối với máy chủ web, lấy thông
tin dưới dạng trang và hiển thị dưới
dạng cả văn bản và hình ảnh

2.


Từ nào sau đây có nghĩa là siêu văn
bản?

3.

Mỗi máy tính có thể có mấy địa chỉ IP?

1

2

3

4.

Địa chỉ IP là một số gồm mấy phần?

2

3

4

5.

Từ HTML là từ viết tắt của từ nào?

Hyperlinks and Text Markup
Language


Home Tool Markup Language

Hyper Text Markup Language

6.

Ai (tổ chức nào) tạo ra Web standards?

The World Wide Web Consortium

Microsoft

Netscape

7.

Muốn hiển thị được trang web trên máy
tính cần có?

Hệ điều hành

Trình duyệt

Giao thức

HyperLanguage

Phương án D

Phương8.

Giao thức Internet là gì?

HTTP

FTP

TCP/IP

9.

URL là gì ?

Uniform Reduce Location

Uniform Resource Location

Uni Resource Locator

10.

SMTP là viết tắt của cụm từ nào?
Máy khách là máy đóng vai trị như thế

Sample Mail Transfer Protocol

Simple Mail Transfer Protocol


Simple Mark Transfer Protocol

Máy tính yêu cầu dịch vụ nào đó

Máy phục vụ là một máy tính thực sự
thực hiện các yêu cầu của các máy
tính khác.

Máy tính có cài trình duyệt

Cổng 21

Cổng 80

Cổng 110

11.

nào?
12.

Giao thức chuyển tải thư POP3 dùng
cổng nào?

13.

Tên miền nào sau đây được sử dụng cho .com
lĩnh vực giáo dục?


.edu

.net

14.

Tên miền là gì ?

Tên của website

Tên của trang web

Tên ứng với địa chỉ IP của máy

15.

Website là gì ?

Trang web về chủ đề nào đó

Tập hợp các trang web có liên quan
với nhau

Trang siêu văn bản chứa các siêu
liên kết

16.

Các bước để xây dựng website theo
đúng thứ tự gồm:


Xác định và phân tích yêu cầu, thiết
kế, thực hiện, kiểm thử, triển khai,
bảo trì

Xác định và phân tích u cầu, thiết
kế, thực hiện, triển khai, kiểm thử,
bảo trì

Xác định và phân tích u cầu, thực
hiện, thiết kế, triển khai, kiểm thử,
bảo trì

17.

Mục đích của q trình xác định và
phân tích u cầu để:

Xây dựng sơ đồ website

Thiết kế giao diện trang chủ

18.

Cách tổ chức liên kết website nào phù
Liên kết theo đường thẳng
hợp với các website thương mại điện tử:

Liên kết dựa trên cơ sở dữ liệu


Xác định các chủ để chính của
website
Liên kết phân cấp

19.

Để đảm bảo tính nhất qn về thơng tin
trong tất cả các trang web, bạn phải
làm gì?

Cung cấp thông tin tác giả, địa chỉ
website, thời gian cập nhật website

Giao diện các trang web phải giống
nhau

Màu sắc các trang web phải giống

IIS là từ viết tắt của cụm từ nào sau
đây?

Internet Information Services

Internet Information Server

Intel Information Services

20.

nhauBÀI 2

21.

Đâu là thẻ tạo ra tiêu đề web kích cỡ lớn


nhất

22.

Đâu là thẻ để xuống dòng trong web?
23.

Đâu là thẻ tạo ra mầu nền của web?


black

24.

Đâu là thẻ tạo ra chữ in đậm.
Đâu là thẻ tạo ra chữ in nghiêng

Thẻ nào dùng để tạo ra màu nền cho
web?
Thẻ nào sau đây được sử dụng để tạo ra
đoạn văn bản?
Thẻ nào sau đây được sử dụng để gạch
chân đoạn văn bản
Đâu là thẻ tạo ra liên kết (links) trong
web


background="background.gif">

background>

25.
26.
27.
28.
29.

http://www.Google.com
url="http://www.google.com">Goog
le.com

href="http://www.Google.com">Go


ogle.com
Tạo ra một đường kẻ ngang để phân Tạo một dịng thơng báo chạy trên Chèn một dòng trắng và bắt đầu một
cách các đoạn trong trang web
trang web
dịng mới.

30.

Thẻ Marquee dùng để làm gì?

31.

Đâu là thẻ tạo ra 1 danh sách đứng đầu
bởi số, chữ cái hoặc số la mã?