Tải bản đầy đủ (.doc) (6 trang)

6 HƯỚNG dẫn BTTT TRANG 1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (86.42 KB, 6 trang )

QUY ĐỊNH NỘI DUNG THỰC TẬP TỔNG HỢP
(Đối tượng: sinh viên chính quy ngành TMĐT)
I. QUY ĐỊNH BỐ CỤC CỦA BÁO CÁO THỰC TẬP
BÌA BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP
MỤC LỤC
A. MỞ ĐẦU
B. NỘI DUNG CHÍNH
PHẦN 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP ………..
1.1. GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP
1.1.1 Giới thiệu khái quát về doanh nghiệp
1.1.2 Quá trình thành lập và phát triển của doanh nghiệp
1.1.3 Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (liệt kê theo
đăng ký kinh doanh)
1.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA DOANH NGHIỆP
1.2.1. Cơ cấu tổ chức
1.2.2. Nguồn nhân lực
1.3. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
1.3.1 Nguồn lực về vốn và tài chính
1.3.2 Kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm từ năm 20… đến năm
20… (phải có bảng kết quả hoạt động kinh doanh)
1.4. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP
PHẦN 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG/ ỨNG DỤNG CNTT VÀ TMĐT TẠI
DOANH NGHIỆP ……….
2.1 TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG CNTT TẠI DOANH NGHIỆP
2.2 GIỚI THIỆU VỀ WEBSITE CỦA DOANH NGHIỆP
2.2.1 Giới thiệu tổng quan về website (Ra đời, tên miền, phải có giao diện
website)
2.2.2 Giới thiệu về tính năng của website
2.3 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TMĐT CỦA DOANH NGHIỆP
2.3.1. Hoạt động mua, bán hàng trực tuyến
2.3.2. Hoạt động thanh toán trực tuyến


2.3.3. Hoạt động chăm sóc khách hàng trực tuyến
2.3.4. Hoạt động marketing trực tuyến
2.3.5. Các hoạt động khác (nếu có)
2.4 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TMĐT CỦA DOANH NGHIỆP
C. ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NHẬT KÝ THỰC TẬP TỔNG HỢP CÁC TUẦN
(phải có chữ ký của người trực tiếp hướng dẫn tại doanh nghiệp)
NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP (phải có dấu của đơn vị thực tập) – đóng
cùng với BCTT


II. QUY ĐỊNH NỘI DUNG BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP
A. MỞ ĐẦU
- Trong quá trình học tập và rèn luyện tại Khoa HTTTKT & TMĐT - Trường
Đại học Thương Mại, các em đã được tiếp cận những kiến thức, kỹ năng và điều gì?
- Ý nghĩa việc đi thực tập tại đơn vị, doanh nghiệp? (Giúp các em áp dụng kiến
thức gì? Phát triển kỹ năng gì? Tích lũy kinh nghiệm gì?)
- Để các em phát triển những điều trên, các em gửi lời cảm ơn tới những ai?
(Trường, Khoa, Giáo viên hướng dẫn, Đơn vị thực tập, Phòng ban thực tập, Người trực
tiếp hướng dẫn tại đơn vị thực tập).
B. NỘI DUNG CHÍNH
PHẦN 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP ………
1.1 GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP
1.1.1. Giới thiệu khái quát về doanh nghiệp
- Tên đầy đủ:
- Tên giao dịch:
- Tên tiếng anh:
- Tên viết tắt:
- Địa chỉ:
- SĐT:

- Fax:
- Email:
- Website:
- Slogan:
- Sứ mệnh kinh doanh:
Chú ý: Đối với đơn vị thực tập là đơn vị thành viên khi bổ sung 1 nhóm tiểu mục là
Giới thiệu chung về Tổng cơng ty/ Tập đồn. Ngồi những nội dung giới thiệu như
trên, nội dung của nhóm tiểu mục này bổ sung sơ đồ chỉ rõ những công ty con trong
Tổng cơng ty/ Tập đồn đó và làm rõ vị trí của Cơng ty thực tập trong Tổng cơng ty/
Tập đồn này.
1.1.2. Q trình thành lập và phát triển của doanh nghiệp
- Nếu Công ty thành lập được 5 năm trở lên hoặc có nhiều sự kiện thì lập bảng
để hệ thống sự kiện của Công ty từ khi thành lập cho đến nay. Nếu có nhiều sự kiện
trong 1 năm thì lựa chọn sự kiện tiêu biểu để đưa vào Bảng sự kiện và giải thích thêm
bằng lời (phía dưới bảng).
Bảng 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của …

Năm

Sự kiện

(Nguồn: ………)
- Nếu Công ty thành lập dưới 5 năm hoặc có ít sự kiện thì khơng cần lập bảng.
1.1.3. Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp


- Các lĩnh vực hoạt động, kinh doanh chủ yếu: sản xuất, thương mại, xuất khẩu,
nhập khẩu,...;
- Các mặt hàng kinh doanh...;
- Các thị trường kinh doanh (trong nước, quốc tế....)

= > Căn cứ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp để trình bày.
Trong các lĩnh vực kinh doanh đã đăng ký, hiện doanh nghiệp đã và đang triển
khai lĩnh vực gì? Dự kiến triển khai lĩnh vực gì trong thời gian tới? Chưa triển khai
lĩnh vực gì? Lý do?
Trong các lĩnh vực kinh doanh doanh nghiệp đã và đang triển khai, doanh
nghiệp đạt thành quả ở những lĩnh vực nào? Cụ thể?
1.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA DOANH NGHIỆP
1.2.1. Cơ cấu tổ chức
- Sơ đồ tổ chức của Công ty: lập sơ đồ phân nhánh các phịng ban trong Cơng
ty.
VD:
Chủ tịch hơi đồng
quản trị (nếu có)

Ban
giám
đốc

Phịng
tổ chức
hành
chính

Phịng
tài
chính
kế tốn

Phịng
kế

hoạch
đầu tư

Phịng
dịch vụ
đời
sống

Trung
tâm
phát
triển
cơng
nghệ

Trung
tâm trị
chơi
trực
tuyến

Trung
tâm
thanh
tốn
điện tử

Trung
tâm
chăm

sóc
khách
hàng

Trung
tâm
dịch vụ
CNTT

Hình vẽ/ Sơ đồ 1.2. Sơ đồ tổ chức của Cơng ty…
(Nguồn: ………)
- u cầu có sơ đồ tổ chức của doanh nghiệp, trình bày rõ chức năng, nhiệm vụ
của từng phòng ban, đặc biệt là bộ phận TMĐT.
1.2.2. Nguồn nhân lực
- Đội ngũ lãnh đạo? Những người sáng lập ra doanh nghiệp?
- Số lượng nhân sự trên toàn doanh nghiệp? Số lượng nhân sự của từng phòng
ban hoặc thống kê theo giới tính, theo trình độ học vấn, theo thâm niên?
- Bao nhiêu nhân sự cho TMĐT, cụ thể từng bộ phân: kinh doanh, marketing,
chăm sóc khách hàng, thanh tốn,…
1.3. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
1.3.1. Nguồn lực về vốn và tài chính
- Cơ cấu nguồn vốn của Công ty như thế nào? (Cổ đông đóng góp bao nhiêu?
Vay ngân hàng bao nhiêu? Huy động quỹ đầu tư bao nhiêu? Ngân sách nhà nước bao
nhiêu?)


- Công tác quản lý nguồn vốn của Công ty như thế nào? (Nhà nước quản lý,
Ban giám đốc quản lý? Phân chia cho các đơn vị thành viên?)
Chú ý: lập thành bảng ghi rõ mức tiền và tỷ trọng, và phải giải thích bảng (theo nguồn
tài liệu thu thập được từ doanh nghiệp).

Bảng 1.3. Cơ cấu nguồn vốn của Công ty… từ năm …đến…
ĐVT

Năm…..
Năm
1.Ngân sách

Mức (Tỷ đ) Tỷ trọng
(%)

Năm…..
Mức (Tỷ đ) Tỷ trọng
(%)

Năm…..
Mức (Tỷ đ) Tỷ trọng

2.Vay ngân
hàng
3. Cổ đông
4. Quỹ đầu tư
Tổng
( Nguồn: ………)
1.3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh 3 năm 20.. – 20…
Kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm gần nhất của Công ty. Một số số liệu
tối thiểu cần có: doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, chi phí sản xuất (nếu có), chi
phí bán hàng, chi phí hoạt động marketing, chi phí quản lý doanh nghiệp, lợi nhuận
sau thuế.
Chú ý: lập thành bảng ghi rõ số liệu, và phải giải thích bảng thơng qua tốc độ
tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận qua các năm.

1.3.3. Sản phẩm, dịch vụ
Cụ thể doanh thu, chi phí và sự phát triển của từng nhóm sản phẩm dịch vụ
doanh nghiệp cung cấp, số lượng bán ra (nếu có).
1.4 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP
- Chiến lược phát triển, dự án phát triển, mục tiêu phát triển của cả doanh
nghiệp nói chung.
- Định hướng phát triển trong lĩnh vực TMĐT nói riêng
PHẦN 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG/ỨNG DỤNG CNTT VÀ TMĐT TẠI
DOANH NGHIỆP…
2.1 TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG CNTT TẠI DOANH NGHIỆP
- Cơ sở hạ tầng: Đặt server ở đâu, hạ tầng hỗ trợ an toàn bảo mật, thanh toán,…
- Trang thiết bị phần cứng: Hệ thống mạng, số máy chủ, máy tính,….


- Phần mềm ứng dụng: Các phần mềm ứng dụng trong quản lý, các phần mềm ứng
dụng trong kinh doanh
2.2 GIỚI THIỆU VỀ WEBSITE CỦA DOANH NGHIỆP
2.2.1 Giới thiệu tổng quan về website
- Tên website:
- Các tên miền khác của website:
- Thời điểm ra đời và ý nghĩa tên miền:
- Logo (giải thích ý nghĩa nếu có):
- Slogan (giải thích ý nghĩa nếu có):
Chú ý: phải có hình ảnh giao diện website
2.2.2 Giới thiệu về tính năng của website
- Website có tính năng gì? Cụ thể từng tính năng
- Giới thiệu về cơ cấu sản phẩm, dịch vụ trên website
2.3 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TMĐT CỦA DOANH NGHIỆP
2.3.1. Hoạt động mua, bán hàng trực tuyến
- Quy trình sản xuất hoặc mua hàng trực tuyến: nhập sản phẩm/dịch vụ hoặc

mua nguyên vật liệu thông qua kênh nào? Sàn nào? Cách thức như thế nào?
- Quy trình bán hàng trực tuyến: Khách hàng mục tiêu? Thị trường mục tiêu?
quy trình xử lý đơn hàng, vận chuyển, xuất hóa đơn, lưu kho, …
2.3.2. Hoạt động thanh tốn trực tuyến
- Các cơng cụ/phương tiện thanh toán trực tuyến mà doanh nghiệp cung cấp
- Quy trình thanh tốn?
- Tích hợp cổng thanh tốn nào?
2.3.3. Hoạt động chăm sóc khách hàng trực tuyến
- Giới thiệu chi tiết về các công cụ tư vấn và hỗ trợ khách hàng trực tuyến: giao
tiếp trực tuyến, so sánh giá, tìm kiếm thơng tin sản phẩm, hỏi đáp, lưu vết khách
hàng,..
2.3.4. Hoạt động marketing trực tuyến
- Các công cụ marketing trực tuyến đang ứng dụng là gì? Hiệu quả ra sao?
2.3.5. Các hoạt động khác (nếu có)
2.4 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TMĐT CỦA DOANH NGHIỆP
- Sử dụng mơ hình TOWS đánh giá điểm mạnh, điểm yếu cơ hội, thách thức
dựa trên nội dung của 1.4, 2.3.
C. ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
- Từ kết quả nghiên cứu ở trên, đặc biệt dựa vào điểm yếu của doanh nghiệp,
kết hợp kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm mà SV có, đề xuất 2-3 hướng làm đề tài khóa
luận tốt nghiệp.
NHẬT KÝ THỰC TẬP TỔNG HỢP CÁC TUẦN


Chú ý: Nhật ký thực tập 4 tuần và có chữ ký của người trực tiếp hướng dẫn.
NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
Chú ý: Nhận xét phải có đầy đủ nội dung, lời nhận xét và dấu đỏ xác nhận.
CHÚ Ý: XÁC ĐỊNH HƯỚNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
- Mỗi sinh viên được lựa chọn 3 hướng nghiên cứu, xác định thứ tự ưu tiên lựa chọn
cho các hướng nghiên cứu đó, trong đó 1 là ưu tiên đầu.

Chú ý: Đề tài KLTN được đề xuất dựa trên điểm yếu của DN, cơ hội thị trường và khả
năng nghiên cứu của SV. Lưu ý các SV thực tập cùng 1 đơn vị thực tập không được
đề xuất đề tài giống nhau (cùng lĩnh vực nghiên cứu), không được đề xuất đề tài
giống khóa trước và những đề tài đã từng công bố (cùng lĩnh vực nghiên cứu tại
cùng công ty).
= > SV CẦN:
- Tự rà sốt trong cùng nhóm thực tập tại doanh nghiệp để đề tài KLTN ko trùng nhau,
thứ tự ưu tiên từ trên xuống.
- Ds đề tài KLTN các năm trc đã up trên website của khoa, các bạn lên trên đó để cập
nhật
- Sinh viên tập trung sâu vào chuyên ngành TMĐT (mua bán trực tuyến, thanh toán
điện tử, thương mại di động, quản trị dự án TMĐT, e-marketing, logistics trong
TMĐT, quản trị thương hiệu trong TMĐT….)., căn cứ vào nội dung các học phần:
+ Thương mại di động, Thanh toán điện tử, Quản trị dự án TMĐT, các lĩnh vực căn
bản của TMĐT, Chính phủ điện tử, ERP, EDI, Thuế điện tử, Chiến lược TMĐT, Nội
dung số.
+ Quản trị bán hàng trực tuyến, Chăm sóc khách hàng điện tử, Marketing điện tử, Phát
triển hệ thống TMĐT, Hậu cần TMĐT, Quản trị tác nghiệp B2B, Dịch vụ hỗ trợ trực
tuyến.
- Giáo viên hướng dẫn, Bộ môn và Khoa sẽ nghiên cứu, rà sốt tên khóa luận sinh viên
lựa chọn, xác định tính phù hợp của những vấn đề mà sinh viên đề xuất, điều chỉnh
cho tương xứng những vấn đề nổi lên của đơn vị thực tập.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×