Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

1 cách giải một bài tập thuế GTGT

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (154.16 KB, 1 trang )

Tài liệu ôn thi công chức thuế- FB: Nguyễn Yona - Titi24990@gmail.com

HƯỚNG DẪN CÁCH TRÌNH BÀY MỘT BÀI TẬP THUẾ GTGT

Thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra- Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
+ Thuế GTGT đầu ra: A
- Bán sản phẩm A:
Giá tính thuế=…
-> Thuế GTGT đầu ra=…

-> Tổng thuế GTGT đầu ra= B
+ Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:
- Mua sản phẩm B:
Giá mua vào chưa thuế GTGT=
-> Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ=

-> Tổng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ=…
-> Thuế GTGT phải nộp= A - B×