Tải bản đầy đủ (.ppt) (21 trang)

KHÁI QUÁT về NĂNG LƯỢNG và CHUYỂN hóa NĂNG LƯỢNG TRONG tế bào

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (616.75 KB, 21 trang )


TIẾT 12– KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT

Năng lượng là gì? Tồn tại ở những trạng thái nào?TIẾT 12– KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT
I. NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO

1. Khái niệm năng lượng:

-Năng
lượng:
là là
đạigì?
lượng
đặcở trưng
khảthái
năng
sinh
Năng
lượng
Tồn tại
nhữngcho
trạng
nào?
cơng.
-Năng lượng có 2 trạng thái: động năng và thế năng.
+ Động năng: năng lượng sẵn sàng sinh ra công.
+ Thế năng: năng lượng dự trữ, có tiềm năng sinh cơng.


Trong tế bào có tồn tại năng lượng khơng? Nếu có nó
tồn tại ở những dạng nào?
- Năng lượng trong tế bào tồn tại dưới nhiều dạng như:
hoá năng, nhiệt năng, điện năng...


TIẾT 12– KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT

I. NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO

1. Khái niệm năng lượng:
2. ATP - đồng tiền năng lượng của tế bào:
a. Cấu trúc:

hình Ađênin
và mơ tả, đường
cấu trúcribơzơ.
hố học của ATP?
-ATPQuan
gồm:sát
1 bazơ
và 3 nhóm photphat.


TIẾT 12– KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT

I. NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO

1. Khái niệm năng lượng:
2. ATP - đồng tiền năng lượng của tế bào:

a. Cấu trúc:

Tại sao nói ATP là hợp chất cao năng?
E

ATP chuyển năng lượng cho các
hợp chất bằng cách nào?

P

ADP
ATP


TIẾT 12 – KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT

I. NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO

1. Khái niệm năng lượng:
2. ATP - đồng tiền năng lượng của tế bào:
a. Cấu trúc:

ATP  ADP + Pi + năng lượng (7,3 kcal).
E

P

i

ATP

ADP


TIẾT 12 – KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT

I. NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO

1. Khái niệm năng lượng:
2. ATP - đồng tiền năng lượng của tế bào:
a. Cấu trúc:
b. Chức năng của ATP:SGK-54


ATP


TIẾT 12 – KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT

I. NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO
II. CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT

1. Khái niệm:

Protein

Enzim

axit amin

Cung cấp cho mọi hoạt động

sống của tế bào

Thế nào là chuyển
hóa vật chất?
CHUYỂN HĨA VẬT CHẤT
ATP + SP thải
Tích trữ

Màng
ruột

O2
+

Tế bào
(axit amin)

máu


TIẾT 12 – KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT

I. NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO
II. CHUYỂN HỐ VẬT CHẤT

1. Khái niệm:

-Chuyển hố vật chất: là tập hợp các phản ứng hoá
sinh xảy ra bên trong tế bào.
-Chuyển hố vật chất ln đi kèm với chuyển hố

năng lượng.

Bản chất của q trình này là gì?


TIẾT 12 – KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT

I. NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO
II. CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT

1. Khái niệm:
2. Đồng hố và dị hố:

Protein

Enzim

Axit amin

Dị hố

Đồng hố là gì và dị hố
là gì?

Màng
ruột

ATP + SP thải

O2

Đồng hố+

Tế bào
Tích trữ

(axit amin)

máu


TIẾT 12 – KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT

I. NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO
II. CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT

1. Khái niệm:
2. Đồng hố và dị hố:

- Đồng hố: là q trình tổng hợp các chất hữu cơ
phức tạp từ các chất hữu cơ đơn giản.
- Dị hố: là q trình phân giải các chất hữu cơ phức
tạp thành các chất đơn giản.


TIẾT 12– KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT

I. NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO
II. CHUYỂN HỐ VẬT CHẤT Đồng hố và dị hố có mối

1. Khái niệm:

2. Đồng hố và dị hố:

quan

hệ như thế nào?
ATP
E

E

NL dùng cho q
trình đồng hóa và
các hoạt động sống
khác của tế bào.

NL từ q
trình dị hóa

ADP + P

i


TIẾT 12 – KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT

I. NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO
II. CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT

1. Khái niệm:
2. Đồng hố và dị hố:


- Quan hệ giữa đồng hóa và dị hóa với q trình tổng
hợp và phân giải ATP:
+ Đồng hóa tiêu thụ năng lượng ATP được tạo ra nhờ
q trình dị hóa để tạo chất hữu cơ.
+ Dị hóa phân giải chất hữu cơ để cung cấp năng lượng
ATP cho đồng hóa.


?

Em hãy cho biết đâu là thế năng, đâu là động
năng trong các q trình sau

- Cơ năng:
Thế
năng

Động
năng

- Hóa năng:

Động
năng

Thế
năng
Liên kết giữa các
nguyên tử


- Điện năng:

+

-

+

-

+

-

Cắt đứt liên kết hóa học
+

Điện tĩnh
Thế
năng

+

+

Điện động
Động
năngTIẾT 12 – KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT

CỦNG CỐ:

1. ATP là 1 phân tử quan trọng trong q trình trao đổi chất
A, Nó có các liên kết phốt phát cao năng
B, Các liên kết phốt phát cao năng dễ hình thành và khó phá vỡ

C, Nó dễ dàng thu nhận được từ mơi trường
D, Cả a,b và c


TIẾT 12 – KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT

CỦNG CỐ:

1. ATP là 1 phân tử quan trọng trong q trình trao đổi chất
A, Nó có các liên kết phốt phát cao năng
B, Các liên kết phốt phát cao năng dễ hình thành và khó phá vỡ

C, Nó dễ dàng thu nhận được từ mơi trường
D, Cả a,b và c
•Đáp án a đúng
2. Có Người nói : “năng lượng trong thế giới sống có
nguồn gốc từ ánh sáng mặt trời” . Câu nói đó đúng hay
sai? Giải thích?
TIẾT 12– KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT

HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC Ở NHÀ
- Đọc phần “em có biết” phần cuối bài học.
- Học bài cũ và trả lời câu hỏi theo câu hỏi
SGK.
- Đọc bài mới trước khi đến lớp.


BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC.
CHÀO QUÝ THẦY CÔ
VÀ CÁC EM HỌC SINH!×