Tải bản đầy đủ (.ppt) (25 trang)

KỸ THUẬT SOẠN THẢO TRÌNH DIỄN BẰNG POWERPOINT 2003 (TIN học đại CƯƠNG SLIDE)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (500.04 KB, 25 trang )

ĐHNL - 03-2006

BÀI GIẢNG ÔN THI CÔNG CHỨC

KỸ THUẬT SOẠN THẢO TRÌNH DIỄN BẰNG

PowerPoint 2003

POWERPOINT

Soạn thảo trình diễn


ĐHNL - 03-2006

1. GIỚI THIỆU POWERPOINT

 Một ứng dụng của bộ MS Office.
Công dụng :

PowerPoint 2003

Tạo tập các slide để trình diễn dùng cho một báo cáo đề
tài, bài giảng, hội nghị,...

Tính năng :
 Đa dạng, phong phú:
Với nhiều hình thức của tài liệu : văn bản, bảng biểu,

Soạn thảo trình diễn


đồ họa, phim ảnh, …

 Sinh động :

Màu sắc, vị trí, cách thể hiện các thành phần.
Ví dụ: Tập tin trình diễn này


ĐHNL - 03-2006

2. MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN

PowerPoint 2003

2.1. Tạo tập tin trình diễn:
Một tập tin trình diễn chứa tập các slide (phần
mở rộng là .PPT)
Tạo tập tin trống (Blank Presentation):
• File \ New :
• Chọn “Blank Presentation”

Soạn thảo trình diễn

Tạo tập tin dựa trên các mẫu (template) có trước:
• File \ New :
• Chọn “From Design Templates”.


ĐHNL - 03-2006


2. MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN

2.1. Tạo tập tin trình diễn (tiếp theo):
 Tạo tập tin trình diễn dựa trên các tập tin trình diễn đã
có:

PowerPoint 2003

 Gọi lệnh: File / New
 Chọn “From existing presentation..”, Chọn file đã có từ hộp
thoại “New from existing presentation”

Soạn thảo trình diễn

 Tập tin được tạo là một bản sao của tập tin đã có. Và
ta có thể thay đổi lại để nhận được kết quả mong muốn.


ĐHNL - 03-2006

2. MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN (tiếp theo)

PowerPoint 2003

1. Lưu file vàothư mục
(Folder) nào?
2. Nhập tên cho tập tin cần
lưu

3. Thực hiện

lưu file

Soạn thảo trình diễn

Hộp thoại lưu tập tin trình diễn


ĐHNL - 03-2006

2. MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN

2.1. Tạo tập tin trình diễn (tiếp theo):

PowerPoint 2003

 Tạo tập tin trình diễn dựa trên các tập tin trình diễn đã
có:
 Gọi lệnh: File / New
 Chọn “From existing presentation..”, Chọn file đã có từ hộp
thoại “New from existing presentation”

Soạn thảo trình diễn

 Tập tin được tạo là một bản sao của tập tin đã có. Và
ta có thể thay đổi lại để nhận được kết quả mong muốn.


ĐHNL - 03-2006

2. MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN (tiếp theo)


• 2.2. Mở tập tin trình diễn đã có

PowerPoint 2003

 Gọi lệnh: File / Open
 Hoặc Click vào biểu tượng Open trên
Standard Toolbar

Soạn thảo trình diễn

Open


ĐHNL - 03-2006

2. MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN (tiếp theo)
1. Ổ đĩa, thư mục chứa file
cần mở

PowerPoint 2003

2. Chọn file cần mở

3. Mở file đã chọn

Soạn thảo trình diễn

Hộp thoại mở tập tin trình diễnĐHNL - 03-2006

2. MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN (tiếp theo)

2.3. Một số thao tác trên slide

PowerPoint 2003
Soạn thảo trình diễn

2.3.1. Thêm slide mới :
 Insert \ New Slide hay click biểu tượng New Slide trong hộp
công cụ Formatting.
 Chọn hình thức phù hợp trong mục Slide Layout (cửa sổ
Task Pane) với nội dung sẽ trình bày trong slide : văn bản,
hình ảnh, bảng, …
 Thêm sile bằng cách nhân đơi slide hiện hành:
Insert/Duplicate slide
 2.3.2. Xố Slide:
 Chọn slide cần xóa, Right Click / Delete slide
 Hoặc gọi lệnh Edit / Delete silde


ĐHNL - 03-2006

2. MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN (tiếp theo)

2.3.3. Sắp xếp lại các slide:

PowerPoint 2003

Soạn thảo trình diễn

Dùng mouse, kéo slide
đến vị trí thích hợp


ĐHNL - 03-2006

3. TẠO DẠNG CHUẨN CHO CÁC SLIDE
SLIDE MASTER

 Mục đích: Thay đổi các định dạng mặc định của 1 tập
tin PP  có hiệu lực cho tất cả các slide
 Thực hiện:

PowerPoint 2003

 Gọi: View \ Master \ Slide Master

Soạn thảo trình diễn


ĐHNL - 03-2006

SLIDE MASTER
 Định dạng từng phần trong slide master

PowerPoint 2003

Định dạng

cho tiêu đề
mỗi slide

Soạn thảo trình diễn

Chèn
footer,
Date,


Định dạng
cho từng
mức nội dung
slide


ĐHNL - 03-2006

4. CÁCH CÁCH THỂ HIỆN CÁC SLIDE
(View)

– Normal : 2 cửa sổ: danh sách và nội dung các
slide, và cách trình bày nội dung của từng slide.

Soạn thảo trình diễn

Danh sách các slide

PowerPoint 2003


Nội dung của slide hiện hành
Trình bày các slide - chế độ Normal


ĐHNL - 03-2006

4. CÁCH CÁCH THỂ HIỆN SLIDE (View)

– Slide Sorter : liệt kê các slide theo thứ tự. Có thể
sắp xếp lại thứ tự các slide trong màn hình này.

PowerPoint 2003
Soạn thảo trình diễn

Trình bày các slide - chế độ Slide Sorter


ĐHNL - 03-2006

4. CÁCH CÁCH THỂ HIỆN SLIDE (View)

– Slide Show : màn hình của slide khi trình diễn,
Bấm phím để trở về màn hình làm việc.

PowerPoint 2003
Soạn thảo trình diễn

Màn hình khi trình diễn - chế độ ShowĐHNL - 03-2006

5. HIỆU ỨNG SLIDE TRANSITION
 Hiệu ứng về trình bày của slide (VD: Như silde này).
 Thực hiện: Gọi lệnh Slide Show/Slide Transition
Kiểu hiệu ứng

PowerPoint 2003

Tốc độ xuất hiện
Có kèm âm thanh?

Soạn thảo trình diễn

Hiệu ứng xuất hiện khi
nào?
Áp dụng hiệu ứng này
cho tất cả các slide


ĐHNL - 03-20065. HIỆU ỨNG SLIDE TRANSITION (Tiếp theo)
Chọn Slide Transition

PowerPoint 2003

Tốc độ


Chọn kiểu
hiệu ứng

Có âm thanh?

Soạn thảo trình diễn

Khi nào hiệu ứng
xảy ra

Áp dụng hiệu ứng
cho tất cả slide


ĐHNL - 03-2006

6. HIỆU ỨNG TRÊN CÁC THÀNH PHẦN CỦA
SLIDE

PowerPoint 2003

Nội dung báo cáo của một slide có thể là các
đoạn văn bản (text) hay các đối tượng khác
(hình ảnh, bảng, clipart, …), ta có thể thiết
lập mỗi hiệu ứng riêng trên mỗi đối tượng.

Soạn thảo trình diễn

- Chọn đối tượng

- Vào mục Custom Animation (cửa sổ Task
Pane). Hoặc gọi lệnh Custom Animation trong
menu Slide show


ĐHNL - 03-2006

6. HIỆU ỨNG TRÊN CÁC THÀNH PHẦN CỦA
SLIDE (tiếp theo)
Thêm hiệu ứng trên
đối tượng đang chọn

PowerPoint 2003

Hiệu ứng xảy ra khi
nào?

Hướng và tốc độ

Xóa hiệu ứng
đang chọn

Soạn thảo trình diễn


ĐHNL - 03-2006

7. SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG ĐỒ HỌA
 Có thể chèn vào slide các đối tượng đồ hoạ: Picture,
hình vẽ, Autoshape, WordArt, Equation..

 Thao tác:

PowerPoint 2003
Soạn thảo trình diễn

Chèn hình từ Clip art: Insert/Picture/Clip Art
Chèn hình từ một file hình: Insert/Picture/ From file
Chèn AutoShape: Insert/Picture/AutoShapes
Chèn WordArt: Insert/Picture/WordArt
Dùng Drawing Toolbar để vẽ.
Cắt (cut)/dán (paste) hình từ các ứng dụng khác
Chèn cơng thức (Equation): Equation cũng xem là một đối
tượng hình ảnh: Insert/Object/.. Equation…
 Định dạng (format)

ĐHNL - 03-2006

8. SỬ DỤNG TABLE TRONG SILDE
Ví dụ:

PowerPoint 2003
Soạn thảo trình diễnTHỐNG KÊ SỐ LƯỢNG VẬT NI
Số TT Vật nuôi Số lượng
ĐVT
01 Gà
5000
Con
02 Vịt
2000
Con
03 Heo
1200
Con

Chèn Table
Độ cao hàng, độ rộng cột
Xóa dịng/cột
Trộn các ơ


ĐHNL - 03-2006

9. CHÈN TẬP TIN ÂM THANH

PowerPoint 2003


 Có thể minh họa cho silde bằng âm thanh
 Chuẩn bị: Phải có tập tin âm thanh trên đĩa nào đó.
 Chèn tập tin âm thanh: Gọi lệnh

Soạn thảo trình diễn


ĐHNL - 03-2006

10. CHÈN TẬP TIN ÂM THANH
1. ổ đĩa, thư mục chứa file
âm thanh

PowerPoint 2003

2. File âm thanh

Soạn thảo trình diễn

3. Mở file đã
chọn


ĐHNL - 03-2006

11. SỬ DỤNG VIDEO CLIP

PowerPoint 2003

Có thể dùng video clip để minh họa cho trình diễn.
Chuẩn bị: phải có file video trên đĩa (Click để xem video)
Chèn Video clip: Gọi lệnh Insert/Movies and Sounds/Move from
file
Ví dụ:

Soạn thảo trình diễn


ĐHNL - 03-2006

12. HIỂN THỊ SLIDE KHI TRÌNH DiỄN

 Hiển thị bắt đầu từ trang 1:
Gọi lệnh View/Slide show (hoặc F5)

PowerPoint 2003

 Hiển thị bắt đầu từ trang hiện hành:

Soạn thảo trình diễn


×