Tải bản đầy đủ (.ppt) (47 trang)

Giới thiệu về máy tính (TIN học đại CƯƠNG SLIDE)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.03 MB, 47 trang )

Chương 1

Giới thiệu về
máy tính


Chương I
Tầm
Tầm quan
quan trọng
trọng của
của máy
máy tính
tính
Định
Định nghĩa
nghĩa thuật
thuật ngữ
ngữ
Xác
Xác định
định các
các thành
thành phần
phần của
của
máy
máy tính
tính
Thảo
Thảo luận:


luận: lợi
lợi thế
thế và
và bất
bất lợi
lợi
trong
trong việc
việc sử
sử dụng
dụng máy
máy tính
tính
Mục
Mục đích
đích của
của mạng
mạng
Thảo
Thảo luận:
luận: việc
việc sử
sử dụng
dụng
Internet
Internet và
vàWorld
WorldWide
WideWeb
Web


Phân
Phân biệt
biệt giữa
giữa phần
phần mềm
mềm hệ
hệ
thống
thống và
và phần
phần mềm
mềm ứng
ứng dụng
dụng

Mơ tả
tả các
các loại
loại máy
máy tính
tính
Xác
Xác định
định các
các yếu
yếu tố
tố của
của một
một hệ

hệ
thống
thống thông
thông tin
tin

Mô tả
tả các
các loại
loại người
người dùng
dùng máy
máy
tính
tính
Thảo
Thảo luận:
luận: ứng
ứng dụng
dụng máy
máy tính
tính
trong
trong xã
xã hội
hội

NextMáy tính?
Máy tính được xác định:


Thiết bị điện tử hoạt động dưới sự kiểm soát của các
chỉ dẫn được lưu trữ trong bộ nhớ .

Chấp nhận dữ liệu
Dữ liệu thô, con số và
các kí hiệu

Xử lí dữ liệu thành thơng
tin
Dữ liệu được tổ chức, có ý
nghĩa và hữu ích

Sản xuất và lưu trữ kết quả

p. 6

Next


Máy tính là gì?
Chu trình xử lí thơng tin?p. 6 Fig. 1-2

Đầu vào
Xử lý
Đầu ra
Lưu trữ
Giao tiếp

Next


Các thành phần của một máy tính
Thiết bị đầu vào là gì?
Phần cứng được
sử dụng để nhập dữ
liệu và hướng dẫn


Click to view Web Link,
click Chapter 1, Click Web Link
from left navigation,
then click Input Devices
below Chapter 1
p. 7 Fig. 1-3

Next


Các thành phần của một máy tính

Thiết bị đầu ra là gì?
Phần cứng truyền
tải thơng tin tới một
hoặc nhiều người


Click to view Web Link,
click Chapter 1, Click Web Link
from left navigation,
then click Output Devices
below Chapter 1
p. 8 Fig. 1-3

Next


Các thành phần của một máy tính
Các đơn vị hệ thống là gì?
Trong trường hợp
có chứa điện tử thành
phần được sử dụng
để xử lí dữ liệu


p. 8 Fig. 1-3

Next


Các thành phần của một máy tính

Hai thành phần chính trên Bo mạch chủ là gì?
Central Processing Unit (CPU)
Cịn được gọi là bộ xử lí
Các thành phần điện tử thơng dịch và đưa ra
các hướng dẫn cơ bản cho hoạt động máy tính

Bộ nhớ
Bao gồm các linh kiện điện tử chứa đựng những
hướng dẫn chờ đợi để được thưc thi và dữ liệu
cần thiết bởi những hướng dẫn này
p. 8

Next


Các thành phần của một máy tính
Lưu trữ là gì?


Chứa dữ liệu, hướng dẫn và các thông tin để sử dụng
trong tương lai
Phương
Phươngtiện
tiệnlưu
lưutrữ
trữ

Chất
Chấtliệu
liệuvật

vậtlílímà
màtrên
trên đó
đódữ
dữliệu,
liệu,hướng
hướngdẫn
dẫn

vàthơng
thơngtin
tinđượ
đượlưu
lưutrữ
trữ

Thiết
Thiếtbị
bịlưu
lưutrữ
trữ

Hồ
Hồsơ
sơ và
vàlấy
lấycác
cácmục
mụcđến
đếnvà

vàđiđitừ
từmột
mộtphương
phương
tiện
tiệnlưu
lưutrữ
trữ

p. 8

Next


Các thành phần của một máy tính
Phương tiện lưu trữ là gì?

Thẻ
Thẻ nhớ
nhớ mỏng,
mỏng, dễ
dễ
mang
mang đi
điđược
được sử
sử
dụng
dụngtrong:
trong:


p. 8

Máy
Máyảnh
ảnhkĩ
kĩthuật
thuật
số
số

Máy
Máytính
tínhxách
xáchtay
tay

Next


Các thành phần của một máy tính
Đĩa cứng là gì?


p. 8

Đĩa mỏng, trịn, linh
hoạt, bên trong có vỏ
cứng bằng nhựa


Next


Các thành phần của một máy tính
Một ổ đĩa flash USB là gì?


Cung cấp nhiều khả năng
lớn hơn lưu trữ? Hơn so
với một đĩa mềm hoặc đĩa

Zip


p. 8

Nhỏ và nhẹ đủ để
được vận chuyển
trong một dây khóa
trên túi

Next


Các thành phần của một máy tính
Đĩa cứng là gì?


Cung cấp không gian lưu trữ
lớn hơn một, đĩa mềm đĩa

Zip, hoăc USB.Hầu hết được chứa bên
trong của hệ thông đơn vị

p. 8 Fig. 1-4

Next


Các thành phần của một máy tính
Đĩa CD là gì?


p. 9 Fig. 1-5

Bằng phẳng, tròn, loại cầm tay.
 CD-ROM
 DVD-ROM

Next


Các thành phần của một máy tính
Thiết bị thơng tin liên lạc là gì?
Bằng
Bằngphẳng,
phẳng,trịn,

trịn,
loại
loạicầm
cầmtay.Thành
tay.Thànhphần
phầnphần
phầncứng
cứng
cho
chophép
phépmột
mộtmáy
máytính
tính để
đểgửi
gửivà
vànhận
nhận
dữ
dữliệu.
liệu.hướng
hướngdẫn
dẫnvà
vàthơng
thơngtin..
tin..
Xảy
Xảyraratrên
trêndây
dâycáp,

cáp,
đường
đườngdây
dâyđiện
điệnthoại,
thoại,mạng
mạngvơ
vơtuyến
tuyến
didiđộng,
động,vệ
vệtinh
tinhvà
vàcác
cácphương
phươngtiện
tiện
truyền
truyềnthơng,
thơng,truyền
truyềndẫn
dẫnkhác.
khác.
Click to view Web Link,
click Chapter 1, Click Web Link
from left navigation,
then click Communications
Devices below Chapter 1
p. 9


Next


Ưu và nhược điểm của việc sử dụng máy
tính
Những lợi thế gì của việc sử dụng máy tính:

Nhanh

Độ tin cậy

Kho lưu trữ

p. 10

Tính nhất qn

Thơng tin

Next


Ưu và nhược điểm của việc sử dụng máy tính
Nhược điểm của việc sử dụng máy tính:

p. 10

Vi pham
̣
baỏ mâṭ


Tać đông
̣ đôí với lực
lượ ng lao độ ng

Anh
̉ hưở ng
sức khoẻ

Ảnh hưởng đến
môi trườ ng

Next


Mạng và Internet
Mạng là gì?


Bộ sưu tập của máy tính và các thiết bị kết nối với nhau
Truyền
Truyền
thơng
thơng

Cho
Chophép
phépkết
kếtnối
nối

giữa
giữacác
các
máy
máytính
tính

Truyền
Truyềndẫn
dẫnphương
phương
tiện
tiệntruyền
truyềnthơng
thơng
Vệ tinh

Cáp
Điện thoại
khơng dây

Sóng
vơ tuyến
di động

Một hình thức
hiện đại

p. 11


Next


Mạng và Internet
Máy chủ là gì?
p. 11 Fig. 1-6

Một máy chủ quản
lí các tài nguyên
trên mạng
Khách hàng truy
cập các tài nguyên
trên máy chủ

Next


Mạng và Internet
Internet là gì?
Là tập hợp các mạng kết nối hàng triệu doanh nghiệp, cơ quan
chính phủ, các tổ chức giáo dục, và cá nhân trên toàn thế giới.

Click to view Web Link,
click Chapter 1, Click Web Link
from left navigation,
then click Internet

below Chapter 1
p. 12 Fig. 1-7

Next


Mạng và Internet
Tại sao người ta lại sử dụng Internet?
1. Giao tiếp
2. Thông tin
3. Mua sắm
4. Ngân hàng và đầu tư
5. Học tập
6. Giải trí

p. 12-13 Fig. 1-8

Next


Mạng và Internet
Web là gì?


Hàng tỉ tài liệu có sẵn cho bất kì ai có kết nối Internet,
được gọi là các trang Web.
Một
Mộttrang
trangweb
weblàlàtập

tập
hợp
hợpcác
cáctrang
trangweb
web
liên
liênquan
quan
Một
Mộttrang
trangWeb
Web có
cóchứa
chứa
văn
vănbản,
bản,đồ
đồhọa,
họa,
âm
âmthanh,
thanh,video,
video,và

Bạn
liên
Bạncó
cóthể
thểchia

chiasẻ
sẻthơng
thơngtin
tin
liênkết
kếtđến
đếncác
các
hoặc
trang
hoặcđăng
đănghình
hìnhảnh
ảnhlên
lên
trangweb
webkhác
khác
cộng
cộngđồng
đồngchia
chiasẻ
sẻ
hình
hìnhảnh
ảnh

p. 12

NextPhần mềm máy tính
Phần mềm là gì?

Bao
Baoggồồm
mm
mộộttlo
loạạttcác
các
hhư
ớư
ớ ng
ngddẫẫnnmáy
máytính
tính
ph
phảảiilàm
làmgì


Cịn
ưư
ợợ ccggọọiilà
Cịnđđ

ch
chưươơng
ngtrình

trình

Click to view Web Link,
click Chapter 1, Click Web Link
from left navigation,
then click Computer Programs
below Chapter 1
p. 15

Next


Phần mềm máy tính
Một giao diện người dùng đồ họa (GUI) là gì?
Cho phép bạn
tương tác với các
phần mềm bằng
cách sử dụng đồ
họa và các biểu
tượng
Kiểm soát cách bạn
nhập dữ liệu và
màn hình hiển thị
thơng tin như thế
nào


p. 15 Fig. 1-10

Next


Phần mềm máy tính
Hệ thống phần mềm là gì?
Các chương trình kiểm sốt hay duy trì hoạt động của máy
tính và các thiết bị của nó.
Operating
OperatingSystem
System(OS)
(OS)
làlàmột
mộttập
tậphợp
hợpcác
cácchương
chương
trình
trìnhphối
phốihợp
hợptất
tấtcả
cả
các
cáchoạt
hoạtđộng
độnggiữa
giữa

các
cácphần
phầncứng
cứngmáy
máy
tính,
tính,thiết
thiếtbị
bịvà
vàcho
cho
phép
phépngười
ngườidùng
dùng
chạy
chạycác
cácứng
ứngdụng
dụng
phần
phầnmềm
mềm
p. 15-16

Chương
Chương trình
trình tiện
tiện ích
ích


cho
chophép
phépngười
ngườidùng
dùngthực
thựchiện
hiện
các
cácnhiệm
nhiệmvụ
vụbảo
bảotrì
trì
thường
thườngliên
liênquan
quanđến
đếnquản
quảnlý

một
mộtmáy
máytính,
tính,các
cácthiết
thiếtbị
bịcủa
củamình
mình

hoặc
hoặccác
cácchương
chươngtrình
trìnhcủa
củamình
mình

Next


×