Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

ôn tập đề thi tôi học kinh tế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (832.78 KB, 2 trang )

(1)

BÀI TẬP 1HỒI QUY VÀ CÁC KIỂM ĐỊNHBài tập này nhằm giúp các học viên làm quen với các hồi quy, các kiểm định đơn giản và một số
thao tác xử lý thực tế khi sử dụng phần mềm STATA trong phân tích kinh tế lượng.


Giả sử chúng ta có mơ hình như sau:Trong đó:


 y: biến phụ thuộc;


 x1, x2, x3, x4: các biến độc lập;


 u: phần dư của mơ hình.


Sử dụng số liệu trong file OLS.dta để thực hiện các yêu cầu sau đây.


Câu 1: Thống kê mô tả:


a. Thống kê mơ tả các biến trong mơ hình;
b. Lập biểu đồ phân phối (histogram) của x4;


c. Ở mức ý nghĩa 5%, kiểm định giả thuyết H0: biến y có phân phối chuẩn;


d. Lập ma trận tương quan giữa các biến độc lập;


e. Lâp biểu đồ scatter kết hợp đường hồi quy giữa biến y và biến x2, cho nhận xét về mốiquan hệ giữa hai biến này.


Câu 2:


a. Báo cáo kết quả hồi quy mơ hình:(2)

b. Ở mức ý nghĩa 5%: Hãy cho biết hệ số hồi quy nào có ý nghĩa, tại sao, kiểm định áp dụng
trong trường hợp này là kiểm định gì, giả thuyết 0 (H0) là gì;


c. Ở mức ý nghĩa 5%: Hãy đưa ra nhận xét về mức ý nghĩa tổng thể của cả mơ hình, kiểm
định nào áp dụng cho trường hợp này, H0 là gì?


Câu 3:


a. Kiểm định đa cộng tuyến đối với mơ hình trên bằng các cách:


 Ma trận tương quan;


 Nhân tố phóng đại phương sai;


 Hồi quy phụ;


b. Đưa ra kết luận về mức độ tự tương quan của các biến trong mơ hình, và đưa ra hướng
xử lý vấn đề tự tương quan cao (nếu có).


Câu 4:


a. Kiểm định phương sai thay đổi đối với hồi quy vừa thực hiện và cho kết luận bằng các
cách: Đồ thị;


 Kiểm định Breus-Pagan (với mức ý nghĩa 5%);


 Kiểm định White (với mức ý nghĩa 5%)


b. Nêu phương án khắc phục hiện phương sai thay đổi trong mơ hình (nếu có).


Câu 5:


a. Mơ hình giải thích được bao nhiêu phần trăm biến động của biến phụ thuộc, thước đo
nào cho biết điều này?


b. Với mức ý nghĩa 5%: kiểm định giả thuyết hệ số hồi quy của hai biến x1 và x4 đồng thời

×