Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Toán 6 (Đường tròn)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (340.63 KB, 2 trang )

(1)

BT TOÁN 6 BỔ TRỢ KIẾN THỨC TRÊN TRUYỀN HÌNH – TRƯỜNG THCS ĐỐNG ĐA


ĐƯỜNG TRỊN
A. Lý thuyết


1. Đường tròn
1.1. Đường tròn


- Đường trịn tâm O, bán kính R là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng R,
kí hiệu (O; R)


- M

O;R

OMR


N nằm bên trong

O;R

ONR
P nằm bên ngồi

O;R

OPR


Ví dụ: Đường trịn (O; 3cm)


1.2. Hình trịn


- Hình trịn là hình gồm các điểm nằm trên đường trịn và các điểm nằm trong
đường trịn đó.


Ví dụ: Cái đĩa, đồng hồ, …
1.3. Dây cung


- Hai điểm C, D của một đường tròn chia đường tròn thành hai cung.
- Đoạn thẳng nối hai mút của một cung là dây cung.


- Dây cung đi qua tâm gọi là đường kính.
- Độ dài đường kính ln gấp đơi bán kính.
(2)

BT TỐN 6 BỔ TRỢ KIẾN THỨC TRÊN TRUYỀN HÌNH – TRƯỜNG THCS ĐỐNG ĐA


B. Bài tập:


Bài 1:Cho đường thẳng a và điểm A ∈ a, một độ dài R = 4cm


a) Các điểm M trong mặt phẳng có khoảng cách đến điểm A bằng 4cm thì nằm trên đường
nào


b) Trên đường thẳng a có bao nhiêu điểm cách điểm A một đoạn 4cm. Xác định các điểm ấy
Bài 2:Cho hai điểm A, B cách nhau một khoảng bằng 4cm


a) Các điểm cách A một khoảng 3cm nằm trên đường nào? Cách điểm B một khoảng 2cm
nằm trên đường nào?


b) Tìm điểm M có khoảng cách đến A một đoạn 3cm và có khoảng cách đến B một đoạn 2cm.
Có bao nhiêu điểm như vậy?


Bài 3: Cho đoạn thẳng AB = 4cm. Gọi O là trung điểm của nó. Vẽ đường tròn
(O ; lcm) cắt OA tại M, cắt OB tại N.


a) Chứng tỏ rằng M là trung điểm của đoạn thẳng OA ; N là trung điểm của đoạn thẳng OB.
b) Xác định trên đoạn thẳng AB một điểm là tâm của một đường tròn bán kính 2cm đi qua O
sao cho điểm N nằm trong đường trịn đó cịn điểm M nằm ngồi đường trịn đó.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×