Tải bản đầy đủ (.pptx) (19 trang)

tài liệu – page 3 – tâm lý học vb2k04

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (140.53 KB, 19 trang )

(1)

TÌNH TỞ ẤM
(2)

TỞ ẤM• Tân kich gia đinh dương như do 3 nhân v t chinh:â
- Cha


- Me


- Con cái


- Nhân v t thư tư trong gia đinh đo la :Tơ âm.â


• Vi c t p hơp ngâu nhiên m t ngươi đan ông, m t ngươi ê â ô ô
đan ba va trẻ em ……có thể tạo thanh gia đinh?(3)

TỞ ẤM• Bât cư m t xa h i nao có sưc sơng đêu có sư ơ ơ


cân bằng thương xun giữa tình thương yêu va
uy quyên, giữa đoan kêt va ganh đua.


• Trong m t xa h i thu nho la gia đinh 4 vai tro ơ ơ
nói trên do 4 nhân v t quan ly la: cha, me, con â
cái va tơ âm.


• Ngươi cha: UY QÙN


• Ngươi me: TÌNH THƯƠNG YÊU
• Anh chi em: GANH ĐUA
(4)

SỰ AN TOÀN• Theo Preston, 3 u tơ chinh


của sư an toan la:- Tinh yêu thương- Sư châp nh n

â
(5)

TÌNH YÊU THƯƠNG• Sư yêu thương của ngươi xung quanh va của ngươi
me la sư cân thiêt cho sư phát triển của trẻ ca vê tình
cam, thể chât va tri tu .ê


• M t đưa trẻ đươc yêu thương la m t đưa trẻ hạnh ô ô
phuc (nhu câu đươc phu thu c).ơ


• Tinh u thương phai la tình u thương thưc sư chư
khơng phai vẻ bê ngoai.


• Vê phương di n trưc giác, trẻ biêt đươc ai thưc sư ê
có tình cam vơi chung (qua bánh, đồ chơi, cái hơn
hững hơ).(6)

SỰ CHẤP NHẬN• KHƠNG CHẤP NH NÂ- Đưa trẻ khơng đươc mong đơi khi nó ra đơi.


- Mong đơi m t đưa con trai nhưng lại sinh ra m t đưa ô ô
con gái – con gái không đươc châp nh n. â


- Nhiêu b c cha me gán cho con m t nhân cách xâu vi â ơ
nó khơng hoan hao. “hắt đơ đi ca đưa trẻ va nươc tắm.
• SƯ CHẤP NH NÂ


- Đưa trẻ phai đươc châp nh n như nó vơn có: giơi tnh, â
đ c điểm, tnh cách, …ă(7)

SỰ CHẤP NHẬN• M t sư trưng phạt nho ma chung cam thây có ơ
sư hung bạo, sư khơng châp nh n của cha me â
con lam tôn thương chung sâu xa hơn m t ô


tr n đon nghiêm khắc đươc bi n minh ro rangâ ê
• Như v y, m t tr n đon khơng có hại nêu như â ơ â


nó giup trẻ sửa lỡi lâm(8)

SỰ ỞN ĐỊNH- Mơi trường gia đình ởn định giúp trẻ


thích ứng dễ dàng đối với đòi hỏi của
c̣c sớng.- Trẻ cần có uy qùn


- Xác định rõ ràng những mục tiêu giáo


dục, những lý tưởng cần hướng tới,


- Nêu rõ cái gì cần làm và cái gì khơng(9)

SỰ ỞN ĐỊNH- Trẻ cân biêt trẻ đi đâu, đi theo hương
nao, m t con đương đa vạch săn không ô
cân ban cai?


- Tuân theo những chuẩn mưc nao?(10)

SỰ ỞN ĐỊNH• Theo Preston sự ởn định và từ đó tạo ra
sự an toàn phụ thộc phần lớn vào cách xử
sự của cha mẹ.


• Sự tiến triển tình cảm của trẻ khi biết điều
gì đó chắc chắn và khơng sợ nhầm lẫn.(11)

SỰ ỞN ĐỊNH• Cũng theo Preston cái mà ngày


hơm qua làm là chính đáng, nhưng


hôm nay lại không thể mà phụ


thuộc vào độ cồn của ba, tính


đồng bóng của mẹ, tình hình tài
chính gia đình hôm nay, nội dung
bài báo phụ nữ hôm nay, … thì


trong trường hợp đó khó lòng mà
biết chắc chắn thái độ của trẻ sau
này ra sao trước các vấn đề của(12)

GÂY RA BẤT ỔN TÂM LÝ


KHI• Các m nh l nh khơng thơng nhât se lam cho trẻ ê ê
hoan toan lạc hương.


• Những ưng xử lưỡng lư: cha dạy thê nay, me lại
dạy khác, gân ông ba bao h , không thơng nhât ơ
cách dạy.


• Sư bât đờng vê quan điểm tôn giáo, quan điểm
sông giữa cha va me se lam cho trẻ mât an toan.
• Lơi kéo trẻ vao các xich mich trong gia đinh va(13)

GÂY RA BẤT ỞN TÂM LÝ KHI• Sự khơng ởn định về số người, cơ sở


vật chất trong gia đình cũng gây ranhững khó khăn cho trẻ (chỗ ở,trường học)• Giấu trẻ những chuyện quan trọng


trong gia đình có liên quan đến trẻ.
(14)

SỰ AN TOÀN• Nếu cho trẻ tình yêu thươngthì trẻ phải biết trẻ đang


hưởng tình yêu thương có


tính ổn định và bền vững.


Trong điều kiện đó, sự ổn


định chính là điểm tựa đểđứa trẻ dựa vào để nhấc cả
(15)

SỰ AN TOÀN• Tinh yêu thương, sư châp nh n va sư

â


ôn đinh la 3 tru c t của sư an toan -

ô


điêu ki n chủ yêu cho sư phát triển

ê


tình cam của trẻ em.• M t ngươi lam chủ cu c đơi la

ô

ô
(16)

SỰ AN TOÀN
• Như vậy mơi trường của trẻ trước hết là gia
đình có ảnh hưởng quyết định đến tâm lý trẻ.
• Quan hệ gia đình sẽ làm cho sự tiến triển


tình cảm của trẻ bình thường hay nhiễm


bệnh.(17)

SỰ ĐOÀN KẾT• Sư hoa hơp của vơ chờng se biên c p vơ ă
chờng thanh tơ âm.


• Sư an toan ơ trẻ đươc bao đam bằng sư hoa
hơp th t sư va sâu sắc giữa cha me – đoan â
kêt.


• Anh chi em trong gia đinh giup trẻ hiểu sư(18)

SỰ CẦN THIẾT VỀ MỢT KHỚI THỚNG
NHẤT GIỮA CHA ME


• Cha me phai hơp y nhau đủ để trẻ


khơng có chut gi nghi ngơ vê tnh


đung đắn của các quyêt đinh giáo


duc.• Trẻ sơm nh n ra đươc sư thông

ânhât của cha me, điêu nay thưc sưcân thiêt cho sư phát triển của
(19)

SỰ CẦN THIẾT VỀ MỢT KHỚI THỚNG
NHẤT GIỮA CHA ME


• Trẻ em có kha năng nh y cam

ânh n ra những bao táp tình cam

â


(có khi khơng xay ra) nhưng gây


cho trẻ m t sư lo hai miên man.

ơ


• Mâu thn giữa cha me có thể


×