Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

khoa công nghệ thông tin

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (352.3 KB, 1 trang )

(1)

03/02/20181


HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM


KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


BÀI GIẢNG HỌC PHẦN


TIN HỌC ĐẠI CƯƠNGHỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP VIỆT NAM


KHOA CƠNG NGHỆ THƠNG TIN


GIỚI THIỆU CHUNG


• Số tín chỉ: 2 (1.5 LT + 0.5 TH)


• Tài liệu môn học:


- Phạm Quang Dũng và các đồng nghiệp (2015). Giáo trình
Tin học đại cương. NXB Đại học Nơng nghiệp.


- Đào Kiến Quốc, Bùi Thế Duy (2006). Giáo trình Tin học
cơ sở. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.


- J. Glenn Brookshear(2012). Computer science - An
overview, 11th edition. Pearson Education, Inc., publishing


as Addison-Wesley.- Carl Reynoldsand Paul Tymannn (2008). Schaum's Outline
of Principles of Computer Science. McGraw-Hill
Companies, Inc.


HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM


KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


NỘI DUNGChương 1: Giới thiệu chung
Chương 2: Cấu trúc máy tính


Chương 3: Phần mềm máy tính và Hệ điều hành
Chương 4: Mạng máy tính và Internet


Chương 5: Cơ sở dữ liệu


Chương 6: Thuật toán và Ngơn ngữ lập trình


Chương 7: Các vấn đề xã hội của Cơng nghệ thơng tin


HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP VIỆT NAM


KHOA CƠNG NGHỆ THƠNG TIN


TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN• Điểm chuyên cần: 10%


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×