Tải bản đầy đủ (.pdf) (10 trang)

Giáo án Môn Toán 4 - Tiết 136 đến 140

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (188.93 KB, 10 trang )

(1)Thø ba ngµy 21 th¸ng 3 n¨m 2006 KÕ ho¹ch d¹y häc m«n To¸n TiÕt 137 :. Giíi thiÖu tØ sè. I. Môc tiªu : Gióp HS:. - HiÓu ®­îc ý nghÜa thùc tiÔn cña tØ sè. - Biết tỉ số của 2 số và biết vẽ sơ đồ đoạn thẳng biểu thị tỉ số của 2 số. II. §å dïng d¹y häc. - PhÊn mµu. III.Hoạt động dạy học chủ yếu Thêi gian. Nội dung các hoạt động d¹y häc. 37'. A. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi: - Nêu mục đích, yêu cầu tiết học. 2) Giíi thiÖu tØ sè : 5: 7 vµ 7: 5 a) VD 1: Sè xe t¶i : 5 xe Sè xe kh¸ch: 7 xe. Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học tương ứng. - GV giíi thiÖu vµ ghi tªn bµi. - Ta nãi: TØ sè cña sè xe t¶i vµ sè xe kh¸ch lµ 5: 7 hay. 5 7. - Giíi thiÖu tØ sè 5: 7 hay. - TØ sè nµy cho biÕt sè xe t¶i b»ng. 5 sè xe 7. kh¸ch. - TØ sè gi÷a sè xe kh¸ch vµ sé xe t¶i lµ: 7: 5 hay. 7 5. 7 sè xe t¶i. 5. Sè thø hai 7 6 b(kh¸c 0). + Giíi thiÖu tØ sè : 7: 5 hay. - HS tr¶ lêi. - HS nhËn xÐt. - GV chèt l¹i. TØ sè cña ST 1 vµ ST 2 5:7 hay 5/7 3:6 hay 3/6 a:b hay a/b. * Chó ý: Khi viÕt tØ sè cña sè a vµ sè b th× phải viết theo đúng thứ tự a: b hay. a b. c) KÕt luËn: TØ sè cña sè a vµ b lµ a: b hay. a b. Lop4.com. 5 7. + Tö sè nµy cho biÕt g×? + Sè xe kh¸ch b»ng mÊy phÇn sè xe t¶i? + TØ sè nµy cho ta biÕt g×?. - TØ sè nµy cho biÕt sè xe kh¸ch b»ng b) VD 2: Sè thø nhÊt 5 3 a. *Phương pháp đàm thoại, gi¶ng gi¶i - GV nªu VD trong SGK. Hướng dẫn HS vẽ sơ đồ. - Đăt vấn đề: Số xe tải bằng mÊyphÇn sè xe kh¸ch?. - Hs nªu KL. 7 5. §å dïng. PhÊn mµu..

(2) 3.Thùc hµnh Bµi 1: ViÕt tØ sè cña a vµ b biÕt : a b a:b. 2 3. 7 4. 6 2. 4 10. * Phương pháp luyện tập thực hµnh B¶ng - HS nªu yªu cÇu bµi 1. phô - HS tù lµm bµi - GV gäi 1HS lªn b¶ng lµm bµi - Gäi HS nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n .. a) - HS đọc yêu cầu của đề. Bài 2: Trong hộp có hai bút đỏ và 8 bút - HS tự làm bài. xanh. - Gäi 2 HS lªn b¶ng ch÷a bµi. A) Viết tỉ số của số bút đỏ và số bút - HS đổi vở chữa bài. - Gäi HS nhËn xÐt c¸ch viÕt tØ xanh(2/8). số và vẽ sơ đồ. B) ViÕt tØ sè cña sè bót xanh vµ sè bót đỏ(8/2). b) c) d) e). Bµi 3: Trong mét tæ cã 5 b¹n trai vµ 6 b¹n g¸i. ViÕt tØ sè cña sè b¹n trai vµ sè b¹n cña c¶ tæ (5/11). ViÕt tØ sè cña sè b¹n g¸i vµ sè b¹n cña c¶ tæ(6/11).. - HS nªu yªu cÇu vµ lµm nhãm đôi. §¹i diÖn 1 nhãm ch÷a bµi trªn b¶ng. C¶ líp nhËn xÐt.. - HS đọc yêu cầu của đề Bµi 4: Trªn b·i cá cã 20 con bß vµ cã sè - HS tù lµm trâu bằng 1/4 số bò. Hỏi trên bãi cỏ đó có - 1 HS ch÷a b¶ng mÊy con tr©u? - 1 HS ch÷a miÖng Bµi gi¶i - HS nhËn xÐt Sè tr©u ë trªn b·i cá lµ : 20:4=5 ( con) - GV chèt . §¸p sè : 5 con tr©u 3'. - HS nh¾c l¹i ghi nhí. B. Cñng cè, dÆn dß: - GV nhËn xÐt tiÕt häc. - Cho HS nh¾c l¹i néi dung cÇn ghi nhí trong tiÕt häc.. *Rót kinh nghiÖm sau tiÕt d¹y: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………. Lop4.com.

(3) Thø t­ ngµy 22 th¸ng 3 n¨m 2006 KÕ ho¹ch d¹y häc m«n To¸n TiÕt 138:. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó. I- Môc tiªu - Biết cách giải bài toán về “Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó”. II- §å dïng d¹y häc. - Phấn màu. Bảng phụ, viết sẵn để bài toán 1 và 2 phần bài học III- Hoạt động dạy học chủ yếu Thêi gian 37’. Hình thức tổ chức, phương ph¸p. Nội dung các hoạt động. d¹y häc A.Bµi míi: 1. VÝ dô: a) Bµi to¸n 1: Tãm t¾t: Sè bÐ: 96 Sè lín: Bµi gi¶i: Tæng sè phÇn b»ng nhau lµ: 3 + 5 = 8 ( phÇn ) Sè bÐ lµ: 96 : 8  3 = 36 Sè lín lµ: 96 - 36 = 60 §¸p sè: Sè bÐ: 36 Sè lín: 60. b) Bµi to¸n 2: Tãm t¾t: ? quyÓn Minh:. * Phương pháp đàm thoại, gi¶ng gi¶i. - GV nªu bµi to¸n. Yªu cÇu HS phân tích đề toán. - Hướng dẫn vẽ sơ đồ đoạn th¼ng: sè bÐ ®­îc biÓu thÞ 3 phÇn b»ng nhau, sè lín ®­îc biÓu thÞ 5 phÇn nh­ thÕ. - Hướng dẫn giải theo 2 bước: + Cã tÊt c¶ bao nhiªu phÇn b»ng nhau? + T×m gi¸ trÞ 1 phÇn? + T×m sè bÐ? + T×m sè lín? L­u ý : Khi tr×nh bµy bµi gi¶i, cần gộp bước 2 và bước3. HS trả lời lần lượt theo gợi ý, GV viÕt bµi gi¶i mÉu ). - GV nªu bµi to¸n - HS phân tích đề toán. 1 HS lên bảng vẽ sơ đồ. 25 qyÓn - 1 HS xuất sắc nêu các bước Kh«i: giải tương tự bài 1. ? quyÓn - C« viÕt bµi gi¶i mÉu nh­ Bµi gi¶i: ( SGK trang 58 ) SGK * Phương pháp thực hành luyÖn tËp. 2. Thùc hµnh + 1HS đọc yêu cầu của bài 1. Bµi 1: Tæng cña hai sè lµ 333. TØ cña hai sè + HS lµm viÖc c¸ nh©n là 2/7 . Tìm hai số đó. + HS vẽ sơ đồ hoặc diễn đạt Bµi gi¶i b»ng lêi. BiÓu thÞ sè bÐ b»ng 2 phÇn th× sè lín b»ng 7 + 2 HS ch÷a miÖng. phÇn nh­ thÕ. + HS vµ GV nhËn xÐt, kÕt luËn. - Mục đích bài 1 làm rõ mối Lop4.com. §å dïng. b¶ng phô.

(4) Tæng sè phÇn b»ng nhau lµ : 2 + 7 = 9( phÇn). Sè bÐ lµ: 333 : 9 x 2 = 74 Sè lín lµ: 333 – 74 = 259 §¸p sè: sè bÐ: 74 Sè lín: 259 Bài 2: Hai kho chứa 125 tấn thóc, trong đó sè thãc ë kho thø nhÊt b»ng 3/2 sè thãc ë kho thø hai. Hái mçi kho chøa bao nhiªu tÊn thãc? Bµi gi¶i NÕu biÓu thÞ sè thãc ë kho thø nhÊt lµ 3 phÇn b»ng nhau th× sè thãc ë kho thø hai lµ 2 phÇn nh­ thÕ. Tæng sè phÇn b»ng nhau lµ: 3+ 2 = 5 (phÇn) Sè thãc ë kho thø nhÊt lµ: 125 : 5 x 3 = 75(tÊn) Sè thãc ë kho thø hai lµ: 125 – 75 = 50(tÊn) §¸p sè: Kho 1: 75 tÊn thãc Kho 2: 50 tÊn thãc. 3’. quan hÖ gi÷a tæng hai sè ph¶i t×m vµ tæng sè phÇn mµ mçi sè biÓu thÞ.. + 1HS đọc yêu cầu + C¶ líp tù lµm . + Gäi 1 HS lªn b¶ng tr×nh bµy. +C¶ líp nhËn xÐt bµi gi¶i vµ c¸ch tr×nh bµy.. + 1HS đọc yêu cầu Bµi 3: Tæng cña hai sè b»ng sè lín nhÊt cã + C¶ líp tù lµm . hai chữ số. Tỉ số của hai số đó là 4/5. Tìm + Gọi 1 HS lên bảng trình bày. hai số đó. C¶ líp vµ GV nhËn xÐt, kÕt Các bước giải: luËn. - t×m tæng hai sè - vẽ sơ đồ - t×m tæng sè phÇn b»ng nhau - t×m sè bÐ - t×m sè lín Bµi gi¶i Sè lín nhÊt cã hai chø sè lµ 99. VËy táng cña hai sè lµ 99. Sè bÐ 4 phÇn b»ng nhau , sè lín 5 phÇn nh­ thÕ. Tæng sè phÇn b»ng nhau lµ: 4 + 5 = 9( phÇn) Sè bÐ: 99 : 9 x 4 = 44 - Nhắc lại các bước giải bài Sè lín: 99 – 44 = 55. to¸n t×m hai sè khi tæng vµ tØ sè B.Cñng cè, dÆn dß: của 2 số đó. -GV cho HS nh¾c l¹i c¸c néi dung cña bµi - GV nhËn xÐt tiÕt häc. häc * Rót kinh nghiÖm sau tiÕt d¹y:............................................................................................. Lop4.com.

(5) Thø n¨m ngµy 13 th¸ng 3 n¨m 2006 KÕ ho¹ch d¹y häc m«n To¸n. TiÕt 139:. LuyÖn tËp. I. Môc tiªu : Gióp HS: - Rèn luyện kĩ năng giải bài toán về “Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó” II. §å dïng d¹y häc - PhÊn mµu. III. Hoạt động dạy học chủ yếu. Thêi gian 5’. 32’. Nội dung các hoạt động. d¹y häc A.KiÓm tra Bµi sè 3 ( trang 58- SGK ). Bµi 3: ? Kho 1: 125 tÊn Kho 2: ? §¸p sè : kho 1: 75 tÊn kho 2: 50 tÊn. H×nh thøc tæ chøc, §å phương pháp dïng * Phương pháp kiểm tra đánh giá. -GV gäi 1 HS ch÷a b¶ng bµi 3 -HS nhận xét. GVđánh giá, cho ®iÓm.. B.LuyÖn tËp Bµi 1 T×m hai sè biÕt tæng cña chóng b»ng 198 vµ tØ sè cña chóng lµ 3/8. Các bước giải: - Vẽ sơ đồ - T×m tæng sè phÇn b»ng nhau( 3 + 8 = 11) - T×m sè bÐ ( 198 : 11 x 3 = 54 ) - T×m sè lín ( 198 – 54 = 144 ). * Phương pháp luyện tập thùc hµnh. + 1HS đọc yêu cầu của bài + HS lµm viÖc c¸ nh©n + 1 HS lªn b¶ng ch÷a bµi. + HS vµ GV nhËn xÐt, kÕt luËn. - GV gäi 1 HS nªu l¹i c¸c bước giải bài toán tìm hai sè khi biÕt tæng sè vµ tØ sè cña chóng.. Bài 2: Một người đã bán được 280 quả cam và quýt, trong đó số cam bằng 2/5 số quýt. Tìm số cam, số quýt đã bán. Các bước giải: -Vẽ sơ đồ -T×m tæng sè phÇn b»ng nhau(2+5=7) -T×m sè cam (280 : 7 x 2 = 80 qu¶) -T×m sè quýt (280 – 80 = 200 qu¶ ) Bµi 3: Líp 4A vµ líp 4B trång ®­îc 330 c©y.Líp 4A cã 34 häc sinh, líp 4B cã 32. + 1HS đọc yêu cầu của bài Bảng phô + GV treo b¶ng phô. + GV yªu cÇu HS nªu cÊu t¹o cña b¶ng. + HS làm theo nhóm đôi, thi xem nhãm nµo lµm nhanh. + Gäi 2 HS lªn b¶ng ®iÒn. + C¶ líp nhËn xÐt kÕt qu¶ vµ kÕt luËn.. Lop4.com.

(6) Thø s¸u ngµy 24 th¸ng 3 n¨m 2006. Líp: 4. KÕ ho¹ch d¹y häc m«n To¸n. TiÕt 140 : häc sinh. Hái mçi líp trång ®­îc bao nhiªu cây biết rằng mỗi học sinh đều trồng đước sè c©y nh­ nhau? Các bước giải : T×m tæng sè HS cña 2 líp( 34 + 32 = 66 HS) T×m sè c©y mçi HS trång( 330 : 66 = 5c©y ) T×m sè c©y mçi líp trång ( 4A : 5 x 34 = 170 c©y ; 4B : 330 – 170 = 160 c©y) 3’. C.Cñng cè, dÆn dß: - GV cho HS nh¾c l¹i c¸c néi dung cña bµi häc.. LuyÖn tËp. + 1 HS đọc đầu bài + HS tù lµm vë + 1 HS ch÷a b¶ng + HS vµ GV nhËn xÐt. - GV nhËn xÐt tiÕt häc.. * Rót kinh nghiÖm sau tiÕt d¹y: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………... I. Môc tiªu - RÌn luyÖn kÜ n¨ng nhËn biÕt vµ ph©n biÖt tæng cña hai sè vµ tæng sè phÇn biÓu thÞ hai sè; tØ sè cña hai sè, sù so s¸nh hai sè theo tØ sè. II. §å dïng d¹y häc Lop4.com.

(7) PhÊn mµu. III. Hoạt động dạy học chủ yếu. Thêi gian. 5’. 32’. Hình thức tổ chức, phương ph¸p * Phương pháp kiểm tra đánh gi¸. - GV gäi 1 HS lªn b¶ng lµm bµi 4 - HS nhận xét. GVđánh giá, cho ®iÓm.. Nội dung các hoạt động. d¹y häc A.KiÓm tra Bµi sè 4 :Trang 148-SGK Nöa chu vi: 175 m chiÒu dµi: 200m chiÒu réng: 150 m B.Bµi míi: Bµi 1:Mét sîi d©y dµi 28 m ®­íc c¾t thµnh hai ®o¹n, ®o¹n thø nhÊt dµi gÊp 3 lÇn ®o¹n thø hai. Hái mçi ®o¹n dµi bao nhiªu mÐt? Các bước giải: - vẽ sơ đồ -t×m tæng sè phÇn b»ng nhau(3 + 1 = 4 phÇn) - tìm độ dài mỗi cạnh(đoạn 1: 28 : 4 x 3 =21m ; ®o¹n 2 : 28 – 21 = 7 m ). * Phương pháp luyện tập thực hµnh. + 1HS đọc yêu cầu của bài 1. + HS lµm viÖc c¸ nh©n + 1 HS ch÷a miÖng + HS vµ GV nhËn xÐt, kÕt luËn. + GV hỏi cho trường hợp tổng qu¸t: NÕu sè A gÊp n lÇn sè B th× sè B b»ng bao nhiªu phÇn cña sè A? - GV gọi 1 HS nêu lại các bước gi¶i bµi to¸n t×m hai sè khi biÕt tæng sè vµ tØ sè cña chóng.. Bài 2: Một nhóm HS có 12 bạn , trong đó sè b¹n trai b»ng mét nöa sè b¹n g¸i. Hái nhóm đó có bao nhiêu bạn trai, bạn gái? Các bước giải : - Vẽ sơ đồ - T×m tæng sè phÇn b»ng nhau(1+2 = 3phÇn) -T×m sè b¹n trai(12 : 3 = 4 b¹n ) ; sè b¹n g¸i( 12 – 4 = 8 b¹n) Bài 3: Tổng của hai số là 72. Tìm hai số đó biÕt r»ng nÕu sè lín gi¶m 5 lÇn th× ®­îc sè bÐ. Các bước giải: -Xác định tỉ số( vì số lớn giảm 5 lần thì ®­îc sè bÐ nªn sè lín gÊp 5 lÇn sè bÐ) -Vẽ sơ đồ -T×m tæng sè phÇn b»ng nhau( 5 + 1 = 6 phÇn) -T×m hai sè( sè bÐ: 72 :6 = 12 Sè lín: 72 – 12 = 60). + 1 HS đọc đầu bài + HS lµm viÖc c¸ nh©n. + Gäi 1 HS lªn b¶ng lµm. + C¶ líp nhËn xÐt kÕt qu¶ vµ kÕt luËn. + GV chÊm mét sè bµi lµm nhanh và đúng. + HS nµo lµm sai th× söa l¹i theo kết quả đúng.. Lop4.com. + 1 HS đọc đầu bài + GV vẽ sơ đồ lên bảng, HS quan s¸t. + C¶ líp vµ GV nhËn xÐt. +§Õn ®©y HS tù lµm, 1 HS lªn b¶ng tr×nh bµy. + HS vµ c¶ líp nhËn xÐt, kÕt luËn.. §å dïng.

(8) Thø hai ngµy 13 th¸ng 3 n¨m 2006 KÕ ho¹ch d¹y häc m«n To¸n. TiÕt 136 : 3’. C .Cñng cè, dÆn dß:. LuyÖn tËp chung. -GV nhËn xÐt tiÕt häc..  Rót kinh nghiÖm sau tiÕt d¹y :................................................................................... I. Môc tiªu : Gióp HS cñng cè kÜ n¨ng:. - Nhận biết hình dạng và đặc điểm của một số hình đã học. - VËn dông c¸c c«ng thøc tÝnh chu vi vµ diÖn tÝch cña h×nh vu«ng vµ h×nh ch÷ nhËt; c¸c c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch cña h×nh b×nh hµnh vµ h×nh thoi. II. §å dïng d¹y häc. - PhÊn mµu. III.Hoạt động dạy học chủ yếu Thêi gian. Nội dung các hoạt động d¹y häc. Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học tương ứng. Lop4.com. §å dïng.

(9) 35’ A. LuyÖn tËp Bµi 1: Chọn đúng , sai: Trong h×nh ch÷ nhËt ABCD: a) AB và CD là hai cạnh đối diện song song vµ b»ng nhau. b) AB vu«ng gãc víi AD. c) H×nh tø gi¸c ABCD cã 4 gãc vu«ng. d) H×nh tø gi¸c ABCD cã 4 c¹nh b»ng nhau. §¸p ¸n a) đúng b) đúng c) đúng d) sai Bµi 2: Chọn đúng , sai: Trong h×nh thoi PQRS: a) PQ vµ SR kh«ng b»ng nhau. b) PQ kh«ng song song víi PS c) CáC cặp cạnh đối diện song song. d) Bốn cạnh đều bằng nhau. §¸p ¸n a) sai b) đúng c) đúng d) đúng Bµi 3: Cho c¸c h×nh : - H×nh vu«ng c¹nh 5cm - H×nh ch÷ nhËt chiÒu dµi 6cm, chiÒu réng 4cm - Hình bình hành có chiều cao 4cm, đố dài đáy 5cm - Hình thoi có đố dài hai đường chéo là 4cm vµ 6cm. H×nh nµo cã diÖn tÝch lín nhÊt? §¸p ¸n H×nh vu«ng cã diÖn tÝch lín nhÊt.. *Phương pháp luyện tập thực hµnh - 1 HS đọc yêu cầu - HS quan sát hình vẽ, lần lượt đối chiếu các câu a, b, c, d với các đặc điểm của hình chữ nhật. - HS tr¶ lêi - GV nhËn xÐt.. - 1 HS đọc yêu cầu - 1 HS nhắc lại những đặc điểm cña h×nh thoi. - HS lµm - HS ch÷a b¶ng phô - GV nhËn xÐt.. - 1 HS đọc yêu cầu - 1 HS nªu c¸ch tÝnh diÖn tÝch cña mçi h×nh - HS lần lượt tính diện tích của tõng h×nh - So sánh các diện tích đó với nhau vµ chän h×nh cã diÖn tÝch lín nhÊt.. Bµi 4: Chu vi của hình chữ nhật là 56cm, chiều dài - HS đọc đề lµ 18cm. TÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt. - 1 HS lµm b¶ng líp Bµi gi¶i - C¶ líp lµm vë Lop4.com.

(10) Nöa chu vi h×nh ch÷ nhËt lµ: 56 : 2 = 28 (cm) ChiÒu réng h×nh ch÷ nhËt lµ: 28 – 18 = 10 (cm) DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt lµ: 18 x 10 = 180 (cm) §¸p sè: 180 cm 4'. - HS ch÷a bµi - GV nhËn xÐt.. B. Cñng cè, dÆn dß: - Cho HS nh¾c l¹i néi dung cÇn ghi nhí GV nhËn xÐt tiÕt häc. trong tiÕt häc.. *Rót kinh nghiÖm sau tiÕt d¹y: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………. Lop4.com.

(11)

×