Tải bản đầy đủ (.pptx) (4 trang)

ôn tập cuối năm dại số 8 mới nhất

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (74.08 KB, 4 trang )

(1)

Bài 1: Giải phương trình:Tiết 67:ƠN TẬP CUỐI NĂM (tiếp)2


1 2 4


c) 0


1 3 2 3


x x


x x x x


 


  


   


15 14 12 11


d)


2000 2001 2003 2004


xxxx  


a) x 2 - 5x + 6 = 0(2)

Bài 13: (SGK trang 131)


Một xí nghiệp dự định sản xuất 1500 sản phẩm trong 30 ngày. Nhưng
nhờ tổ chức lao động hợp lí nên thực tế đã sản xuất mỗi ngày vượt 15
sản phẩm. Do đó xí nghiệp đã sản xuất khơng những vượt mức dự định
255 sản phẩm mà cịn hồn thành trước thời hạn. Hỏi thực tế xí nghiệp
đã rút ngắn được bao nhiêu ngày?


Tổng sản phẩm Số ngày hoàn
thành


NSLĐ
Dự định


Thực tế


1500


50


30 


1500 255
30 x


1500 30(3)

2
2


2 1 10


( ) :[( 2) ]


4 2 2 2


x x


A x


x x x x
    


   


1
2
x Bài 14. Cho biểu thức


a)Rút gọn biểu thức A(4)

5) HDVN: Xem lại bài tập đã chữa


Ôn tập giờ sau kiểm tra học kỳ
BTVN: Giải bất phương trình sau


2 2 2 2


1 1 1 1


0


5 6 7 12 9 20 11 30

×