Tải bản đầy đủ (.pdf) (19 trang)

cơ sở thẩm định giá

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (145.46 KB, 19 trang )

(1)

Chương 3. Cơ sở thẩm định giá


Chương 3. Cơ sở thẩm định giá• 3 1 Cơ sở thẩm định giá3.1. Cơ sở thẩm định giá
• 3.2. Giá trị thị trường


3 3 Giá t ị hi thị t ờ


• 3.3. Giá trị phi thị trường(2)

3 1 Cơ sở thẩm định giá


3.1. Cơ sở thẩm định giá• Cơ sở thị trường: Giả định các giao dịchCơ sở thị trường: Giả định các giao dịch


trên thị trường không bị hạn chế bởi các
lực lượng phi thị trường


lực lượng phi thị trường


• Cơ sở phi thị trường: Là những cơ sở
liên quan đến tính hữu dụng hiệu quả


liên quan đến tính hữu dụng, hiệu quả
kinh tế, chức năng của tài sản hoặc các
điều kiện phi thị trường khác(3)

3 2 Giá trị thị trường


3.2. Giá trị thị trường• Khái niệm thị trườngKhái niệm thị trường• Khái niệm giá trị thị trường


Nội d ủ á th ật ữ ử d t


• Nội dung của các thuật ngữ sử dụng trong
khái niệm giá trị thị trường


• Những vấn đề cần lưu ý(4)

Khái niệm thị trường


Khái niệm thị trường• Thị trường là một mơi trường trong đóThị trường là một mơi trường trong đó
hàng hóa, dịch vụ được trao đổi, kinh
doanh giữa người mua và người bán
doanh giữa người mua và người bán


thông qua một cơ chế quan hệ cung cầu
và giá cả không bị hạn chế quá mức(5)

Phân loại thị trường


Phân loại thị trường• Thị trường cạnh tranh hồn hảoThị trường cạnh tranh hồn hảo
• Thị trường cạnh tranh


Thị t ờ độ ề h à t à


• Thị trường độc quyền hồn tồn


• Thị trường độc quyền nhóm(6)

Thị trường cạnh tranh hoàn hảo


Thị trường cạnh tranh hồn hảo• Có vơ số người mua và người bánCó vơ số người mua và người bán


• Các loại hàng hóa có thể thay thế nhau


• Hàng hóa và thơng tin có thể lưu thơng tự
• Hàng hóa và thơng tin có thể lưu thơng tự


do


• Có thể mua bán mọi nơi và mọi lúc
• Có thể mua bán mọi nơi và mọi lúc


• Tất cả các thành viên tham gia thị trường
đều bình đẳng trong việc tiếp cận mọi


đều bình đẳng trong việc tiếp cận mọi
thơng tin về hàng hóa và quy định giao
dịch(7)

Thị trường cạnh tranh


Thị trường cạnh tranh• Là thị trường tồn tại nhiều nhà cung ứngLà thị trường tồn tại nhiều nhà cung ứng
những sản phẩm có khả năng thay thế
cho nhau trong đó mỗi nhà cung ứng chỉ


cho nhau, trong đó mỗi nhà cung ứng chỉ
có khả năng ảnh hưởng hạn chế tới giá cả
sản phẩm của mình


sản phẩm của mình(8)

Thị trường độc quyền hoàn toàn


Thị trường độc quyền hoàn tồn• Là thị trường mà trong đó chỉ tồn tại duyLà thị trường mà trong đó chỉ tồn tại duy
nhất một nhà cung ứng duy nhất cho một
loại sản phẩm(9)

Thị trường độc quyền nhóm


Thị trường độc quyền nhóm• Là thị trường tồn tại một số lượng nhỏ cácLà thị trường tồn tại một số lượng nhỏ các
nhà cung ứng một loại sản phẩm nhất


định
định.(10)

Khái niệm giá trị thị trường


Khái niệm giá trị thị trường• Giá trị thị trường là tổng số tiền ước tính mà mộtGiá trị thị trường là tổng số tiền ước tính mà một
tài sản có thể trao đổi được vào ngày thẩm định
giá giữa một bên là người bán, sẵn sàng bán tài
sản với một bên là người mua, sẵn sàng mua tài
sản, trong khoảng thời gian giao dịch đủ dài, sau
(11)

3.3. Giá trị phi thị trường• Giá trị sử dụngị ụ g


• Tài sản có thị trường hạn chế
• Tài sản chuyên dụngy ụ g


• Giá trị đầu tư
• Giá trị đặc biệt


• Giá trị doanh nghiệp đang hoạt động
• Giá trị bảo hiểm


• Giá trị cịn lại


• Giá trị tài sản bán bắt buộc(12)

Giá trị sử dụng• Là giá trị một tài sản khi nó đang đượcLà giá trị một tài sản khi nó đang được
một chủ thể sử dụng vào một mục đích
nhất định thường khơng liên quan đến
nhất định, thường không liên quan đến(13)

Tài sản có thị trường hạn chế• Là những tài sản do tính đơn chiếc hoặcLà những tài sản do tính đơn chiếc, hoặc
tính khơng phổ biến dẫn đến việc có rất ít
khách hàng tìm mua chúng tại một thờikhách hàng tìm mua chúng tại một thời
điểm nhất định(14)

Tài sản chuyên dụng
(15)

Giá trị đầu tư• Là giá trị của một tài sản đối với một dựLà giá trị của một tài sản đối với một dự
án đầu tư: nó có thể khơng có chút giá trị
gì với người này nhưng lại rất có giá trị với
gì với người này nhưng lại rất có giá trị với
một người khác đang có dự án đầu tư có
nhu cầu sử dụng và khai thác tài sản đó
nhu cầu sử dụng và khai thác tài sản đó
• Giá trị đặc biệt: cũng gần như giá trị đầu


(16)

Giá trị doanh nghiệp đang hoạt


độđộng• Là giá trị tổng hợp của tất cả các bộ phậnLà giá trị tổng hợp của tất cả các bộ phận
cấu thành nên doanh nghiệp.Mỗi bộ phận
cấu thành nên doanh nghiệp đó khơng thể
cấu thành nên doanh nghiệp đó khơng thể
định giá tách rời trên cơ sở giá trị thịtrường của nó mà phải được tính trên cơ
trường của nó mà phải được tính trên cơ
sở hiệu quả hoạt động của toàn bộ doanh
nghiệp(17)

Giá trị bảo hiểm


Giá trị bảo hiểm• Là giá trị của một tài sản quy định trongLà giá trị của một tài sản quy định trong
chính sách hoặc hợp đồng bảo hiểm(18)

Giá trị còn lại
(19)

Câu hỏi ôn tập chương 3


Câu hỏi ôn tập chương 3• Giá trị thị trường được sử dụng làm cơ sởGiá trị thị trường được sử dụng làm cơ sở
thầm định giá trong các thị trường nào?


• Các giá trị phi thị trường có được tính là
• Các giá trị phi thị trường có được tính là


cơ sở cho thẩm định giá khơng? Tại sao?


Tì í d thể i h h h từ l i


• Tìm ví dụ cụ thể minh họa cho từng loại
giá trị phi thị trường đã nêu.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×