Tải bản đầy đủ (.pdf) (16 trang)

Chương 5: Lý thuyết sản xuất

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (295.83 KB, 16 trang )

(1)

Chương 5Lý thuyết sản xuấtLý thuyết sản xuấtCác chủ đề thảo luận


Cơng nghệ sản xuất
(2)

9.7.2015 Đặng Văn Thanh 3


Công nghệ sản xuấtHoạt động sản xuất là gì?Là hoạt động phối hợp các nguồn lực sản xuất (các


yếu tố đầu vào) để tạo ra sản phẩm (xuất lượng)Xuất lượngLao động


Nguyên liệu


Vốn(Đầu vào)

(Đầu ra)Công nghệ sản xuấtCông nghệ sản xuất là gì?-

Cơng nghệ sản xuất là phương pháp, bí quyết để
sản xuất ra hàng hóa hoặc dịch vụ.-

Thay đổi công nghệ cần thời gian dài.-

Đổi mới công nghệ giúp hãng sản xuất được
(3)

9.7.2015 Đặng Văn Thanh 5


Hàm sản xuấtHàm sản xuất c

ho biết mức sản lượng tốiđa mà doanh nghiệp có thể sản xuất


được bằng cách kết hợp các yếu tố đầu


vào cho trước với quy trình cơng nghệ


nhất định.Hàm sản xuấtHàm sản xuất tổng quát


Q = F(x

1

, x

2

,……….x

n

)Hàm sản xuất COBB-DOUGLAS
(4)

9.7.2015 Đặng Văn Thanh 7


Hàm sản xuất1

20

40

55

65

75
2

40

60

75

85

903

55

75

90

100

1054

65

85

100

110

1155

75

90

105

115

120Voán

1

2

3

4

5Lao độngNgắn hạn và dài hạnNgắn hạn:Là khoảng thời gian trong đó lượng của một


hoặc nhiều yếu tố đầu vào khơng đổi.Dài hạn
(5)

9.7.2015 Đặng Văn Thanh 9


Lao động Vốn Sản lượng NSTB Năng suất biên
(l) (k) (Q) (APL) (MPL)


Sản xuất với một yếu tố đầu vào biến đổi0 10 0 ------1 10 10 10 10


2 10 30 15 20


3 10 60 20 30


4 10 80 20 20


5 10 95 19 15


6 10 108 18 13


7 10 112 16 4


8 10 112 14 0


9 10 108 12 -4


Sản xuất với một yếu tố đầu vào biến đổiNăng suất trung bình của lao động


AP

L

= Q/lNăng suất biên của lao động


MP

L

= Q/l
(6)

9.7.2015 Đặng Văn Thanh 11


Tổng sản phẩmA: độ dốc của tiếp tuyến =
MP (20)


B: độ dốc của OB = AP (20)
C: độ dốc OC= MP & AP


Lao động/tháng
Sản lượng/tháng


60
112


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


A
B


C


D


Sản xuất với một yếu tố đầu vào biến đổiNăng suất trung bình (APL)


Sản xuất với một yếu tố đầu vào biến đổi8
1020


Sản lượng/tháng


0 1 2 3 4 5 6 7 9 10Lao động/tháng
30


E

Năng suất biên (MPL)


Nhận xét:(7)

9.7.2015 Đặng Văn Thanh 13


Sản xuất với hai đầu vào biến đổiLao động/năm


1
2
3
4


1 2 3 4 5


5


Q1 = 55
AD


B


Q2 = 75
Q3 = 90
C


E


Vốn/năm


Biểu đồ các đường đồng lượngBiểu đồ các đường đồng lượngĐường đồng lượngĐường đồng lượng

là tập hợp nhữngïkết hợp khác nhau của các yếu tố


đầu vào cùng tạo ra một mức sản


lượng như nhau.Độ dốc của đường đồng lượng là tỷ lệ thay thế


kỹ thuật biên giữa hai yếu tố đầu vào.
(8)

9.7.2015 Đặng Văn Thanh 15


Các đường đồng lượng khi hai yếu tốđầu vào

thay thế

hoàn toànl
k


Q

1

Q

2

Q

3


ABCCác đường đồng lượng khi hai yếu


tố đầu vào

thay thế

hồn tồnVí dụ2 loại xe của cơng ty taxiMáy và nhân công trạm thu phíHàm sản xuấtQ = F(k,l) = 2k + 4l
(9)

9.7.2015 Đặng Văn Thanh 17


Các đường đồng lượng khi hai yếu tố


đầu vào

bổ sung

hoàn toàn
Lao động/tháng
Vốn/tháng


l1


k1 Q1


Q2
Q3


A


B
C


Các đường đồng lượng khi hai yếu


tố đầu vào

bổ sung

hồn tồnVí dụCông nhân vệ sinh và chổiCơng nhân xây dựng và bay, bàn chà.Hàm sản xuấtQ = F(k,l) = Min(k,l)
(10)

9.7.2015 Đặng Văn Thanh 19Đường đồng phíLao động/năm
Vốn/năm


C0


C1


C2


C2/ r


C1/ r


C0/ r


C2/ w


C1/ w
C0/ w


-w/ r


Đường đồng phíĐường đồng phí

là tập hợp những kếthợp khác nhau của hai yếu tố sản xuấtvới cùng một mức chi phí đầu tư
(11)

9.7.2015 Đặng Vaên Thanh 21


Phối hợp tối ưu các yếu tố sản xuất:Chi phí cho trước, sản lượng cao nhấtLao động/năm


Vốn/năm

Mức chi phí C

1

có thể th haiyếu tố sản xuất với các kết hợpk

2

l

2

hay k

3

l

3

. Tuy nhiên, cả haikết hợp này đều cho mức sản


lượng thấp hơn kết hợp k

1

l

1

.Q

2

= Q maxC1
A
k1
l1
k3
l3
k2
l2
Q1


Q3


Phối hợp tối ưu các yếu tố sản xuất:Sản lượng cho trước, chi phí thấp nhấtVốn/năm


Mức sản lượng Q

1

có thể sản xuất


với các kết hợp k

2

l

2

hay k

3

l

3

. Tuynhiên, cả hai kết hợp này đều có


chi phí cao hơn kết hợp k

1

l

1

.Q1


C0 C1 C2


A
k1


k3


k2(12)

9.7.2015 Đặng Văn Thanh 23


Phối hợp tối ưu các yếu tố sản xuấtPhối hợp tối ưu:
Là phối hợp mà đường đồng phí tiếp xúc


với đường đồng lượng.Là phối hợp mà độ dốc của đường đồng


lượng bằng độ dốc của đường đồng phíPhối hợp tối ưu các yếu tố sản xuấtPhối hợp tối ưu:Độ dốc đường đồng lượng = Độ dốc đường đồng phí


kl = - w/ rMaø

MRTS

LK

= - k/lDo đó, có thể phát biểu: nhà sản xuất kết hợp các


yếu tố sản xuất tối ưu tại điểm:
(13)

9.7.2015 Đặng Văn Thanh 25


Mặt khác: MP

L

(l) + MP

K

(k) = 0Năng suất biên vàphối hợp tối ưu các yếu tố sản xuấtSắp xếp lại: MP

L

/MP

K

= - k/l


Do: MRTS

LK

= - k/l
Nên có thể viết:

MRTS

LK

MP

L

/MP

K


Khi các yếu tố sản xuất được kết hợp tối ưu:w/rMRTS

LKNaêng suất biên vàphối hợp tối ưu các yếu tố sản xuất(1)Mà:K
L


LK

MP

/MPMRTSNên điều kiện tối ưu có thể viết:


r


w


/MPMP

L K

/

(2)

(14)

9.7.2015 Đặng Văn Thanh 27


Để đạt được sản lượng cao nhất nhà sản xuất


phải phân bổ số tiền đầu tư có hạn của mình


để mua các yếu tố sản xuất với

số lượng

mỗi


loại sao cho năng suất biên mỗi đồng đầu tưcho các yếu tố khác nhau phải bằng nhau,Điều này được gọi là

ngun tắc cân bằng


biên.Năng suất biên vàphối hợp tối ưu các yếu tố sản xuấtHiệu suất theo quy môThể hiện mối quan hệ giữa quy mô sản xuất và sản lượng đầu ra.


1)

Hiệu suất tăng dần theo quy mô (increasing returns to scale)

:sản lượng

tăng cao hơn

mức tăng của các nhập lượng.2)

Hiệu suất không đổi theo quy mô (constant returns to scale)

:


sản lượng

tăng bằng

với mức tăng của các nhập lượng.
(15)

9.7.2015 Đặng Văn Thanh 29


Sự tương đồng giữa lý thuyết hành vi


người tiêu dùng và lý thuyết sản xuất
NGƯỜI TIÊU DÙNG

NHÀ SẢN XUẤTMỤC TIÊU


TỔNG QT Tối đa hố lợi nhuận
Tối đa hố độ thoả dụng


CƠNG CỤ
PHÂN TÍCH
-Đường đẳng ích


-Đường ngân sách


-Đường đồng lượng
-Đường đồng phí


THƠNG TIN
BÀI TỐN
-Hàm thoả dụng U(x,y)


- PX, PY


-I = I0 hoặc U = U0


-Hàm sản xuất Q(k,l)
- w , r


-C = C0 hoặc Q = Q0Sự tương đồng giữa lý thuyết hành vi


người tiêu dùng và lý thuyết sản xuấtNGƯỜI TIÊU DÙNG

NHÀ SẢN XUẤTBÀI TỐN THƠNG THƯỜNG


MAX Q = Q(k,l)
MỤC TIÊU


RÀNG BUỘC
MAX U = U(x,y)


xP

X

+ yP

Y

= I

0

wl + rk = C

0


BÀI TỐN ĐỐI NGẪU
MỤC TIÊU(16)

9.7.2015 Đặng Văn Thanh 31


Sự tương đồng giữa lý thuyết hành vi


người tiêu dùng và lý thuyết sản xuấtNGƯỜI TIÊU DÙNG NHÀ SẢN XUẤT


ĐIỀU
KIỆN
TỐI


ƯUĐIỀU
KIỆN
TỐI


ƯU

*

Đường ngân sách tiếp xúc


với đường đẳng ích


*

Độ dốc đường đẳng ích =
độ dốc đường ngân sách


y/x = - Px/ Py


*

Đường đồng phí tiếp xúc
với đường đồng lượng


*

Độ dốc đường đồng lượng =
độ dốc đường đồng phí


k/l = - w/ r
MRSXY = Px/ Py MRTSLK = w/r


MUX/ MUY = Px/ Py MPL/ MPK = w/r

×