Tải bản đầy đủ (.pdf) (20 trang)

Giáo án Kĩ thuật Lớp 4 - Học kỳ II - Năm học 2010-2011 - Bùi Sinh Huy

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.85 MB, 20 trang )

(1)Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011 TuÇn: 19 kÜ thuËt Lîi Ých cña viÖc trång rau, hoa. i. môc tiªu - HS biÕt ®­îc Ých lîi cña viÖc trång rau, hoa. - Yªu thÝch c«ng viÖc trång rau hoa. ii. đồ dùng dạy- học: - S­u tÇm tranh ¶nh mét sè lo¹i c©y rau, hoa. - Tranh minh ho¹ Ých lîi cña viÖc trång rau hoa. iii. các hoạt động dạy- học:. Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. A.KiÓm tra Nhµ em (hoÆc ë n¬i kh¸c mµ em) biÕt 2 HS tr¶ lêi. trång nh÷ng lo¹i rau, hoa g×? - NhËn xÐt.. B. D¹y bµi míi. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(2) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011 - Gv giíi thiÖu bµi. 1. HĐ1: GV hướng dẫn học sinh tìm hiÓu vÒ lîi Ých cña viÖc trång rau, hoa - GV cho häc sinh quan s¸t h×nh 1 SGK - Häc sinh quan s¸t tranh vµ tr¶ và đặt câu hỏi. lêi c©u hái. + Em h·y nªu Ých lîi cña viÖc trång rau ?. - Rau ®­îc dïng lµm thøc ¨n trong b÷a ¨n hµng ngµy, rau cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết. + Gia đình em thường sử dụng những loại cho con ngời... - Häc sinh nªu. rau nµo lµm thøc ¨n? + Rau ®­îc sö dông nh­ thÕ nµo trong b÷a. - Rau đợc chế biến thành các món. ¨n hµng ngµy?. ăn để ăn với cơm như luộc, xào, nÊu. + Rau còn được sử dụng để làm gì?. - Rau cßn ®em b¸n, xuÊt khÈu, - GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn: Rau cã nhiÒu chÕ biÕn thùc phÈm.... lo¹i kh¸c nhau. Cã lo¹i rau lÊy l¸, cã laäi lÊy cñ, qu¶,..Trong rau cã nhiÒu vitamin vµ chÊt x¬, cã t¸c dông tèt cho sức khoẻ con người, giúp cho tiêu hoá dÔ dµng. V× vËy, Rau lµ thùc phÈm. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(3) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011 quen thuéc vµ kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong b÷a ¨n hµng ngµy. - GV hướng dẫn quan sát hình 2 và đặt. - Häc sinh tr¶ lêi. câu hỏi để học sinh nêu tác dụng và lợi ích cña viÖc trång hoa - GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn ( nh­ ghi nhí). 2. HĐ2: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu ®iÒu kiÖn, kh¶ n¨ng ph¸t triÓn c©y rau, hoa ở nước ta - Cho häc sinh th¶o luËn nhãm theo néi dung 2- SGK - Khí hậu nước ta có đặc điểm gì ?. - Khí hậu nước ta là khí hậu nhiệt đới nóng ẩm nên thuận lợi cho - V× sao nªn trång nhiÒu rau, hoa ?. c©y rau vµ hoa ph¸t triÓn quanh n¨m. - V× sao cã thÓ trång rau, hoa quanh n¨m. - Nhu cÇu sö dông rau, hoa cña. vµ trång ë kh¾p mäi n¬i ?. con người ngày càng nhiều. - GV nhËn xÐt vµ hoµn thiÖn c¸c c©u tr¶. - Vì điều kiện về khí hậu và đất. lêi.. đai của nước ta rất thuận lợi để c©y rau, hoa ph¸t triÓn. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(4) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011 3. Cñng cè, dÆn dß - Nªu Ých lîi cña viÖc trång rau hoa? - NhËn xÐt giê. - Về nhà đọc và chuẩn bị trước bài: Vật HS trả lời. liÖu vµ dông cô trång rau, hoa. TuÇn: 20 kÜ thuËt. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(5) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011 VËt liÖu vµ dông cô trång rau, hoa. i. môc tiªu - HS biết đặc điểm, tác dụng của các vật liệu, dụng cụ thường dùng để gieo trång, ch¨m sãc rau, hoa. - Biết sử dụng một số dụng cụ lao động trồng rau, hoa đơn giản. - Có ý thức giữ gìn, bảo quản an toàn lao động khi sử dụng dụng cụ gieo trồng hoa. ii. đồ dùng dạy- học: - MÉu : H¹t gièng, mét sè lo¹i ph©n ho¸ häc, ph©n vi sinh, cuèc, cµo,dÇm xíi, bình hoa sen, bình xịt nước. iii. các hoạt động dạy- học:. Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. A. Bµi cò: - Nªu lîi Ých cña viÖc trång rau vµ hoa.. - HS tr¶ lêi.. - Nªu ®iÒu kiÖn, kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña - 2 HS nhËn xÐt cây rau , hoa ở nước ta. - GV nhận xét, đánh giá.. B. Bµi míi:. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(6) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011 1. Giíi thiÖu bµi: - GV nªu yªu cÇu tiÕt häc vµ ghi tªn bµi.. 2. Hoạt động 1: Hướng dẫn tìm hiểu những vật liệu chủ yếu thường được sử dông khi gieo trång rau, hoa. - Nªu tªn cña nh÷ng vËt liÖu cÇn thiÕt thường được sử dụng khi trồng rau và hoa.. - HS tr¶ lêi c©u hái - HS nhËn xÐt, bæ sung.. - GV chèt l¹i vµ bæ sung. + Muèn gieo trång bÊt cø lo¹i c©y nµo, trước. hÕt ph¶i cã h¹t gièng hoÆc c©y. gièng. Cã rÊt nhiÒu lo¹i h¹t gièng hoa, rau khác nhau. Mỗi loại có kích thước, h×nh d¹ng kh¸c nhau. + Cây cần dinh dưỡng để lớn lên, ra hoa, kÕt qu¶. Ph©n bãn lµ nguån cung cÊp chÊt dinh dưỡng cho cây. Có nhiều loại phân bãn , sö dông lo¹i ph©n nµo cßn tuú thuéc vµo tõng lo¹i c©y. + Nơi nào có đất trồng, nơi đó có thể trồng được rau, hoa. Nếu không có vườn, có thể cho đất vào chậu, bồn,... để trồng.. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(7) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011 - GV cho HS quan s¸t 1 sè lo¹i h¹t gièng.. 3.Hoạt động 2: GV hướng dẫn HS tìm - Hs quan sát. hiÓu c¸c dông cô gieo trång, ch¨m sãc rau, hoa. - Nêu đặc điểm, hình dạng, cấu tạo, cách sử dụng của từng dụng cụ thường dùng để trång rau , hoa. - 1 HS đọc mục 2 SGK, cả lớp đọc. -VD:+ Tªn dông cô: C¸i cuèc. + Cấu tạo: Có 2 bộ là lưỡi và cán thầm và trả lời câu hỏi theo nhóm đôi.. cuèc. + C¸ch sö dông: Mét tay cÇm gÇn - §¹i diÖn HS giíi thiÖu tõng dông giữa cán, không cầm gần lưỡi cuốc quá, cụ. - 2-3 HS nhËn xÐt, bæ sung.. tay kia cÇm gÇn phÝa ®u«i c¸n. -Trong sản xuất nông nghiệp người ta cßn sö dông c¸c c«ng cô kh¸c nh­ cµy, máy bừa, máy làm cỏ, hệ thống tưới nước bằng máy... - GV bổ sung và lưu ý HS về quy định khi. - GV bæ sung vµ l­u ý HS vÒ quy định khi sử dụng các dụng cụ.. sö dông c¸c dông cô: Thực hiện nghiêm túc các quy định về vệ sinh và an toàn lao động khi sử dụng các công cụ như không đứng, ngồi trước. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(8) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011 người đang sử dụng cuốc và để đúng nơi quy định sau khi dùng xong.. C.Cñng cè dÆn dß -Gọi HS đọc ghi nhớ SGK - - Nhận xét thái độ học tập của HS và dặn - 1,2 HS đọc.. dß. Bµi sau: §iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh cña c©y rau vµ hoa.. TuÇn: 21. kÜ thuËt. §iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh cña c©y rau, hoa. i. môc tiªu :. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(9) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011 - HS biết được các điều kiện ngoại cảnh và ảnh hưởng của chúng đối với cây rau, hoa. - Có ý thức chăm sóc cây rau, hoa đúng kĩ thuật. ii. đồ dùng dạy- học: - Cã thÓ ph« t« h×nh trong SGK trªn khæ giÊy lín hoÆc s­u tÇm tranh ¶nh minh hoạ ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh đối cây trồng. iii. các hoạt động dạy-học: Hoạt động của thầy. A. Bµi cò:. Hoạt động của trò. - HS tr¶ lêi.. - Nêu những vật liệu chủ yếu thường - HS nhận xét ®­îc sö dông khi gieo trång rau, hoa.. - GV nhận xét, đánh giá.. - Giới thiệu 1 dụng cụ thường dùng để trång rau vµ hoa. B. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi: - GV nªu yªu cÇu tiÕt häc vµ ghi tªn bµi.. 2. GV hướng dẫn HS tìm các điều kiện ngoại cảnh đối với sự sinh trưởng phát triÓn cña c©y rau, hoa. + C©y rau, hoa cÇn nh÷ng ®iÒu kiÖn. - HS quan s¸t tranh, h×nh SGK - HS tr¶ lêi c©u hái. ngo¹i c¶nh nµo?. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(10) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011 - >C¸c ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh cÇn thiÕt - HS nhËn xÐt, bæ sung. cho cây rau và hoa gồm: nhiệt độ, nước, ánh sáng, không khí, chất dinh dưỡng và đất.. 3. Hoạt động 2: GV hướng dẫn HS tìm hiểu ảnh hưởng của các điều kiện ngoại cảnh đối với sự sinh trưởng phát triển cña c©y rau, hoa. - Nêu hiểu ảnh hưởng của các điều kiện ngoại cảnh đối với sự sinh trưởng phát. - HS đọc nội dung SGK. Cả lớp đọc thầm. - HS tr¶ lêi c©u hái theo nhãm bèn.. triÓn cña c©y rau, hoa. + Yêu cầu của cây đối với từng điều. - 4-5 HS đại diện trả lời. HS nhËn xÐt, bæ sung.. kiÖn ngo¹i c¶nh. + Nh÷ng biÓu hiÖn bªn ngoµi cña c©y khi gÆp c¸c ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh kh«ng phï hîp. 1. Nhiệt độ:. - mÆt trêi. - Nhiệt độ không khí có từ đâu? - Nhiệt độ của các mùa trong năm có. - Kh«ng. gièng nhau kh«ng? - Nªu 1 sè lo¹i rau, hoa ®­îc trång ë c¸c. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(11) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011 mïa kh¸c nhau. KL: Mỗi loại rau, hoa đều phát triển ở 1 khoảng nhiệt độ thích hợp. Cần chọn đúng thời điểm để gieo trồng- thời vụ. - đất, mưa, không khí. 2. Nước. -Nước hoà tan chất dinh dưỡng, tham. - Cây rau, hoa lấy nước ở đâu?. - Nước có tác dụng như thế nào đối với gia vận chuyển chất, điều hoà nhiệt độ trong cây. c©y? -KL: Thiếu nước cây chậm lớn, khô héo.Thừa nước , cây bị úng, bộ dễ kh«ng lµm viÖc ®­îc, c©y bÞ bÖnh, s©u.... - MÆt trêi. 2. ¸nh s¸ng. - gióp c©y quang hîp, t¹o thøc ¨n. - C©y nhËn ¸nh s¸ng tõ ®©u?. nu«i c©y - ánh sáng có tác dụng như thế nào đối v¬Ý c©y?. - Thân cây yếu ớt, vươn dài,dễ đổ, lá. - Quan s¸t c©y trång trong bãng r©m , em thấy có hiện tượng gì?. xanh nh¹t - trång c©y ë n¬i cã nhiÒu ¸nh s¸ng. - Muốn có đủ ánh sáng cho cây ta phải lµm g×? KL: Nhu cÇu ¸nh s¸ng cña mçi c©y lµ kh¸c nhau nªn ph¶i trång ë n¬i phï hîp. 4.Chất dinh dưỡng:. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(12) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011 GV đặt câu hỏi gợi ý: + Cây cần những chất dinh dưỡng gì? + C©y sÏ ntn nÕu thõa hoÆc thiÕu chÊt dd KL: Thường xuyên cung cấp chất dinh - HS quan sát tranh để tìm nguồn. dưỡng cho cây một cách hợp lí.. cung cÊp kh«ng khÝ cho c©y.. 5. Kh«ng khÝ. + C©y lÊy kh«ng khÝ tõ bÇu khÝ quyÓn vµ không khí có trong đất.. + Cây cần không khí để hô hấp và - HS đọc ghi nhớ SGK quang hîp. NÕu thiÕu kh«ng khÝ c©y sÏ sinh trưởng và phát triển chậm. - HS tr¶ lêi.. - Ghi nhí:SGK C.Cñng cè dÆn dß + C©y cÇn nh÷ng ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh nµo? - GV nhËn xÐt tiÕt häc. TuÇn 22. KÜ ThuËt Trång c©y rau, hoa ( TiÕt 1 ). i. Môc tiªu: - HS biÕt c¸ch chän c©y con rau hoÆc hoa ®em trång. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(13) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011 - trồng được cây rau, hoa trên luống hoặc trong bầu đất. - Ham thích trồng cây, quý trọng thành quả lao động và làm việc chăm chỉ, đúng kĩ thuật. ii. đồ dùng dạy- học: - C©y con rau, hoa dÓ trång. - Túi bầu có chứa đầy đất. - Cuốc, dầm xới, bình tưới nước có vòi hoa sen (loại nhỏ). iii. các hoạt động dạy- học: Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. A. KiÓm tra bµi cò + c©y rau, hoa cÇn nh÷ng ®iÒu kiÖn - 2 HS tr¶ lêi. ngoại cảnh nào để sinh trưởng và phát triÓn? - GV đánh giá.. B. Bµi míi I- Giíi thiÖu bµi - GV giới thiệu bài và nêu mục đích bài häc 2.Hoạt động *Hoạt động 1. GV hướng dẫn HS tìm hiÓu quy tr×nh kÜ thuËt trång c©y con. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(14) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011 - GV hướng dẫn HS đọc nội dung bài - HS trả lời cá nhân trong SGK. - §Æt c©u hái yªu cÇu HS nh¾c l¹i c¸c bước gieo hạt và so sánh các công việc chuÈn bÞ gieo h¹t víi chuÈn bÞ trång c©y con, - Yªu cÇu HS nªu c¸ch thùc hiÖn c¸c công việc chuẩn bị trước khi trồng rau hoa và gợi ý để HS trả lời câu hỏi như: + T¹i sao ph¶i chän c©y con kháe, kh«ng cong queo, gÇy yÕu vµ kh«ng bÞ sâu bệnh, đứt rễ, gãy ngọn? + Nhắc lại cách chuẩn bị đất trước khi gieo h¹t? + Cần chuẩn bị đất trồng cây con như thÕ nµo? - GV nhËn xÐt vµ gi¶i thÝch: - Còng nh­ khi gieo h¹t, muèn trång cây rau, hoa đạt kết quả cần phải tiến hành chọn cây giống và chuẩn bị đất. C©y con ®em trång ph¶i mËp, khoÎ, kh«ng bÞ s©u, bÖnh th× sau khi trång míi nhanh bÐn rÔ vµ ph¸t triÓn tèt. NÕu. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(15) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011 trồng bằng cây con đứt rễ, cây sẽ chết vì không hút được nước và thức ăn (GV cho HS quan sát cây đủ tiêu chuẩn và cây không đủ tiêu chuẩn để HS hiểu rõ - HS quan sát hình trong SGK để trả c¸ch chän c©y. §Êt trång c©y con cÇn lêi. ®­îc lµm nhá, t¬i xèp, s¹ch cá d¹i vµ lên luống để tạo điều kiện cho cây con ph¸t triÓn thuËn lîi, ®i l¹i ch¨m sãc dÔ - Vµi HS nh¾c l¹i dµng. - GV hướng dẫn HS quan sát hình trong SGK để nêu các bước trồng cây con và tr¶ lêi c¸c c©u hái. -GV gi¶i thÝch mét sè yªu cÇu khi trång - HS quan s¸t c©y con. - Cho vµi HS nh¾c l¹i c¸ch trång c©y con. Hoạt động 2. GV hướng dẫn thao tác kÜ thuËt - GV kết hợp tổ chức hoạt động một và hoạt động 2 ở vườn trường. Nếu không có vườn trường - GV hướng dẫn HS chọn đất, cho đất. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(16) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011 vào bầu và trồng cây con trên bầu đất - GV hướng dẫn cách trồng cây con theo các bước trong SGK. Cần làm mẫu chËm vµ gi¶i thÝch kÜ c¸c yªu cÇu kÜ thuật của từng bước một (theo nội dung ở hoạt động 1 ) - Lấy đất ruộng hoặc đất vườn đã phơi khô , đập nhỏ cho vào túi bầu. Sau đó chän c©y con vµ tiÕn hµnh trång c©y con vào bầu đất.. C. Cñng cè, dÆn dß - DÆn HS chuÈn bÞ tiÕt sau thùc hµnh. TuÇn 23 KÜ ThuËt. Trång c©y rau, hoa ( TiÕt 2 ). Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(17) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011 i. Môc tiªu: - HS biÕt c¸ch chän c©y con rau hoÆc hoa ®em trång. - trồng được cây rau, hoa trên luống hoặc trong bầu đất. - Ham thích trồng cây, quý trọng thành quả lao động và làm việc chăm chỉ, đúng kĩ thuật. ii. đồ dùng dạy- học: - Cây con rau, hoc để trồng. - Túi bầu có chứa đầy đất. - Cuốc, dầm xới, bình tưới nước có vòi hoa sen ( loại nhỏ ). iii. các hoạt động dạy- học: Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. A. KiÓm tra bµi cò -2,3 HS nªu.. + Nêu các bước trồng cây con. - HS nhËn xÐt. - GV nhËn xÐt. B. Bµi míi 1.Hoạt động 3: HS thực hành trồng c©y con: - GV hệ thống các bước trông cây con. + Xác định vị trí trồng. + đào hốc trồng cây theo vị trí đã xác định.. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(18) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011 + Đặt cây vào hốc và vun đất, ấn chặt đất quanh gốc cây. + Tưới nhẹ nước quanh gốc cây.. - GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ vËt liÖu, dông cô thùc hµnh cña HS. - HS thùc hµnh trång c©y trªn luèng. - GV phân chia các nhóm và giao nhiệm đất hoặc trong bầu đất theo hướng dÉn cña GV.. vô, n¬i lµm viÖc.. -Trong khi HS thùc hµnh, GV l­u ý mét sè ®iÓm sau: + §¶m b¶o kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c c©y cho đúng. + Kích thước của hốc trồng phải phù hîp víi bé rÔ c©y (RÔ trÇn hay rÔ cã bÇu..) + Khi trồng, phả để cây thẳng đứng, rễ không được cong ngược lên phía trên (C©y rÔ tr©n) kh«ng lµm vì bÇu (c©y cã bầu đất) + Tránh đổ nước nhiều hoặc đổ mạnh khi tưới làm cây bị nghiêng ngả. - Nh¾c nhë HS röa s¹ch c¸c c«ng cô vµ. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(19) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011 vÖ sinh ch©n tay s¹ch sÏ sau khi thùc hµnh xong.. 2.Hoạt dộng 4. Đánh giá kết quả học - HS dựa vào tiêu chuẩn để đánh giá tËp - GV gợi ý cho HS tự đánh giá kết quả thùc hµnh theo c¸c tiªu chuÈn + Chuẩn bị đầy đủ vật liệu, dụng cụ trång c©y con. + Trồng đúng khoảng cách quy định. Các cây trên luống cách đều nhau và th¼ng hµng. + Cây con sau khi trồng thẳng đứng, v÷ng, kh«ng bÞ tråi rÔ lªn trªn. + hoàn thành đúng thời gian quy định. - Nếu HS trồng cây con trong bầu đất th× tæ chøc cho HS tr­ng bµy s¶n phÈm và đánh giá kết quả thực hành theo các tiªu chuÈn trªn. - GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập cña HS .. C- NhËn xÐt - dÆn dß. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(20) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011 - GV nhận xét sự chuẩn bị, thái độ học tËp cña HS. - Dặn dò HS tưới nước cho cây. TuÇn 24. kü thuËt Ch¨m sãc rau, hoa (TiÕt 1). I. Môc tiªu - HS biết được mục đích, tác dụng, cách tiến hành một số công việc chăm sãc c©y rau, hoa. - Làm được một số công việc chăm sóc rau, hoa: tưới nước, làm cỏ, vun xới đất. - Cã ý thøc ch¨m sãc, b¶o vÖ c©y rau, hoa. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(21)

×