Tải bản đầy đủ (.pdf) (20 trang)

Giáo án Lịch sử Lớp 4 - Học kỳ II - Năm học 2010-2011 - Bùi Sinh Huy

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.86 MB, 20 trang )

(1)Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011. TuÇn 19 lÞch sö. Bài : Nước ta cuối thời Trần. I/ Môc tiªu : Häc xong bµi nµy HS biÕt : - C¸c biÓu hiÖn suy yÕu cña nhµ TrÇn vµo gi÷a thÕ kØ XIV. - V× sao nhµ Hå thay nhµ TrÇn . II/ §å dïng d¹y- häc : - PhiÕu häc tËp cña HS . III/ Các hoạt động dạy - học :. ¢.KiÓm tra bµi cò : - GV gọi HS đứng tại chỗ trả lời câu. - 2 HS tr¶ lêi.. hái :. - HS nhËn xÐt.. + V× sao nh©n d©n ta l¹i mét lßng quyết tâm đánh giặc ? + ViÖc nhµ TrÇn ba lÇn rót qu©n khái kinh thành Thăng Long là đúng hay sai. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(2) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011. ? V× sao ? - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm.. B. Bµi míi : - Gv giíi thiÖu bµi 1. Nh÷ng biÓu hiÖn suy tµn cña nhµ TrÇn . - GV cho HS đọc thầm phần đầu của - HS đọc SGK. bài và thảo luận nhóm 4 để trả lời các - HS thảo luận nhóm 4 c©u hái trong phiÕu häc tËp nh÷ng c©u hái sau : + Vua quan nhµ TrÇn sèng nh­ thÕ nµo ? + Những kẻ có quyền thế đối xử với - Đại diện nhóm trình bày ý kiến thảo luËn .. d©n ra sao ?. + Cuéc sèng cña nh©n d©n nh­ thÕ - C¸c nhãm kh¸c nghe vµ nhËn xÐt, bæ sung .. nµo ? + Thái độ phản ứng của nhân dân với triều đình ra sao ? + Nguy c¬ ngo¹i x©m nh­ thÕ nµo ? - GV chèt kiÕn thøc : Tõ gi÷a thÕ kØ XIV, nhà Trần bước vào thời kì suy. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(3) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011. yÕu. Vua quan kh«ng quan t©m tíi d©n. d©n o¸n hËn, næi dËy khëi nghÜa.. 2.V× sao nhµ Hå thay thÕ nhµ TrÇn ?. - HS đọc tiếp phần 2 SGK .. - GV cho HS đọc tiếp phần 2 SGK .. - HS suy nghĩ để trả lời câu hỏi .. - GV ®­a ra c¸c c©u hái .. - C¸c HS nhËn xÐt vµ bæ sung .. + Hồ Quí Ly là người như thế nào ? + Ông đã làm gì ? + Hành động truất quyền vua Trần của Hå QuÝ Ly cã hîp víi lßng d©n kh«ng ? V× sao ? - GV chèt kiÕn thøc . Hành động truất quyền vua là hợp víi lßng d©n v× c¸c vua cuèi thêi TrÇn chØ lo ¨n ch¬i sa ®o¹, lµm cho tình hình đất nước ngày càng xấu đi và Hồ Quý Ly đã có nhiều cải cách tiÕn bé. C. Cñng cè dÆn dß :. - 2,3 HS tr¶ lêi.. + Trình bày tình hình nước ta vào cuối. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(4) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011. thêi TrÇn? + Do ®©u nhµ Hå kh«ng chèng næi quân Minh xâm lược? - DÆn HS xem l¹i bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau .. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(5) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011. TuÇn 20. LÞch sö. Bµi : ChiÕn th¾ng Chi L¨ng I/ Môc tiªu : Häc xong bµi nµy HS biÕt - ThuËt l¹i diÔn biÕn trËn Chi L¨ng . - ý nghĩa quyết định của trận Chi Lăng đối với thắng lợi của khởi nghĩa Lam S¬n . - Cảm phục sự thông minh, sáng tạo trong cách đánh giặc của cha ông ta qua trËn Chi L¨ng . II/ §å dïng d¹y- häc : -. Lược đồ trận Chi Lăng. - PhiÕu häc tËp cña HS . III/ Các hoạt động dạy - học :. A. KiÓm tra bµi cò . - GV gọi HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi :. - 2 HS tr¶ lêi. + Nªu nh÷ng biÓu hiÖn suy tho¸i cña - HS nhËn xÐt nhµ TrÇn . + V× sao nhµ Hå l¹i thay thÕ nhµ TrÇn ?. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(6) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011. - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm.. B. Bµi míi : - GV giíi thiÖu bµi. 1. Bối cảnh dẫn đến trận Chi Lăng - GV trình bày bối cảnh dẫn đến trận Chi L¨ng: Cuèi n¨m 1406, qu©n Minh x©m lược nước ta . Nhà Hồ không đoàn kết ®­îc toµn d©n nªn cuéc k/c thÊt b¹i . Dưới ách đô hộ của nhà Minh , nhiều cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta đã nổ ra , tiªu biÓu lµ cuéc khëi nghÜa Lam S¬n do Lê Lợi khởi xướng . Năm 1418, từ vùng nói Lam S¬n , cuéc khëi nghÜa Lam S¬n ngày càng lan rộng ra cả nước . Năm 142, qu©n Minh bÞ qu©n khëi nghÜa bao v©y ë Đông Quan . Vương Thông , tướng chỉ huy qu©n Minh ho¶ng sî, mét mÆt xin hoà , mặt khác sai người về nước xin cứu viÖn . LiÔu Th¨ng chØ huy 10 v¹n qu©n kéo vào nước ta theo đường Lạng Sơn.. 2. T×m hiÓu vÒ ¶i Chi L¨ng .. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(7) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011. - GV cho HS quan sát lược đồ và đọc thêm kênh chữ trong SGK để có thể miêu - HS miêu tả về ải Chi Lăng . t¶ vÒ Chi L¨ng .. - HS kh¸c bæ sung .. - GV chèt ý . ải Chi Lăng là vùng núi đá hiểm trở , ®­êng nhá hÑp , khe s©u , rõng rËm . §©y lµ vïng hiÓm yÕu , v« cïng lîi h¹i . 3. ThuËt diÔn biÕn cña trËn Chi L¨ng - GV cho HS đọc SGK và kết hợp với lược đồ . - Cho HS th¶o luËn theo nhãm 4 c¸c c©u - HS th¶o luËn theo nhãm 4 c¸c c©u. hái . + Khi quân Minh đến trước ải Chi Lăng , kị binh ta đã hành động như thế nào ? + Kị binh của nhà Minh đã phản ứng thế. hái . - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ . - C¸c nhãm kh¸c bæ sung .. nào trước hành động của quân ta ? + KÞ binh cña nhµ Minh thua trËn nh­ thÕ nµo ? + Bé binh cña nhµ Minh bÞ thua trËn nh­ thÕ nµo ? + Trong trËn Chi L¨ng, nghÜa qu©n Lam Sơn đã thể hiện sự thông minh như thế. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(8) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011. nµo ? + Sau trận Chi Lăng, thái độ của quân - HS thuật lại diễn biến của trận đánh. Minh ra sao ? - Cho HS thuËt l¹i diÔn biÕn trËn Chi L¨ng. 4. Nguyªn nh©n th¾ng lîi vµ ý nghÜa - HS tr¶ lêi.. cña chiÕn th¾ng Chi L¨ng + Theo em, v× sao qu©n ta giµnh ®­îc th¾ng lîi ë ¶i Chi L¨ng? + ChiÕn th¾ng Chi L¨ng cã ý nghÜa nh­ thé nào đối với lịch sử dân tộc ta? -> TrËn Chi L¨ng chiÕn th¾ng vÎ vang, mưu đồ cứu viện cho Đông Quan của nhµ Minh bÞ tan vì. Qu©n Minh x©m lược phải đầu hàng, rút về nước. Nước ta hoàn toàn độc lập, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, mở đầu thời Hậu Lê.. C. Cñng cè , dÆn dß : - GV giíi thiÖu cho HS vÒ nh©n vËt Lª Lîi.. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(9) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011. TuÇn 21 lÞch sö. Bài : Nhà Hậu Lê và việc quản lý đất nước. I. Môc tiªu: - Hoàn cảnh ra đời của nhà Hậu Lê, tổ chức nhà nước và việc quản lý đất nước của nhà Hậu Lê. - Nhận thức bước đầu về vai trò của pháp luật - Tự hào về triều đại nhà Lê trong lịch sử . II. §å dïng d¹y- häc: - Sơ đồ tổ chức nhà nuớc thời Hậu Lê . - PhiÕu häc tËp cña HS . III. Các hoạt động dạy- học:. A.Bµi cò: - H·y thuËt l¹i diÔn biÕn cña trËn Chi - 2 Häc sinh tr¶ lêi. - HS nhËn xÐt.. L¨ng . - GV đánh giá.. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(10) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011. B.Bµi míi: * Giíi thiÖu bµi: GV nªu môc tiªu tiÕt häc vµ dÉn d¾t v¾n t¾t vµo néi dung bµi häc . 1. Hoàn cảnh ra đời của nhà Hậu Lê. Mét sè nÐt kh¸i qu¸t vÒ nhµ HËu Lª. GV cho HS th¶o luËn theo nhãm 4 . - Dựa vào kiến thức đã học kết hợp với SGK , hãy nêu hoàn cảnh ra đời cña nhµ HËu Lª vµ mét sè nÐt kh¸i. -. HS th¶o luËn theo nhãm 4. - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy ý kiÕn. - C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung .. qu¸t vÒ nhµ HËu Lª ? - GV chèt ý . + Về hoàn cảnh ra đời : Năm 1428 Lê Lợi lên ngôi , đổi tên níc lµ §¹i ViÖt , chän Th¨ng Long lµm kinh đô . + VÒ mét sè nÐt kh¸i qu¸t : Nhà Hậu Lê trải qua các đời vua, Lê Th¸i Tæ, Lª Th¸i T«ng, Lª Nh©n T«ng, Lª Th¸nh T«ng . ViÖc tæ chøc vµ qu¶n lý đất nước ngày càng củng cố và đạt đỉnh cao ë thêi Lª Th¸nh T«ng .. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(11) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011. 2. T×m hiÓu vÒ tæ chøc chÝnh quyÒn thêi Hậu Lê và việc quản lý đất nước của - HS thảo luận nhóm để trả lời câu. nhµ HËu Lª. -Cho HS đọc SGK và quan sát sơ đồ các. hái .. cấp chính quyền trong triều đình.. - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy .. + T¹i sao nãi vua Lª cã uy quyÒn tuyÖt. - C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung .. đối ? - GV chèt ý . + Mọi quyền lực đều tập trung trong tay vua . + Vua trùc tiÕp lµ tæng chØ huy qu©n đội . + Gióp viÖc cho vua cã c¸c bé , c¸c viÖn .. 3. T×m hiÓu vÒ luËt Hång §øc vµ vai trß. - HS đọc SGK và trả lời câu hỏi - HS tr¶ lêi c©u hái trong phiÕu .. cña ph¸p luËt . - GV giao phiÕu cho HS víi néi dung sau Đánh dấu vào ô trống trước ý đúng về néi dung c¬ b¶n cña luËt Hång §øc : Bảo vệ quyền lợi của vua, quan ,địa. - HS tr×nh bµy phÇn lµm phiÕu cña m×nh . - HS nhËn xÐt phÇn tr¶ lêi cña b¹n vµ bæ sung .. chñ . B¶o vÖ quyÒn lîi cña Quèc Gia.. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(12) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011. K×m h·m sù ph¸t triÓn kinh tÕ . KhuyÕn khÝch sù ph¸t triÓn kinh tÕ .. Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của d©n téc . phụ nữ không dợc đề cao . B¶o vÖ quyÒn lîi cña phô n÷ . * GV kÕt luËn: Bé luËt Hång §øc lµ bé luật đầu tiên của nước ta, là công cụ giúp nhà vua cai quản đất nước. Nhờ cã bé luËt nµy vµ nh÷ng chÝnh s¸ch phát triển kinh tế, đối nội, đối ngoại sáng suốt mà triều Hậu Lê đã đưa nước ta phát triển lên một tầm cao míi. - HS đọc ghi nhớ SGK C. Cñng cè – DÆn dß - Cho HS đọc ghi nhớ. - GV nhËn xÐt tiÕt häc DÆn HS häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau. lÞch sö. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(13) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011. Tiết22 : Trường học thời Hậu Lê. i. Môc tiªu: Häc xong bµi nµy HS biÕt : - Nhµ HËu Lª rÊt quan t©m tíi gi¸o dôc; Tæ chøc d¹y häc , thi cö , néi dung d¹y học dưới thời Hậu Lê. - Tổ chức giáo dục dưới thời nhà Lê có quy củ, nền nếp hơn. - Coi träng sù tù häc. ii. đồ dùng dạy- học: - Tranh Vinh qui bái tổ và lễ xướng danh . - ¶nh 1, 2, 3 trong SGK phãng to . iii. các hoạt động dạy- học:. A.Bµi cò: - Bé luËt Hång §øc cã nh÷ng néi dung c¬ b¶n - 2Häc sinh tr¶ lêi. - HS nhËn xÐt.. nµo ? - GV đánh giá.. B.Bµi míi: * Giíi thiÖu bµi:. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(14) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011. GV nªu môc tiªu tiÕt häc vµ dÉn d¾t v¾n t¾t vµo néi dung bµi häc . 1. T×m hiÓu vÒ t×nh h×nh gi¸o dôc thêi HËu Lª. - GV cho HS đọc SGK và hỏi : - Nªu mét vµi nÐt kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh gi¸o. - HS tr×nh bµy ý kiÕn.. dôc thêi HËu Lª .. - C¸c HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung. ( ®­îc tæ chøc nh­ thÕ nµo? d¹y nh÷ng ®iÒu. .. gì? chế độ thi cử thế nào? - GV chèt ý . + Gi¸o dôc thêi HËu Lª ph¸t triÓn m¹nh . + Tæ chøc gi¸o dôc qui m« h¬n thêi nhµ Lý , nhµ TrÇn . + Néi dung häc tËp lµ nho gi¸o.. 2. T×m hiÓu vÒ tæ chøc gi¸o dôc thêi HËu Lª . - GV cho Hs đọc SGK và thảo luận theo nhóm 4 c¸c c©u hái sau : + Việc học dưới thời Hậu Lê được tổ chức. - HS thảo luận nhóm để trả lời. nh­ thÕ nµo ?. c©u hái .. ( Nhµ Lª lËp Th¸i häc viÖn lµ c¬ quan lo viÖc. - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy .. giáo dục của cả nước . Thu nhận con em dân. - C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(15) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011. thường và xây dựng Quốc Tử Giám , xây dựng. sung .. tủ sách , thư viện để phục vụ người học . Mở trường công và trường tư ở các địa phương .) + Trường học thời Hậu Lê dạy những điều gì ? ( Nho giáo , lịch sử các triều đại phương Bắc lµ néi dung d¹y chñ yÕu ) + Chế độ thi cử dưới thời Hậu Lê như thế nào ? ( Chế độ thi cử có nề nếp và qui củ hơn : 3 năm có một kì thi Hương , thi Hội , có kiểm tra trình độ quan lại …) - Gv hoµn thiÖn c©u tr¶ lêi. 3. T×m hiÓu vÒ nh÷ng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch häc tËp cña nhµ HËu Lª - GV cho HS đọc sách và trả lời câu hỏi : + Nhà Hậu Lê đã làm gì để khuyến khích häc tËp ? + nhà Lê đã đặt ra lễ xướng danh , lÔ vinh qui b¸i tæ vµ cho kh¾c bia. - GV chèt ý .. * Nhà Lê rất coi trọng giáo dục đã có nhiều tiến sĩ chính sách tiến bộ , khuyến khích nhười đi. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(16) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011. học Chính sách đó hiện nay vãn phù hợp - Cho HS đọc ghi nhớ. C. Cñng cè – DÆn dß - Việc giáo dục dưới thời Hậu Lê được tổ chức - HS đọc ghi nhớ SGK nh­ thÐ nµo? - GV nhËn xÐt tiÕt häc - 2,3 HS tr¶ lêi.. DÆn HS häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau .. lÞch sö. TiÕt23 : V¨n häc vµ khoa häc thêi HËu Lª. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(17) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011. i. Môc tiªu: Häc xong bµi nµy HS biÕt : - Các tác phẩm thơ văn, công trình khoa học của những tác giả tiêu biểu dưới thêi Lª, nhÊt lµ NguyÔn Tr·i . Néi dung chÝnh cña c¸c t¸c phÈm, c¸c c«ng tr×nh đó. -. Dưới thời Lê, văn học và khoa hoc phat triển rực rỡ hơn các giai đoạn trước. -. Tù hµo vÒ nh÷ng thµnh tùu v¨n häc vµ khoa häc thêi HËu Lª. II.đồ dùng dạy- học:. - ¶nh NguyÔn Tr·i phãng to . -. Mét sè ®o¹n th¬ v¨n tiªu biÓu cña mét sè t¸c phÈm tiªu biÓu. -. PhiÕu häc tËp cña c¸c nhãm. -. S­u tÇm nh÷ng mÈu chuyÖn vÒ danh nh©n thêi HËu Lª. iii. các hoạt động dạy- học:. A.Bµi cò: - Nhà Lê đã làm gì để khuyến khích học tập - 2Học sinh trả lời. - HS nhËn xÐt.. ? - GV đánh giá, cho điểm.. B.Bµi míi:. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(18) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011. * Giíi thiÖu bµi: GV nªu môc tiªu tiÕt häc vµ dÉn d¾t v¾n t¾t vµo néi dung bµi häc . 1.T×m hiÓu vÒ nÒn v¨n häc thêi HËu Lª - Nªu chó gi¶i vÒ ch÷ H¸n vµ ch÷ N«m? - Kể tên các tác giả tiêu biểu và các tác - HS đọc thầm SGK - HS tr×nh bµy ý kiÕn.. phÈm ch÷ N«m tiªu biÓu ?. - C¸c HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung. ( T¸c gi¶ : Lª Th¸nh T«ng , NguyÔn Tr·i T¸c phÈm : Quèc ©m thi tËp , Hång §øc Quèc ©m thi tËp ) - Cho HS ghi tªn c¸c t¸c phÈm , t¸c gi¶. vào cột tương ứng trong phiếu ( Phiếu - HS làm phiếu - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy. Häc tËp ) - GV giíi thiÖu mét sè ®o¹n th¬ v¨n tiªu -. C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ. bæ sung.. biÓu cña mét sè t¸c gi¶ thêi HËu Lª.. 2.T×m hiÓu vÒ khoa häc thêi HËu Lª. - GV cho HS đọc SGK và thảo luận theo nhóm 4 để hòan thiện bảng 2 trong phiếu HT - HS đọc SGK và trả lời câu hỏi ( c¸c cét: t¸c gi¶, c«ng tr×nh khoa häc, néi - HS tr¶ lêi c©u hái trong phiÕu . dung).. - HS tr×nh bµy phÇn lµm phiÕu cña. - GV chèt ý .. m×nh .. + T¸c gi¶ : Ng« SÜ Liªn víi t¸c phÈm §¹i - HS nhËn xÐt phÇn tr¶ lêi cña b¹n. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(19) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011. ViÖt sö kÝ toµn th­ ph¶n ¸nh néi dung : LÞch vµ bæ sung . sử nước ta thời Hùng Vương , đời đầu thời Lê + T¸c gi¶ NguyÔn Tr·i víi t¸c phÈm Lam S¬n thùc lôc ph¶n ¸nh néi dung : LÞch sö cuéc khëi nghÜa Lam S¬n Tác phẩm Dư địa chí của ông phản ánh nội dung : Xác định lãnh thổ , giới thiệu tài nguyên phong tục , tập quán của nước ta +Tác giả Lương Thế Vinh với tác phẩm §¹i thµnh to¸n ph¸p , néi dung vÒ kiÕn thøc to¸n häc. 3. Thi kÓ chuyÖn danh nh©n thêi HËu Lª - GV cho HS thi kÓ chuyÖn danh nh©n thêi HËu Lª. C. Cñng cè – DÆn dß - HS thi kể về danh nhân trước + Dưới thời Hậu Lê, ai là nhà văn, nhà thơ,. líp. nhµ khoa häc tiªu biÓu nhÊt? - Hái nhau vÒ néi dung c©u. - GV nhËn xÐt tiÕt häc. chuyÖn. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(20) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011. DÆn HS häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau .. - HS đọc ghi nhớ SGK. lÞch sö. TiÕt24: ¤n tËp. i. Môc tiªu:. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(21)

×