Tải bản đầy đủ (.pdf) (20 trang)

Giáo án Đạo đức Lớp 4 - Học kỳ I - Năm học 2010-2011 - Bùi Sinh Huy

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.83 MB, 20 trang )

(1)Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011. TuÇn : 1. Đạo đức Bµi 1: Trung thùc trong häc tËp (T1). I/ Môc tiªu 1. HS nhËn thøc ®­îc: - CÇn ph¶i trung thùc trong häc tËp. - Gi¸ trÞ cña trung thùc nãi chung vµ trung thùc trong häc tËp nãi riªng. 2. BiÕt trung thùc trong häc tËp. 3. Biết đồng tình, ủng hộ những hành vi trung thực và phê phán những hành vi thiÕu trung thùc trong häc tËp. II/ §å dïng d¹y- häc - Các tấm thẻ màu xanh, đỏ, trắng. III/ Các hoạt động dạy- học. Néi dung. A. Më ®Çu. Hoạt động của thầy. -Gv giới thiệu môn đạo đức.. Hoạt động của trò. -HS nghe.. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(2) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011 B. Bµi míi 1.Giíi thiÖu bµi. -GV giíi thiÖu bµi.. -HS nghe.. 2.Hoạt động 1:. -GV yêu cầu HS xem tranh trong -HS xem tranh, đọc nội. Xö lÝ t×nh huèng. SGK và đọc nội dung tình huống.. dung.. -GV cho HS liÖt kª c¸c c¸ch gi¶i -HS liÖt kª. quyÕt cã thÓ cã cña b¹n Long trong t×nh huèng. -Gv tãm t¾t thµnh mÊy c¸ch gi¶i quyÕt chÝnh: a) Mượn tranh, ảnh của bạn để đưa cô gi¸o xem. b) Nói dối cô là đã sưu tầm nhưng quªn ë nhµ. c) NhËn lçi vµ høa víi c« sÏ s­u tÇm, nép sau. -GV cho HS trao đổi, thảo luận lí do -HS trao đổi, nêu lí do. chän c¸ch gi¶i quyÕt cña nhãm m×nh. -GV kÕt luËn: C¸ch gi¶i quyÕt c lµ phï -HS nghe. hîp, thÓ hiÖn tÝnh trung thùc trong häc tËp. -> Trong häc tËp chóng ta cÇn ph¶i -HS nghe.. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(3) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011 lu«n trung thùc. Khi m¾c lçi g× trong häc tËp, ta nªn th¼ng th¾n nhËn lçi vµ söa lçi. -Gọi HS đọc ghi nhớ.. -2,3 HS đọc.. 3.Hoạt động 2:. -GV nªu yªu cÇu bµi tËp.. -HS nghe.. Bµi tËp 1. -Cho HS lµm viÖc c¸ nh©n -> ph¸t -HS lµm viÖc c¸ nh©n -> biÓu.. ph¸t biÓu.. -GV kÕt luËn:. -HS nghe.. + ViÖc c lµ trung thùc trong häc tËp. + ViÖc a, b, d lµ thiÕu trung thùc trong häc tËp.. -HS gi¬ c¸c tÊm thÎ. 4.Hoạt động 3: -GV nêu từng ý trong bài tập và yêu Bµi tËp 2. cÇu mçi HS tù lùa chän vµ bµy tá th¸i độ bằng cách giơ các tấm thẻ đỏ (tán thµnh), xanh (kh«ng t¸n thµnh), tr¾ng (ph©n v©n). -GV yªu cÇu HS gi¶i thÝch sù lùa -HS gi¶i thÝch. chän cña m×nh. -HS nghe.. -GV kÕt luËn:. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(4) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011 + ý kiến b, c là đúng.. -2, 3 HS tr¶ lêi.. + ý kiÕn a lµ sai.. 5.Hoạt động tiếp -Yêu cầu HS thực hiện các nội dung ở -HS nghe. nèi. môc “Thùc hµnh” trong SGK.. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(5) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011 Đạo đức. Bµi 1: Trung thùc trong häc tËp (T2). I/ Môc tiªu 4. HS nhËn thøc ®­îc: - CÇn ph¶i trung thùc trong häc tËp. - Gi¸ trÞ cña trung thùc nãi chung vµ trung thùc trong häc tËp nãi riªng. 5. BiÕt trung thùc trong häc tËp. 6. Biết đồng tình, ủng hộ những hành vi trung thực và phê phán những hành vi thiÕu trung thùc trong häc tËp. II/ §å dïng d¹y- häc - Đồ dùng để đóng tiểu phẩm của các nhóm. - Các mẩu chuyện, tấm gương về trung thực trong học tập. III/ Các hoạt động dạy- học Néi dung. Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. A. KiÓm tra bµi + T¹i sao ph¶i trung thùc trong häc -2 Hs tr¶ lêi vµ liªn hÖ. cò.. tËp? -Cho HS liªn hÖ BT6 -GV nhËn xÐt.. -HS nhËn xÐt.. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(6) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011 B. Bµi míi -HS nghe.. 1.Giíi thiÖu bµi. -GV giíi thiÖu bµi.. 2.Hoạt động 1:. -GV chia nhãm vµ giao nhiÖm vô th¶o -HS th¶o luËn theo nhãm. Bµi tËp 3. luËn.. 4-> ph¸t biÓu.. -> GV kÕt luËn vÒ c¸ch øng xö trong -HS nghe. mçi t×nh huèng: a) ChÞu nhËn ®iÓm kÐm råi quyÕt t©m học để gỡ lại. b) Báo lại cho cô giáo biết để chữa lại điểm cho đúng. c) Nãi b¹n th«ng c¶m, v× lµm nh­ vËy lµ kh«ng trung thùc trong häc tËp.. 3.Hoạt động 2: Bµi tËp 4. -GV yªu cÇu 1 vµi HS tr×nh bµy, giíi -1 vµi HS giíi thiÖu. thiệu tư liệu đã sưu tầm. + Em nghÜ g× vÒ nh÷ng mÈu chuyÖn, -Hs ph¸t biÓu. tấm gương đó? -> GV kÕt luËn: Xung quanh chóng -HS nghe. ta có nhiều tấm gương về trung thùc trong häc tËp. Chóng ta cÇn. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(7) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011 học tập các bạn đó. -HS diÔn tiÓu phÈm.. 4.Hoạt động 3: Bµi tËp 5. -Gv nªu yªu cÇu, gäi 1, 2 nhãm tr×nh bày tiểu phẩm đã được chuẩn bị.. -HS nhËn xÐt.. -Cho HS nhËn xÐt vÒ c¸ch thÓ hiÖn -HS ph¸t biÓu.. vai, c¸ch xö lÝ . + Em cã suy nghÜ g× vÒ tiÓu phÈm võa xem? + Nếu em ở vào tình huống đó, em có hành động như vậy không? Vì sao? -GV nhËn xÐt chung.. -2, 3 HS tr¶ lêi.. 5.Hoạt động tiếp nèi. + ThÕ nµo lµ trung thùc trong häc tËp? V× sao ph¶i trung thùc trong häc -HS nghe.. tËp? -Yªu cÇu HS thùc hiÖn c¸c néi dung ë môc “Thùc hµnh” trong SGK.. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(8) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(9) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011. Đạo đức. Bài 2: Vượt khó trong học tập (T1). I/ Môc tiªu 1. HS nhận thức được: Mỗi người đều có thể gặp khó khăn trong học tập và trong cuộc sống. Cần phải có quyết tâm và tìm cách vượt qua khó khăn. 2. Biết xác định những khó khăn trong học tập của bản thân và cách khắc phục. Biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn. 3. Quý trọng và học tập những tấm gương biết vượt khó trong cuộc sống và trong häc tËp. II/ §å dïng d¹y- häc III/ Các hoạt động dạy- học. Néi dung. Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. A. KiÓm tra bµi + ThÕ nµo lµ trung thùc trong häc -2 HS tr¶ lêi. cò. tËp? V× sao ph¶i trung thùc trong häc tËp?. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(10) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011 -GV nhËn xÐt. -HS nhËn xÐt.. 1.Giíi thiÖu bµi. -GV giíi thiÖu bµi.. -HS nghe.. 2. KÓ chuyÖn. -GV kÓ chuyÖn. -HS nghe.. “Mét häc sinh. -GV mêi 1,2 HS kÓ tãm t¾t l¹i c©u -1,2 Hs kÓ l¹i.. B. Bµi míi. nghèo vượt khó”. 3. Th¶o luËn c©u. chuyÖn.. -GV chia líp thµnh 6 nhãm, yªu cÇu -Th¶o luËn nhãm -> ph¸t th¶o luËn c©u hái 1,2. hái 1,2. biÓu. -HS nhËn xÐt.. -GV nhận xét, kết luận: Bạn Thảo đã -HS nghe. gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong häc tËp vµ trong cuéc sèng, song Th¶o đã biết cách khắc phục, vượt qua, vươn lên học giỏi. Chúng ta cần học tập tinh thần vượt khó của bạn. 4. Th¶o luËn c©u hái 3. -Yªu cÇu Hs th¶o luËn nhãm 2 c©u hái 3: NÕu ë trong hoµn c¶nh khã. -Th¶o luËn nhãm 2, ph¸t biÓu.. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(11) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011 kh¨n nh­ b¹n Th¶o, em sÏ lµm g×? -Gv kÕt luËn c¸ch gi¶i quyÕt tèt nhÊt.. + Hs ph¸t biÓu. + Khi gÆp khã kh¨n trong häc tËp em sÏ lµm g×?. -HS nghe.. -> Khi gÆp khã kh¨n, nÕu chóng ta biết cố gắng quyết tâm sẽ vượt qua được. Và chúng ta cần biết giúp đỡ bạn bè xung quanh vượt qua khó -2,3 HS đọc.. kh¨n. -Gọi HS đọc ghi nhớ.. -HS nghe.. 5.Bµi tËp 1 -GV nªu yªu cÇu bµi tËp. -Cho HS lµm viÖc c¸ nh©n -> ph¸t. -HS lµm viÖc c¸ nh©n -> ph¸t biÓu.. biÓu (nªu c¸ch sÏ chän vµ gi¶i thÝch lÝ -HS nghe.. do). -GV kÕt luËn: A, b, ® lµ nh÷ng c¸ch gi¶i quyÕt tÝch cùc.. + Qua bµi häc h«m nay, chóng ta cã -2, 3 HS tr¶ lêi.. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(12) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011 thÓ rót ra ®­îc ®iÒu g×? -HS nghe.. 6.Hoạt động tiếp -GV nhận xét tiết học. nèi. -DÆn HS chuÈn bÞ bµi tËp 3,4 -Yªu cÇu HS thùc hiÖn c¸c néi dung ë môc “Thùc hµnh” trong SGK.. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(13) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011. Đạo đức. Bài 2: Vượt khó trong học tập (T2). I/ Môc tiªu 1. HS nhận thức được: Mỗi người đều có thể gặp khó khăn trong học tập và trong cuộc sống. Cần phải có quyết tâm và tìm cách vượt qua khó khăn. 2. Biết xác định những khó khăn trong học tập của bản thân và cách khắc phục. Biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn. 3. Quý trọng và học tập những tấm gương biết vượt khó trong cuộc sống và trong häc tËp. II/ §å dïng d¹y- häc - GiÊy khæ to. III/ Các hoạt động dạy- học. Néi dung. Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. A. KiÓm tra bµi + Khi gÆp khã kh¨n trong häc tËp -2 HS tr¶ lêi. cò. chóng ta nªn lµm g×? + Kh¾c phôc khã kh¨n trong häc tËp Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(14) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011 cã t¸c dông g×? -GV nhËn xÐt. -HS nhËn xÐt.. 1.Giíi thiÖu bµi. -GV giíi thiÖu bµi.. -HS nghe.. 2. Bµi tËp 2. -GV chia líp thµnh 6 nhãm, nªu yªu -Th¶o luËn nhãm -> ph¸t. B. Bµi míi. biÓu.. cÇu th¶o luËn. -GV nhËn xÐt, khen ngîi nh÷ng HS -HS nhËn xÐt. biết giúp đỡ bạn (đến giảng bài cho b¹n, chÐp bµi gióp b¹n,..).. 3. Bµi tËp 3. -Yªu cÇu Hs th¶o luËn nhãm 2 : trao -Th¶o luËn nhãm 2, ph¸t đổi về việc em đã vượt khó trong học biểu. tËp. -Gv nhận xét, khen ngợi những HS đã biết vượt khó khăn trong học tập.. 4. Bµi tËp 4. -GV nªu yªu cÇu bµi tËp.. -HS nghe.. -Cho HS lµm viÖc c¸ nh©n -> ph¸t -HS lµm viÖc c¸ nh©n , 3 Hs lµm phiÕu -> d¸n kÕt. biÓu, 3 HS lµm phiÕu.. qu¶ lªn b¶ng.. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(15) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011 -GV nhËn xÐt, khuyÕn khÝch HS thùc hiÖn nh÷ng biÖn ph¸p kh¾c phôc khã khăn đã đề ra đê học tốt. -> KÕt luËn:. -HS nghe.. + Trong cuộc sống, mỗi người đều có nh÷ng khã kh¨n riªng. + Để học tập tốt, cần cố gắng vượt qua nh÷ng khã kh¨n.. 5.Hoạt động tiếp -Cho HS đọc ghi nhớ. nèi. -2, 3 HS đọc.. -GV nhËn xÐt tiÕt häc. -Yªu cÇu HS thùc hiÖn c¸c néi dung ë -HS nghe. môc “Thùc hµnh” trong SGK.. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(16) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(17) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011 Đạo đức. Bµi 3: BiÕt bµy tá ý kiÕn (T1). I/ Môc tiªu 1. HS nhËn thøc ®­îc: c¸c em cã quyÒn cã ý kiÕn, cã quyÒn tr×nh bµy ý kiÕn cña mình về những vấn đề liên quan đến trẻ em. 2. Biết thực hiện quyền tham gia ý kiến của mình trong cuộc sống ở gia đình, nhà trường. 3. Biết tôn trọng ý kiến của những người khác. II/ §å dïng d¹y- häc - Mét sè bøc tranh phôc vô trß ch¬i. - 3 tấm thẻ màu xanh, đỏ , trắng. III/ Các hoạt động dạy- học. Néi dung. Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. A. KiÓm tra bµi + Khi gÆp khã kh¨n trong häc tËp -2 HS tr¶ lêi. cò. chóng ta nªn lµm g×? + Kh¾c phôc khã kh¨n trong häc tËp cã t¸c dông g×? Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(18) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011 -GV nhËn xÐt. -HS nhËn xÐt.. 1.Giíi thiÖu bµi. -GV giíi thiÖu bµi.. -HS nghe.. 2. Trß ch¬i:. -GV chia líp thµnh 6 nhãm, giao cho -Tõng nhãm nªu nhËn xÐt. “DiÔn t¶”. mçi nhãm 1 bøc tranh, yªu cÇu tõng. B. Bµi míi. người trong nhóm nêu nhận xét về + Kh«ng gièng nhau. bức tranh đó. + ý kiến của cả nhóm về bức tranh đó cã gièng nhau kh«ng?. -HS nghe.. -GV kết luận: Mỗi người có thể có ý kiÕn, nhËn xÐt kh¸c nhau vÒ cïng mét sù vËt. -Th¶o luËn nhãm 4, ph¸t 3. Th¶o luËn c©u hái 1,2 trang 9. -Yªu cÇu Hs th¶o luËn nhãm 4 c©u biÓu. -HS nghe.. hái 1,2: -Gv kÕt luËn c¸ch gi¶i quyÕt tèt nhÊt. 1. Em sÏ gÆp c« gi¸o vµ xin c« giao cho viÖc kh¸c phï hîp víi søc kh᪠vµ së thÝch. 2. Em xin phép cô giáo được kể lại để. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(19) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011 kh«ng bÞ hiÓu lÇm. 3. Em nãi víi bè mÑ së thÝch cña m×nh. 4. Em nói với người tổ chức nguyện väng vµ kh¶ n¨ng cña m×nh.. -HS ph¸t biÓu.. + §iÒu g× sÏ x¶y ra nÕu em kh«ng ®­îc bµy tá ý kiÕn vÒ nh÷ng viÖc cã liªn quan ®Ðn b¶n th©n em vµ líp em? -HS nghe. ->KÕt luËn: Trong mäi t×nh huèng, em nên nói rõ để mọi người xung quanh hiÓu vÒ kh¶ n¨ng, nhu cÇu, mong muốn ý kiến của em. Điều đó có lợi cho em và cho tất cả mọi người. Nếu em kh«ng bµy tá ý kiÕn cña m×nh, mäi người có thể sẽ không hiểu em. Mỗi người, mỗi tre em có quyền có ý kiÕn riªng vµ cÇn bµy tá ý kiÕn cña -2,3 HS đọc.. m×nh. -Gọi HS đọc ghi nhớ.. -HS nghe. -HS lµm viÖc nhãm 2->. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(20) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011 -GV nªu yªu cÇu bµi tËp.. 4.Bµi tËp 1. ph¸t biÓu.. -Cho HS lµm viÖc nhãm 2-> ph¸t biÓu -HS nghe. -GV kÕt luËn: ViÖc lµm cña b¹n Dung là đúng, vì bạn đã biết bày tỏ nguyện väng, mong muèn cña m×nh. Cßn viÖc lµm cña c¸c b¹n Hång, Kh¸nh lµ không đúng. -HS gi¬ tÊm thÎ.( gi¶i. 5.Bµi tËp 2. -GV lần lượt nêu từng ý kiến để HS thích lí do). bày tỏ thái độ bằng cách giơ các tấm thẻ như đã quy ước ở các tiết trước. -> GV kết luận: ý kiến a,b,c,d là đúng; ý kiÕn ® lµ sai. 2, 3 HS tr¶ lêi.. 6.Hoạt động tiếp nèi. + Đối với những việc có liên quan đến m×nh, c¸c em cã quyÒn g×?. -HS nghe.. -GV nhËn xÐt tiÕt häc. -DÆn 1 sè HS tËp tiÓu phÈm: “Mét buổi tối trong gia đình bạn Hoa” -Yªu cÇu HS thùc hiÖn c¸c néi dung ë môc “Thùc hµnh” trong SGK. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(21)

×