Tải bản đầy đủ (.pdf) (20 trang)

Giáo án Đạo đức Lớp 4 - Học kỳ II - Năm học 2010-2011 - Bùi Sinh Huy

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.86 MB, 20 trang )

(1)Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011 Đạo đức. Tiết 19 : Kính trọng và biết ơn người lao động ( T1). I.Môc tiªu: Häc xong bµi nµy HS cã kh¶ n¨ng: 1- Nhận thức vai trò quan trọng của người lao động. 2- Biết bày tỏ sự kính trọng và biết ơn đối với những người lao động. II.§å dïng d¹y- häc: - SGK Đạo đức 4 - PhÊn mµu III. Hoạt động dạy- học:. Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. A. ổn định tổ chức. B. Bµi míi - GV giíi thiÖu bµi *Hoạt động 1: Thảo luận lớp (truyện. - HS ngh e . - HS th¶o luËn theo 2 c©u hái trong SGK.. Buæi häc ®Çu tiªn SGK). Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(2) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011 1. GV đọc truyện (hoặc kể chuỵên). 2. Yªu cÇu HS th¶o luËn theo 2 c©u hái trong SGK. 3. KÕt luËn : CÇn ph¶i kÝnh träng mäi người lao động, dù là những người lao động bình thường nhất. * Hoạt động 2: (Bài tập 1 SGK). - HS thảo luận nhóm đôi.. - Nªu yªu cÇu bµi tËp. - §¹i diÖn tõng nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶. C¶. - Cho c¸c nhãm th¶o luËn.. lớp trao đổi, tranh luận.. - §¹i diÖn tõng nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶. Cả lớp trao đổi, tranh luận. - GV KÕt luËn: - Nông dân, bác sĩ, người lái xe ôm, giám đốc công ty, nha khoa học, người đạp xích l«, gi¸o viªn, kÜ s­ tin häc, nhµ v¨n, nhµ thơ đều là những người lao động (trí óc hoÆc ch©n tay) - Những người ăn xin, những kẻ buôn ma tuý, bu«n b¸n phô n÷ kh«ng ph¶i lµ nh÷ng. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(3) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011 người lao động vì những việc làm của họ kh«ng mang l¹i lîi Ých, thËm chÝ cßn cã h¹i cho x· héi.. * Hoạt động 3: Thảo luận nhóm(BT 2, - Các nhóm làm việc. SGK). - §¹i diÖn tõng nhãm tr×nh bµy. - GV chia nhãm vµ giao nhiÖm vô cho mçi. Cả lớp trao đổi, nhận xét.. nhãm th¶o luËn vÒ mét tranh. GV ghi l¹i trªn b¶ng theo 3 cét ( cuèi trang) - GV kÕt luËn: Mọi người lao động đều mang lại lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội.. * Hoạt động 4: Làm việc cá nhân (BT 3,. - HS lµm bµi tËp. - HS trình bày ý kiến, cả lớp trao đổi, bổ. SGK). sung.. - GV nªu yªu cÇu bµi tËp. KÕt luËn : - C¸c viÖc lµm (a), (c), (d), (®), (e), (g) lµ. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(4) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011 thể hiện sự kính trọng, biết ơn người lao động. - Các việc (b), (h) là thiếu kính trọng - 1,2 HS đọc người lao động. - GV mời 1-2 HS đọc phần ghi nhớ trong SGK.. *Hoạt động tiếp nối - DÆn HS chuÈn bÞ bµi tËp 5,6 (SGK). STT. Người lao động. Ých lîi mang l¹i cho x· héi. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(5) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011. Đạo đức. Tiết 20 : Kính trọng và biết ơn người lao động ( T2). I.Môc tiªu: Häc xong bµi nµy HS cã kh¶ n¨ng: 1- Nhận thức vai trò quan trọng của người lao động. 2- Biết bày tỏ sự kính trọng và biết ơn đối với những người lao động. II.§å dïng d¹y- häc: - SGK Đạo đức 4 - Một số đồ dùng cho trò chơi đóng vai (BT4) - PhÊn mµu - HS sưu tầm ca dao, tục ngữ, tranh vẽ…nói về người lao động III. Hoạt động dạy- học:. Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. A. KiÓm tra bµi cò + Tại sao phải kính trọng và biết ơn người. - 2 HS tr¶ lêi.. lao động?. - HS nhËn xÐt. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(6) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011 + Nêu những việc em đã làm thể hiện sự kính trọng và biết ơn người lao động. - GV nhËn xÐt.. B. Bµi míi - GV giíi thiÖu bµi - HS thảo luận, đóng vai.. *Hoạt động 1: Đóng vai ( Bài tập 4) - GV chia líp thµnh 6 nhãm, giao cho 2 nhóm một thảo luận và đóng vai 1 tình huèng.. - HS ph¸t biÓu. - GV phỏng vấn các nhóm đóng vai - Th¶o luËn c¶ líp: + Cách cư xử với người lao động trong mỗi tình huống như vậy đã phù hợp chưa? Vì sao? + Em c¶m thÊy nh­ thÕ nµo khi øng xö nh­ vËy? - GV kÕt luËn vÒ c¸ch øng xö trong mçi t×nh huèng. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(7) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011 * Hoạt động 2: Trình bày sản phẩm. - HS tr×nh bµy.. (BT5,6). - HS nhËn xÐt. - GV cho HS tr×nh bµy s¶n phÈm theo nhãm - 1,2 HS đọc. 6. - GV nhËn xÐt chung. - Gọi 1,2 HS đọc ghi nhớ *Hoạt động tiếp nối - Thực hiện kính trọng, biết ơn người lao động.. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(8) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(9) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011. Đạo đức. Tiết 21 : Lịch sự với mọi người ( Tiết 1 ). I. Môc tiªu: - HS hiÓu: thÕ nµo lµ lÞch sù víi mäi ngêi, v× sao cÇn ph¶i lÞch sù víi mäi ngêi. - Hs biÕt c xö lÞch sù víi nh÷ng ngêi xung quanh. - HS có thái độ tự trọng, tôn trọng ngời khác, tôn trọng nếp sống văn minh, đồng t×nh với những ngời biết c xử lịch sự và không đồng tình với những ngời c xử bất lịch sự. II.§å dïng d¹y- häc: PhÊn mµu Một số dụng cụ để đóng vai. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(10) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011 III. Hoạt động dạy- học:. Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. A.KiÓm tra bµi cò: - Ghi nhí cña bµi tríc.. 2 HS đọc thuộc ghi nhớ.. - GV nhËn xÐt.. - HS nhËn xÐt.. B . Bµi míi - Gv giíi thiÖu vµ ghi tªn bµi. 1.Hoạt động 1 :Thảo luận lớp Chuyện ở tiÒm may ( trang 31 SGK). - GV yêu cầu HS đọc truyện rồi thảo luận - HS đọc truyện rồi thảo luận theo theo c©u hái 1,2 SGK.. c©u hái 1,2 SGK. §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn. - C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(11) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011 KÕt luËn :. sung.. - Trang là ngời lịch sự vì đã biết chào hỏi mäi ngêi, ¨n nãi nhÑ nhµng, biÕt th«ng c¶m víi c« thî may. - Hµ nªn biÕt t«n träng ngêi kh¸c vµ c xö cho lÞch sù. - Biết c xử lịch sự sẽ đợc mọi ngời tôn trọng, quÝ mÕn.. 2.Hoạt động 2: Thảo luận nhóm đôi ( Bài tËp 1, SGK ). - GV chia nhãm 4, yªu cÇu HS th¶o luËn. - HS thảo luận nhóm đôi. - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy, c¶ líp tranh luËn.. - GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn : - Các hành vi, việc làm(b), (d) là đúng. - C¸c hµnh vi, viÖc lµm (a),(c),(e) lµ sai.. 3. Hoạt động 3: Thảo luận nhóm Bài tập 3 SGK. - GV nªu yªu cÇu: Em h·y còng c¸c b¹n. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(12) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011 trong nhóm thảo luận để nêu ra một số biểu hiÖn cña phÐp lÞch sù khi ¨n uèng, nãi n¨ng, - Gv chia nhãm bèn, HS th¶o luËn. chµo hái… KÕt luËn:. - C¸c nhãm nhËn xÐt. PhÐp lÞch sù khi giao tiÕp thÓ hiÖn ë:. - GV nhËn xÐt chung.. + Nãi n¨ng nhÑ nhµng, nh· nhÆn, kh«ng nãi tôc, chöi bËy. + BiÕt l¾ng nghe khi ngêi kh¸c ®ang nãi. + Chµo hái khi gÆp gì. + Cảm ơn khi đợc giúp đỡ. + Xin lçi khi lµm phiÒn ngêi kh¸c. + Biết dùng lời yêu cầu, đề nghị khi muốn nhờ ngời khác giúp đỡ. + Gâ cöa, bÊm chu«ng khi muèn vµo nhµ ngêi kh¸c. + ¡n uèng tõ tèn, kh«ng r¬i v·i kh«ng võa nhai võa nãi. - Gọi HS đọc ghi nhớ -1,2 HS đọc ghi nhớ. 4. Hoạt động nối tiếp.. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(13) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011 - HS su tÇm ca dao, tôc ng÷, truyÖn, tÊm g¬ng vÒ c xö lÞch sù víi b¹n bÌ vµ mäi ngêi. - Gv nhËn xÐt tiÕt häc.. Đạo đức. Lịch sự với mọi người ( Tiết 2 ) I.Môc tiªu: - HS hiểu: thế nào là lịch sự với mọi người, vì sao cần phải lịch sự với mọi người. - Hs biết cư xử lịch sự với những người xung quanh. - HS có thái độ tự trọng, tôn trọng người khác, tôn trọng nếp sống văn minh, đồng tình với những người biết cư xử lịch sự và không đồng tình với những người cư xử bÊt lÞch sù.. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(14) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011 II.§å dïng d¹y- häc: PhÊn mµu Một số dụng cụ để đóng vai III. Hoạt động dạy- học:. Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. A.KiÓm tra bµi cò: - KT Ghi nhớ của bài trước.. 2 HS đọc thuộc ghi nhớ.. - GV nhËn xÐt. - HS nhËn xÐt.. B . Bµi míi - Gv giíi thiÖu vµ ghi tªn bµi.. - HS th¶o luËn nhãm theo 2 c©u hái. 1.Hoạt động 1 :Bày tỏ ý kiến (BT 2 SGK) Trong những ý kiến dưới đây, em đồng ý với. SGK vµ c©u hái gîi ý cña gi¸o. nh÷ng ý kiÕn nµo?. viªn. - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy, c¶ líp. a) Chỉ cần lịch sự với người lớn tuổi. b) PhÐp lÞch sù chØ phï hîp khi ë thµnh phè,. tranh luËn. - GV nhËn xÐt vµ ®­a ra kÕt luËn. thÞ x·. c) Phép lịch sự giúp mọi người gần gũi với. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(15) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011 nhau h¬n. d) Mọi người đều phải cư sử lịch sự, không ph©n biÖt giµ trÎ, nam n÷, giµu nghÌo. đ) Lịch sự với bạn bè, người thân là không cÇn thiÕt. - GV nhËn xÐt vµ ®­a ra kÕt luËn Các ý kiến (c) (d) là đúng. C¸c ý kiÕn (a) (b) ( ®) lµ sai.. 2.Hoạt động 2:Đóng vai (BT 4) - Gv chia nhóm bốn, HS thảo luận, đóng - 1, 2 nhóm lên đóng vai. vai.. Em hãy cùng các bạn trong nhóm trao đổi và - Các nhóm nhận xét , có thể đua đóng vai theo những tình huống sau:. c¸ch gi¶i quyÕt kh¸c.. a) Tiến sang nhà Linh, hai bạn cùng chơi đồ ch¬i thËt vui vÎ.Ch¼ng may TiÕn lì tay lµm hỏng đồ chơi của Linh. Theo em, hai bạn cần làm gì khi đó? b) Thành và mấy bạn Nam chơi đá bóng ở sân đình, chẳng may để bóng rơi trúng vao người một bạn gái đi ngang qua.. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(16) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011 Thµnh vµ c¸c b¹n nam nªn lµm g× trong t×nh huống đó? - GV nhËn xÐt chung. - GV đọc câu ca dao và giải thích ý nghĩa.( Lêi nãi ch¼ng mÊt tiÒn mua Lùa lêi mµ nãi cho võa lßng nhau). 3. Hoạt động nối tiếp. -Yªu cÇu HS thùc hiÖn c­ sö lÞch sù víi mäi người xung quanh trong cuộc sống hằng ngµy. - Gv nhËn xÐt tiÕt häc.. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(17) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011. Đạo đức. Gi÷ g×n c¸c c«ng tr×nh c«ng céng (T1) I. Môc tiªu Häc xong bµi nµy, HS cã kh¶ n¨ng: 1. HiÓu: - C¸c c«ng tr×nh c«ng céng lµ tµi s¶n chung cña x· héi. - Mọi người đều có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn. - Những việc cần làm để giữ gìn các công trình công cộng. 2. BiÕt t«n träng, gi÷ g×n vµ b¶o vÖ c¸c c«ng tr×nh c«ng céng.. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(18) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011 II. §å dïng d¹y- häc Tranh minh ho¹ t×nh huèng vµ bµi tËp 1. III. Hoạt động dạy- học chủ yếu. Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. A. KiÓm tra bµi cò - Thế nào là lịch sự với mọi người?. - 2 HS tr¶ lêi.. - Vì sao phải lịch sự với mọi người?. - HS nhËn xÐt.. - Kể một số việc em đã làm thể hiện sự lịch sù. - GV nhËn xÐt.. B. Bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi - Nêu mục đích, yêu cầu tiết học 2. Hoạt động 1. - HS quan s¸t tranh vÏ trang 34, nªu. - Nªu néi dung tranh?. néi dung tranh. - HS đọc tình huống dưới tranh.. - Gọi HS đọc tình huống - Thảo luận để trả lời câu hỏi: Nếu em là. - HS đọc câu hỏi rồi thảo luận nhóm. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(19) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011 bạn Thắng trong tình huống trên, em sẽ làm đôi trả lời câu hỏi đó. - C¸c nhãm tr×nh bµy ý kiÕn cña. g× ? v× sao ?. - GV nhËn xÐt, kÕt luËn: Nhµ v¨n ho¸ x· lµ m×nh. mét c«ng tr×nh c«ng céng, lµ n¬i sinh ho¹t v¨n ho¸ chung cña nh©n d©n, ®­îc x©y dùng bëi nhiÒu c«ng søc, tiÒn cña. V× vËy, Th¾ng cÇn ph¶i khuyªn Hïng nªn gi÷ g×n, không được vẽ bậy lên đó. - Ghi nhí: C«ng tr×nh c«ng céng lµ tµi s¶n chung của xã hội. Mọi người dân đều có - HS đọc ghi nhớ. tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ, gi÷ g×n.. 3. Hoạt động 2 (Bài tập 1). - Quan s¸t tranh vµ nhËn xÐt vÒ c¸c hµnh vi, việc làm trong tranh là đúng hay sai, vì sao - HS đọc yêu cầu bài tập 1. ?. - HS quan s¸t c¸c h×nh vÏ vµ nªu néi. - KÕt luËn:. dung tõng tranh.. + Tranh 1,3 : sai. - HS th¶o luËn nhãm 4 vµ cho biÕt. + Tranh 2,4 : đúng. hµnh vi, viÖc lµm nµo trong c¸c tranh là đúng ? vì sao ?.. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(20) Gi¸o ¸n líp 4  N¨m häc 2010 - 2011 4. Hoạt động 3: Xử lý tình huống (Bài tập 2). - GV nªu yªu cÇu: Th¶o luËn vÒ c¸ch øng xö trong c¸c t×nh huèng sau ®©y: - HS đọc yêu cầu bài tập 2 và hai tình. - GV kÕt luËn vÒ tõng t×nh huèng:. a. Cần báo cho người lớn hoặc những người huống. có trách nhiệm về việc này (công an, nhân - HS thảo luận nhóm đôi để xử lý các t×nh huèng trªn.. viªn ®­êng s¾t …). b. CÇn ph©n tÝch lîi Ých cña biÓn b¸o giao - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy, bæ thông, giúp các bạn nhỏ thấy rõ tác hại của sung, tranh luận ý kiến trước lớp. hành động ném đất đá vào biển báo giao th«ng vµ khuyªn ng¨n hä.. 5. Hoạt động 4. - C¸c nhãm HS ®iÒu tra vÒ c¸c c«ng tr×nh công cộng ở địa phương (theo mẫu bài tập 4) vµ cã bæ xung thªm vÒ lîi Ých cña c¸c c«ng tr×nh c«ng céng TT. Tªn. Lîi. T×nh. BiÖn. c«ng. Ých. tr¹ng. ph¸p. hiÖn. gi÷. tr×nh. - C¸c nhãm HS ®iÒu tra vÒ c¸c c«ng trình công cộng ở địa phương (có thể để sau tiết học điều tra thêm và giờ sau b¸o c¸o).. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com.

(21)

×