Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Giáo án Chính tả Lớp 3 - Tuần 21 - Bài: Ông tổ nghề thêu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (34.18 KB, 2 trang )

(1)KẾ HOẠCH BAØI HỌC MOÂN: CHÍNH TAÛ TUAÀN: 21 BAØI : OÂNG TOÅ NGHEÀ THEÂU Ngày thực hiện: I-MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU: Reøn kó naêng vieát chính taû: 1.Nghe – viết chính xác, trình bày đúng và đẹp đoạn 1 trong truyện Ông tổ nghề thêu. 2.Làm đúng bài tập điền các âm , dấu thanh dễ lẫn: trích ; dấu hỏi/dấu ngã. II-CHUAÅN BÒ : 1/Giáo viên : Bảng lớp viết 11 từ cần điền vào chỗ trống (BT2a); 12 từ cần đặt dấu hỏi hay dấu ngaõ (BT2b) 2/Học sinh : Vở III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:. Thời gian. 20’. 15’. Hoạt động của giáo viên. Hoạt động của học sinh. 1/Giới thiệu bài: Các em vừa đọc bài “OÂâng toå ngheà theâu “ Hoâm nay chuùng ta viết một đoạn trong bài thơ ấy . 2/Hoạt động 1 : Hướng dẫn HS nghe – vieát: a)Hướng dẫn HS chuẩn bị: _GV đọc đoạn chính tả.. _1 Hs đọc lại. Cả lớp theo dõi trong SGK. _Những từ ngữ nào cho thấy Trần Quốc _Cậu học cả khi đi đốn củi, lúc kéo Khaùi raát ham hoïc ? vó tôm , không có đèn cậu bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng mà học . b/HD cách trình bày đoạn viết : _Đoạn văn có mấy câu ? _Đoạn văn có 4 câu . _Trong đoạn văn những chữ nào phải _Những chữ đầu câu : Hồi , Cậu , vieát hoa ? ví sao ? Toái , Chaúng, vaø teân rieâng Traàn Quoác Khaùi ,Leâ c/HD viết từ khó : _Tìm những chữ dễ viết sai, viết vào _HS tìm các tử khó và viết vào vở giấy nháp để ghi nhớ. nhaùp . _Yêu cầu HS đọc và viết các từ vừa tìm được ? d/Vieát chính taû : _GV đọc lại cả bài cho HS nghe . _Cả lớp đọc thầm lại đoạn văn, _GV đọc cả câu cho HS nghe . _GV đọc từng cụm CV cho HS viết . _GV đọc lại cả câu cho HS dò . e/Chấm, chữa bài . _GV viết các từ khó lên bảng cho HS sửa _GV chaám moät soá baøi vaø nhaän xeùt baøi vieát . 3/Hoạt động 2 :Hướng dẫn HS làm bài taäp : _Gọi 1 HS đọc yêu cầu : _1 HS đọc yêu cầu trong SGK. Lop3.net. ÑDDH.

(2) 5’. _GV mời 2 HS lên bảng thi làm bài. Sau HS làm bài cá nhân – chỉ viết những đó từng em đọc kết quả. từ có âm đầu hoặc dấu thanh cần ñieàn. _GV đi đến từng bàn kiểm tra, phát hiện loãi cho HS, chaám ñieåm moät soá baøi vieát. _Cả lớp và GV nhận xét về chính tả, _Một vài HS đọc lại đoạn văn trong phát âm, chốt lại lời giải đúng. SGK sau khi đã điền đủ âm, dấu thanh. _Lời giải a: chăm chỉ – trở thành – trong _Cả lớp chữa bài trong theo lời giải – triều đình –trước thử thách – xử trí – đúng: laøm cho – kính troïng – nhanh trí – truyeàn laïi – cho nhaân daân Lời giả b: nhỏ – đã - nổi tiếng – tuổi – đỗ – tiến sĩ – hiểu rộng – cần mẫn – lịch sử – cả thơ – lẫn văn xuôi – của . 4/CỦNG CỐ : GV biểu dương những HS viết đúng, đẹp,làm đúng bài tập chính tả. 5/DẶN DÒ : Bài nhà : Yêu cầu những HS vieát baøi coøn maéc loãi chính taû veà nhaø viết lại: với mỗi chữ viết sai, viết lại cho đúng để ghi nhớ. Chuaån bò : Baøn tay coâ giaùo .. Caùc ghi nhaän löu yù :. ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________. Lop3.net.

(3)

×