Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Giáo án Thủ công Lớp 3 - Tuần 22 - Bài: Đan nong đôi - Năm học 2004-2005

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (34.31 KB, 2 trang )

(1)KẾ HOẠCH BAØI HỌC MOÂN : THUÛ COÂNG TUAÀN 22 BAØI : ÑAN NONG ÑOÂI NGAØY THỰC HIỆN: 15 / 2 / 2005 I-MUÏC ÑÍCH, YEÂU CAÀU: _HS bieát caùch ñan nong ñoâi _ Đan được nong đôi đúng quy trình kĩ thuật _ HS yeâu thích ñan nan II- CHUAÅN BÒ : 1/Giáo viên: Mẫu tấm đan nong đôi có nan dọc và nan ngang khác màu nhau , có kích thước đủ lớn để HS quan sát Tâm đan nong mốt của bài trước để so sánh Tranh quy trình và sơ đồ đan nong đôi Caùc nan ñan maãu ba maøu khaùc nhau 2/Học sinh : Bìa màu hoặc giấy thủ công , bút chì , thước kẻ , kéo thủ công , hồ dán III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : 1/Khởi động : 2’ Hát bài hát 2/Kieåm tra baøi cuõ : Kieåm tra duïng cuï thuû coâng 3/Bài mới TG 7’. 25 ’. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh *Hoạt động 1 : GV hướng dẫn HS quan sát và nhaän xeùt _GV giới thiệu tấm đan nong đôi và hướng dẫn _HS quan sát tấm đan nong đôi . HS quan saùt , nhaän xeùt _ GV gợi ý để HS quan sát và so sánh tấm đan _HS nhận xét cách đan nong mốt và nong mốt của bài trước với tấm đan nong đôi nong đôi : kích thước các nan đan bằng nhau nhöng caùch ñan khaùc nhau _ GV neâu taùc duïng vaø caùch ñan nong ñoâi trong thực tế *Hoạt động 2 : GV hướng dẫn mẫu +Bước 1 : Kẻ , cắt các nan đan _HS quan saùt GV keû vaø caét caùc nan . _ Kẻ các đường kẻ dọc , ngang cách đều nhau 1 ô đối với giấy , bìa không có dòng kẻ . Cách kẻ như đã làm ở bài 13 _ Caét caùc nan doïc : caét 1hình vuoâng coù caïnh 9 oâ , sau đó cắt thành 9 nan dọc như đã làm ở bài 13 _ Cắt 7 nan ngang và 4 nan dùng để dán nẹp xung quang taám ñan coù chieàu roäng 1 oâ , daøi 9 oâ . Nên cắt các nan ngang khác màu với nan dọc và nan daùn neïp xung quanh Bước 2 : Đan nong đôi _HS quan saùt caùch ñan nong ñoâi. Lop3.net. ÑDDH Taám ñan nong moát vaø taám ñan nong ñoâi.

(2) _ Cách đan nong đôi là nhấc 2 nan , đè hai nan và lệch nhau một nan dọc ( cùng chiều ) giữa hai haøng nan ngang lieàn keà _ Caùch ñan nong ñoâi ( H.4a , b) _HS vừa quan sát GV đan vừa quan _ Đan nan ngang thứ nhất : Đặt các nan dọc sát trong sách . gioáng nhö ñan nong moát . Nhaác caùc nan doïc 2,3,6,7 và luồn nan ngang thứ nhất vào . Dồn nan ngang khít với đường nối liền các nan dọc _ Đan nan ngang thứ hai : Nhấc các nan dọc 3,4,7,8 và luồn nan ngang thứ hai vào . Dốn nan ngang thứ hai khít với nan ngang thứ nhất _ Đan nan ngang thứ ba : Ngược với đan nan ngang thứ nhất , nghĩa là nhấc các nan dọc 1,4,5 ,8,9 và luồn nan ngang thứ ba vào . Dồn nan ngang thứ ba khít với nan ngang thứ hai _ Đan nan ngang thứ tư : Ngược lại với hàng thứ hai , nghóa laø nhaác caùc nan doïc 1,2,5,6,9, vaø luoàn nan ngang thứ tư vào . Dồn nan ngang thứtư khít với nan ngang thứ ba _ Đan nan ngang thứ năm : Giống như đan nan ngang thứ nhất _ Đan nan ngang thứ sáu : Giốpng như đan nan ngang thứ hai _ Đan nan ngang thứ 7:Giống như đan nan ngangthứba: _ Do đề 1 ô dán nẹp tấm đan , nên khi đan hàng ngang thứ nhất bắt đầu nhấc nan dọc 2,3 _ Sau khi ñan xong moãi haøng ngang phaûi doàn nan cho khít rồi mới đan tiếp nan sau. 7’. Bước 3 : Dán nẹp xung quanh tấm đan _ Duøng 4 nan coøn laïi daùn theo boán caïnh cuûa taám đan để được tấm đan nong đôi như tấm đan mẫu HS keû , caét caùc nan ñan baèng giaáy , bìa vaø taäp ñan nong ñoâi . 4 Củng cố : _GV nhận xét sự chuẩn bị , tinh thần thái độ học tập và kĩ năng thực hành của HS 5 Daên doø: + Baøi nhaø: Taäp ñan nong ñoâi . + Chuẩn bị: giấy thủ công hoặc bìa màu , thước kẻ , bút chì , kéo thủ công , hồ dán để học bài “ Đan nong đôi ‘TT’ +Caùc ghi nhaän, löu yù :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………. Lop3.net.

(3)

×