Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

Đề bài kiểm tra giữa kỳ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (40.15 KB, 1 trang )

(1)

Kinh tế nông nghiệp & phát triển nông thôn


Bài viết kiểm tra giữa kỳNgày nộp: buổi giảng cuốiHọc viên chọn 1 trong 2 câu sau đây để trả lời:


Câu 1: Theo bạn, hiện nay nông nghiệp có vai trị cụ thể gì đối với phát triển kinh tế Việt Nam? Dư luận cũng
cho rằng, chính sách phát triển kinh tế dường như bị thiên lệch về phía cơng nghiệp và đơ thị, thiếu quan
tâm đến nơng nghiệp. Bạn có đồng ý với suy nghĩ này hay khơng, và có đề xuất gì về chiến lược phát triển
nơng nghiệp Việt Nam mà chính phủ cần theo đuổi trong thời gian sắp tới?


Câu 2: Theo các lý thuyết, Nhà nước có vai trị khơng thể thiếu được đối với phát triển nông thôn, thể hiện
qua các chính sách (can thiệp) ở các lĩnh vực khác nhau. Theo bạn, chính sách (can thiệp) nào có tác động
quan trọng nhất đối với phát triển nông thôn Việt Nam trong bối cảnh kinh tế - xã hội hiện nay? Giải thích.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×