Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

Giáo án Đạo đức lớp 2

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (95.93 KB, 1 trang )

(1)

TUẦN 3


Ngày soạn: 20/9/2018


Ngày giảng: 2A: 24/9/2018 2B: 27/9/2018 2C: 28/9/2018
BÀI 2: BIẾT NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI ( Tiết 1)
I. MỤC TIÊU:


1. Kiến thức:


- Học sinh hiểu khi có lỗi phải nhận lỗi để mau tiến bộ, và được mọi người yêu quý.
Như thế mới là người dũng cảm, trung thực.


- Học sinh cần sửa lỗi và chữa lỗi khi có lỗi, biết nhắc bạn sửa và nhận lỗi.


2. Kĩ năng: Tự nhận lỗi và sửa lỗi sai của mình.


3. Thái độ: u thích mơn học.


II. CÁC KNS ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI:


- Kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề trong tình huống mắc lỗi.
- Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm đối với việc làm của bản thân.


III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:


- Phiếu học tập.
- VBT đạo đức.


IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động GvTiết 1:


Hoạt động 1: Phân tích truyện cái bình hoa.( Kĩ
năng giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm)(10’)


? Nếu Vơ va khơng nhận lỗi thì điều gì sẽ xảy ra?


? Các con thử đốn xem Vơ va đã nghĩ và làm gì sau
đó?


- Gọi học sinh kể đoạn cuối câu chuyện.


? Qua câu chuyện con thấy cần làm gì sau khi mắc lỗi.


*)TH: Khi mắc lỗi chúng ta cần phải sửa lỗi để phát
triển tốt hơn.


? Nhận lỗi và sửa lỗi có tác dụng gì?


*)TH: Biết nhận lỗi và sửa lỗi là thể hiện tính trung
thực và dũng cảm. Đó chính là thực hiện theo 5 điều
Bác Hồ dạy.


KL : (SGV trang 24)


Hoạt động 2: bày tỏ ý kiến thái độ của mình.(10’)


- Lần lượt đọc từng ý kiến và bày tỏ ý kiến.


KL: biết nhận lỗi và sửa lỗi sẽ giúp các em mau tiến bộ


và được mọi người yêu quý.


Hoạt động thực hành: Con hãy kể 1 trường hợp con
đã có lỗi và nhận lỗi. (15’)


Hoạt động Hs


- Thảo luận nhóm và đại
diện nhóm lên trình bày.


- Cần nhận lỗi và sửa lỗi.


- Các nhóm thảo luận.
- Hs trả lời


- Hs kể

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×