Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

Giáo án Đạo đức 2

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (92.77 KB, 2 trang )

(1)

TUẦN 3 Ngày soạn: 17/09/2020
BÀI 2: BIẾT NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI ( Tiết 1)


I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức


- Học sinh hiểu khi có lỗi phải nhận lỗi để mau tiến bộ, và được mọi người yêu
quý. Như thế mới là người dũng cảm, trung thực.


- Học sinh cần sửa lỗi và chữa lỗi khi có lỗi, biết nhắc bạn sửa và nhận lỗi.
2. Kĩ năng: Tự nhận lỗi và sửa lỗi sai của mình.


3. Thái độ: u thích mơn học.


II. CÁC KNS ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI


- Kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề trong tình huống mắc lỗi.
- Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm đối với việc làm của bản thân.


III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Phiếu học tập


IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Khởi động (ổn định tổ chức): 5’


Lớp Ngày giảng HS vắng


2A
2B
25/9/2020
23/9/2020


……….
……….
2. Bài mới: 30’


Hoạt động Gv


Hoạt động 1: Phân tích truyện cái bình
hoa.( Kĩ năng giải quyết vấn đề, thảo luận
nhóm)


? Nếu Vơ va khơng nhận lỗi thì điều gì sẽ
xảy ra?


? Các con thử đốn xem Vơ va đã nghĩ và
làm gì sau đó?


- Gọi học sinh kể đoạn cuối câu chuyện.
? Qua câu chuyện con thấy cần làm gì sau
khi mắc lỗi.


*)TH: Khi mắc lỗi chúng ta cần phải sửa
lỗi để phát triển tốt hơn.


? Nhận lỗi và sửa lỗi có tác dụng gì?


*)TH: Biết nhận lỗi và sửa lỗi là thể hiện
tính trung thực và dũng cảm. Đó chính là
thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy.


KL : (SGV trang 24)Hoạt động 2: bày tỏ ý kiến thái độ của
mình.


Hoạt động Hs


- Thảo luận nhóm và đại diện nhóm
lên trình bày.(2)

- Các nhóm thảo luận


- Lần lượt đọc từng ý kiến và bày tỏ ý kiến.
KL: biết nhận lỗi và sửa lỗi sẽ giúp các em
mau tiến bộ và được mọi người yêu quý.
Hoạt động thực hành: Con hãy kể 1
trường hợp con đã có lỗi và nhận lỗi.


- Các nhóm thảo luận.
- Hs trả lời

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×