Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

Giáo án âm nhạc tuần 24 lớp 5

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (88.52 KB, 2 trang )

(1)

tuần 24


Ngày soạn: 28/2/2019
Ngày giảng:Th tư, ngày 6/3


Thứ sáu, ngày 8/3/2019


Học bài hát: Màu xanh quê hương


I. Mơc tiªu:


1.Kiến thức:


- Hs hát đúng giai điệu và thể hiện tính chất vui tơi, rộn ràng .
2.Kĩ năng:


- Hs hát đúng những chỗ có luyến, láy và ngắt hơi đúng chỗ
3. Thỏi độ:


II. §å dïng d¹y häc:


-Đàn phím điện tử.
-Nhạc cụ gõ đệm.
-Đài, đĩa nhc.


-Tranh minh hoạ, bảng phụ.


III. Cỏc hot ng dy v học cơ bản:


Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1.ổ n định tổ chức .2p
2. Kiểm tra bài cũ :3p


- Gäi 5 Hs lên bảng biểu diễn .
- Gv nhận xét.


3. Bài mới:27p
*) Giới thiệu bài:


- Gv treo tranh minh hoạ bài hát .
? Bức tranh vẽ những gì ?


- Gv thuyết trình theo nội dung bài học.


a) Hot ng 1: Dy hát bài Màu xanh
quê hơng .


- Gv h¸t mÉu .


- Gv treo bảng phụ và chia câu.
- Gv cho hs đọc lời ca .


- Gv cho hs luyÖn thanh .
- Dạy hát từng câu :


Câu 1 : Xanh xanh quê ..nơi đây .


+ Gv h¸t mÉu .


+ Gv đàn cho hs hát .+ Gv söa sai cho hs ( nếu có )


Câu 2 : Lung linh lung linh..tơi thêm .


+ Gv h¸t mÉu .


+ Gv đàn cho hs hát .


+ Gv söa sai cho hs ( nÕu cã )
- Gv cho hs hát ghép câu1 và câu 2 .
- Gv cho tổ, bàn hát ghép câu 1 và c©u 2 .


Câu 3 : Rung rinh rung rinh..bên đờng.


+ Gv h¸t mÉu .


+ Gv đàn cho hs hát .


+ Gv sưa sai cho hs ( nÕu cã )


C©u 4 : Tung tăng tung tăng...tới trờng .


+ Gv hát mẫu .


Cả lớp h¸t


- 5 hs biểu diễn .
- Hs lắng nghe.
- Hs quan sát .


- Hs trả lời.
- Hs nghe .
- Hs lắng nghe.
- Hs quan sát.
- Hs đọc lời ca .
- Hs luyện thanh .
- Hs nghe .


- Hs h¸t .
- Hs nghe .
- Hs h¸t .
- Hs h¸t ghÐp .
- Tổ, bàn hát ghép .
- Hs nghe .(2)

+ Gv đàn cho hs hát .


+ Gv söa sai cho hs ( nÕu cã )
- Gv cho hs hát ghép câu 3 và câu 4 .
- Gv cho hs h¸t lêi 2 .


- Gv cho hs hát ghép toàn bài .
- Gv cho nhóm, bàn hát toàn bài .
- Gv nhận xét .


b) Hot động 2: Hát kết hợp gõ đệm .


- Gv hớng dẫn hs hát kết hợp gõ đệm theo
phách, nhịp .- Gv cho tổ 1 hát, tổ 2 gõ đệm theo phách,
nhịp và ngợc lại .


- Gv söa sai cho hs ( nÕu cã )


- Gv cho nhóm, bàn hát và gõ đệm theo
phách, nhịp .


- Gv cho hs hát đối đáp .


- Gv cho hs hát kết hợp vận động phụ hoạ
.


- Gv cho hs lên bảng biểu diễn theo các
hình thức: đơn ca, tốp ca .


- Gv nhËn xÐt .


4. Củng cố- Dặn dò:3p


- Yêu cầu Hs nêu nội dung bµi häc.
- Gv chèt néi dung bµi.


- NhËn xÐt giờ học.


- Nhắc nhở Hs về nhà ôn bài, chuẩn bị bài
học giờ sau.


- Hs nghe .
- Hs hát .


- Hs h¸t ghÐp.


- Gv cho hs h¸t lêi 2 .
- Hs hát toàn bài .
- Nhóm, bàn hát .


- Hs hát và gõ đệm theo phách,
nhịp .


- C¸c tỉ thùc hiƯn.
- Hs l¾ng nghe.


- Nhóm, bàn hát và gõ đệm theo
phách, nhịp .

×