Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

Đề cương ôn tập môn Sinh Khối 10 – Trường Trung học Quốc Gia CHU VĂN AN (Trường Bưởi)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (72.34 KB, 1 trang )

(1)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ
NỘI


TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC
2017- 2018


Môn: Sinh học lớp 10 Cơ bản
Nội dung ôn tập gồm các bài: 22,25,2729,30


1. Đặc điểm chung của vi sinh vật (vsv); Các loại môi trường nuôi cấy cơ
bản; các kiểu dinh dưỡng của vsv.


2. Khái niệm sinh trưởng, thời gian thế hệ, cơng thức tính số lượng tế bào
trong quần thể.


3. Sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục và
nuôi cấy liên tục.


4. Nhân tố sinh trưởng và ứng dụng; Các chất ức chế sinh trưởng của vsv.
5. Ảnh hưởng của các yếu tố lí học đến sinh trưởng của vsv.


6. Cấu tạo, hình thái của virut.


7. Chu trình nhân lên của virut trong tế bào chủ.


8. HIV/AIDS ( khái niệm, con đường lây truyền, các giai đoạn phát triển,
biện pháp phịng ngừa).


9. Các hình 25; 29.1; 29.2 SGK.


×