Tải bản đầy đủ (.docx) (5 trang)

Thêm một số đề thi Toán học kì 1 (2010 – 2011)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (258.03 KB, 5 trang )

(1)

SỞ GD & ĐT THỪA THIÊN HUẾ ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2010-2011
TRƯỜNG THPT BÌNH ĐIỀN Môn: Toán. Khối: 11 Cơ Bản.


Thời gian: 90 phút- Không kể thời gian giao đề


CÂU NỘI DUNG Điểm tp Tổng


I - £1 sin 2xỗỗốổ - pữ6ữÊ " ẻ1, x


ứ Ă0,25 1


1 1 2sin 2x 3, x
6


pữ
- Ê + - Ê " ẻ
ỗố ứ 0.25Ă
ymax=3 ti x=


3

k
ymin= -1 tại x=6

k
0,5


II


1 sin 2x 3


2


= 0.25 2


2x k2


3


2x k2


3


é p


ê = + p
êÛ ê


ê p


= p- + p
ê


ê
ë


0.25


x k


6


x k


3
é p
ê = + p
ê


Û ê
ê p


= + p
êê
ë


0.25


1


sin 2x+

3 cos2x=2 sinx⇔1


2sin 2x+


3


2 cos 2x=sinx
0.25


cosπ


3sin 2x+sin
π


3cos 2x=sinx
0.25


sin(2x+π


3)=sinx(2)

2 2
32 2


3
2
3


2 2


9 3


x x k


x x k


x k


k
x  
  


 


 

 


 


  



III 1 Số cách chọn 2


quạt trần C25=10


0.25


2
Số cách chọn 1quạt bàn C110=10


0.25
Số cách chọn 2


quạt trần và 1
quạt bàn 10.10


=100


0.5


2


A: ” lấy có ít nhất
1 quạt trần”
Lúc đó:


A: ” Lấy ra cả 3
đều là quạt bàn”


Ta có: n

( )


3
15
C
W =
=455


0.25n(A) = C103 =120
P(A) =

( )n(A) 120 24
455 91


n W= =


0.25


P(A) =1 P(A)
= 1 -


24 67
91=91


0.5


IV 1


   


   


   


15 151 1


2 2 ( )


2 2


x x


Số hạng tổng
quát của khai


triển:(3)

( )

15 k k
k
15
1
C 2x
2
- ổ ử


-ỗ
ỗ ữ
ỗố ứ

( )

k k 15 2k 15 k


15


1 C 2 - x-= - 0.25


Số hạng chứa x8
ứng với: 15 - k =


8 Û k = 7


0.25
Hệ số của x8


-7
15


C 2=12870 0.25


2


1 5
3 4


u u 7


u u 9


ì + =


ïï Û


íï + =


ïỵ


1 1 1


1 1 1


u u 4d 7 2u 4d 7


u 2d u 3d 9 2u 5d 9


ì + + = ì + =
ï ï
ï Û ï
í í
ï + + + = ï + =
ï ï
ỵ ỵ
0.25
1
1
u
2
d 2
ìïï
=-ï
Û í
ïï =
ïỵ
0.5
Số hạng tổngqt: un =
1


5
u (n 1)d 2n


2


+ - =


-0.25


V


Biểu thức tọa độ:


' 1 ' 1


( )


' 3 ' 3


x x x x


I


y y y y


   


 

 
   
 
0.25
1


Gọi d’ là ảnh của
d qua phép tịnh


tiến Tv và


( ) '


v


T M M


( ; ) , '( '; ') '
M x yd M x yd
Thay x và y từ (I)


vào phương trình
của d ta có:


4( ' 1) 5( ' 3) 9 0
4 ' 5 ' 10 0


x yx y


    


   


0.5


Vậy phương trình
ảnh của d là:
4x 5y 10 0(4)

VI Vẽ hình đúng (sai
khơng q 2 lỗi)


0.5


2


1


Gọi O là giao
điểm của AC và


BD.


(

SAC

) (

Ç SBD

)

=SO


0.25Vì AB // CD nên
giao tuyến của


hai (SAB) và
(SCD) là đường
thẳng d qua S và


song AB, CD


0.5


2 Kẻ đường thẳng
qua M song song
AB cắt SB tại N


0.25
Kẻ đường thẳng


qua M và song
song với SD cắt


AD tại Q.


Qua Q kẻ đường
thẳng song với
AB cắt BC tại P .
Nối NP.(5)

tìm là hình thangMNPQ.

×