Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

Đề cương ôn tập tài chính doanh nghiệp

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (25.71 KB, 2 trang )

(1)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TÀI CHÍNH DN CHO KỲ THI TỐT NGHIỆP LỚP KẾ TỐN
I. Nội dung ơn tập


1. Thời giá tiền tệ


a. Giá trị tương lai của 1 khoản tiền và dịng tiền hữu hạn, vơ hạn


b. Giá trị hiện tại của 1 khoản tiền ở tương lai, dòng tiền tiền ở tương lai hữu hạn và vô hạn
c. Lãi suất tích hợp


d. Xác định suất sinh lợi của vốn đầu tư
e. Tín dụng trả góp :


* Xác định khoản trả góp hàng kỳ bằng nhau và khác nhau trong tình huống trả đầu kỳ và cuối kỳ
* Tìm lãi suất tài trợ của tín dụng trả góp


* Lập lịch trả nợ cho tín dụng trả góp


2. Giá trị trái phiếu, cổ phiếu trên thị trường tài chính


a. Vai trị của trái phiếu trong hoạt động huy động vốn cho DN và đầu tư vốn nhàn rỗi
* Trái phiếu ngắn hạn khơng trả lãi trong kỳ


* Trái phiếu dài hạn không trả lãi trong kỳ
* Trái phiếu dài hạn có trả lãi hàng kỳ


* Xác định suất sinh lợi của trái phiếu: MARR và YTM


* Nhận diện mối quan hệ giữa rũi ro và suất sinh lợi của vốn đầu tư vào trái phiếu
b. Vai trò của cổ phiếu trong hoạt động huy động vốn cho DN và đầu tư vốn nhàn rỗi
* Phân loại vốn cổ phần trong DN* Cổ phiếu thường với hoạt động huy động vốn cho DN và đầu tư vốn nhàn rỗi
* Cổ phiếu ưu đãi với hoạt động huy động vốn cho DN và đầu tư vốn nhàn rỗi
3. Chi phí sử dụng tổng vốn của DN WACC


a. Nhận diện cách tính WACC


b. Xác định cơ cấu vốn dùng để xác định WACC


c. Xác định chi phí sử dụng vốn vay trước và sau thuế thu nhập của DN
d. Xác định chi phí sử dụng vốn cổ phần thường và vốn cổ phần ưu đãi
e. Xác định chi phí sử dụng tổng vốn của DN trước và sau thuế


4. Cơ sở ra quyết định cho hoạt động đầu tư dài hạn


a. Nhận diện hoạt động đầu tư dài hạn; Phân loại dự án đầu tư
b. Chỉ tiêu đánh giá hoạt động đầu tư dài hạn: NPV, IRR, PI và PP


c. Mâu thuẩn, nguyên nhân và tính ưu việt của NPV khi sử dụng 4 chỉ tiêu
5. Ra quyết định chọn lựa dự án đầu tư trong thực tiễn(2)

c. Nhận diện dự án đầu tư thuộc dạng loại trừ trong thực tiễn
d. Ra quyết định về chọn lựa dự án với :


* Phương pháp dòng ngân lưu nối kết


* Phương pháp sử dụng chỉ tiêu EA và hệ số vốn đầu tư t


×