Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

Thêm một số đề thi Toán học kì 1 (2010 – 2011)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (124.46 KB, 2 trang )

(1)

SỞ GD & ĐT THỪA THIÊN HUẾ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011
TRƯỜNG THPT BÌNH ĐIỀN MƠN: TỐN – LỚP: 11 CƠ BẢN


Thời gian: 90 phút, không kể thời gian giao đề

ĐỀ CHÍNH THỨCCâu I (1 điểm).


Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y 1 2sin 2x 6


 


 


 .


Câu II (2 điểm).


Giải các phương trình sau:


1) 2sin 2x  3 0 .
2) s in2x+ 3 cos2x2sinx.
Câu III (2 điểm).


Trong một lơ hàng có 10 quạt bàn và 5 quạt trần, lấy ngẫu nhiên 3 quạt.
1) Có bao nhiêu cách lấy được 2 quạt trần và 1 quạt bàn.


2) Tính xác suất để trong 3 cái lấy ra có ít nhất 1 quạt trần.
Câu IV (2 điểm).1) Tìm hệ số của x8 trong khai triển nhị thức Niutơn của


15
1
2
2
x
 

 
  .


2) Tìm số hạng tổng quát của cấp số cộng (un), biết:


1 5
3 4


u u 7


u u 9


ìï + =
ïí


ï + =


ïỵ .


Câu V (1 điểm).Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng d: 4x – 5y + 9 = 0 và v 

1; 3
. Tìm
ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến theo véctơ v.


Câu VI (2 điểm).


Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Trên cạnh SA lấy một điểm
M khơng trùng với S và A. Gọi ( ) là mặt phẳng qua M và song song với AB và SD.
1) Tìm giao tuyến của mặt phẳng (SAC) và (SBD); (SAB) và (SCD).


2) Tìm thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt bởi mặt phẳng( ) . Thiết diện là hình gì ?


--- Hết
(2)×