Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

Đề kiểm tra một tiết đại số 11

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (52.83 KB, 1 trang )

(1)

Tiết 62. Kiểm tra 45’ chương IV


Ma Trận Đề Kiểm Tra 45’ Đại Số 11Chương IV: Giới hạn
GV: Huỳnh Văn Quy
Năm học: 2012 - 2013


I. Ma trận mục tiêu giáo dục theo chuẩn kiến thức và kĩ năng:
Chủ đề Tầm quantrọng Trọng số


Tổng
Theo ma trận


nhận thức


Theo thang
điểm 10


Giới hạn của dãy số 20 2 40 1.3


Giới hạn của hàm số 60 3 180 6


Hàm số liên tục 20 4 80 2,67


Tổng 100 300 10


II. Ma trận đề kiểm tra:


Chủ đề 1 Các mức độ nhận thức2 3 4 TổngGiới hạn
của dãy số


Câu 1
1,5 đ


1


1,5
Giới hạn


của hàm số


Câu 2a
2 đ


Câu 2b
2 đ


Câu 2c
2 đ


2


6
Hàm số


liên tục


Câu 3


1.5 đ


Câu 4
1 đ


2


2.5


Tổng 1


3,5
2


3,5
1


2
1


1
5

×