Tải bản đầy đủ (.docx) (4 trang)

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm - Môn toán lớp 6

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (148.14 KB, 4 trang )

(1)

Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí


TRƯỜNG THCS TÂN TRƯỜNG ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG


ĐẦU NĂM, LỚP 6


Môn thi: TOÁN


Thời gian làm bài: 60 phút


Câu I (3,0 điểm): Thực hiện phép tính bằng cách hợp lý nhấta) 64 × 23 + 37 × 23 – 23


b) 33,76 + 19,52 + 6,24


c)38 13 6
11 16 11


 
 


Câu II (1,5 điểm): Tìm x biết:a) 2012 : x + 23 = 526


b) x + 9,44 = 18,36


c) x -
3


4

=

6

.


1
24


Câu III (2,0 điểm)

:Một xe lửa đi từ A lúc 6 giờ 45 phút để đến B với vận tốc 40,5


km/giờ. Dọc đường xe lửa nghỉ tại các ga hết 36 phút. Hỏi xe lửa đến


B vào lúc nào, biết rằng quãng đường AB dài 97 km 200m?Câu IV (2,5 điểm):Cho tam giác ABC. Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho AM gấp


rưỡi MB, trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AN bằng một nửa AC.


Biết diện tích tam giác AMN là 36 cm

2

. Tính diện tích tứ giác BMNCCâu V (1,0 điểm):

Tính nhanh:1 5 11 19 29 41 55 71 89
2 6 12 20 30 42 56 72 90


A        
---Hết---Họ và tên thí sinh :... ; Số báo danh :...
Chữ kí giám thị 1 :...; Chữ kí giám thị 2 :...
(2)

Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí


TRƯỜNG THCS TÂN TRƯỜNG HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA KHẢO


SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM, LỚP 6


Mơn thi: TỐN


Câu Ý Nội dung Điểm


I a 64 × 23 + 37 × 23 – 23 = 23.(64+37-1)=23.100=2300 1,0


b 33,76 + 19,52 + 6,24 = (33,76+6,24)+19,52 = 40 + 19,52= 59,52 1,0


c 38 13 6 38 6 13 13 13


4 4


11 16 11 11 11 16 16 16


   


   


   


1,0
II a 2012 : x + 23 = 526


2012 : x = 526-23


2012 : x = 503


x = 2012: 503
x = 4


0,25
0,25
b x + 9,44 = 18,36


x = 18,36 - 9,44
x = 8,92


0,25
0,25
c


x -
3


4  6 ×
1
24
3 1


4 4
1 3
4 4
1


x


x
x


 
 


0,25
0,25
III Đổi Thời gian xe lửa đi từ A đến B là: 97km 200m = 97,2 km


97,2 : 40,5 = 2,4 giờ = 2 giờ 24 phút


Thời gian xe lửa đi từ A đến B kể cả lúc nghỉ tại các ga là:
2 giờ 24 phút + 36 phút = 3 giờ


0,25
0,25
0,25
0,25
0,25(3)

Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí


Vậy xe lửa đến ga B vào lúc:


6 giờ 45 phút + 3 giờ = 9 giờ 45 phút
Đáp số: 9 giờ 45 phút


0,25


0,25
0,25


IV - Vẽ hình đúng


B C


A


N
M


0,5


Vì AM gấp rưỡi MB tức là AM =


3


2MB nên AM =
3
5AB


Có AN bằng một nửa AC tức là AN=


1
2 AC


Nối B với N


Xét hai tam giác ANM và ANB có:


AM =


3


5AB, có chung đường cao hạ từ N xuống AB nên SANM=
3
5 SANB


Do đó diện tích tam giác ANB là : 36: 3x 5 = 60 (cm2)


Xét hai tam giác ANB và ABC có : chung chiều cao hạ từ đỉnh B xuống
đáy AC và có đáy AN =


1


2 AC, do đó diện tích tam giác ABC là:


60 x 2 = 120 (cm2)


Vậy diện tích tứ giác BMNC là:
120 - 36 = 84 (cm2)


Đáp số: 84 cm2


0,25
0,25


0,25
0,25
0,5


0,25
0,25(4)

Truy cập Website: hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí


V 1 5 11 19 29 41 55 71 89
2 6 12 20 30 42 56 72 90


1 1 1 1 1


1 1 1 1 ... 1


2 6 12 20 90


1 1 1 1 1


(1 1 1 1 1 1 1 1 1) ...
2 6 12 20 90


1 1 1 1 1 1 1 1 1


1.9


1.2 2.3 3.4 4.5 5.6 6.7 7.8 8.9 9.


A        


         


          


 


              


 


         


10
1 1 1 1 1


9 1 ....


2 2 3 9 10
1


9 1
10
9 81 1


9 8


10 10 10


 


  


 


       


 


 


 


 


   


0,25
0,25


0,25


0,25


*Chú ý: Học sinh làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/

×