Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

Đề cương ôn tập Học kỳ II môn Lịch sử 10 – Trường Trung học Quốc Gia CHU VĂN AN (Trường Bưởi)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (75.63 KB, 2 trang )

(1)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ 10 HỌC KÌ II


NĂM HỌC 2016 – 2017PHẦN A: DÀNH CHO HỌC SINH BAN CƠ BẢN


1. Tình hình văn hố ở các thế kỉ XVI – XVIII


2. Các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở cuối thế kỉ XVIII


3. Tình hình tơn giáo, giáo dục, văn học, lịch sử, kiến trúc – nghệ thuật dưới triều
Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX )


4. Cách mạng tư sản Anh


5. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ
6. CMTS Pháp cuối thế kỉ XVIII


Đối với mỗi cuộc cách mạng học sinh cần phải trình bày được:
- Những tiền đề dẫn đến bùng nổ các cuộc cách mạng


- Sơ lược diễn biến


- Đánh giá tính chất – ý nghĩa của các cuộc cách mạng


- So sánh được các cuộc cách mạng tư sản với nhau theo các tiêu chí: Thời gian,
ngun nhân, hình thức, nhiệm vụ, lãnh đạo, động lực, kết quả, ý nghĩa


PHẦN B: DÀNH CHO HỌC SINH BAN NÂNG CAO1. Đại Việt thế kỉ X – XV: q trình hồn thiện bộ máy nhà nước.
2. Đại Việt thế kỉ XVI – XVIII, sự phát triển kinh tế - văn hóa.


3. Các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở từ thế kỉ X đến cuối thế kỉ XVIII.
4. Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn.


5. Các cuộc cách mạng tư sản (CMTS Anh, Pháp, Mỹ)(2)×