Tải bản đầy đủ (.docx) (5 trang)

Bảng tự chấm điểm chi bộ nhà trường năm 2014

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (143.65 KB, 5 trang )

(1)

ĐẢNG ỦY XÃ SUỐI NGÔ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ THCS SUỐI NGÔ


BIỂU ĐIỂM 2014Đánh giá chất lượng chi bộ trực thuộc loại hình sự nghiệp
( thuộc đảng uỷ xã – thị trấn ; Đảng ủy trung tâm y tế huyện)


( kèm theo công văn số 981 – CV/HU, ngày 02 /12/2014
của Ban Thường vụ Huyện ủy)NHỮNG NỘI DUNG THỰC HIỆN


ĐIỂM


Chuẩn Tự


chấm


Đoàn
chấm
I – Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng:


1/ Tiêu chuẩn 1: Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị :
* ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỌC:


a.- Lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính
trị, chun mơn của nhà trường đúng đường lối, chủ trương, chính sách
của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành nghĩa vụ từng đơn vị
trường học do chi bộ lãnh đạo* Chi bộ thực hiện tốt


b-Lãnh đạo công chức, viên chức, đảng viên và quần chúng giám
sát mọi hoạt động của đơn vị theo đúng đường lối, chính sách của
Đảng, pháp luật của Nhà nước; nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy
tính chủ động sáng tạo, không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm
việc, nâng cao hiệu quả cơng tác hồn thành tốt nhiệm vụ được giao.


* Năm 2014 chi bộ lãnh đạo nhà trườnghoàn thành tốt nhiệm
vụ , đạt danh hiệu tập tập thể lao động Tiên tiến


c-Lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị, hằng
năm tổ chức hội nghị công chức viên chức đảm bảo nội dung, chăm lo
đời sống vật chất, tinh thần của công chức, viên chức, đảng viên và
quần chúng.


* 100% cán bộ, giáo viên trong chi bộ thực hiện tốt quy
chế dân chủ trong đơn vị. Hằng năm nhà trường tổ chức hội nghị
cán bộ công chức với một khí thế thi đua hết sức sơi nổi trên tinh thần
phát huy dân chủ trong nhà trường, các tổ, các ban đã ký kết thi và đạt


được các chỉ tiêu đề ra trong Hội nghị. Chi bộ lãnh đạo cơng đồn chăm


lo đời sống vật chất, tinh thần của công chức, viên chức, đảng viên
và quần chúng.


d-.Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phịng tồn dân .giữ vững
an ninh chính trị và trật tự an tồn xã hội trong đơn vị. Đoàn kết nội
bộ, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống âm mưu “


diễn biến hịa bình” của các thế lực thù địch, giữ gìn bí mật quốc gia
bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản của Nhà nước và của đơn vị


-Lãnh công tác bảo đảm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an
tồn xã hội trong các trường do chị bộ lãnh đạo


* Năm 2014 các trường thuộc chi bộ không xảy ra tình trạng
mất đồn kết nội bơ và khơng bị mất cắp tài sản đơn vị


40
10


10


10


10


40
10


10


10(2)

2/ Tiêu chuẩn 2: Cơng tác chính trị tư tưởng:


a. Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác- Lênin ,
tư tường Hồ Chí Minh; kịp thời phổ biến quán triệt và lãnh đạo đảng
viên, quần chúng thực hiện đường lối,chủ trương, nghị quyết của


Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đấu tranh với những
biểu hiện, hành vi sai trái


- Bảo đảm 100% đảng viên, 80 % đoàn viên , hội viên tham gia học
tập ( trừ trường hợp vắng mặt có lý do chính đáng và được cấp có
thẩm quyền cho phép ); đảng viên, đoàn viên,, hội viên tham gia học
tập phải chấp hành nghiêm túc nội quy của hội nghị


+ Tỷ lệ đảng viên chấp hành tốt việc tham gia học tập các Nghị
quyết của Đảng là 12/12 ( 100%)


+Tỷ lệ đoàn viên, hội viên của các đồn thể chính trị-xã hội
tham gia học tập đạt 100 %


-Nắm bắt kịp thời tình hình, diễn biến tư tưởng của đảng viên,
quần chúng; phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh với những biểu hiện về tư
tưởng và hành vi (nói, viết, làm…..) trái với quan điểm, chủ trương,
đướng lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để có biện
pháp lãnh đạo hoặc báo cáo lên cấp trên giải quyết theo thẩm quyền.


* Trong năm 2014 khơng có đảng viên vi phạm


b/ Tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 –CT/TW của Bộ Chính trị ( khóa
XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh


- Tổ chức cho đảng viên nghiên cứu, học tập, quán triệt Chỉ thị
03-CT/W của Bộ Chính trị; học tập chuyên đề hằng năm; các văn bản chỉ
đạo của Trung ương, tỉnh, huyện+ 5/5 ( 100%) đảng viên cứu, học tập, quán triệt Chỉ thị
03-CT/TW của Bộ Chính trị; học tập chuyên đề hằng năm; các văn bản
chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện


- Chi bộ có xây dựng và bổ sung kịp thời các chuẩn mực đạo đức
cán bộ, đảng viên ở đơn vị theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh bằng văn bản để thực hiện; tổ chức cho đảng viên đăng ký học
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức sinh hoạt
mẫu chuyện, sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh


+Chi bộ có xây dựng và triển khai kịp thời các chuẩn mực đạo
đức cán bộ, đảng viên ở đơn vị theo tư tưởng và tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh đến từng cán bộ, đảng viên và quần chúng


+ 5/5/ ( 100%) đảng viên có bản đăng ký học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh


+ Mỗi tháng Chi bộ tổ chức sinh hoạt mẫu chuyện học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong các buổi sinh hoạt
chi bộ


+ Chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong buổi sinh hoạt chi bộ quí I


- Định kỳ 6 tháng /1 lần đánh giá kết quả học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh, hằng năm biểu dương các tập thể, cá


20
106


4


8
2


3


3


19
10


6


4


7
2


3(3)

nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh


+ 6 tháng đầu năm chi bộ chưa thực hiện đánh giá kết quả học
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, biểu dương các
tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo


đức Hồ Chí Minh


c- Tuyên truyền , học tập và làm theo báo, tạp chí của Đảng


- Tổ chức tốt Chỉ thị số 11- CT/TW, ngày 28/11/1996 của Bộ Chính
trị về mua va đọc báo, tạp chí của Đảng; các văn bản chỉ đạo, hướng
dẫn của cấp trên trong việc mua, đọc, nghiên cứu, tuyên truyền, học tập
và làm theo báo, tạp chí của Đảng để góp phần tăng cường sự lãnh đạo,
chỉ của Đảng đối với toàn xã hội, đưa tiếng nói của Đảng, Nhà nước
đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân


+ Chi bộ thực hiện tốt tốt Chỉ thị số 11- CT/TW, ngày 28/11/1996
của Bộ Chính trị về mua va đọc báo, tạp chí của Đảng;


3/ Tiêu chuẩn 3: Cơng tác tổ chức, cán bộ và xây dựng chi bộ


a. Cấp ủy thực hiện các khâu trong công công tác tổ chức, cán bộ
- Lãnh đạo thực hiện tốt về việc nhận xét, đánh giá, đề nghị bổ
nhiệm, miễn nhiệm cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý, xây dựng và
thực hiện tốt chủ trương về kiện toàn tổ chức sắp xếp bộ máy và quy
chế hoạt động của đơn vị; rà soát , bổ sung quy hoạch cấp ủy theo quy
định


+ Chi bộ thực hiện tốt


- Thưc hiện tốt công tác quy hoạch , đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao
chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên đạt chuẩn
theo qui định


+ Chi bộ đã có kế hoạch 4/4 đồng chí đảng viên quy hoạch đội


ngũ cán bộ quản lý kế thừa từ năm 2015 và 12/12đảng viên đều đạt
chuẩn theo qui định


* Trong năm 2014 chi bộ khơng xảy ra tình trạng khiếu kiện
vượt cấp


b- Cơng tác xây dựng tổ chức Đảng


- Có kế hoạch và đăng ký với Đảng ủy và xây dựng chi bộ trong
sạch vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị và các đoàn thể vững mạnh
( trong bản đăng ký có nội dung cam kết khơng có đảng viên tham
nhũng, tiêu cực, suy thối về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống)
+ Chi bộ có kế hoạch và bản đăng ký với Đảng ủy xây dựng chi
bộ trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị và các đoàn thể
vững mạnh ( năm 2014 Cơng đồn được xét vững mạnh , Chi đồn
vững mạnh )


- Xây dựng và thực hiện đúng quy chế làm việc của cấp ủy, chi
bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo; thực hiện đúng các nguyên tắc tổ
chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ
phê bình và tự phê bình , đồn kết nội bộ cấp ủy chi bộ


+ Chi bộ đã xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp
ủy, chi bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo; theo nguyên tắc tổ chức
và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ phê


2


15
4


3


1


8
1


2


2


14,5
4
3


1


7,5
1(4)

bình và tự phê bình , đồn kết nội bộ cấp ủy chi bộ


- Sinh hoạt cấp ủy, chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ
đi vào nề nếp, bảo đảm nội dung, không ngừng nâng cao chất lượng
sinh hoạt đảng; có sổ ghi chép dầy đủ, theo mẫu quy định ; Thực hiện
viêc thu, nộp và sử dụng đảng phí đúng quy định; có 100% đảng viên
đạt mức “ Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên.


+ Chi bộ sinh hoạt định kỳ đúng quy định mỗi tháng/ 1 lần, có sổ
biên bản, và ghi chép đầy đủ , đúng theo mẫu quy định . Đảm bảo


sinh hoạt chuyên đề ít nhất mỗi quý 01 lần.( 04 chuyên đề)


+ Thực hiện tốt việc thu, nộp đảng phí vả sử dụng đảng phí
đúng quy định.


- Quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên; tham mưu Đảng ủy
giới thiệu đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với
cấp ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú
+ Chi bộ có sổ phân cơng nhiệm vụ đảng viên và theo dõi đảng
viên diện 76


- Làm tốt công tác tạo nguồn, đề nghị kết nạp đảng viên bảo đảm
tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình và đạt chỉ tiêu đề ra trong năm


+ Chi bộ Làm tốt công tác tạo nguồn, đề nghị kết nạp đảng viên
bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình ( 02 quần chúng đã được
kết nạp đảng trong năm 2014).


c- Thực hiện tốt cơng tác bảo vệ chính trị nội bộ
+ Chi bộ thực hiện tốt


d- Thực hiện cải cách hành chính; cơng tác thi đua, khen thưởng; chế
độ báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề( nếu có) theo quy định của cấp
trên


+Thực hiện tốt việc xét thi đua, khen thưởng trong chi bộ. Đảm
bảo chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề theo quy định của
Đảng uỷ.


4/ Tiêu chuẩn 4: Về lãnh đạo xây dựng đơn vị, các tổ chức chính


trị-xã hội:


a.Cấp ủy, chi bộ lãnh đạo xây dựng tổ chức bộ máy trường,trạm
hoặc các đơn vị trực thuộc phát huy tốt hiệu lực, hiệu quả hoạt động;
xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động có
phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ năng lực đáp ứng u cầu nhiệm vụ
+ Chi bộ lãnh đạo xây dựng tổ chức bộ máy nhà trường phát huy
tốt hiệu lực, hiệu quả hoạt động; xây dựng đội ngũ cán bộ công
chức, viên chức và người lao động có phẩm chất đạo đức tốt, có
trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Năm học 2013 -2014
trường đạt danh hiệu “ Tập thể lao động tiên tiến”


b- Lãnh đạo xây dựng tổ chức cơng đồn, Đồn thanh niên vững
mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định và điều lệ
của mỗi tổ chức; củng cố mối quan hệ giũa các tổ chức, thực hiện tốt
chức năng giám sát và phản biện xã hội trong việc thực hiện đường
lối, chủ trương của Đảng, xây dựng đơn vị đúng theo kế hoạch; định
kỳ 3 tháng / 1 lần cấp ủy làm việc với các đoàn thể


+ Cuối năm học 2013-2014 Cơng đồn được Cơng đoàn Huyện


3


1


1


1
115
8


7


3


1


1


1
1


15
8(5)

tặng giấy khen “ Cơng đồn vững mạnh”
+ Chi đoàn đạt “ Chi đoàn mạnh”


+ Chi bộ xây dựng đơn vị đúng theo kế hoạch; định kỳ 3 tháng/ 1
lần cấp ủy làm việc với các đồn thể


5/ Tiêu chuẩn 5: Cơng tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng


a.Xây dựng và thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác
kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chi bộ đối với đảng viên chấp hành
Điều lệ đảng ;Quy định của Ban chấp hành Trung ương, Chỉ thị, Nghị
quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nướcvà nhiệm vụ được
giao; kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cán bộ, đảng viên


thuộc phạm vi quản lý theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình
+ Chi bộ Xây dựng và thực hiện tốt chương trình, kế hoạch cơng
tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chi bộ đối với từng đảng viên
b. Thực hiện tốt công tác phịng , chống quan liêu, tham nhũng, lãng
phí, tiêu cực(có xây dựng kế hoạch thực hiện và báo cáo về trên)


+ Chi bộ thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch thực hiện và báo
cáo cơng tác phịng , chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu
cực. Năm 2014 chi bộ khơng có cán bộ, đảng viên và quần chúng vi
phạm


c. giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phát hiện và xử lý kịp thời
những đảng viên vi phạm


+ Năm 2014 chi bộ khơng có đơn thư khiếu nại, tố cáo; phát hiện
và xử lý kịp thời những đảng viên vi phạm


10
6


2


2


10
6


2


2

TỔNG SỐ ĐIỂM : 99, 0 điểm


TỰ XẾP LOẠI : Trong sạch vững mạnh
T/M.CHI BỘ
BÍ THƯ

×