Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

Đề cương ôn tập HKI môn công nghệ 8

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (70.24 KB, 2 trang )

(1)

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKI MÔN CỘNG NGHỆ 8


Năm học:

2016-2017Cãu 1

: Có mấy loại hình chiếu đó là các hình chiếu nào?


Có ba loại hình chiếu gồm:


+ Hình chiếu đứng.
+ Hình chiếu bằng.
+ Hỡnh chiu cnh.


Caõu 2

: Khối đa điện gồm các khối cơ bản nào?


Khối đa điện gồm các khối cơ bản:
+ Hình hộp chữ nhật.


+ Hình lăng trụ.
+ Hình chóp.


Caõu 3

: Khối tròn xuay gồm các khối cơ bản nào?


Khèi trßn xuay gåm:


+ H×nh trơ.
+ H×nh nón.
+ Hình cầu.


Caõu 4

: Để biểu diễn các khối trong xuay trên bản vẽ kÜ thuËt ngêi ta dïng mÊy h×nh chiÕu?


Chỉ cần dùng hai hình chiếu:


+ Hình chiếu đứng
+ Hình chiu cnh.


Caõu 5

: Có mấy loại ren? Nêu cách nhận biết bản vẽ kĩ thuật trên bản vẽ kĩ thuật?Cã hai lo¹i ren: Ren trong, ren ngoµi.


Để nhận biết hai loại ren trên bản vẽ kĩ thuật ngời ta dựa vào đờng chân ren hoặc vịng chân
ren.


Câu 6

: Thế nào là bản vẽ chi tiết? Bản vẽ chi tiết bao gồm những nội dung gì? Kể tên một số


ren mà em biết.


- Bản vẽ chi tiết bao gồm các hình biểu diễn,kích thước và các thông tin cần thiết khác
để xác định chi tiết máy.


- Bản vẽ chi tiết gờm có các nợi dung sau: Hình biễu diễn, kích thước, yêu câu kỹ
thuật, khung tên.


- Một số ren; ren ngồi, ren trong, ren bị che khuất.


Câu 7

: Nêu tính chất vật liệu cơ khí? an toàn khi dũa kim loại?


a.Tính chất:


- Tính chất cơ học
- Tính chất vật lí
- Tích chất hóa học
- Tính chất công nghệ


b. Để an toàn khi dũa phải thực hiện các quy định sau:
+ Bàn nguội phải chắc chắn, vật dũa phải được kẹp chặt.
+ Khơng được dùng dũa khơng có cán hoặc cán vỡ.
+ Không thổi phoi, tránh phoi bắn vào mắt.(2)

Nguyên lí làm việc: Khi tay quay 1 quay quanh trục A, đầu B của thanh truyền chuyển đợng


trịn làm cho con trượt chuyển động tịnh tiến qua lại con trượt.


Caâu 9

:

Chi tiết máy là gì? Nêu các loại chi tiết máy mà em biết. Khi cụm trục trước bị đảo
hoặc quá chặt không quay được cần phải điều chỉnh như thế nào?


a.Chi tiết máy là phần tử có cấu tạo hồn chỉnh, có nhiệm vụ nhất địnhtrong máy và
gờm hai loại: chi tiết có cơng dụng chung và chi tiết có công dụng riêng.


b. Khi cụm trục trước bị đảo cần phải xiết chặt côn đến vừa phải hoặc quá chặt không
quay được cần phải điều chỉnh côn vừa phải hơn


Cãu 10

:

Có mấy loại mối ghép cố định?
Gồm hai loại:


+ Mối ghép tháo đợc.


+ Mối ghép khơng tháo đợc.


Cãu 11

:

Thế nào là mối ghép động?


Mối ghép động là mối ghép mà giữa các chi tiết có sự chuyển động tơng đối với nhau.


Caõu 12

:

Tại sao cần truyền chuyển động?
Các chi tiết máy ở xa nhau.


Các chi tiết có tốc độ khơng giống nhau.

Cãu 13

:

Trình bày cơ cấu truyền động ma sát?


Truyền động ma sát là cơ cấu truyền chuyển động quay nhờ lực ma sát giữa các mặt tiếp
xúc của vật dẫn và vật bị dẫn.CÊu t¹o.


Bộ truyền động gồm:
+ Bánh dẫn.


+ Bánh bị dẫn.
+ Dây đai.


- Nhờ lực ma sát giữa dây đai và bánh đai.
Nguyên lí làm viÖc.


bd 2 1


d 1 2


n

n

D


in

n

D

Hay n2 =


1
1


2D


n xDCaâu 14

:

Đĩa xích xe đạp có 60 răng, đĩa líp có 25 răng.Tính tỉ số truyền I của đĩa xích xe
đạp.


a. Tỉ số truyền của xe đạp


- i = Z1 : Z2 = 60: 25 = 2,4 vòng

×