Tải bản đầy đủ (.docx) (79 trang)

Giáo án Âm nhạc 8

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (283.34 KB, 79 trang )

(1)

Tuần I


Bài 1 TiÕt sè 1 Häc h¸

t

Mïa thu khai trêngnhạc và lời:

Vũ Trọng Tờng.I/ Mục tiêu:


- Bồi dỡng tình cảm yêu trờng, yêu lớp, quí mến thầy giáo, cô giáo ngày trở lại
tr-ờng sau ba th¸ng hÌ.


- Cung cấp những hiểu biết về tác giả bài hát để quí trọng tác giả.


-Hát đúng giai điệu, đặc biệt chú ý các câu đảo phách ở đoạn 2. Ngân đủ 3 phách
những câu đoạn 2 để chuẩn bị cho hát đuổi đợc đúng sau này.


II/ Chn bÞ:


- Học sinh, giáo viên nắm đợc tình hình SGK Âm nhạc- Mĩ thuật lớp 8 của hs để
đơn đốc, mua sắm và có cách dạy phù hợp.


- Đàn oóc -gan. Tự tập đệm và hát bài hát thật vững vàng. Chọn tiết điệu và tốc độ,
cao độ hợp lí cho bài hát.


- Chuẩn bị su tầm một số bài hát quen thuộc của nhạc sĩ Vũ Trọng Tờng để hát
minh hoạ cho hs nghe.


- ảnh nhạc sĩ Vũ Trọng Tờng để giới thiệu cho hs biết.
- Bảng phụ chép bài hát.


III/ TiÕn tr×nh:1 ổn định tổ chức:


- KiĨm tra sÜ sè líp.
2 KiĨm tra bµi cị:


-KiĨm tra s¸ch - vë hs
3 Bµi míi:


Néi dung 1: Häc h¸t ( 30 phót


T/ gian Hoạt động của thầy. Hoạt động của trị.


3phót


1 phót


1Giíi thiƯu bµi


ở lớp 7 khi nói về các nhạc sĩ đơng thời, có
kể đến nhạc sĩ Vũ Trọng Tờng. Hôm nay
chúng ta hãy hát 1 bài hát mà nhạc sĩ có
nhiều cảm súc trớc ngày hội khai trờng:
Bài Mùa thu khai trờng. ( Cho xem ảnh
chân dung nhạc sĩ và ghi đầu bài lên bảng)
-Nhạc sĩ VTT sinh ngày 4-9-1946 tại thị xã
Hải Dơng


- Hoạt động âm nhạc: Ơng đi bộ đội sau đó
xuất ngũ rồi đi học s phạm âm nhạc và làm


GV âm nhạc - Tổng phụ trách đội ở trờng
THCS Hà Nội. Nay công tỏc hi nhc s
Vit Nam


- Những bài hát quen thuộc là những bài:
Cây bàng mùa hạ, Hạt nắng sân trêng, Lêi
ru cđa mĐ ....( Các bài hát GV hát minh
hoạ 1-2 câu đầu cho hs nghe)


- Treo bảng phụ.


2) Hát mẫu:


Bây giờ chúng ta nghe cụ thể bài hát Mùa
thu khai trờng.


- Bt tiết tấu đàn và hát ( có thể bật băng


1 Xem ảnh chân dung
nhạc sĩ Vũ Trọng Tờng và
nghe giới thiệu tiểu sử tóm
tắt.


- Ngày sinh 4-9-1946
- Nơi sinh: thị xà Hải
D-ơng


-Nơi công tác: Hội nhạc sĩ
Việt Nam.- Nghe hát minh hoạ bài
hát Cây bàng mùa hạ, Lời
ru của mẹ(2)

5 phót


1 phót


20 phót


đài)


3) §äc lêi ca - khai th¸c néi dung


- Đọc: Em A đọc đoạn 1" Tiếng....mùa
thu". Lời ca đoạn này diễn tả cảm xúc nh
thế nào?


- Em B đọc lời ca cịn lại.


Mïa thu víi ngµy khai trêng gợi cho ta
những ớc vọng gì?


+) Giảng thêm: Về âm nhạc tiết tấu đoạn 1
rộn ràng nh diễn tả tiếng trống trờng trớc
một năm học mới.


Sang on 2 nét nhạc ngân nga với những
nốt ngân dài, kết hợp với đảo phách, diễn
tả sự trong sáng nhng thôi thúc và trách


nhiệm của chúng ta ngay từ ngày đầu năm
học.


4) LuyÖn thanh:


Luyện mở khẩu hình âm U( mùa thu) kết
hợp với tiết tấu đảo phách.


Đánh đàn cho hs luyện thanh.


5) TËp h¸t:


-Tập từng câu, từng đoạn, tiến tới tồn bài
theo đàn.


-C©u 1" Tiếng trống...xanh lá" có thể chia
3 tiết nhạc cho hs tập. Lu ý nhịp nghịch
phách và có nốt luyến.


-Câu 2" Mùa thu...mùa thu" ( tơng tù nh
c©u 1)


- Đoạn 2: 2 câu, mỗi câu 4 tiết. Mỗi tiết hát
3 lần. Hết câu hát lại 2 lần. Chú ý độ ngân
dài và nghịch phách


Câu 2 tơng tự nh câu 1


3 Khai thỏc ni dung.
- Đoạn này lời ca nói nên


cảm xúc vui sớng trớc
ngày khai trờng khi mựa
thu n.


-Đoạn lời ca này gợi cho
ngêi hs nh÷ng nhiƯm vơ
míi , íc väng míi nh bíc
vµo năm học mới đầy
trong sáng nh trời thu


4 Luyện thanh


5 Tp hỏt theo n.


- Mỗi tiết hát 3 lần. Mỗi
câu hát lại 2 lần.


+ Tiết 1: Tiếng...nắng hè.
+ Tiết 2: Dịu đi....ve
+Tiết 3: Còn ....lá.


Đoạn 2: 2 câu mỗi câu 4
tiết.


+ Tiết 1: Mùa ...mùa thu
+ Tiết 2: Mùa đi...mơ
+ Tiết 3: Tung bay...thắm
+ TiÕt 4: Rùc rì...vai em.
Nội dung 2: Củng cố kết hợp vỗ tiết tấu(14 phút).10 phút 1) Củng cố bài hát


- Đàn cho hs hát theo nhóm, tổ.
+ Đoạn 1 : Câu 1 dÃy bàn bên phải


Câu 2 dÃy bàn bên trái( hát 2
lần)


+ on 2 hỏt đổi bên theo từng tiết nhạc của
từng câu


GV nghe söa chữa hát sai. Nhất là nghịch
phách ở từng tiết từng câu.


1 củng cố
+) Đoạn 1


- DÃy phải: Tiếng...lá.
- DÃy trái: Mùa...thu.
( Hát hai lần)(3)

2 phút


2 phút


2) Hát kết hợp vỗ tiết tấu.


-Vn phõn theo 2 dãy bàn để 1 bên hát 1bên
vỗ tiết tấu.+ Đoạn 1 vỗ theo giai điệu
GV thực hiện mẫu


Tiếng trống trờng rộn rà làm tan cái....


on 2 Hát và đệm vỗ tay theo 2 nhịp 1( 2
nhịp vỗ 1 tiếng )


GV lµm mÉu


Mïa thu ¬i mïa thu.


3) Cđng cè toµn bµi:


Đệm đàn cho hs thực hiện.


2- Hát kết hợp vỗ tiết tấu.
+) Đoạn 1 Hát và đệm tiết
tấu, vỗ tay theo giai điệu.
- Dãy phải: hát- D/trái v
tay v i li.


Đoạn 2: Hát và vỗ tay theo
nhịp ( thùc hiÖn theo cả
đoạn


- Phi- hỏt . Trỏi - vỗ tay.
và đổi lại.


3 Củng cố toàn bài.


- Lần 1: Đồng ca cả bài
- Lần 2: Hát đối đáp giữa 2
dãy bàn.


* Đoạn 1 đổi theo câu
* Đoạn 2 đổi theo tiết.
4) Củng


* NhËn xÐt tiÕt häc.


5 ) Dăn dò: - Su tầm một số bài hát viÕt vÒ mïa thu
- Học thuộc bài hát, chú ý chỗ khó.
Bµi 1 TiÕt 2


Ôn tập bài hát " Mùa thu khai trờng"


Tập đọc nhạc: Bài số 1 " Chiếc đèn ông sao"


I Mục tiêu:


- Củng cố và hát lại bài hát. Tập diễn cảm cho bài hát qua một số động tác phụ hoạ.
-Bớc đầu làm quen và đọc nhạc âm hình tiết tấu


II Chn bÞ:


- Nghiên cứu sắc thái, tình cảm từng đoạn trong bài hát để tp trc cỏc ng tỏc
ph ho cho hp lý.


- Đàn oóc- gan- Bảng phụ chép bài TĐN


- Tìm hiểu tài liệu về nhạc sĩ Phạm Tuyên- ảnh chân dung.
III TiÕn tr×nh:


1 ổn định tổ chức:


KiĨm tra sÜ sè - nhắc hs lấy sách, vở.
2 kiểm tra bài cũ:


Xen kẽ trong giờ.


3 Tiến trình:


Nội dung 1: Ôn tập bài hát Mùa thu khai tr ờng(15 phút).


T/


gian Hot ng của thầy. Hoạt động của trò.
1


phút 1- Giới thiệu:chúng ta ôn tập lại bài hát ”Mùa Tiết học hôm nay
thu khai trờng." Sau đó sẽ học tiếp
bài tập đọc nhạc đầu tiên ở lớp 8
( Viết đầu bài lên bng)


1- Nghe giới thiệu.


-Học sinh tự nêu các bài hát về


mùa thu.(4)

2
phút


3
phút


5
phút


4
phút


Nh phần chuẩn bị ở nhà, em hÃy
kể tên các bài hát về mùa thu mà
em biết.


2- Luyện thanh:


Đàn cho hs luyện thanh theo khẩu
hình âm U nh tiết trớc.


3- Ôn tập bài hát.


ỏnh n cho hs ụn hỏt.


Giáo viên nghe, nhân xét sửa sai


4- Hớng dẫn động tác phụ hoạ:- Phân tích tình cảm của bài hát:
Lời đoạn 1 diễn tả tình cảm vui tơi
trong sáng, rộn ràng trong ngày
khai trờng nên tiết tấu sôi nổi.
Đoạn 2 thể hiện ớc mơ, hy vọng
trong 1 năm học mới đầy tơi sáng
nh cảnh sắc mùa thu nên giọng hát
phải tha thiết, lắng động hơn. Cụ
thể là:


- Động tác chân chủ yếu là nhún
kép ( nh đã tập ở các lớp dới)
- Động tác tay: "Tiếng...ve" Tay
phải làm động tác chỉ, ngón tay
phải đa lên sát tai, đầu nghiêng.
"còn...lá" Tay trái mở cả bàn tay
h-ớng lên cao (vòm cây). "xao
...hồn" tay phải đa vào trái tim.
Đoạn 2 thể hiện tình cảm bằng
giọng hát trang trọng, bằng ánh
mắt là chính. "...tung ....vai em
"Hai bàn tay cầm hai đuôi khăn
đỏ, từ t nõng lờn ngang vai.


5- Củng cố: Đàn cho lớp và tổ, cá
nhân củng cố lại bài.


- Ln 1 ng ca cả bài.- Lần 2 hát đối đáp giữa 2 dãy bàn
đồng thời vỗ tay theo nhịp cho Đ1,
đô


2- Luyện thanh theo đànvà tiết
tấu chính bài hát.


3- Ơn tập bài hát theo đàn.
- Lần 1 hát đồng ca


- Lần 2 hát đối đáp theo dãy bàn.
Đoạn 1 theo 2 câu. Đoạn 2 theo
tiết.


-LÇn 3 hát kết hợp vỗ tiết tấu.
Đoạn 1 vỗ theo giai điệu. Đoạn 2
vỗ theo nhịp.


4- Hỏt vi ng tỏc ph họa
- Thực hiện động tác " nhún, ký
chân" cho toàn bài.(cả lớp cùng
đứng tại chỗ tập theo một h/s làm
mẫu trờn bng)


-"Tiếng trống...tiếng ve"


-"Còn vơng....lá"


-"Tung bay...vai em."5 Củng cố:


Hát theo híng dÉn cđa GV(5)

1
phót
2
phót
2
phót
15
phót
2
phót
6
phót


1- Giới thiệu: cho hs xem ảnh
nhạc sỹ Phạm Tuyên. Nhạc sỹ
Phạm Tuyên viết nhiều ca khúc
cho thiếu nhi, trong đó có bài
"Chiếc đèn ông sao." Hôm nay
chúng ta sẽ tập đọc trích đoạn bài
này.( Treo bảng phụ có bài TĐN)


2- Đọc mẫu (2 lần)và cho hs nhận
xét. Lần 1 GV đánh đàn. Lần 2
Đọc nhạc.


+) Bài này về cao độ có những nốt


nào?


Đó là giọng đơ 5 âm Đ-R-M-S-L.
+) Cịn về trờng độ có những hình
nốt nàc?


3- Hớng dẫn đọc âm hình tiết tấu
từ 2 n 3 ln.


4 Đọc bài TĐN.


ỏnh n cho hs đọc giọng đô 5
âm ĐRMSLĐ


- Cho hs đọc cao độ theo que chỉ
nốt.


Đọc cao độ lẫn tiết tấu từng câu
theo lối móc xích.


5 GhÐp lêi ca.


6 - Cđng cè:


- Cho hs ®oc theo nhãm.


- đọc cá nhân ( GV nghe, nhận xét
và sửa sai)


-1 Nghe giíi thiƯu vỊ nh¹c sỹ
Phạm Tuyên.


2 Nghe c mu v nhn xột.
- Cao có nốt
đồ-rê-mi-son-la-đố.


-Trờng độ có hình nốt đen, nốt
móc đơn, móc đơn có chấm dơi
và nốt móc kép.


3-Đọc âm hình tiết tấu:
đơn đơn đơn đơi đơi đơn đ..
- Đọc vào nhịp có hình tiết tấu
ở nhịp 1,3,4,5,7.


4- §äc vào bài TĐN.


-Nghe n c thang âm
ĐRMSLĐ lên và xuống 2 lần.
- Đọc cao độ theo que chỉ nốt1
lần cho cả bài.


-Đọc từng câu, mỗi câu đọc từ 2
đến 3 lần


5- H¸t lêi ca.


-Hát âm la theo giai điệu cả bài


1 lần sau đó ghép vào bài.


6- Cđng cè:


- Lần 1 dãy bàn bên phải đọc
nhạc dãy bàn bên trái hát, sau đó
lần 2 đổi lại.


- Gọi hs đọc cá nhân ( Từ 4 đến
5 em
Nội dung 3 H ớng dẫn bài c thờm(1 phỳt )


Bát âm thời cổ và dàn bát ©m


Hớng dẫn hs về nhà đọc bài trong SGK, chú ý 8 chủng loại nhạc khí cổ truyền
là những loi no?


Tại sao gọi là phờng bát âm?
4- Kết thúc- dặn dò ( 1 phút)
- Nhận xét tiết học(6)

TiÕt 3Ôn tập bài hát "Mùa thu khai trờng"


Ôn tập - Tập đọc nhạc bài số 1.¢m nhạc thờng thức: Nhạc sỹ Trần Hoànvà bài hát "Mùa xu©n nho nhá"


I Mơc tiêu:


-Tập hát đuổi theo tay chỉ huy.


- Củng cố kỹ năng TĐN, âm hình tiết tấu...


- Cung cấp một số hiểu biết về nhạc sỹ Trần Hoàn, gợi mở những cảm xúc về
bài hát "Một mùa xuân nho nhỏ."


II Chuẩn bị:(7)

- ảnh nhạc sỹ Trần Hoàn. Tham khảo tiểu sử nhạc sỹ Trần Hoàn và một số bài
hát của ông.( Giữa Mạc T Khoa nghe câu hò ví dặm; Lời Bác dặn trớc
lúc đi xa...)


- n Oúc-gan đệm cho hát và TĐN.
III Tiến trình:


1 ổn định tổ chức:
2 Kiểm tra bài cũ:
Xen kẽ trong giờ.


3 Bµi mới:


Nội dung 1 Ôn tập bài hát Mùa thu ngày khai tr êng.(15 phót)


T/gian Hoạt động của thầy. Hoạt động của trị.
1 phút1 phót
1 phót


7 phót


4 phót


1 phót


1/ Giíi thiƯu


TiÕt thø 3 phÇn học hát hôm nay
chúng ta sẽ học cách hát đuổi cho
bài hát "Mùa thu ngày khai trờng"


2/ Giáo viên hát mẫu.


Bt tit tấu đàn c-gan để hát.


3/ Lun thanh.


Cđng cè lun thanh khẩu hình âm
U và tập thêm âm A


- ỏnh n luyn thanh.


4/ Ôn tập bài hát.


- Ln 1 ỏnh đàn.-Lần 2 Bắt nhịp hát đồng ca.
-Lần 3 Hát đổi dãy bàn.


-Lần 4 Chọn 2 h/s lên trớc lớp hát
có động tác phụ hoạ cho đoạn1, cả
lớp hát đồng ca on 2


5/ Tập hát đuổi.


-Ly on 2 để hát đuổi theo chỉ
huy và theo 2 dãy bàn.


BÌ 2 vµo sau bÌ 1 mét nhịp 2/4.
Khi hát hết bài bè 2 bỏ không hát
"Nh trời"


Tập kỹ cho bè hát đuổi rồi phối hợp
với bÌ 1theo tay chØ huy cđa GV


6/ Kết thúc học hát: GV chỉ huy, bật
tiết tấu đàn c-gan để trình bày
bài hát theo trình tự;


-Nghe đàn tiết tấu khúc dạo đầu
-Đồng ca đoạn 1.


*Häc sinh nghe.


*Häc sinh nghe.*Luyện thanh theo đàn.
Ma a a a a a a
u u u u u u.
*Ôn tập bài hát.


- Lần 1: Nghe giai điệu qua
đàn.


- Lần 2 : Đồng ca cả bài
- Lần 3 : Hát đối đáp theo 2
dãy bàn và theo chỉ huy.
Lần 4 : Hát có động tác phụ
hoạ ở đoạn 1 của 2 bạn đứng
trớc lớp, đoạn 2 đồng ca.
* Tập hát đuổi.


Mïa thu ¬i mïa thu
Mùa thu ơi mùa thu
Câu kết.(8)

-Hát đuổi đoạn 2.


Ni dung 2: ễn tp TN số 1"Chiếc đèn ơng sao."(10 phút)


1 phót


9 phót


1/ Giới thiệu: Phần TĐN chúng ta
củng cố lại để đọc tốt hỡnh tit


tu ...


(Treo bảng phụ)


2/ Ôn tËp:


Đàn gam Đô 5 âm cho hs độc đi
lên, đi xuống 2 lần.


Đọc âm hình tiết tấu chính.
đơn đơn đơn đơiđơi đơn đơn


- Đọc từng câu theo đàn. Tiến tới
đọc cả bi 2 ln.


- Hát lời ca.


*Học sinh nghe.


* Đọc ôn:


- Đọc gam Đô 5 âm đi lên, đi
xuống 2 lần


R M S L Đ
-Đọc âm hình tiết tấu.
- Đọc bài theo đàn.
-Hát lời ca.


Néi dung 3: Nh¹c sỹ Trần Hoàn và bài hát "Một mùa xuân nho nhá."(15


phót).


2ph


13ph


1/ Giới thiệu: Trong những bài hát về Bác Hồ, mỗi chúng ta
ai cũng đều cảm động khi nghe câu hát "Chuyện kể rằng trớc
lúc Ngời đi xa...."(gv hát). Đó là 1 trong những bái hát hay
của nhạc sỹ Trần Hồn. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về
thân thế, sự nghiệp của Ông ( Cho hs xem ảnh chân dung
nhc s).


2/ Giảng giải:


* Tiểu sử tóm tắt (Kết hợp lời giảng với ghi tóm tắt tiểu sử
trên bảng lớp)


- Nhạc sỹ Trần Hồn tên thật là Nguyễn Tăng Hích sinh năm
1928 ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Trong một gia đình
có bố mẹ đều yêu ca hát với những làn điệu ca Huế, và
những giọng hị sơng nớc Miền Trung.


- Đợc đồng chí Tố Hữu, Nguyễn Chí Thanh (cùng quê hơng)
giác ngộ, ông tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1945
với công tác tuyên truyền văn nghệ, hoạt động ở liên khu IV
và ở chiến trờng Bình Trị Thiên.


- 1954 ông tập kết ra Bắc làm giám đốc Sở văn hố Hải
Phịng.-Bớc vào cuộc kháng chiến chống Mỹ(1966) Ông trở về hoạt
động kháng chiến ở quê hơng với bút danh là Hồ Thuận An.
-Từ khi thống nhất đất nớc (1975) Ông giữ cơng vị lãnh đạo :
+ Trởng ban tuyên huấn tỉnh Bình Trị Thiên.


+Trëng ban tuyên huấn thành uỷ Hà Nội.
+Bộ trởng Bộ văn hoá (1986).


+Phó ban văn hóa t tởng trung ơng.


ễng mt ngày 23-11-2003 ở Hà Nội trong cơn đau tim đột


Häc
sinh
nghe(9)

ngột, đang lúc sáng tạo dồi dào.
* Sự nghiệp âm nhạc:


Nhc s Trn Hon li cho i một khối lợng ca khúc
phong phú mà mỗi tác phẩm đều mang hơi thở củ cuộc sống
sản xuất, chiến đấu nh các bài: Lời Bác dặn trớc lúc đi xa;
Giữa Mạc T Khoa nghe câu hị ví dặm.(GV hỏt trớch on
cho mi bi hỏt.)


* Bài hát Mùa xuân nho nhá.


GV cho hs nghe bài hát qua băng đĩa hoặc bật tiết tấu đàn rồi
hát cho hs nghe.- Nªu cảm nhận khi nghe bài hát.


hs
nghe


4 Cđng cè toµn bµi.(4 phót)


Bật tiết tấu đàn cho hs hát lại bài hát Mùa thu ngày khai trờng.
Một hs đọc tốt đọc bài TĐN Chiếc đèn ụng sao.


5 Dặn dò:(1phút)


-Về nhà tập hát lại bài h¸t cho thËt tèt.


- Đọc lại bài TĐN cho thật chính xác về cả cao độ lẫn trờng độ, ghép lời ca.
-Su tầm nghe các bài hát của nhạc sỹ Trần Hoàn.


TiÕt 4Häc h¸tLý dĩa bánh bò.
(10)

I Mục tiêu:


Cung cp nhng hiểu biết sơ lợc về dân ca Nam bộ, có đợc cảm nhận bớc đầu
về âm hởng của nền dân ca này.Thể hiện đợc phong cách vui tơi, dí dỏm qua giai điệu và lời ca của bài Lý da
bỏnh bũ.


II Chuẩn bị:


-Tham khảo tài liệu về dân ca Nam bé.


- Chuẩn bị để minh hoạ 1 số bài Lý nh Lý cây xanh; Lý cây bông; Lý chiều
chiều; Lý con sáo...Một số điệu hò nh Hò ba lý; Hò Đồng Tháp để minh hoạ.
-Một số tranh ảnh về thiên nhiên, con ngời Nam bộ.


-Đài cát sét, băng đĩa nhạc.


-Đàn Oóc-gan, bảng phụ chép lời ca của bài hát.
-Bản đồ Việt Nam.


III TiÕn tr×nh:


1 ổn định tổ chức.


2 KiĨm tra bµi cị.(5 phót)


Gäi 2 hs thể hiện lại bài hát Mùa thu ngày khai trờng,


Yờu cầu hát thể hiện nội dung tình cảm bài hát, thể hiện động tác phụ hoạ ở
đoạn 2.


3 Bài mới:


Nội dung 1 Tìm hiĨu vỊ d©n ca Nam bé (15 phót).(Dùng phơng pháp giảng giải kết hợp đàm thoại minh hoạ).


T/gian Hoạt động ca thy. HCTrũ


1 phút


3phút


9phút


1 Giới thiệu: Đất nớc ta trải dµi tø Mơc Nam quan


đến Mũi Cà Mau, tận cùng của miền Nam bộ. Mỗi một
vùng miền đều mang một đặc trng văn hố riêng. Hơm
nay chúng ta tìm hiểu về dc Nam bộ và tập hát bài Lý
dĩa bỏnh bũ.(Ghi u bi lờn bng)


2 Phần giảng:


* Vi nột về đất Nam bộ


Treo bản đồ VN( GV vừa chỉ bản đồ vừa giảng).


Nam bộ là vùng đất khẩn hoang của tổ tiên ta từ thế kỷ
17 gồm Miền Đông Nam bộ gian lao mà anh dũng, ở
đây rừng nhiều, đất đai phì nhiêu. Nam bộ gồm có các
tỉnh nh Tây Ninh, Đồng Nai, Sông Bé, Thành phố HCM.
Miền trung Nam bộ với những miệt vờn nổi tiếng hoa
trái, tôm cá đầy ghe, lúa vàng bát ngát, nhờ phù xa của


sông Cửu Long(Đồng Tháp, Bến Tre, Rạch Giá..) Và
miền Tây Nam bộ với An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng,
Bạc Liêu, Cà Mau, Hà Tiên. Vừa là vựa lúa vừa là chiến
khu cách mạng. Rừng U Minh trải dài để bầy chim làm
tổ, cá đẻ từng đàn.


* Về nền dân ca Nam bộ: Nam bộ là nơi c trú của nhiều
dân tộc anh em nh ngời Kinh, ngời Hoa, ngời Chăm,
Khơ Me... nên có nhiều làn điệu dc nh Lý, hị, nói thơ,
đồng dao, tài tử...nhng phong phú hơn cả là lý và hò.
-Lý là những khúc hát từ những sinh hoạt hàng ngày nh
về ngành nghề LĐ(Lý kéo chài..), về các con vật nh (Lý
ngựa ô, lý con sáo, lý con cua...) (Mỗi ví dụ GV hát
minh hoạ )(11)

4phót


1phót


- Hị : với hồn cảnh địa lý, sơng nớc mênh mông, kênh
rạch chằng chịt nên nhu cầu phát sinhđể cầm nhịp cho
lao động và cũng để giao lu tình cảm. Hị có 2 loại là hị
cạn (hị Bạc Liêu, hị xay lúa...)và hị trên sơng nớc(Hị
chèo ghe, hò Đồng Tháp...) Trong bài hò có 2 phần:
Phần kể do 1 ngời hị và phần xơ do tập thể hị.( Mỗi VD
giáo viên hát minh hoạ.)


* Về bài Lý dĩa bánh bò: Cũng nh hầu hết các bài lý,
phần lời ca đều xuất phát từ những câu thơ hoặc lục bỏt
hoc tht ngụn :"Hai tay bng dĩa bánh bò


Giấu cha giấu mẹ cho trò đi thi"
"Cái cây xanh xanh thì lá cũng xanh
Chim đậu trên cành chim hót líu lo"


Nội dung lời ca hóm hỉnh, giai điệu vui tơi với những
tiếng đệm hồn nhiên.
Néi dung 2 Học hát Lý dĩa bánh bò.(20phút)


1phút
2phút
2phút


15phút


1 Giới thiệu:(Nh nói trên)
Treo bảng phụ có bài hát.


2 Hỏt mu:Bt tit tấu đàn Oóc-gan
-gv hát mẫu(hoặc bật băng đĩa )


3 Luyện thanh:


Tập phát âm theo khẩu hình âm A và I4 TËp h¸t:


Chia ra các tiết nhỏ để dạy hát theo đàn.
Mỗi câu đàn 2 lần sau đó gv bắt nhịp cho
hs hát. Mỗi câu hát 2-3 lần.


-Hai tay...bánh bò.( Hát ngân đủ nốt đen
có chấm dơi)


- GiÊu cha...cho trß.( chú ý lấy hơi vào
các phách có hình nốt )


- ì i....i i trị ( vẫn chú ý hát đúng âm hình
)


- Tình tính...thi i i i i i ( chú ý nhịp
đảo phách và nhịp 4 móc kép)


*Häc sinh nghe.
*


*Lun thanh.


Mµ a a a a a
Mi i i i i i i
* TËp h¸t.


Hát theo đàn và theo sự
hớng dẫn của GV4 Củng cố: (5 phút)
Bật đàn cho hs hát gv nghe nhận xét sửa sai.
Lần 1: Đồng ca cả bài.


Lần 2: Hát đổi giọng giữa 2 dãy ( Một dãy hát- một dãy vỗ tay theo nhịp 2/4
sau đó đổi lại)(12)

Nữ: Hai tay...cho trò


Nam: i i...đến hết. Sau đó đổi lại.
Lần 4 : Chỉ định 2 hs hát cá nhõn.


5 Dặn dò:
Nhận xét tiết học.


Về nhà tìm thêm 1 số điệu lý mµ em biÕt.


Hát thuộc lời bài hát tự sáng tác 1 một số động tác phụ hoạ.


Bµi 2 TiÕt 5Ôn tập bài hát Lý dĩa bánh bò.Nhạc lý:

Gam thø - giäng thø.Tập đọc nhạc

:

Bài số 2" Trở về Su-ri-en-tô".


I Mục tiêu:


Củng cố để hồn thiện bài hát Lí dĩa bánh bò. Hớng dẫn một số động tác phụ
hoạ để thể hiện tính cách bài hát.Nhận biết đợc gam thứ, giọng thứ.


Cảm nhận đợc tính chất giọng thứ qua bài TĐN số 2.
II Chuẩn bị:


Một số động tác phụ hoạ cho bài hát Lí dĩa bánh bị.


Chuẩn bị một số bài hát giọng thứ để làm rõ tính chất giọng thứ ( Nim vui
ca em, Ln trũn ln khộo)


Đàn Oóc- gan, bảng phụ chép bài TĐN Trở về Su-ri-en-tô.
III Tiến


1 ổn định tổ chức:


2 KiĨm tra bµi cị:
3 Bµi míi:


Nội dung 1: Ôn tập bài hát Lí dĩa bánh bò.(15 phút)


T/ gian Hot ng của thầy. Hoạt động của trị.
1phút


2 phót


5 phót


1 Giới thiệu: Giờ học trớc chúng ta đã
học một bài hát dân ca Nam bộ: Bài


Lí dĩa bánh bị. Hơm nay sẽ ôn lại bài
hát này và tập một số động tác phụ
hoạ.


2 LuyÖn thanh: Đàn cho hs tiÕp tơc
lun thanh theo khẩu hình âm A và I.


* Học sinh nghe.


* Luyn thanh theo đàn.(13)

8 phót


3 Ơn tập:Đành đàn cho hs ôn tập.
Kiểm tra một số hs giáo viên nhận xét
cho điểm.


4 Tập động tác phụ hoạ.


GV làm mẫu cho cả lớp đứng tại chỗ
làm theo. Mỗi động tác làm 2-3 lần.
* "Hai tay....cho trò" Hai bàn tay ngửa
nâng ngang ngực, chân dịch chuyển
sang tráitheo từng nhịp.


* " ì i ...trị đi thi" Thu 2 taylại, tay
trái chống hơng, tay phải làm động tác
chỉ, chân làm động tác kí.


- Gọi một số hs có năng khiếu lên


bảng vừa hát vừa làm động tác phụ
hoạ.


L1: Cả lớp hát đồng ca.
L2: Hát theo nhóm.( N1
hát N2 vỗ tay theo nhịp sau
đó đổi lại)


L3 hát cá nhân lÊy ®iĨm
kiĨm tra.


* Tập động tác phụ hoạ.
Cả lớp đứng dậy làm theo
hớng dẫn của GV


Néi dung 2 Gam thø, giäng thø( 10 phót)
2 phót


3phót


5 phót


1 Giới thiệu: Đánh đàn 2 gam thứ C
và Am cho hs nhận xét: Em có cảm
nhận thế nào về 2 giai điệu này.


KL: Gam đầu là gam trởng, gam sau
là gam thứ. Để hiểu rõ hơn chúng ta
cùng tìm hiểu.2 Gam thø: Ghi hÖ thống 7 âm lên
bảng


I II III IV V VI VII (I)
c 1/2 c c c 1/2c c c
Sơ đồ này thích hợp với hàng âm.
Trong hàng âm này âm ổn định nhất
là âm La ở bậc I gọi là âm chủ. Các
âm tơng đối ổn dịnh là âm Đô ở bậc
III, âm Mi ở bậc V.


3 Giọng thứ: Các bậc âm trong gam
thứ đợc sử dụng để xây dựng giai điệu
1 bài hát, 1 bản nhạc ngời ta gọi là
giọng thứ( Kèm theo tên âm chủ)


hàng âm trên ta có giọng La thứ.
Tóm lại: Gam thứ có cơng thức cấu
tạo hàng âm là: cung+1/2 cung+
cung+ cung+ 1/2 cung + cung + cung.
- Khi xác định tên âm chủ cho gam
thứ thì có giọng thứ nh: giọng La thứ,
giọng Mi thứ...


TÝnh chất của giọng thứ êm dịu hơn
giọng trởng.


Các em hÃy nghe mét sè bµi vỊ giäng


* Häc sinh nghe.NhËn xét: Gam đầu sáng,
mạnh mẽ, gam sau êm dịu
hơn.


* Gam thứ:


HS ghi hệ thống 7 âm vào
vở và nghe giảng.(14)

thứ( GV hát minh hoạ) Tiếng chuông
và ngọn cờ (đoạn đầu)- Giọng Rê thứ.
Niềm vui của em, Tia nắng hạt ma(Mi
thứ)....


4- Củng cố- HS nhắc lại nội dung bài học.


5- Dặn dò .- Chuẩn bị bài cho giờ sau


Tiết 6.


Ôn tập bài TĐN số 2" Trở về Su- ri - en- tô "
Ôn tập bài hát Lí dĩa bánh bò.


Âm nhạc thờng thức Nhạc sỹ Hoàng Vân với bài Hò kéo pháo
I Mục tiêu:


- Cng c cỏch c ging La th.- Thể hiện bài hát Lí dĩa bánh bò vừa ôn tập vừa kiểm tra lÊy ®iĨm.


- Cung cấp những hiểu biết về nhạc sỹ Hồng Vân. Hiểu đợc giá trị lịch sử bài
hát Hị kéo pháo.


II. ChuÈn bÞ:(15)

- ảnh chân dung nhạc sỹ Hoàng Vân và một số ca khúc khác của nhạc sỹ để
hát minh hoạ


III. Tiến trình dạy học:
1. ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra bài cũ.
Xen kẽ trong gi.
3. Bi mi.


Nội dung 1: Ôn tập bài TĐN sè 2. ( 10 phót)


T/ gian. Hoạt động của thầy Hoạt động của trị


1 phót.
2phót.
7 phót.


1 Giới thiệu:Phần TĐN hơm nay chúng
ta tiếp tục củng cố giọng đọc Am bi
TN s 2.


2. Đàn gam và trục gam.3. Đọc ôn tập : GV đàn cho hs ôn tập.
Nghe uấn nắn sửa sai. Cho điểm đánh
giá.


* HS nghe.


* Nghe đàn đọc truc gam.
Đọc đi lên và xuống 3
lần.


* Đọc ôn tập.
L1 cả lớp đọc bài.
L2 Đọc theo nhóm.
L3 Đọc cá nhân.
Nội dung 2: Ơn bài hát Lí dĩa bánh bị .(15 phút)
1 phút.


5 phót.
9 phót.


1 Giới thiệu: Hôm nay chúng ta sẽ ôn
lại bài hát và kiểm tra lấy điểm 1 số
em.


2. Ôn tập chung:


Đàn cho hs ôn tập.


3. Kim tra: Yêu cầu hs vừa hát vừa
làm động tác phụ ho.GV nghe, dánh giá cho điểm.


* HS nghe.


* ễn tp theo n.
L1 ng ca.


L2 Hát vỗ tay theo TT.
* Hát cá nhân lấy điểm
KT.


Nội dung 3:Âm nhạc thờng thức Nhạc sỹ Hoàng Vân với bài Hò kéo
pháo(20')


1. Giới thiệu: GV hát trích đoạn 2 bài hát " Mùa hoa phợng nở" "Em yêu trờng
em "


Các em có biết bài hát này của ai không? ( Của nhạc sỹ Hoàng Vân )


Phần âm nhạc thờng thức hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về nhạc sỹ Hoàng
Vân.


( Cho hs xem ảnh nhạc sỹ)


2. Tiểu sử và quá trình công tác:


- Nhạc sỹ Hoàng Vân tên khai sinh và các bút danh khác: Lê văn Ngọ- Yna.
- Ngày sinh 24- 7 - 1930 tại Hà Nội.- 1946 thiếu nhi Mai Hắc Đế Hà Nội. Thiếu sinh quân trung đoàn 165 s đoàn
312.


- 1954 Chỉ huy đoàn ca nhạc Đài tiếng nói VN. Dạy sáng tác cho nhạc viện
Hà Nội.


- 1963- 1989 Uỷ viên ban chấp hành hội nhạc sỹ VN.


- 1975 Học nhạc viện Sô phi a (Bun ga ri). Phó tiến sỹ âm nhạc.
- 1997 nghỉ hu tại Hà Nội.(16)

GV minh hoạ bài : Quảng Bình quê ta ơi ; Bài ca ngời gv trẻ; Em yêu trờng
em.


3. Bài hát Hò kéo pháo :


Cho 1 hs c SGK.


Mở băng cho hs nghe ca khúc Hò kéo pháo.
4. Củng cố :


Cho 2 hs c lại bài TĐN. 1 hs hát lại bài hát.
Nhận xét gi.


5. Dặn dò:


- V nh ụn tp li cỏc bài hát và bài TĐN đã học cho thật tốt.
- Su tầm nghe các ca khúc của nhạc sỹ Hoàng Võn.


Tiết 7.
Ôn tập và kiểm tra.


I. Mơc tiªu.


- Vừa ơn tập vừa đánh giá kết quả KT 2 bài hát đã học " Mùa thu khai trờng"
và " Lí dĩa bánh bị" Hai bài TĐN số 1và 2.


- Nắm chắc những khái niệm về gam và giọng thứ cũng nh cảm nhận đợc tính
chất ca th trng v th th.


II. Chuẩn bị:


Đàn Oóc gan ghi âm vào bộ nhớ 2 bài hát.


- Bảng phụ chép các bài TĐN, bảng cấu tạo gam C trởng và Am.
III. Tiến trình dạy học:


1. n nh tổ chức.
2. Kiểm tra bài cũ.
Xen kẽ trong giờ.
3. Bi mi.


Nội dung 1: Ôn và kiểm tra bài hát.(20 phút)


T/ gian. Hot ng ca thy. Hot ng của trị.
1 phút.


2phót.


5phót.4phót.


1. Giới thiệu: Đánh đàn trích đoạn
1 câu trong 2 bài hát và hỏi đó là
bài hỏt no?


Hôm nay chúng ta sẽ vừa ôn và vừa
kiểm tra lÊy ®iĨm.


2. Luyện thanh:Tổ chức trị chơi
luyện thanh: Hớng dẫn cách mở
khẩu hình các âm A,O,U,I . Qui
định tay cho 4 chữ cái GV điều
khiển kí hiệu tay cho cả lớp hát bài
" Hành khỳc ti trng"( L6).


3. Ôn tập bài " Mùa thu khai trờng"
Đàn cho hs ôn luyện.


* Học sinh nghe và trả lời câu
hỏi:


- Bài " Mùa thu khai trờng" và
" Lí dĩa bánh bò".


* Luyện thanh theo chỉ huy
của giáo viên.


* Ôn tập bài " Mùa thu khai


trờng"


Ln 1 hỏt ng ca.(17)

8phút. 4. Ôn luyện bài " Lí dĩa bánh bò".


5. Kiểm tra:


GV nghe nhn xột ỏnh giỏ cho
im.


* Ôn luyện bài " Lí dĩa bánh
bò".


Ln 1 hỏt ng ca.


Lần 2 hát vỗ tay theo nhịp.
* Hát cá nhân lấy điểm KT.
Hát theo nhóm mỗi nhóm 2
hs.


- Bài số 1 :3 nhãm 6 em.
- Bµi sè 2: 4 nhãm 8 em.
Nội dung2: Ôn tập nhạc lí Gam thứ- giọng La thứ. ( 5 phút)


GV nêu nội dung ôn và kiểm tra
bằng câu hỏi ( GV nghe nhận xét,
bổ xung và cho điểm)


- HÃy lên bảng lập bảng cấu tạo


giong Am?


- HÃy lập công thức cấu tạo lên
giọng Am?


- Giọng thứ khác gam thứ thế nµo?
- TÝnh chÊt cđa giäng thø so víi
tr-ëng nãi chung thế nào?


* HS nghe và trả lời câu hỏi:


- c + 1/2c +c +c +1/2c +c +c.
- Giäng thø có cấu tạo của gam
thứ nhng có tên của nốt chủ âm.
- Tính chất giọng thứ nói chung
dịu dàng, êm ái hơn giọng
tr-ởng.
Nội dung 3:Ôn và kiểm tra bài TĐN số 1 vµ 2.( 20 phót)


5 phót.


5 phót.
5 phót.


5 phót.


1. Giới thiệu: Từ đầu năm chúng ta


đã học 2 bài TĐN bây giờ chúng ta
sẽ cùng nhau ôn lại và kiểm tra lấy
điểm. ( Treo bảng phụ có 2 bi
TN)


2. Ôn tập bài TĐN số 2:


Nh kiến thức vừa ôn ở trên bài này
ở giọng g×?


- Đàn trục và gam cho hs đọc 2 lần
đi lê và xuống.


- Đàn cho hs đọc vào bài 3 lần.


3. KiÓm tra :


GV nghe nhận xét đánh giỏ cho
im.


4.Ôn tập bài TĐN số 1.


- Bài TĐN này ở giọng gì?


- n gam v trc gam cho hs đọc
2 lần.


- Đàn vào bài cho hs đọc 2 lần.


5 KiÓm tra:GV nghe nhận xét đánh giỏ cho
im.


*Ôn tập bài TĐN số 2.


- Bi TN đợc viết ở giọng La
thứ.


- Đọc gam và trục gam theo
n.


- Đọc vào bài.


* Đọc cá nhân lấy điểm kiểm
tra.


( 5 em)


* Ôn tập bài TĐN số 1.


- Bài TĐN này ở giọng Đô
tr-ởng.


- c gam v trc gam theo
n.


- Đọc vào bài 2 lần.


* Đọc cá nhân lấy điểm kiểm


tra.(18)

- Nhận xét giờ ôn tập và kiểm tra.
5. Dặn dò:


- V nh ụn tp li cỏc bi hỏt và bài TĐN đã học cho thật tốt.


TiÕt 8.Học hát: Tuổi hồng.


Nhạc và lời Trơng Quang Lơc.


I Mơc tiªu:


- Hát đúng những chỗ đảo phách để thể hiện đợc tính cách hồn nhiên, vui tơi
của tui th.


- Giáo dục tình cảm trong sáng, hồn nhiên của tuổi học trò.


- Tập thể hiện cách hát nẩy, gọn tiếng. Cung cấp hiểu biết về nhạc sỹ Trơng
Quang Lục.


II. Chuẩn bị:


- Đàn Oóc gan. Bảng phụ chép bài hát.
III. Tiến trình:


1. n nh t chc:
2 Kim tra bài cũ :
- Xen kẽ trong giờ.
3.Bài mới:T/ gian. Hoạt đơng của thầy. Hoạt đơng của trị(19)

1 phót.
2 phót.


20 phót.


5 phót.


ta sẽ học bài hát" Tuổi hồng" Một
trong những ca khúc hay viết cho thiếu
niên của nhạc sỹ Trơng Quang Lục.
( Viết đề bài, treo bng ph ).


2. Tiểu sử nhạc sỹ:


Nhạc sỹ Trơng Quang Lục sinh ngày
25-3-1933. tại xà Tịnh Khê, huyện Sơn
Tịnh, tỉnh Quảng NgÃi.


- ễng l hi viờn hi nhc sỹ VN.
- Năm 1954 Ông tập kết ra Bắc học
khoa hố trờng đại học Bách Khoa HN.
Tốt nghiệp ơng làm kỹ s hoá nhà máy
Phốt Phát Lâm Thao- Phú Thọ.


- Sau thống nhất đất nớc ông về công
tác tại thành phố Hồ Chí Minh và nghỉ
hu tại đó.- Ơng là tác giả nhiều ca khúc tuổi thơ
quen thuộc: Màu mực tím; Tuổi 15;
xỉa cá mè; Trái đất này là của chúng
mình...Đặc biệt bài "Trái đất này là của
chúng mình" phổ thơ Diệp Minh Tuyền
đạt giải nhất cuộc thi ca khúc thiếu nhi
nhân năm QT thiếu nhi.


GV hát minh hoạ 1 số bài hát " Xỉa cá
mè; Trái đất này là của chúng mình".
Vàm cỏ đơng.


3. Hát mẫu: Bài hát Tuổi hồng viết ở
giọng Rê trởng, hai đoạn đơn, sử dụng
nhiều đảo phách. GV bật TT đàn và hát
mẫu.


4. LuyÖn thanh. Tập hát nẩy gọn, sử
dụng luôn câu nhạc trong bài hát với
âm la.


hng dn bt õm: u li đặt nhanh
vào vòm họng để phát âm.


la la la ...


5. Tập hát: Theo lối móc xích từng câu,
từng đoạn, chú ý chỗ đảo phách .GV đàn mỗi câu 2 lần sau đó bắt nhịp
cho hs hát. Nghe, nhận xét sửa sai.
6. ễn luyn: n cho hs ụn luyn.


tóm tắt:


- Ngày sinh...
- Nơi sinh...


- Ông là hội viên hội
nhạc sỹ VN.


- Ông làm kỹ s hoá nhà
máy Phốt Phát Lâm
Thao- Phó Thä.


- Sau năm 1975 ơng về
cơng tác tại thành phố Hồ
Chí Minh và nghỉ hu tại
đó.


- Ca khúc phổ biến: Màu
mực tím; Tuổi 15; xỉa cá
mè; Trái đất này là của
chúng mình...


* Häc sinh nghe.


* Luyện thanh theo đàn.* TËp h¸t:


- Câu 1: Vui sao...này.
( Chú ý chỗ đảo phách)
* Ôn luyện:


L1 Hát đồng ca.
L2 Hát theo nhóm.
L3 Hát cá nhân.
4. Củng cố:( 5 phỳt)


- Cho 1 số hs hát lại bài hát.
5. Dặn dò:(20)

Tiết 9.Ôn tập bài hát: Ti hång.


Nhạc lý: Giọng song song- giọng La thứ hồ thanh.
Tập đọc nhạc bài số 3" Hãy hót chú chim nhỏ hay hót"
I.Mục tiêu:


- Củng cố hát lời 1, tập lời 2 để hoàn thành cả bài.


- Nắm vững kiến thức, nhận biết nhanh về Giọng song song- giọng La thứ hồ
thanh.Từ đó biết cách đọc nốt Son thăng trong giai điệu giọng La thứ hoà
thanh ở bài TN s 3.


II. Chuẩn bị:- Đàn Oóc- gan. Bảng phụ chép bài hát, bài TĐN số 3.
- Bảng cấu tạo gam giọng La thứ hoà thanh.


III.Tiến trình lên lớp.


1. n định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
- Xen kẽ trong gi.


3. Bài mới.


Nội dung 1:Ôn tập bài hát "Tuổi hồng".(20 phót)


T/ gian. Hoạt động của thầy. Hoạt động của trị.


1Phót.


3Phót.
2Phót.


2Phót.


1. Giới thiệu: Tiết 8 chúng ta đã học
bài hát gì? của ai?


Hơm nay chúng ta sẽ ơn lại lời 2 và
học tiếp lời 2 để hoàn chỉnh bài hát.
2. Kiểm tra bài cũ: GV dạo đàn và
KT 3 hs hát lại lời 1. GV nghe đánh
giá cho điểm.3. Lun thanh:TiÕp tơc cho hs tËp
c¸ch ph¸t âm ngắn gọn, nảy bằng âm
La.


4. Đọc lời ca- khai th¸c ND.


- Cho 2 hs đọc và nêu câu hỏi:


* Học sinh nghe và trả lời
câu hỏi.Tiết 8 chúng ta đã
học bài hát " Tuổi hồng"
của nhạc sỹ Trơng Quang
Lục


* Hát lấy điểm KT.
* Luyện thanh theo đàn.
La la la...


La la la ....(21)

7Phót.


5 phót.


- Tác giả cm nhn thy tui hng p
ntn?


5. Ôn lời 1- tập lêi 2.- Đệm đàn cho hs hát đặc biệt chú ý
phát âm nảy.


- Hát lời 2: GV đàn cho hs hỏt nh li
1.


GV nghe sửa sai.


6. Ôn luyện củng cố:


Đàn cho hs hát theo các nhóm, tổ.


Tỏc gi cảm nhận thấy tuổi
hồng đẹp nh koảng trời,
sông nớc, cánh chim bay,
nh câu hát lời mẹ ru...
* Ôn lời 1- tập lời 2.
- Lời 1 Đồng ca 2 lần sau
khi dạo nhạc.


- Lêi 2 Tù tËp hát theo sự
chuẩn bị ở nhà. ( theo tinh
thần xung phong hs hát cá
nhân).


*Ôn luyện củng cố:
- Hát nối tiếp theo 2 dÃy
bàn.


- Hát nối tiếp theo nhãm 4


em.


Néi dung 2 : Giäng song song- giäng La thø hoµ thanh.(10 phót)
1 phót.


4 phót.


3 phót.


2 phót.


1. Giới thiệu: ( Treo bảng phụ có bảng
cấu tạo gam ) Nh đã học đây là giọng gì?
Tại sao? Hôm nay chúng ta sẽ biết thêm
một kiến thức mới sau đây.


2. Giäng song song. ë giäng La thứ hoá
biểu có dấu thăng, giáng nào không?
- Viết cấu tạo giọng C trởng. Giọng này
có CTCT giọng trởng, âm chủ là âm Đô
nên đây là giọng C . So sánh 2 giọng này
ta thấy ë 2 thĨ trëng, thø kh¸c nhau nhng
cã ho¸ biểu giống nhau. Đó là 2 giọng
song song.


3.Giọng La thø hoµ thanh.


- Trong giọng La thứ nốt Son ở bậc mấy?
GV viết dấu thăng vào nốt Son. Khi nốt ở
bậc IV trong giọng thứ đợc tăng lên 1/2 c


thì đó là giọng thứ hồ thanh.


4. Đàn cho hs nghe một số cặp giọng
song song- và giọng La thứ hồ thanh để
cảm nhận đợc tính cht.


* Học sinh nghe và trả
lời.


Đây là giọng Am vì âm
chủ là âm La. Có cấu
tạo bởi công thức:
c+/2c+ c+ c+1/2c+c +c
*Nghe giảng và ghi.
ở giọng La thứ hoá biểu
không có dấu thăng, dấu
giáng nào.


- Nhắc lại KL và ghi
Hai giọng trởng, thứ
khác nhau nhng hoá
biểu khác nhau là 2
giọng song song.
*Giäng La thø hoµ
thanh.


- Nèt Son ë giäng La
thø ë bËc IV .


Nhắc lại KL và ghi.


* Nghe và đọc theo đàn
Nội dung 3: TĐN bài số 3"Hãy hót chú chim nhỏ hay hót"(15 phút)
1 phút.


1 phót.
10 phót.
3 phót.


1. Giíi thiƯu: ( Treo b¶ng phơ)


Bài "Hãy hót chú chim nhỏ hay hót"ở giọng
La thứ. Các nốt Son ở bậc IV đợc tăng lên
1/2 c nên đây là giọng La thứ hoà thanh.


2. Đọc mẫu: Đàn 1 lần, GV đọc bài 1 lần.


3. Tập đọc: C1 chia là 2 tiết ( chú ý nốt Son)
C2 ( Chú ý phách có âm hình )


4. Ôn luyện củng cố:


GV nghe sửa sai.


* HS quan sát bảng
phụ .(22)

bàn.


- L2 Đọc theo nhãm
4. Cđng cè:- HS h¸t lại bài hát Tuổi Hồng.


- HS nhắc lại thế nào là giọng song song.
5. Dặn dò.


Về nhà tập lại bài hát cho thật tốt. Đọc lại bài TĐN.


.

TiÕt10.Ôn tập bài hát : Tui hng
ễn tp c nhc s 3.


Âm nhạc thờng thức: Nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu
và bài hát Bóng cây Kơnia.(lời Ngọc Anh).
I.Mục tiêu:


-Thuộc bài hát, biết diễn tả tình cảm vui tơi,hồn nhiên qua cảnh hát ngắn
gọn ,nảy (Staccoto). Kiểm tra cuối bài.


- Cng c õm hng giọng La thứ hoà thanh khi phát âm nốt Sol và cách đọc
nốt Sol thì dựa vào nốt La chủ.


- Cung cấp những hiểu biết về nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu,để thêm yêu mến
nhạc sỹ


ngời đã có nhiều ca khúc hay cho cả ngời lớn và cả cho thiu nhi.
II. Chun b:- Tìm hiểu tiểu sử nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu ở sách giáo khoa âm nhạc 8 .ảnh
chân dung nhạc sỹ.


- Tp hỏt minh ho trích đoạn một số ca khúc quen thuộc:


Những ánh sao đêm - Sợi nhớ sợi thơng - Cuộc đời vẫn đẹp sao - Bóng cây
Kơnia (nếu khơng có băng nhạc) - Bài hát thiếu nhi : Nhớ ơn Bác - Đội kèn tí
hon - Những em bé ngoan.


- Bảng phụ chép bài tập đọc nhạc số 3.(23)

- Bảng cấu tạo gam.
III.Tiến trình lên lớp.


1. n định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
- Xen kẽ trong gi.


3. Bài mới.


Nội dung 1:Ôn bài hát Tuổi hồng(10 phút).


T/ gian. Hoạt động của thầy. Hoạt động của trị.


1 Phót.
1phót.
1 Phót.
4 phót.


3 phót.1 - Giíi thiƯu : TiÕt nµy lµ tiết cuối học
bài hát "Tuổi hồng".Chúng ta vừa ôn tập
vừa hát lấy điểm cho một số em


2 - Hát mẫu: Bật tiết tấu đàn c để hát
mẫu.


3.Lun thanh: Đàn cho hs luyện thanh.


4- ễn tp : Theo đàn luyện thanh


- Lần 1 : Cả lớp đồng ca cả bài , cả 2 lời
- Lần 2 :Dãy ngoài hát đoạn 1 lời 1,dãy
trong hát đoạn 2 lời 1 .


- Lần 3: Dãy trong hát đọan 1lời 2 ,dãy
ngoài hát đoạn 2 lời 2.


5- Củng cố kết hợp kiểm tra lấy
điểm(Theo số lợng đã chuẩn bị).


- Đệm đàn cho kiểm tra:Tổ 1 hát lời 1,Tổ
2 hỏt li 2


- Kiểm tra cá nhân: 4 học sinh.


* HS nghe.
* HS nghe.*Luyện thanh: Tập hát
nảy nh tiết 1,2


*Ôn tập : Theo đàn
-Lần 1 : Đồng ca cả lời
1,lời 2(Mỗi lần có dạo
nhạc mở đầu).


- LÇn 2: Hát nối theo
từng đoạn:


DÃy ngoài: đoạn 1,lời
1


DÃy trong: đoạn 2,lời
2


- Lần 3:


DÃy trong: đoạn 1,lời
2


DÃy ngoài: ®o¹n 2,lêi
2


* KiĨm tra: 2 tỉ - 4 Häc
sinh thùc hiÖn.


Nội dung 2 : Tập đọc nhạc bài số 3 (10 phút)
3 phút.7 phót.


1. Giíi thiƯu: ( Treo b¶ng phụ).
2. Kiểm tra nhạc lí.


- Thế nào là 2 giọng song song?


- Khi nào thì giọng la thứ là giọng la thø
hoµ thanh?


3. Ơn tập đọc nhạc.


- Đọc chung cả lớp trục gam Am và Am
hoà thanh theo đàn ( Đọc đi lên, đi xuống
2-3 lần)


- Đàn cho hs đọc toàn bài TĐN.


- Kiểm tra cá nhân. ( GV nghe đánh giá
cho điểm)


* HS theo dâi bảng phụ.
* Trả lời câu hỏi.


- Hai giọng song song
lµ 2 giäng ...


* Ơn tập đọc nhạc và
KT.- c trc gam theo
n.


- Đọc toàn bài.


- 4 hs đọc bài lấy điểm
KT.


Nội dung 3:Nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu


và bài hát Bóng cây Kơnia.( 25 phút)
1(24)

18
phút.


6
phút.


nhiều bài hát quen thuộc khác nh Đội kèn tí hon; Nhớ ơn
Bác... là của nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu. Chúng ta cùng tìm
hiểu về nhạc sỹ này nhé. (Cho hs xem ảnh của nhạc sỹ)


2.Tìm hiểu về nhạc sỹ Phan Hnh §iĨu.


- Tóm tắt tiểu sử nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu. ( GV giảng )
Nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu sinh ngày 11-11-1924 tại TP Đà
Nẵng . Bố là thợ may giỏi thích ca hát, mẹ có giọng ru rất
ngọt ngào, mđã ảnh hởng phần nào tới nhạc sỹ từ tuổi thơ.


Nhà lại gần rạp hát Hồ Bình nên ông lén đi xem các nghệ sỹ
biểu diễn từ đó nhen nhúm ớc mơ nghệ thuật trong ơng. Ơng
Mục s nhà thờ Cơ Đốc giáo thấy ơng có giọng hát tốt cũng
mời vào đội hát Kinh thánh (12 t) Đến 15 tuổi Ông tham gia
sinh hoạt hớng đạo do anh Nguyễn Xuân Trâm phụ trách.
- Quá trình hoạt động: Năm 1946 ơng cộng tác với phịng
VH thông tin Đà Nẵng trong công tác động viên phong tràog
Nam Tiến để ra đời ca khúc đầu tay " Gii phúng quõn"
( Minh ho)


- Năm 1955 sau khi tập kết ra Bắc, Ông vào BCH hội nhạc sỹ
VN.


- tháng 12- 1964 Ông trở về công tác ở chiến trờng Trung
trung bộ và có những ca khóc mang bót danh Huy


Quang."Ra tiền tuyến; Anh giao liên " Những tp gửi ra Bắc
lúc này có " Bóng cây Kơ nia; Nhớ; Cuộc đời vẫn đẹp sao;
Hành khúc ngày và đêm..."


- Sau khi thống nhất đất nớc ông về công tác ở TP HCM rồi
nghỉ hu tại đây và vẫn có nhiều T/P hay nh " Sợi nhớ sợi
th-ơng; Anh ở đầu sông em cuối sông; Thuyền và biển..."
(Minh hoạ)


- Nhạc thiếu nhi có: Nhớ ơn Bác; Đội kèn tí hon; Con gà con;
Những em bé ngoan...(Minh hoạ).


3. Bài hát Bóng cây Kơnia.Cựng vi cỏc bi hỏt khỏ ph bin nh Những ánh sao đêm thì
bài hát Bóng cây Kơnia phổ thơ Ngọc Anhphỏng theo dc Hơ
rê là một ca khỳc sut sc ( Theo SGK).


Minh hoạ bằng băng hoặc hát cho hs nghe.


và ghi
tóm
tắt
- Ngày
tháng
năm
sinh.
Quê
quán.
Những
T/P
nổi
tiếng.


4. Cñng cè:


- Giáo viên cho HS nghe một vài bài hat của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu
- Nhận xét giờ.


5. Dặn dò.


Về nhà làm BT trong SGK


-Su tâm tranh ảnh và một số bài hát của nhạc sĩ Phan Huỳnh ĐiểuTiết 11.
(25)

Dân ca Quảng Nam.


I.Mục tiêu:


- Cung cấp những hiểu biết về thể loại Hị nói chung, cách thể hiện các bài Hị
để có thể vận dụng vào sáng tác các bài hò đơn giản phục vụ cho sinh hoạt học
tập của lớp của trờng.


- Thực hiện đợc bài hát: Hị Ba Lí. Dân ca Quảng Nam.
II. Chuẩn bị:


- Đàn Oóc- gan. Bảng phụ chép bài hát.
- Chuẩn bị một số bài Hò khác để minh hoạ.
III.Tiến trình lên lớp.


1. ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
- Xen kẽ trong giờ.


3. Bµi míi.


Néi dung 1:Giíi thiệu các điệu hò dân tộc. ( 20phút).
T/


gian. Hot ng của thầy. Hoạt độngcủa trị.


1Phót.8Phót.


5Phót.


6Phót.


1 Giới thiệu: Đất nớc ta trải dài 3 miền có rừng núi,
biển cả, sơng ngòi chằng chịt. Trong LĐSX với đặc
điểm từng vùng, miền, dân tộc, nhân dân ta đã sáng tạo
ra các điệu hò để thúc đẩy nhịp điệu LĐ vừa hăng say
vừa thoải mái. Trớc khi học bài hát Hò Ba Lí của
Quảng Nam. chúng ta hỹ tìm hiểu chung về các điệu
hò trên đất nớc ta.


2. Mục đích của các điệu hị: Nhằm thúc đẩy nhịp
điệu LĐ nh "Hò mài dừa" trong khi mài dừa:


Mài dừa p cỏm cho nhanh.


ép dầu mà chải tóc anh, tóc nàng. ( Bình Định)


Nhp hũ rt n nhp vi nhp độ mái chèo nh ở bài Hò
đua thuyền " Ra đi sóng biển mịt mù.


Trời cho lới nặng dơ hị kéo lên."
( Hò đua thuyền).
Điệu hò nhằm cổ vũ, động viên ngời LĐ.
" Chuyến đò vợt súng sang ngang


Qua sông hái củi có nàng, cã anh. "(Hò Qua sơng hái củi- DC Hải Phịng)
Hị để giải trí, giải lao: " Thiếu tay nên phải cầm chèo
Hò lên ba tiếng dở lên đừng cời"
( Hị giã gạo- Quảng
Bình).


Hị để thể hiện tình u QH, tình u đơi lứa:
" Tình em nh nớc dịng sụng.


Thơng anh áo rách, phòng không em chờ" ( Hß hơi).


3. Nội dung và tên của điệu hị: ND điệu hò rất phong
phú. Để đặt tên cho các điệu hị có thể là: Lấy hoạt
động LĐ nh Hò mái chèo, Hò xay lúa... Lấy địa danh
làm ra điệu hị nh Hị Đồng Tháp, Hị Sơng Mã... Lấy
tiếng xơ của điệu hị nh Hị Ba lí, Hị lơ...( GV minh
hoạ).


4. VỊ c¸ch thĨ hiƯn c¸c điệu hò: Một điệu hò thờng có
2 phần - Phần lời hò thờng là các câu thơ, câu ca dao(26)

lục bát để nói nên nội dung, t tởng chính của điệu hị.
- Phần xơ là những tiếng đệm độc đáo đợc nhắc lại
nhiều lần trong điệu hò lúc dài lúc ngắn để chia tách lời
hị cho phù hợp nhịp điệu LĐ. Phần xơ do tập thể thực
hiện Ví dụ bài Hị ba lí


( Minh hoạ)Nội dung 2 Học bài hát: Hò Ba Lí.
Dân ca Quảng Nam.( 23 phút)
1 phút.


2Phút.


10 Phút


8Phút.


2Phút.


1 Đọc lời ca:


Phân biệt lời kể: Trèo lên trên dÉy khoai lang.
ChỴ tre đan xịa, cho nàng phơi
khoai.


( Xịa nh cái nong, nia ở ngoài Bắc)
Còn lại là phần xô.


2. Luyện thanh: Phát âm cho chữ A, I.
Đàn cho hs Luyện thanh.


3. Dạy hát theo từng cụm lời sau: Ba lÝ...nghe.
Ta hß...tang. ( Chó ý lun 3 nèt cho tõ lí)
Trèo lên...lang.--- Ba lí ...tang.


Chẻ tre...xịa ( Ngắt câu cuối) Cho nàng....hò
khoan.( Chỳ ý nhp o phỏch )


4. Ôn luyện củng cố: Đàn cho hs hát và nghe
sửa sai.


5. Híng dÉn tù s¸ng t¸c lêi:


Kể để hị theo giai điệu bài Hị Ba lí ví dụ nh:
"Cùng nhau ta gắng thi đua


§Ĩ cho líp häc, tha hå vui tơi"
GV hát phần kể hs xô.


* c li ca: hai hs
đọc bài.


* LuyÖn thanh.


Ma a...Mi i i..
* Hỏt theo n.


* Ôn luyện củng
cố:


L1: Cả lớp hát cả
bài


L2 N k- Nam xụ.
L3 o li.L4 Các tổ thực hiện
một ngời kể cả tổ
xô.


* Hò theo câu lục
bát của GV.


4. Cđng cè:( 2 phót)
- NhËn xÐt giờ.


5. Dặn dò.(27)

Tuần 12.


Bài 4. Tiết 12.


Ôn bài hát Hò Ba lí.


Nhc lớ : Th t cỏc dấu hoá ở hoá biểu.
Tập đọc nhạc: Bài số 4 " Chim hót đầu xn"
I.Mục tiêu:


- Thùc hiƯn thn thơc cho bài hát Hò Ba lí, kể cả những bài tù s¸ng t¸c néi
dung míi.


- Ơn lại cách đọc giọng C, đọc hình TT


- Phân biệt đợc 2 loại hoá biểu ( dấu thăng và dấu giáng). Nắm vững trình tự
xuất hiện dấu hố để vit hoỏ biu cho ỳng.II. Chuẩn bị:


- Đàn Oóc- gan. Bảng phụ chép bài hát, bài TĐN.
- Bảng phụ ghi sẵn các hoá biểu có từ 1-3 dấu hoá.
III.Tiến trình lªn líp.


1. ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
- Xen k trong gi.
3. Bi mi.


Nội dung 1:Ôn bài hát Hò Ba lí.( 15 phút)


T/ gian. Hot ng ca thầy. Hoạt động của trò.


1Phút. 1 Giới thiệu: Tiết 2 này chúng ta ơn lại
bài hát Hị Ba lí- dân ca Quảng Nam
cho vững và đón nhận những sỏng tỏc(28)

1Phút.
2Phút.
5Phút.


6 phút.


mới theo là điệu dân ca này của lớp.
( Ghi đầu bài)


2. Hát mẫu: Đàn và hát hoặc bật băng


cho hs nghe.


3. Luyện thanh: Luyện theo đàn với
khẩu hình I và A.


4. Ôn tập: Thống nhất phần xô, phần kể
cho bài.


- GV đệm đàn cho hs hát và nghe, sửa
sai.


5. Hò những bài hs sáng tác.


Phỏt ng nhng cõu thơ lục bát hs
chuẩn bị ở nhà. ( Có thể sửa chữa nếu
cần)


- GV lµm ngêi kĨ, hs xô. ( Cho điểm
những câu hò tốt)


* Hc sinh nghe.
* Luyn thanh theo
n.


Nh tiết 11.
*Ôn tập:


L1 Nam xô, Nữ kể.
L2 đảo lại.L3 Thay đổi theo dóy
bn


* Hò những câu hs sáng
tác.


- Mt s hs đọc câu thơ
lục bát mà mình đã
chuẩn b.


Xô theo gv kể.


Nội dung 2:Thứ tự các dấu hoá ở hoá biểu- Giọng cùng tên.(15 phút)
1 phút.


10phút.


4 phút.


1. Giới thiệu: Nhắc hs mở sgk ở bài " Hò
kéo ph¸o; Quèc tÕ ca" ta thÊy sau kho¸
son cã những dấu hiệu gì? Hôm nay
chúng ta sẽ tìm hiểu kiến thức này. ( Treo
bảng phụ)


2. Hoỏ biu có dấu hố: Nhìn trên bảng
phụ ta thấy có các dấu hố ở đầu khng
nhạc, đó gọi là hố biểu và hố biểu có 2
loại: dấu thăng và dấu giáng. Các loại dấu
hoá này xuất hiện theo thứ tự nhất định .


- Nếu dâú thăng thì các dấu xuất hiện lần
lợt theo thứ tự sau: Fa, Đơ, Son, Rê, La,
Mi, Xi.


- NÕu d©ó giáng thì các dấu xuất hiện lần
lợt theo thứ tự sau: Xi, Mi, La, Rê, Son ,
Đô, Fa.


3. Giọng cùng tên.


Giới thiệu trên bảng phụ ta có giọng C,
Cm.


Hai giọng này có gì giống nhau? Có gì
khác nhau?


KL: Hai giọng cùng tên khi một ë giäng
trëng mét ë giäng thø cã cïng tªn chủ âm
nhng khác nhau về dấu hoá ở hoá biĨu.


* HS nghe.


* Ho¸ biĨu cã dÊu ho¸:
Thø tù xuất hiện là:


*Giọng cùng tên.
- Hai giọng này giống
nhau cùng là âm chủ là
âm Đô, nhng khác nhau
một ở giọng trởng một


ở giọng thứ.


HS nhắc lại KL vµ ghi
vµo vë.


Nội dung 3: Tập đọc nhạc: Bài số 4 " Chim hót đầu xuân".( 15 phút.)
2 phút. 1. Giới thiệu: Nhạc sỹ Nguyễn Đình


Tấn thuộc thế hệ nhạc sỹ đầu thời kỳ
kháng chiến. Ông sinh ngày 14-5-1930.
Ơng đã theo học nhạc viện Trai Cốp Xki
và cơng tác nhiều năm ở Hội nhạc sỹ
VN. Ơng có nhiều bài hát nổi tiếng nh:(29)

2 phót.


6 phót.


5 phót.


Lời thề sắt son; Tiếng đàn bầu; Những
bơng hoa những bài ca...Ơng viết bài "
Chim hót đầu xuân" cho thiếu nhi và trở
thành nhạc hiệu buổi phát thanh bông
hoa nhỏ của Đài TH- VN, hôm nay
chúng ta sẽ đọc trích đoạn ca khúc này.
( Treo bng ph).


2. Nhận xét bài TĐN.- Bi TN đợc viết ở giọng gì?
- Trờng độ có gì khỏc l?


- Bài có 2 câu, em có nhận xét gì về 2
câu này?


3. Tp c: n cho hs c.


- Đọc trục gam C đi lên và đi xuống.
- §äc riªng tiÕt tÊu.


- Đàn cho hs đọc từng câu.


4. ¤n lun cđng cè.


Đàn cho cả lớp đọc cả bài, nghe- nhận
xét sửa sai.


* Nhận xét bài TĐN.
- Bài TĐN đợc viết ở
giọng C.


- Trờng độ ngồi TT đã
biết cịn có hình TT 4 múc
kộp.


- Hai câu nhạc của bài
giống hệt nhau.


* Tp c theo n.- Đọc trục gam C đi lên và
đi xuống 2-3 lần.


- c riờng tit tu.
- c tng câu theo đàn.
* Ôn luyện củng cố:
- Cả lớp đọc 1 ln.


- Đọc nối tiếp 2 câu theo 2
dÃy bàn.


- Đọc cá nhân.


4. Cđng cè:
- NhËn xÐt giê.


- Cho 2 hs h¸t lại bài hát.
5. Dặn dò.(30)

Tuần 13.
Bài 4. Tiết 13.


Ôn bài hát Hò Ba lí.


ễn tp c nhc: Bi s 4 " Chim hót đầu xuân".
Âm nhạc thờng thức: một số nhạc cụ dân tộc.
I.Mục tiêu:- TiÕp tơc cđng cè hoµn thiện bài hát Hò ba lí, khuyến khích sáng tạo cho điệu
hò.


- Đọc thuần thục bài TĐN số 4, ghép lêi ca.


- Học sinh thấy đợc đặc điểm của một số nhạc cụ dân tộc Tây nguyên, miền
núi để từ đó càng tự hào về truyền thống văn hố ca cỏc dõn tc VN.


II. Chuẩn bị:


- Đàn Oóc- gan. Bảng phụ chép bài TĐN.


- nh cng, chiờng, n T'rng... và một số nhạc cụ dân tộc khác.
- Tìm hiểu thêm t liệu về nhạc cụ dân tộc.


III.TiÕn tr×nh lªn líp.


1. ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
- Xen kẽ trong gi.


3. Bài mới.


Nội dung 1 Ôn bài hát Hò Ba lÝ.(15 phót)


T/ gian. Hoạt động của thầy. Hoạt động của trũ.


1Phút.
1Phút.
1Phút.


5Phút.


7Phút.


1.Giới thiệu.Tiết này phần học hát chúng
ta vừa ôn tập vừa hát lấy điểm.


2. Hỏt mu. m n v hỏt.


3. Luyện thanh: Đàn cho hs luyện theo
âm hình I và A ( Nh T12)


4. Ôn bài hát Hò ba lí. Đàn cho hs hát.


5. Củng cố và KT.


Nghe, nhận xét cho điểm đánh giá.


* Häc sinh nghe.
* Häc sinh nghe.


*Luyện thanh theo đàn.
* Ơn bài hát Hị ba lí.
L1 Nam xơ- nữ kể và
đảo lại.


- L1 hát theo dÃy bàn.
*Củng cố và KT.


Lần lợt từng tổ lên bảng


biêủ diễn. ( một em kể
cả tổ xô.)


Tp đọc nhạc: Bài số 4 " Chim hót đầu xuân"(15 phút)
1 phút.


2 phót.


1.Giới thiệu: Phần ơn tập đọc nhạc
hơm nay sau khi đọc ôn chúng ta sẽ
ghép lời cho đoạn nhạc.


2. Đọc trục gam: Đàn gam C
- Cho hs đọc TT.


* Häc sinh nghe.(31)

7 phút


5 phút.


3.Đọc ôn vào bài:


Đàn cho hs.


Kiểm tra một số hs.


5. GhÐp lêi ca.


Nghe nhËn xÐt sưa sai.- Đọc hình TT.
* Đọc ôn và bài.
- Cả lớp đọc 2 lần.


- Học sinh đọc cá nhân lấy
điểm ( 4- 5 em)


* Ghép lời ca.


- Hát bằng âm la theo giai
điệu của bài TĐN.


- Cả lớp ghép lời ca.


- 2 nhóm đọc nhạc và ghép
lời.


Néi dung 3:¢m nhạc thờng thức: một số nhạc cụ dân tộc.( 15 phót)
1 phót.


5 phót.


5 phót.


1. Giới thiệu: Ngay từ thời nguyên
thuỷ, con ngời đã biết thổi vào sừng
trâu, biết gõ vào các vật thể để thông
tin cho nhau, để mừng thắng lợi lúc
nhảy múa. Đó là các nhạc cụ sơ khai


của con ngời. Phần còn lại tiết học
này, chúng ta tìm hiểu thêm về một
số nhạc cụ dân tộc Tây Nguyên.
( Ghi tiêu đề)


2. Gi¶ng gi¶i:


* Cồng chiêng ( Cho hs quan sát
ảnh)


Nhìn hình vẽ Cồng chiêng thuộc bộ
nào? Chất liệu ra sao? Kích thíc bao
nhiªu?


Cách đánh chiêng ntn? Giá trị âm
thanh ra sao? Sử dụng trong những
dịp nào?


Có thể mỗi ngời cầm 1 cái chiêng để
đánh. Nếu đánh trong đám ma, đám
lễ thì đi vịng trịn theo chiêu từ
Đơng- Tây phù hợp với vận động
của mặt trời trong vũ trụ.


- Khi đánh trong 1 dàn nhạc ngời ta
có thể treo Cồng chiêng trên giá mà
ỏnh.


* Đàn T'rng ( Cho hs xem ảnh).
- Đàn T'rng làm bằng chất liệu gì?


hình dáng, kích thớc ra sao?


Cỏch ỏnh n ra sao?


- Phải chọn nứa già, không co ngót.
- Đàn có thể buộc bên bờ suối, khi
nớc chảy làm các ống nứa va vào bờ
mà phát ra âm thanh nên mới có câu
Suối Đàn T'rng.


* Học sinh nghe.


* Nghe và trả lời câu hỏi:
HS đọc mục A SGK


- Cồng chiêng thuộc bộ gõ,
làm bằng đồng thau, hình
trịn có núm hoặc khơng, có
đờng kính từ 21- 60cm.
- Dùng dùi gỗ bọc vải hoặc
nắm bàn tay lại để đánh. Âm
thanh vang rền. Là 1 nhạc cụ
thiêng liêng và phân định
giàu nghèo, s dng trong
cỏc l hi.


* Đàn T'rng.


1hs c sgk mục 2.- Đàn T'rng làm bẵng những
ống nứa to, nhỏ, dài, ngắn
khác nhau. Một đàu vót
nhọn, một đầu bịt kín.


- Dïng 2 dïi gâ vµo èng , tuỳ
giai điệu mà gõ vào ống to
hay nhỏ.(32)

5 phót.


* Đàn đá:


- Cấu tạo của đàn đá ra sao? Sử dụng
nh thế nào? và khả năng diễn tả của
âm thanh ra sao?


- Cây đàn đá xuất hiện năm 1949
khi làm đờng qua Tỉnh Đắc Lắc.
Đàn có 11 thanh dài từ 70- 100 cm,
bề ngang từ 10- 15 cm nặng từ 5- 11
kg. Âm thanh phát ra đúng theo bát
độ rất hợp với thang âm dc Tây
Nguyên. Gần đây tháng 4- 2004 khi
làm đờng Hồ Chí Minh cũng phát
hiện cây đàn đá chứng tỏ VN đã có
âm nhạc từ lâu đời.


giác nh tiếng suối chảy róc
rách , tiếng thác đổ , tiếng


xào xạc của rừng cây.
*Đàn đá: HS đọc SGK mục
3.


- Là các phiến đá có kích
th-ớc to, nhỏ, dài, ngắn khác
nhau xếp trên giá đỡ. Dùng
dùi hoặc búa nhỏ mà gõ. Âm
vực trầm nh tiếng dội của
vách núi, âm vực cao nh
tiếng thác reo, thánh thót xa
xăm.


4. Cđng cè:
- NhËn xÐt giê.


- Cho 2 hs h¸t lại bài hát.


5. Dặn dò.


Về nhà ôn tập lại bài hát cho thật tốt. Đọc lại bài TĐN số 4 giờ sau KT.


Tuần 14.


Tiết 14.


Ôn tập và kiểm tra.
I.Mục tiªu:


- Vừa ơn để hát cho đúng, cho thuộc vừa kiểm tra lấy điểm cho 2 bài hát "


Tuổi hồng và Hị ba lí".


- N¾m ch¾c kiÕn thøc vỊ giọng La thứ, La thứ hoà thanh, hoá biểu có 2 dÊu
ho¸, thø tù xt hiƯn c¸c dÊu ho¸ , giọng song song.(33)

- Đàn Oóc- gan. Bảng phụ chép bài TĐN.
- Bảng cấu tạo gam thứ.


III.Tiến trình lên lớp.


1. n nh t chc:
2. Kim tra bi cũ:
- Xen kẽ trong giờ.
3. Bài mới.


Néi dung 1:Ôn tập và kiểm tra bài hát " Tuổi hồng và Hò ba lí" (15 phút)


T / gian Hot động của thầy. Hoạt động của trị.


2 phót.


2 phót.


11 phót.


1.Giới thiệu.GV đàn câu nhạc và hát "
Trèo lên....lang" Câu hát này trong bài
hát nào?


- Cho xem ảnh nhạc sỹ Trơng Quang Lục


và hỏi : Đây là nhạc sỹ nào? tác giả của
bài hát nào chúng ta đã hc?


Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại 2 bài hát này
và kiểm tra lấy điểm.


2. Luyn thanh: Trũ chi luyn thanh
mở khẩu hình các âm OA UI với bài hát
" Chiếc đèn ông sao" thống nhất kiểu tay
cho 4 ch


3. Ôn tập và KT.


- Ôn tập và KT bài Tuổi hồng.
- Đàn cho hs ôn luyện 2 lÇn.


- Kiểm tra 4 nhóm mỗi nhóm 2 hs. GV
đàn cho hs hát- nghe đánh giá cho im.
- ễn tp v KT bi Hũ ba lớ .


Đàn cho hs «n tËp.


- Kiểm tra 2 nhóm thực hiện rõ phần kể
và phần xô.GV đàn cho hs hát- nghe
đánh giá cho điểm.


* Häc sinh nghe.


*LuyÖn thanh theo sự
h-ớng dẫn của gv.* Ôn tập và KT.


Ôn tËp vµ KT bµi ti
hång.


- L1: Hát đồng ca 1 lần.
- L2 : Hát đối đáp nữ
tr-ớc nam sau theo 4 câu
đoạn 1.


- Thùc hiƯn KT theo
h-íng dÉn cđa gv


- Ôn tập và KT bài Hò
ba lí .


- L1 n k. nam xơ sau
đó đổi lại .


- Thùc hiƯn KT theo
h-ớng dẫn của gv


Nội dung 2: Ôn tập nhạc lí giọng La thứ, La thứ hoà thanh, hoá biểu có 2
dÊu ho¸, thø tù xt hiƯn c¸c dÊu ho¸ , giäng song song.( 10 phót)
1 phót.


9 phót.


1. Giới thiệu: ( Treo bảng phụ- ghi


tiêu đề).


2. Các câu hỏi ôn tập.( Chỉ địng
hs trả lời)- Bài TĐN này viết ở
giọng nào? Tại sao biết đợc?
- Các giọng có dấu thăng ở hoá
biểu lần lợt xuất hiện theo thứ tự
nào?


- C¸c giäng cã dÊu gi¸ng ë ho¸


* Học sinh nghe.
* Trả lời câu hỏi:


- Bài TĐN này viết ở giọng
Am vì chủ âm là La, hoá biểu
không có dấu hoá.(34)

biểu lần lợt xuất hiện theo thứ tự
nào?


- ở bài hát " Một mùa xuân nho
nhỏ"của nhạc sỹ Trần Hoàn đoạn
đầu là La thứ, đoạn sau là giọng A.
Em cho biết 2 giọng này thế nào?
Tại sao?


hoỏ biu lần lợt xuất hiện theo
thứ tự Xi-mi-la-rê-son- đô-
fa.- Hai đoạn trong " Một mùa
xuân nho nhỏ"của nhạc sỹ
Trần Hoàn là 2 đoạn ở giọng
song song. Vì cùng chủ âm
nhng khác hoá biểu.


Nội dung 3: Ôn tập và kiểm tra bài TĐN số 3+ 4 ( 20 phót)
1 phót.


2 phót.
8 phót.


8 phót.


1. Giíi thiệu:


2. n cho hs c trc v gam Am.


3. Ôn và KT bài TĐN số 3.


- Cho hs c õm TT.


Đàn vào bài cho hs đọc theo 2 câu mỗi
câu 2 lần.


- KT 2-3 hs.


4. Ôn tập đọc nhạc số 4.- Đàn gam và trục gam C cho hs đọc.
- Đàn vào bài cho hs đọc.


- KT 2-3 hs.


* HS nghe.


* HS nghe đàn đọc gam
và trục gam Am.


*Ôn và KT bài TĐN số 3.
- Đọc âm TT.


- Đọc bài theo đàn.
- Đọc bài lấy điểm KT.
*Ôn tập đọc nhạc số 4.
- Đọc âm TT.


- Đọc bài theo đàn.
- Đọc bài lấy điểm KT.
4. Củng cố:


nhËn xÐt giê ôn tập KT.


5. Dặn dò:
Về nhà tập hát lại các bài hát cho thật tốt.


Tuần 15.


Tiết 15.Ôn tập các bài hát học kì I
I.Mục tiêu:


- ễn tp li cỏc bi hát đã học. Học sinh hát tốt và thể hiện một số động tác
phụ hoạ.


- Sưa ch÷a nh÷ng sai sót trong cách hát, cách trình bày bài hát.


- Thể hiện nội dung tình cảm của bài hát, chuẩn bị tốt cho giờ KT lấy điểm
học kì I.


II. Chuẩn bị:


- Đàn Oóc- gan. Bảng phụ chép bài hát..
III.Tiến trình lªn líp.


1. ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
- Xen kẽ trong giờ.
3. Bài mới.


Ôn tập các bài hát đã học.


T/ gian. Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò.


3 Phút. 1. Giới thiệu:GV đàn lần lợt 4 câu
trong 4 bài hát đã học cho hs nhận
biết tên bài hát và tên tác giả.- H«m nay chúng ta sẽ lần lợt ôn lại 4(35)

2 Phót.
10 phót.


8 Phót.


10 Phót.


8 Phót.


bài hát này để chuẩn bị cho giờ sau
KT.


2. Luyện thanh: Đàn cho hs luyện
thanh theo các mẫu âm đã luyện ở các
giờ hc trc.


3. Ôn tập bài hát: : Mùa thu ngày
khai trờng . Nhạc và lời Vũ trọng
T-ờng.


- Đàn giai điệu 1 lần.


- n cho hs hỏt, gv nghe sửa sai.
- Cho hs hát và làm động tác phụ hoạ.
4. Ơn bài hát: Lí dĩa bánh bị- Dân ca
Nam B. n giai iu 1 ln.


- Đàn cho hs hát, gv nghe sưa sai


- Cho hs h¸t theo nhãm, tổ.


5 Ôn bài hát:Tuổi hồng- Nhạc và lời
Trơng Quang Lục.


- Đàn giai điệu 1 lần.


- Đàn cho hs hát, gv nghe sưa sai.
- Cho mét sè nhãm h¸t theo hình thức
hát tốp ca.


6 Ôn bài hát: Hò ba lí - Dân ca
Quảng Nam


- Đàn giai điệu 1 lần.


- Đàn cho hs hát, gv nghe sửa sai.


bánh bò- Dân ca Nam Bộ.;
Tuổi hồng- Nhạc và lời
Tr-ơng Quang Lục; Hò ba lí -
Dân ca Quảng Nam.


* Luyn thanh theo đàn.
* Ôn tập bài hát: Mùa thu
ngày khai trờng . Nhạc và
lời Vũ trọng Tờng


- Nghe đàn hát đồng ca 2
lần.- Từng nhóm 5 hs lên hát có
động tác phụ hoạ.


* Ơn bài hát: Lí dĩa bánh
bò- Dân ca Nam Bộ.
- Nghe đàn hát ng ca 1
ln.


- Hát từng câu theo 2 nhóm
( Nhãm 1 h¸t C1, nhãm 2
h¸t C2) - Hát cá nhân 3 hs.
* Ôn bài hát: Tuổi hồng-
Nhạc và lời Trơng Quang
Lục.


- Nghe n hỏt ng ca 1
ln.


- Từng nhóm 10 hs lên hát
theo hình thức hát tốp ca có
nhún chân theo nhịp.


* Ôn bài hát: Hò ba lí - Dân
ca Quảng Nam


- Nghe đàn hát đồng ca 1
lần. Từng nhóm 5 hs lên hát
có 1 hs xớng,cả tốp xơ.
4. Củng cố:( 2 phỳt)- Nhận xét giờ.


- Cho 4 hs hát lại 4 bài hát vừa ôn.
5. Dặn dò.(36)

Tuần 16.
TiÕt 16. KiĨm tra häc k× I Phân môn học hát.
I.Mục tiêu:


- Kiểm tra lấy điểm học kì I phân môn học hát.


- Phn u 100% hc sinh có điểm hát. HS hát thuộc lời, thể hiện đợc tình
cảm của bài, hs có năng khiếu vừa hỏt va lm ng tỏc ph ho.


II. Chuẩn bị:
- Đàn Oóc- gan.


III.Tiến trình lên lớp.


1. n nh t chc:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bi mi.


Kiểm tra phần học hát.


T/ gian. Hot ng của thầy. Hoạt động của trị.1Phót.


2 Phót.
2 Phót.


35 Phót.


1. Giới thiệu: Giờ học trớc chúng ta đã
ôn lại 4 bài hát đã học. Hôm nay chúng ta
sẽ lên bảng trình bày 1 trong 4 bài hát đó
để lấy điểm học kì I phân mơn học hát.


2. Lun thanh:


- Đàn cho hs luyện thanh theo các mẫu
âm đã luyện.


3. Híng dÉn c¸ch KT.


- Kê một bàn có 4 chỗ ngồi cạnh bàn gv,
gọi từng nhóm 4 hs lên bốc thăm tên bài
hát sau đó xuống để chuẩn bị, và lần lợt
hs lên thể hiện bài của mình. Cứ nh vậy
cho đến hết số hs.


4. GV đàn cho hs hát - nhận xét đánh giá
cho điểm.


* Häc sinh nghe.* Luyện thanh theo đàn.
*Học sinh nghe.


* HS lần lợt lên bốc
thăm tên bài hát và thể
hiện bài hát của mình
để lấy điểm KT.


4. Cđng cè: (4 phót)
- NhËn xÐt giê.


- Cho 2 hs hát lại bài hát.(37)

Về nhà tập lại bài hát cho thật tốt. Đọc lại bài TĐN.


Tuần 17.Tiết 17.


ễn tập và kiểm tra các bài TĐN đã học ở học kì I.
I.Mục tiêu:


- Ơn tập lại các bài TĐN. HS đọc đúng cao độ và trờng độ, ghép lời ca cho bi
TN.


- Kiểm tra lấy điểm cho những hs cha có điểm phân môn TĐN.
II. Chuẩn bị:- Đàn Oóc- gan. Bảng phụ chép bài TĐN.
- Bảng cấu tạo gam.


III.Tiến trình lên lớp.


1. n nh t chc:
2. Kim tra bi cũ:
3. Bài mới.


Nội dung 1: Ôn các bài TĐN đã học.( 20 phút)


T/ gian. Hoạt động của thầy. Hoạt động của trị.


1Phót.
2 Phót.
5 Phót.


7 Phót.
7 phót.


8 Phót.


1. Giới thiệu: Chúng ta đã học đợc 5
bài TĐN hôm nay chúng ta sẽ lần lợt
ôn lại 5 bài TĐN và ôn lại kiến thc
v nhc lớ .


2. Ôn tập gam thứ, giọng thø.


- Hãy lên bảng ghi số c, 1/2c cho các


bậc âm từ I đến VII và cho biết đó là
cơng thức gam gì?


- H·y cho biÕt bËc I của bậc âm này
gọi là gì? Tính chất ra sao?


- Khi nào gam thứ đợc gọi là giọng
thứ? Vớ d.


- Trong giọng Am bậc VII tăng lên
1/2c thì gọi là giọng gì?


3. ễn tp hoỏ biu- giọng song song.
- Thứ tự các dấu hoá ở hoá biểu đợc
xuất hiện theo thứ tự nào? ( HS lên
bảng kẻ khng nhạc và viết dấu hố)


- Giäng cùng tên. GV chỉ và bảng
phụ và hỏi: Hai giäng A vµ Am lµ 2


* Häc sinh nghe.


* HS nghe và trả lời.


- c +1/2c + c + c +1/2c +c
+c


đó là cơng thức gam thứ.
- Bậc I của bậc âm này gọi
là chủ âm. Vì nó ổn định


nhất.


- Khi bài hát XD ở gam thứ
đọc kèm tên chủ âm thì là
giọng thứ. VD giọng Am.
- Trong giọng Am bậc VII
tăng lên 1/2c thì gọi là
giọng Am hồ thanh.
* Ôn tập hoá biểu- giọng
song song.(38)

giäng g× ? V× sao?


4 Ơn tập các bài TĐN đã học.


*. Luyện đọc gam và trục gamC


- Treo bảng cấu tạo gam sau đó đàn
cho hs đọc đi lờn, i xung 3 ln.


3. Ôn tập bài số 1,4.( Treo bảng phụ
có bài TĐN)


+ Bi Chic ốn ụng sao.


- Đàn cho hs nghe giai điệu 1 lần.
- Dùng que chỉ nốt chỉ cho hs đọc. Sai
nốt nào thì dựng n n li cho hs
nghe sa.+ Ôn tập bài số 4:Chim hót đầu xuân.


- Ôn luyện nh bài 1.
- Cho hs ghép lời ca.


4. Ôn bài số 2,3.


Luyn c gam Am


+ Ôn bài Trở về Su ri en tô


- Ôn luyện nh bài 1.
- Cho hs ghép lời ca.


+Ôn bài số 3.


Đàn cho hs ôn luyện chung .


- Hai giọng A và Am là 2
giọng song song vì cùng tên
âm chủ nhng đó là 1 giọng
trởng, 1 giọng thứ.


* Ôn tập các bài TĐN đã
học.


* Luyện đọc theo đàn.
* Ôn bài số 1,4.


+ Bài Chiếc đèn ông sao:


- Quan sát bảng phụ và
nghe giai điệu 1 lần.
- Đọc theo que chỉ nốt.
* Ôn bài TĐN Chim hót
đầu xn.


- §äc theo que chØ nèt.
- §äc theo nhãm ( 3 nhãm)
- GhÐp lêi ca.


* ¤n bµi ¤n bµi sè 2,3.


Luyện đọc gam Am theo
n


+ Ôn bài Trở về Su ri en
tô.


Quan sát bảng phụ và nghe
giai điệu 1 lần.


- Đọc theo que chỉ nốt.
+ Ôn bài số 3.


Quan sát bảng phụ và nghe
giai điệu 1 lần.


- Đọc theo que chỉ nèt.
- GhÐp lêi ca.- §äc theo nhãm, tỉ
Néi dung 2 KiĨm tra (25 phót)


Theo danh sách đã chuẩn bị gọi hs lên gắp thăm cho bài TĐN sau đó về chỗ
chuẩn bị và lên đọc bài.


GV nghe, nhận xét đánh giá cho điểm.
4. Củng cố


- NhËn xÐt giê KT.
5. Dặn dò.(39)


Tiết 18.


Ôn tập âm nhạc thờng thức.
I.Mục tiêu:


- ễn tp để nhớ lại những hiểu biết về thân thế sự nghiệp của các nhạc sỹ Trần
Hoàn, Hoàng Vân, Phan Huỳnh Điểu. Hiểu biết về các nhạc cụ dân tộc, mở
rộng thêm hiểu biết về bài Quốc tế ca. Từ đó thêm trân trọng các nhạc sỹ.
II. Chuẩn bị:


- Đọc lại SGK và tài liệu tham khảo.


- Chõn dung 3 nhạc sỹ. Chuẩn bị một số ca khúc để minh hoạ.
III.Tiến trình lên lớp.


1. ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:3. Bµi míi.


HƯ thèng kiÕn thøc vỊ 3 nh¹c sü.


T/ gian. Hoạt động của thầy. Hoạt động của trị.


1 Phót.
29 Phót.


1. Giíi thiƯu:


- Cho hs xem ảnh để nhận biết 3 nhạc sỹ.
2. Nêu câu hỏi để hs tóm tắt tiểu sử nhạc sỹ
theo từng mục.


- Tªn nhạc sỹ là gì?
- Ngày tháng năm sinh?
- Nơi sinh , quê gốc ở đâu?


- Những tác phẩm chính , nổi tiếng của nhạc
sỹ.


- GV nghe hs trả lời rồi ghi tóm tắt lên bảng
theo 4 cột.


* Học sinh nghe và
trả lời câu hỏi.


Nhạc sỹ


Trần Hoàn.


Nhạc sỹ
Hoàng Vân.


Nhạc sỹ
Phan Huỳnh Điểu.
*Tên
bút
danh.
*Sinh
ngày.
*Quê
quán.
*Các
công tác
chính.
*Các tác
phẩm
chính.
*Khen
thởng.


+Trần Hoàn, Nguyễn
Tăng Hích, Hồ thuận
An.


+ Sinh 1928.
Mất 23-11-2003.
+ Hải Lăng- Quảng


Trị.


+ Ban tuyờn hun
Bỡnh Tr Thiên. Giám
đốc sở VH Hải
Phịng,Phó ban VH t
tởng T.


+ Một mùa xuân nho
nhỏ. Thăm bến Nhà
Rồng. Lời Bác dặn
trớc lúc đi xa...
+ Giải thởng HCM
về VH.NT.


+ Trần Hoàn, Lê Văn
Ngọ, Y Na Bua Khăm.
+ 24-7-1930.


+ Thành phố Hà Nội.
+ Trởng đoàn văn
công s đoàn 312. Chỉ
huy dàn nhạc Đài
tiếng nói VN. Dạy âm
nhạc nhạc viện Hà
Nội.


+ Hò kéo pháo. Tôi là
ngời thợ mỏ. Quảng
Bình quê ta ơi, Tình ca


Tây Nguyên...


+ Giải thởng HCM về
VH.NT.


Phan Huỳnh Điểu,
Huy Quang.


+ 11-11-1924.
+ TP Đà Nẵng.
+ Ban nhạc múa
của hội VN- VN.
Hội viên hội âm
nhạc TP Hồ Chí
Minh.


+ Bóng cây Kơ nia.
Thuyền và biển.
Những ánh sao
đêm.


Nh÷ng em bÐ
ngoan(40)

vỊ VH.NT.
Néi dung 2 Ôn tập về các loại nhạc cụ dân tộc. (15 phút)


Nêu câu hỏi cho hs trả lời.
- Tám chủng loại nhạc khí dân
tộc là những loại nào?- Dn bát âm thờng đợc dùng
trong những trờng hợp nào?
- Giá trị âm thanh của cồng
chiêng ra sao?


- Đàn T' Rng đợc làm bằng
chất liệu gì? Cấu tạo ra sao?
- Hãy nói những hiểu biết của
em về cõy n ỏ c.


HS nghe câu hỏi trả lời:


- Tám chủng loại nhạc khí dân tộc là những
loại: Thanh, thổ, kim, mộc, cách, trúc, ti,
bào.


-Dn bỏt õm thng đợc dùng trong những
tr-ờng hợp : Tế, lễ, rớc, ỡnh ỏm...


- Giá trị âm thanh của cồng chiêng : âm sắc
trầm hùng, lảnh lót, vang vọng.


- n T' Rng đợc làm bằng ống nứa dài
ngắn, to, nhỏ khác nhau.


4. Cđng cè:(1 phót)


- Mét sè em cã thể hát những bài của các nhạc sỹ mà các em biết ( Có thể là 1
vài câu)5. Dặn dò.


Tuần 19.Bµi 3.


Tiết 19.


Học bài hát: Khát vọng mùa xuân.
Nhạc : Mô Da.


Phỏng dịch: Tô Hải.
I.Mục tiêu:


- Cm nhn c giỏ tr nghệ thuật của bài bài hát qua từng giai điệu trong sáng
, êm đềm, trữ tình, diễn đạt tình xuân.(41)

- Hát đúng nhịp điệu, giai điệu của bi.
II. Chun b:


- Đàn Oóc- gan. Bảng phụ chép bài hát.
- Su tầm t liệu về nhạc sỹ Mô Da.


- ảnh chân dung nhạc sỹ Mô Da.
- Tự đệm đàn để hát bài hát này.
III.Tiến trình lên lớp.


1. ổn định tổ chức:


2. Kiểm tra bài cũ:
- Xen kẽ trong giờ.


3. Bài mới.


Nội dung 1: Giới thiệu nhạc sỹ Mô Da.( 15 phót)


T/ gian. Hoạt động của thầy. Hoạt động của trị.


1 Phót.


2 Phót.


12 Phót.


1. Giới thiệu: ở lớp 6 ta đã biết ít nhiều về
nhạc sỹ Mơ Da. Hơm nay chúng ta sẽ học
một bài hát của nhạc sỹ thần đồng này.
Hãy nhắc lại một số nét về nhc s v i
ny.


2. Những t liệu cơ bản:


- Ngày sinh: 27-1-1756.


- Ngày mất: 5-12-1791. Thọ 35 tuổi.
- Nơi sinh: Dan buốc nớc áo. Mất ở Viên.
- Kho tàng tác phẩm: 3 bản giao hởng,
nhiều xô nát, công xéc tô và rất nhiều ca
khúc.3. GV kể những mẩu chuyện về nhạc sỹ
Da.


- Bản nhạc cầu hôn.
- §am tang khèn khỉ.


* Häc sinh nghe:


* HS ghi nh÷ng nét
chính:


* HS nghe chuyện.


Nội dung 2: Học bài hát: Khát vọng mùa xuân.( 28 phút)
1 phút.


1 phút.
2 phút.
14 phút.


1. Giới thiệu: Bài hát Khát vọng mùa
xuân. đợc viết ở nhịp 6/8 rất dịu dàng, nhịp
nhàng, giai điệu uyển chuyển, mềm mại
bởi có những nốt thăng bất thờng. Với lời
phỏng dịch của Tô Hải, bài ca vẽ nên một
bức tranh tơi đẹp của thiên nhiên với
những mơ ớc của con ngời trớc mùa xuân.


2. GV n v hỏt mu:3. Luyện thanh: Đàn cho hs phát âm liền
giọng với âm A,O.


4.Tp bi hỏt: S dụng phơng pháp móc
xích để tập 4 câu theo đàn cho lời 1. ( GV
đàn mỗi câu 2 lần cho hs nghe sau đó bắt
nhịp cho hs hỏt)


C1: Này ....cây rừng.


C2: Trở về...tng bừng.( Chú ý tiếng "hÐ"
cã lun)


* Häc sinh nghe giíi
thiƯu.


* Nghe hát mẫu.
*. Luyện thanh theo
đàn.(42)

10 phót. C3:4. ¤n lun cđng cè:


GV đàn cho hs ơn luyện.
Nghe hớng dẫn sửa sai.


*Ôn luyện củng cố:
L1: Cả lớp hát 2 ln
theo n.L2: Hát nối tiếp giọng
Nam- Nữ.


L3: Hát cá nhân.
4. Củng cố:( 2 phút)


- Cho 2 hs hát lại bài hát.
- Nhận xét giờ.


5. Dặn dò.


Về nhà tập lại bài hát cho thật tốt.


Tuần 20.


Bài 3. Tuần 20.


Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân.
- Nhạc lý: Nhịp 6/8.


- Tp c nhc: TN s 5
I.Mc tiêu:


_Giúp H/s hát đúng và trình bày tốt bài hát .
_ Giúp H/s nhận biết đợc thế nào là nhịp 6/8.
_ Đọc tốt bài tập đọc nhạc số 5.


II. ChuÈn bị:


- Đàn Oóc- gan. Bảng phụ chép bài hát, bài TĐN.


- Bảng cấu tạo gam.


III.Tiến trình lên lớp.


1. n nh tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
- Xen kẽ trong giờ.


3. Bµi míi.
Néi dung 1:


HĐ của GV Nội Dung Hoạt động ca trũ.


Ghi bảng


Thực hiện


1.Ôn tập bài hát:Khát vọng mùa xuân
-Giáo viên cho H/s nghe lại giai điệu
bài hát 1 lần.


- G/v m n


- G/v chỉnh sửa những chỗ sai nếu có.


H/s ghi bài.(43)

Thuyết trình


Ghi bảng


Thuyết trình


Hớng dẫn


2. Nhạc lý:nhịp 6/8.
- Thế nào là nhịp 6/8?


a. Ví dụ (SGK).


- Bài hát khát vọng mùa xuân
- Mùa xuân nho nhỏ


b. Ví dụ 1 đoạn nhạc.(SGK).
- Làng tôi


Những bản nhạc , bài hát viết ở mhịp
6/8 thờng có tính chất nhẹ nhàng, uyển
chuyển, giai điệu duyên dáng, trữ tình.


ND3: TĐN: Làng Tôi


Lp 6 cỏc em ó c tip xỳc với bài
hát Làng Tôi của ns Văn Cao bài TĐN
số 5 là đoạn trích trong bài đó.


Tập đọc gam C trởng.


C D E F G A H C
Yêu cầu cả lớp đọc gam Cdur- GV đàn giai điệu từng câu.
HS nghe và đọc theo đàn mẫu.


Hs đọc cả bài GV chú ý sửa sai nếu có.
- Chia lớp thành 2 nhóm tổ. Nhóm


1- đọc nhạc Nhúm2- ghộp li.
4 Cng c:


Hát lại bài hát Khát vọng mùa xuân.
Nhác lại nội dung chính của bài.
5 Dặn dò:


Học chuộc bài hát.
Giao bài tập về nhà
Chuẩn bị bbài giờ sau.


Nhp 6/8 cú 6 phỏch
trong 1 ô nhịp. Mỗi
phách bàng nốt đơn.
Phách là phách mạnh,
phách 2, 3 là phách nhẹ,
phách4 là phách mạnh
vừa, phách 5, 6 là phách
nhẹ.


Qua sát


HS ghi bàiHS c gam


Đọc bài(44)Tuần 21.


Bài 3. Tuần 21.


Ôn tập bài hát : khát vọng mùa xuân
Ôn tập : TĐN số 5


ÂNTT: NS : Nguyễn Đức Toàn
I.Mục tiêu:


II. Chuẩn bị:


- Đàn Oóc- gan. Bảng phụ chép bài hát, bài TĐN.
- Bảng cấu tạo gam.


III.Tiến trình lên lớp.


1. n nh t chc:
2. Kiểm tra bài cũ:


3. Bµi míi.
Néi dung 1:


HĐ của GV Ni dung Hot ng ca trũ.GV ghi bảng


GV yêu cầu.


GV ghi bng
Ch nh.
Thc hin


GV ghi bảng


ND1 ễn bi : khát vọng mùa xuân
Cho hs hát lại cả bài có phần nhại
đệm hớng dẫn các em điều chinhe
những chỗ sai.


HS tù lùa chän nhãm 2-4 em. Luyện
tập và kiêm tra.


ND2 Ôn TĐN : làng tôi.


Mt vi em trỡnh by bi tp đọc
nhạc


Hớng dẫn hs điều chỉnh những chỗ sai
GV dàn và đọc nhạc hát lời để học
sinh nghe tự so sánh và điều chỉnh.
Tất cả hs thức hiện bài tp c nhc.
Ghộp li ca.ND3 Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn.
biết ơn Võ Thị Sáu


HS ghi bài.


HS thự hiện.(45)

Thuyết trình


GV thuyết
trình.


- NS Nguyễn Đức Toàn có rất
nhiều bài hát nổi tiếng nh:
- Quê em.


- Hà Nội trái tim hồng.
- Chiều trên bến cảng.
- Em yêu hoà bình.


GV hát cho hs nghe một số trích đoạn
.


- Giới thiệu về bài hát: Biết ơn võ thị
sáu


GV hát mẫu cho học sinh nghe và nói
đơi nét về ý nghĩa của bài hát .


4 Cđng cè.Nh¾c lại nội dung chính
5 Dặn dò.


Giao bài tập về nhà.
Chuẩn bị bài giờ sau.(46)

Tuần 22.


Bài 3. Tuần 22.


Học bài : Nổi Trống Lên Các Bạn Ơi


Nhạc và Lời Phạm Tuyên
I.Mục tiêu:


II. Chuẩn bị:


- Đàn Oóc- gan. Bảng phụ chép bài hát, bài TĐN.
- Bảng cÊu t¹o gam.


III.Tiến trình lên lớp.
1. ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
.


3. Bµi míi.
Néi dung 1:


HĐ của GV Ni dung. Hot ng ca trũ.GV nghi bảng
Thuyết trình.


Nêu câu hỏi?


Hớng dẫn.


ND1 học bài hát.


Nổi trống lên các bạn ơi.
- Giới thiệu về bài hát:


NS Phm Tuyờn ó da theo truyn
thuyết Âu Cơ Lạc Long Quân. Mẹ Âu
Cơ sinh ra một bọc trăm trứng nở ra
trăm con. 50 theo mẹ lên núi 50 theo
cha xuống biển và từ đó hình thành ra
54 dân tộc anh em đồn kt v gn bú.
-Tỡm hiu v bn nhc:


Bản nhạc viết ở giọng gì ? Tại sao?
HÃy tìm hiểu về bản nhạc và tìm ra
những kí hiệu viết trong bài.


-Nghe băng mẫu, hoặc GV tự trình
bầy.


Chia câu chia đoạn .
Bài hát gồm 2 đoạn


Mỗi đoạn gồm có 4 câu.
- Luyện thanh 1-2 phút.
Tập hát từng câu:


GV đệm đàn từng câu sau đó hớng
dẫn cho hs thực hiện


TËp c©u1 nèi tiÕp c©u 2.
TËp c©u3 nèi tiÕp câu3.
Tập câu 3 nối tiếp câu4.
Ghép cả bài.


-GV chia lp thnh 4 nhúm t


HS ghi bài.
Lắng nghe.


Trả lêi.(47)

Híng dÉn


lun tËp .


GV chó ý sưa sai


HS trình bầy ở mức độ hồn chỉnh tập
sử dụng cỏch hỏt i ỏp


- Đoạn 1 nữ hát
- Đoạn 2 nam hát-Đoạn 3-4 cả lớp hát hoà giọng.
4 Củng cố.


- Cả lớp hát lại 2 lần.
5 Dặn dò.


- Học thuộc bài


- Chuẩn bị bài giờ sau.


HS ghi nhớ.


Tuần 23.


Ôn bài: Nổi Trống lên Các Bạn Ơi
Tập Đọc Nhạc: TĐN số 6

I.Mơc tiªu:


II. Chn bị:


- Đàn Oóc- gan. Bảng phụ chép bài hát, bài TĐN.
- Bảng cấu tạo gam.


III.Tin trỡnh lờn lp.
1. n nh tổ chức:


2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới.


HĐ của GV Ni Dung Hot ng ca(48)

Ghi bảng
Thực hiện


Yêu cầu


Ghi bảng


Hớng dẫn


Thực hiện


Thực hiện


ND1: ễn bi: Ni trng lờn các bạn ơi.
GV đệm đàn để hs hát lại bài hỏt.


Hóng dẫn các em điều chỉnh nhữnh chỗ
cần thiết.


Mi tổ trình bầy một lần, vừa hát vừa gõ
đệm theo HTT ó tp tit trc.


Kiểm tra cá nhâ.


ND2 TĐN: ( Chỉ Có Một Trên Đời.)


HÃy tìm hiểu về bản nhạc.


- Số chỉ nhịp cho biết điều gì?
- Bản nhạc có những kí hiệu gì?
- Bản nhạc có thể chia làm mấy câu?
- Câu1 và câu 3 giống nhau vỊ giai


®iƯu.


Tập đọc gam Cdur


GV viết lên bảng và yêu cầu hs đọc cao
độ. Tiép theo đọc cao độ giọng C.


Tập đọc cao độ nốt bất kì nếu hs đọc sai
gv sửa cho đúng.


GV chỉ trên gam các nốt của câu 1 hs
đọc cao độ.


GV đàn giai điệu câu 1 hs đọc theo.
Nửa lớp đọc cao độ, nửa lợp ghép lời.
GV thực hiện nh thề cho những câu tiép
theo cho đến hết bài.


GV chia lớp thành nhóm tổ luyện tập.
Nhóm 1 đọc nhạc .


Nhãm 2 ghÐp lêi.
4 Cñng cè.Học sinh hát lại bài hát một lần
HS đọc nhạc bài TĐN một lần.
5 Dặn dò.


Häc thuộc bài
Giao bài tập về nhà.


Tuần 24.(49)

ÂNTT : Hát bÌ
I.Mơc tiªu:


- HS ơn tập để trình bầy thuền thục bài hát nổi trống lên các bạn ơi.
- Luyện tập để đọc tốt bài TĐN.


- HS TËp c¸ch h¸t bÌ.
II. Chuẩn bị:


- Đàn Oóc- gan. Bảng phụ chép bài hát, bài TĐN.
- Bảng cấu tạo gam.


III.Tin trỡnh lờn lp.
1. n định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới.


H§ cđa GV Nội Dung HĐcủa HS


GHi bảng


Thực hiện


Ghi bảng


Kiểm tra
Ghi bảng
Thuyết trình


Điều khiển


ND 1: ễn bi : Ni trng lên các bạn ơi
GV đệm đàn và trình bầy lại bài hát để hs
nhớ lại giai điệu của bài.


HS tự điều chỉnh những chỗ sai.


Ch nh mt vi hs hàt tốt lên trình bầy bài
hát.


HStự chọn nhóm để trình bầy bài hát.
ND 2 Ơn tập đọc nhạc : TĐN số 6.
Lần lợt từng tổ trình bầy lại bài tập đọc
nhạc.


Hớng dẫn các em chỉnh sửa nhữnh chỗ sai.
GV trình bầy bài TĐN cùng đàn đếh điều
chnh.


Tấtcả hs trình bầy bài TĐN
Kiểm tra cá nhân.ND 3 ÂNTT Hát Bè


Hát bè có thể chia làm 2 loại hát bè và hát
đuổi.


- Hỏt bố gm 2 ngời trở lên để tạo lên
sự hoà hợp về õm thanh, hỏt bốquóng
3 quóng 6.


- VD bài hát con chim non, h¸t bÌ
qu·ng 3.h¸t bÌ , h¸t bÌ ®i.


Gv cho hs tập hát nhữnh bài có sủe dng hỏt
bố n gin.


4Củng cố


Nhắc lại nội dung chính.


Ghi bài


Luyện tập(50)

5 Dặn dò


Chuẩn bị bài giờ sau.


Ghi nhớTuần 25


ÔN TậP Và KIÊM TRA
I.Mục tiêu:


- HS c ụn tp cng c những kiến thức đã học.
- GV kiểm tra sự tiếp thu kin thc ca hs.


II. Chuẩn bị:


- Đàn Oóc- gan. Bảng phụ chép bài hát, bài TĐN.
III.Tiến trình lên lớp.


1. ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới.


H§ của GV Nôi Dung HĐ của HS


Ghi bảng
Hớng dẫn


Ghi bảng
Hóng dÉn


Ghi b¶ng
Híng dÉn


ND 1 Ơn Tập
Ơn lại 2 bài hát đã học:- Kh¸t Väng Mïa Xuân.
- Nổi Trống Lên Các Bạn Ơi


HS tự chọn nhóm 3-5 emluyện tập cách
trình bầy 2 bài hát.


ND 2 Ôn Nhạc Lí.


Bài tập : hÃy tự viết một đoạn nhạc giọng
Am đoạn nhạc có 4 ô nhịp 6/8.


Để viết một đoạn nhạc giọng Am cần có
những điều kiện gì?


- Đoạn nhạc có hoá biểu không.
- Kết thúc ở nèt g×?


ND 3 Ôn TĐN


- Ôn tập : T§N sè 5


Cả lớp cùng đọc lại bài TĐN cho hoàn
chỉnh.


Ghi bài
Luyện tập


Ghi bài
Htực hiện
(51)

Ghi bảng
Kiểm tra


ND 4 : KIÓM TRA
1 - Kiểm tra hát: theo nhóm.
2 - Kiểm tra bài tập nhạc lí.


3 - Kiểm tra TĐN. kiểm tra cá nhân.


Kiểm tra


Tuần 26.


Bài 3. Tuần 26.


Học Bài : Ngôi Nhà Của Chúng Ta


Nhạc và lời: Hình Phớc Liên


I.Mục tiªu:


- HS hát đúng giai điệu, lời ca bài hát: Ngôi nhà của chúng ta. Hát đúng những
chỗ đảo phách.


- HS tập hát nh: hoà giọng, nối tiếp, lĩnh xớng.


- Giáo dục HS có tình cảm u mến mảnh đất q hơng nơi mình đang sống.
Có ý thức bảo vệ mơi trờng, chung sống hài hồ với thiên nhiên.II. Chuẩn bị:


- Đàn Oóc- gan. Bảng phụ chép bài hát, bài TĐN.
- Bảng cấu tạo gam.


III.Tin trỡnh lờn lp.
1. ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
.3. Bài mới.


H§ của GV Nội Dung HĐ của HS


Ghi bảng
Yêu cầu


ND1: Học Bài Hát


Ngôi Nhà Của Chúng Ta
- Giới thiệu về bài hát.
Tìm hiểu về bài hát.


- Bản nhạc viết ở giọng gì? Tại sao?(52)

Hớng dẫn


Ch nh


Giải thích


Hớng dẫnLuyện tập


4 Củng cố
5 Dặn dò


HÃy tìm hiểu về bài hát và cho biết
những kí hiệu có trong bài.


- Ghe GV hát mẫu, hoặc cho HS ghe
băng mẫu.


- Chia đoạn chia câu, bài hát có cấu
chúc- A- B- A.


Đoạn B có 2 lời


- Luyện Thanh1-2 phút
Tập hát từng câu
Đoạn a và a’ cã 2 c©u


GV hát mẫu từng câu, đàn giai điệu rồi
bắt nhịp cho hs hát hoà giọng.


- Chỉ định 1-2 hs hát lại câu này.
- Tập tơng tự nh vậy cho đến hết bài.
Tập hát các câu nối tiếp nhau.


-Đoạn b cần lu ý những chỗ đảophách,nếu cần thiết gv hát mẫu cho hs.
HS hát đủ cả bài.


- HS hát hát lời 1 gv điều chỉnh những
chỗ đảo phách sao cho đúng và tốt hơn.
- Tập hát lời 2 nh đoạn 1.


Sau đó đfỏi lại cáhc trình bầy.
Trình bầy ở mức độ hồn chỉnh.
- Tập hát nối tiếp.


Chia líp thµnh 4 nhóm tổ mỗi nhóm
hát nối tiép 1 lời.


Cõu 1 ngôi nhà ... bao la.
Câu 2 ngôi nhà...đẹp xinh.
Câu3 mặt trời là...hiền hoà.
Câu 4 Hạt sơng...một lời.
Hát lời 2 tong t nh li 1.


Một hs hát lĩnh xớng đoạn a và cả lời 2.
Cả lớp hát nhuqững chỗ còn lại.


GV cho một vài hs trình bầy từng lời
của bài hàt.


Học thuộc bài hát.
Xem trớc bài mới.


Luyện thanh


Thực hiện


Chú ý chØnh sưa


Lun tËp(53)

Tn 27.


TiÕt 27 Ôn Bài: Ngôi Nhà Của Chúng Ta


TËp §äc Nhạc: TĐN số 7
I.Mục tiªu:


- HS ơn tập để hát tốt bài hát (Ngơi nh ca chỳng ta)


- HS biết trình bầy bài hát bằng cách hát hoà giọng, lĩnh xớng.


- HS c nhc và ghép lời thuần thục bài TĐN (Dòng Suối Chy V õu)
II. Chun b:


- Đàn Oóc- gan. Bảng phụ chép bài hát, bài TĐN.
- Bảng cấu tạo gam.


III.Tin trình lên lớp.
1. ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới.


H§ cđa GV Néi Dung H§ cđa HSGhi bảng
Thực hiện


Luyện tập


Ghi bảng
Đặt câu hỏi


Hớng ®Én


Ơn bài hát: Ngơi Nhà Của Chúng Ta
Đệm đàn để hs hát lại cả bài hát 2 lần.


GV hớng dẫn hs điều chỉnh những chỗ sai để
hs hát tốt hơn.


- Mỗi tổ cử 1 hs hát lĩnh xớng, còn lại tất cả
hát hoà giọng.


- KT phn trỡnh by ca từng tổ.
TĐN- Tập đọc nhạc.


Dßng suèi chảy về đâu
- HÃy tìm hiểu về bài TĐN.
- Số chỉ nhịp cho biết điều gì?
- Trong bài có những kí hiệu nào?
- Bản nhạc có thể chia thanh mấy câu?
Bản nhạc này chia thành 4 câu.Tp c gam Cdur


C D E F G A H C
C E G C
C F A C


Ghi bài


HS lắng nghe


Thực hiện


Ghi bài


Trả lời(54)

Thùc hiÖn


Yêu cầu hs đọc gam Cdur


Tập đọc cao độ một nốt nhạc bất kì.GVchỉ
vào các nốt trên gam yêu cầu hs đọc cao độ.
Nốt nào đọc sai gv chỉnh sửa để các em cho
chuẩn xác.


GV chỉ các nốt nhạc của câu 1 trên gam để
hs đọc cao độ.


GV đàn giai điệu câu 1 hs ghe và đọc theo.


Dạy tng cõu nh cõu 1.


ghép các câu với nhau và ghép lời.
- Chia lớp thành các nhóm tổ dể các em
lun tËp.


- Hóng dẫn các em đọc nhạc và ghộp li.
4Cng c.


- Nhắc lại nội dung chính của bài.
5 Dặn dò.


- Học thuộc bài - giao bài tập về nhµ.


Thùc hiƯn
Lun tËp


Ghi(55)

Bµi 3. Tuần 28.


Ôn bài: Ngôi Nhà Của Chúng Ta
Ôn Tập Đọc Nhạc: TĐN số 7


ÂNTT: NS SÔ- PANH, Bản Nhạc Buồn
I.Mục tiêu:- HS ôn tập để trình bầy tốt bài hát ( ngôi nhà của chúng ta )
- Ôn và đọc thuần thục bài TĐN ( dòng suối chảy về đâu )


- HS có thêm hiểu biết về cuộc đời và sự nghiệp sỏng tỏc ca NS Sễ- PANH
II. Chun b:


- Đàn Oóc- gan. Bảng phụ chép bài hát, bài TĐN.
- Bảng cấu t¹o gam.


III.Tiến trình lên lớp.
1. ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới.


H§ cđa VG Néi Dung H§ cđa HS


ND1: Ơn bài: Ngơi Nhà Của Chúng Ta
- GV đệm đàn để hs hát lại bài hát 2 lần
GV hớng dẫn hs sửa những chỗ sai.
- HS tự tập trình diễn theo hình thức
song ca, tốp ca, đơn ca.


- Kiểm tra một số hs trình bầy bài hát.
- GV đánh giá và nhận xét cho điểm để
động viên khích lệ hs.


- GV đệm đàn cho cả lớp hát lại bài hát
lại bài hát một vài lần cho thuần thục.
- Hớng đẫn cho hs biết cách thực hiện
bài hát có sắc thái tình cảm của bài.


ND2: Ôn TĐN- Dòng Suối Chảy Về
Đâu


- GV gäi mét số hs khá trình bầy bài
TĐN cho cả lớp nghe.


- GV nhận xét đánh giá.


- GV đọc lại bài TĐN một lần và đàn
giai điệu 2 lần để hs nghe và tự điều
chỉnh những chỗ mà các em cha nắm
vững.


- Cho hs đọc lại bài TĐN một vài lần.
- Chia lớp thành 2 nhóm.


- Nhóm1 đọc lời ca.
- Nhóm2 đọc nhạc.(56)

- GV nhận xét và cho điểm động viên.
ND3: ÂNTT: N/S SÔ- PANH
( Bản Nhạc Buồn )


- GV gọi 1 hs đọc bài về n/s SÔ- PANH.
Khái quát những nét chính về n/s


- SƠ- PANH là nhạc sĩ ngời Ba- Lan.
Thế kỉ XIX . Ông nổi tiếng về tài biểu
diễn đàn Pi- A- Nô, và sáng tác âm
nhạc.- Âm nhạc của Sô - Panh rất sâu sắc
mang đậm nét dân ca Ba Lan, có giá trị
lớn vỊ t tëng vµ nghƯ tht.


- GV cho hs nghe bản nhạc hoặc tự
trình bầy bản nhạc trên đàn .


- Kể cho các em nghe một số câu
chuyện về nhạc sĩ Sô- Panh.


- Thời liên thiếu của n/s.


- Sô- Panh nhà s/t âm nhạc thiên
tài.


- Tình yêu của Sô - Panh.
- Cuộc sống cảu Sô- Panh.
4 Củng cố.


- Nhắc lại nội dung chính của bài.
5 Dặn dò.


- Ôn lại bàivà chuẩn bị bàigiờ sau.


Tuần 29.


.Bài 3. Tuần 29.


Học bài hát: Tuổi Đời Mênh MôngNhạc và Lời: Trịnh Công Sơn


I.Mục tiêu:


- HS hát đúng giai điệu, lời ca bài hát ( Tuổi Đời Mênh Mơng )


- HS biết trình bầy bài hát đơn ca hay song ca, tốp ca, hay một vài cách trình
bầy nh hát hồ giọng, lĩnh xơng.(57)

II. Chuẩn bị:


- Đàn Oóc- gan. Bảng phụ chép bài hát, bài TĐN.
- Bảng cấu tạo gam.


III.Tin trỡnh lờn lớp.
1. ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mi.


HĐ của GV Nội Dung HĐ của HS


Ghi bảng


Thuyết trình


Thực hiện


Hớng dẫnN/D : Học bài hát: Tuổi Đời Mênh Mông.
Giới thiệu về bài hát và tác giả.


- N/S Trịnh Công Sơn đã st hơn 100 bài hát
chủ yếu là những khúc tình ca. Những bài
hát của ơng đợc nhiều ngời u thích:


- DiƠm xa.
- BĨn nhớ.
- Hạ trắng.


- Hà Nội mùa thu.
- Nắng thuỷ tinh.
- Biết đâu cội nguồn.
- Huyền thoại mẹ.


Em no cú th hát đợc một đoạn trong
những bài hát trên.


GV trình bầy những bài mà HS không biết.
-Bài hát thiếu nhi là 1 góc trong sáng tác
cuae ơng, các bài đợc các em đón nhận và
u thích đó là:


- Khăn quàng thắm mÃi vai em.
- Em là bông hồng nhá.


- Tiếng ve gọi hè.
- Tuổi đời mênh mơng.Ơng còn sáng tác về chủ đề về nhà trờng nh:
Về thm mỏi trng xa.


GV hát mẫu hoặc cho hs nghe băng .
Chia đoạn chia câu:


Bi hỏt vit th thức 3 đoạn đơn cấu trúc:
A--- B---- A


Đoạn 1+3 viết ở giọng D dur th hin s hn
nhiờn ca tui n trng.


Đoạn 2 viÕt ë giäng Dm thĨ hiƯn nh÷ng t/c
thiÕt tha, sâu lắng.


Luyện thanh
Tập hát từng câu.


GV hỏt mu tng câu, đàn gđ rồi bắt nhịp
cho hs hát hoà vi nhc m.


Ghi bài
Ghi nhớ(58)

Tập tơng tự cho đe3ns hết bài.
Chú ý sửa sai nếu có.


- Chia lớp thành 4 nhóm tổ để tập luyện.
- Tổ1 hát T2 nhận xét.- Tỉ 2 h¸t Tỉ 3 nhËn xÐt.
- Tỉ 3 h¸t Tỉ 4 nhËn xÐt.
- Tỉ 4 h¸t Tỉ 1 nhËn xÐt.


GV nhận xét chung và cho hs hát 1-3 lần.
GV chỉ định 1-2 hs hỏt


GV nhận xét.
4 Củng cố.


- 1 HS nhắc lại toàn bộ nội dung chính của
bài


5 Dặn dò.


- Học thuộc bài và chuẩn bị bài giờ sau.


Tuần 30.


Bài 3. Tuần 30.


Ôn Bài Hát: Tuổi Đời Mênh Mông
Tập Đọc Nhạc : TĐN Số8


I.Mục tiêu:


- HS ụn tập để hát tốt bài hát Tuổi Đời Mêng Mông
- Đọc và ghép lời thuần thục bài TĐN số 8II. Chuẩn bị:


- Đàn Oóc- gan. Bảng phụ chép bài hát, bài TĐN.
- Bảng cấu tạo gam.


III.Tin trỡnh lờn lp.
1. n định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới.


Néi dung 1:


H§ cđa GV Néi Dung HĐ của HS
Ghi bảng


Thực hiện


N/D1 Ôn bài hát Tuổi Đời Mênh Mông


GV p n hs hỏt li c bài. GV hớng dẫn
hs điều chỉnh những chỗ sai cn thit.


HS tiếp tục trình bầy bài ở hình thức song ca vµ
theo nhãm tỉ 4hs.(59)

KiĨm tra
Ghi bảng


Hớng dẫn


Thực hiện


Kiểm tra bài hát theo 2 cách trình bầy trên.
N/D 2 Tập Đọc Nhạc số 8


HÃy tìm hiểu về bản nhạc.
- Số chỉ nhịp?


- Những kí hiệu trong bài?
- Bản nhạc chia lam mấy câu?


Tp c gam Cdur GV viết gam lên bảng và
yêu cầu hs đọc cao độ.


GV đàn giai điêu từng câu và cho hs đọc theo.
Nốt nào hs đọc sai GV đọc lại và sửa cho hs.
GV dàn giai điệu từng câu cho đến hết bài.
Nửa lớp đọc nhạc nửa kia ghép lời sau đó đổi
ngợc lại.


GV chia lớp thành các nhóm tổ để luyện tập.
Cả lớp đọc nhạc cả bài 2-3 lần.


GV kiểm tra một vài cá nhân.
4 Củng cố bài.


Nhác lại nội dung bài.
5 Dặn dò.


Giao bài tập về nhà và chuẩn bị bài gioè sau.Thực hiện
Ghi bài
Trả lời(60)

Tuần 31


Bài 3. Tuần 31


Ôn Bài Hát: Tuổi Đời Mênh Mông
Ôn Tập Đọc Nhạc: TĐN Số 8


ÂNTT: Sơ Lợc Về 1 Vài Thể Loại Nhạc Đàn
I.Mục tiêu:


- HS c ụn tp hát thuần thục bài hát.
- Ôn tập để đọc đúng và ghép lời bài TĐN
- Biết sơ lịc về 1 s th loi nhc n.
II. Chun b:


- Đàn Oóc- gan. Bảng phụ chép bài hát, bài TĐN.
- Bảng cấu tạo gam.


III.Tiến trình lên lớp.
1. ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới.


Néi dung 1:H§ cđa GV Néi Dung H§ của HS
Ghi bảng


Điều khiển


Kiểm tra
Ghi bảng
Hớng dẫn


N/D 1 ễn bi hát : Tuổi đời mêng mông
GV chỉ định một vài học sinh khá trình bầy
bài hát.


HS tËp tr×nh bầy bài hát theo hình thức song
ca, cá nhân.


Kim tra HS theo 2 cách trình bày trên.
N/D2 Ơn tập đọc nhạc số8.


Một vài hs khá đọc lại bài TĐN


GV đàn giai điệu và hs nhận biết đoạn nhạc
đó ở câu nào và đọc câu nhạc đó.


Ghi bµi
Thùc hiƯn(61)

Ghi bảng
Hóng dẫn
Thuyết trìnhGV hng n cỏc em đọc và điều chỉnh
những chỗ cần thiết.


GV đàn nhạc và cho hs ghép loèi ca.
Chia lớp thành các nhóm tổ để luyện tập.
N/D3 ÂNTT: Một số thể loại nhạc đàn.
1HS đọc bài GV giới thiệu đôi nét về 1 vài
thể loại nhạc đàn.


- Khái niệm về nhạc đàn.


Là những tác phẩm ÂN đợc trình bày bằng
các loại nhạc cụ, khơng có sự tham gia của
giọng hát con ngời.


Những tác phẩm khgơng có sự trợ giúp cuả
ngơn ngữ vì vậy địi hỏi ngời nghe phải cố
t duy và mang nhiều cảm xúc.


GV cho hs nghe một số trích đoạn và cố thể
thuyết minh nội dung cho hs hiểu.


4 Củng cố


Nhắc lại nội dung chính của bài.
5 Dặn dò.


Học thuộc bài và chuẩn bị bài giờ sau.Ghi bài
Đọc bài


Ghi bài(62)

Tuần 32


Bài 3. Tuần 32.


Ôn Tập Và Kiểm Tra
I.Mục tiêu:


- HS ụn tp li nhng kin thc ó hc
II. Chun b:


- Đàn Oóc- gan. Bảng phụ chép bài hát, bài TĐN.
- Bảng cấu tạo gam.


III.Tin trình lên lớp.
1. ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới.


Néi dung 1:


H§ cđa GV Néi Dung H§ của HS


Ghi bài
Điều khiển.Ghi bài.
Hớng dẫn


ND1 Ôn Tập Hát


GV cho hs nghe li tt cả những bài
hát đã học từ đầu năm đến nay
Yêu cầu hs hát lại từng bài một.
GV chú ý sửa sai nếu có.


Tổ chức cho các em thi theo nhóm.
ND2 Ơn Tập Đọc Nhạc
GV cho hs đọc lại tất cả các bài tập
đọc nhạc đã học.


Từng nhóm đọc+ gõ tiết tấu+ gõ nhịp.
GV nhn xột v sa sai nu cú.


Ghi bài


Láng nghe và hát


Ghi bài.
Thực hiện


Tuần 33+34+35(63)

- HS doc ôn lại những kiến thức đã học để kiểm tra cú cht lng cao.
II. Chun b:- Đàn Oóc- gan. Bảng phụ chép bài hát, bài TĐN.
- Bảng cấu tạo gam.


III.Tin trình lên lớp.
1. ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới.


Néi dung 1:


H§ cđa GV Néi Dung H§ cña HS


Néi dung thi kiÓm tra


Kiểm tra thực hành gồm hát và tập đọc
nhạc, kiểm tra vở ghi cá nhân.


- C¸ch thi: kiĨm tra cá nhân.


Từng hs sẽ trình bầy phần thi của mình.
Đề thi cuối năm


T chn v trỡnh by mt bi hỏt ó hc.
(4 )


Đọc và hát lời một bài TĐN
(4 ® )


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×