Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

tiết 16 vật lý 12 nguyễn hồng thạch website của trường thpt phan bội châu di linh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (79.34 KB, 2 trang )

(1)

Tiết : 16 Tuần : 06


Ngày soạn : 30/08/09 Lớp : 12


Bài 09 BÀI TẬP VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ (tt)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC


1. Kiến thức: Nắm được các phương trình trong dao động điều hồ, chu kì, tần số


2. Kĩ năng: Vận dụng các phương trình trong dao động điều hồ; cơng thức chu kì, tần số
3. Thái độ: Tích cực trong học tập, chăm chỉ và sáng tạo trong thực hành


II. CHUẨN BỊ


1. Giáo viên: Hệ thống hoá kiến thức vào bảng phụ
2. Học sinh: Dụng cụ học tập


III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG
1. Ổn định, tổ chức


2. Bài cũ


Câu hỏi: Viết cơng thức tính chu kì dao động của con lắc lò xo, con lắc đơn, con lắc vật lí
3. Bài mới


Hoạt động 1: Từng học sinh hồn thành bài 7 tr 35 sgk


Hoạt động của trị Trợ giúp của giáo viên Ghi bảng


Mỗi học sinh tìm cơng thức tính
chu kì?Theo cơng thức các em viết, có
tính được chu kì khơng?


Học sinh phải suy được
2 g


l
 
HDHS: k l mg  1. Tính chu kì dao động
Ta có:


2
k g
k l mg


m l


    Chu kì


2


2 2 l 4 2.10 sT


g


   


Hoạt động 2: Học sinh giúp nhau giải bài 4 tr 40 sgk


Hoạt động của trò Trợ giúp của giáo viên Ghi bảng


Thảo luận: Muốn tính chu kì T
khi biết l thì phải tìm g?
Gia tốc trọng trường


2
2


2


4 l


gTHDHS: Tập tỉ số


2 2 2


2 1


1 1 1


T l T l T


Tl  l , như thế
này không phải tính gia tốc
trọng trường?


2. Tính chu kì khi l3 m


Ta có


1
1 2


l
T


g

;


2
2 2


l
T


gSuy ra


2 2 2


2 1


1 1 1


T l T l T
Tl  l
2 2 3 s


T


Hoạt động 3: Áp dụng công thức tính chu kì của con lắc vật lí giải bài 5 tr 40 sgkHoạt động của trò Trợ giúp của giáo viên Ghi bảng


Học sinh áp dụng


2 I


T


mgdđể tính momen
qn tính


3. Tính momen qn tính
Ta có


2
2


2


4


I mgdT


T Imgd
  


3 2


9,375.10


I kgm
Hoạt động 4: Thơng hiểu và đánh giá


Hoạt động của trị Trợ giúp của giáo viên Ghi bảng


Dựa vào liên hệ l l l 1 2 để
tính T.


Yêu cầu học sinh suy ra


Cho:


1 1 1 2


2 2


0,3


0,4 ?l coù T s l l l
l coù T s T


   4. Tính chu kì của con lắc đơn


Ta có


2
2


2


4


l gT


T l


g


(2)

2
2


2


4


l gT


T l


g
  


Thảo luận: Từ l l l 1 2 suy ra
2 2


1 2
TTT


Gới ý để học sinh tìm được
2 2


1 2
TTT2
1


1 2


1 2
2


2


2 2


4
4


gT
l


l l l
gT


l


  

2 2


2


1 2


2 2 2


4 4 4


gT gT
gT


    


Do đó TT12T22 0,5 s
4 . Củng cố: Nắm được công thức tính chu kì của dao động điều hồ


5 . Bài tập về nhà: Làm bài tập 2 tr 43 skg


×