Tải bản đầy đủ (.docx) (4 trang)

Nội dung ôn tập cuối khóa – TH11

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (740.13 KB, 4 trang )

(1)

ÔN TẬP CÁC BÀI THỰC HÀNH – TỐT NGHIỆP
1. Report: có 3 dạng: Report đơn, Report phân nhóm, Report 1-n (3 đề)


2. Form nhập: có 2 loại: Form nhập cho 1 bảng, Form nhập cho 2 bảng 1-n (3 đề)
3. Form tìm kiếm: Tìm kiếm 2 điều kiện: (3)(2)

(3)

(4)

Thực hiện Các câu truy vấn sau:


1. Tạo query hiển thị chi tiết thông tin từng hàng bán gồm các thông tin sau: MaHD, MaKH, MaSPTenSp,
Dongia, Soluong, Thanh tien; Thanhtien= soluong * dongia; Thành tiền giảm 5% cho các sản phẩm bán
có số lượng >50.


2. Đưa ra danh sách gồm:MaHD, MaKH, MaSP,TenSp, Dongia, Soluong, Thanh tien của các sản phẩm
có số lượng >=50 và <=100.


3. Đưa ra danh sách gồm MaHD, MaKH, TenSP, Dongia, Soluong ; có số lượng lơn hơn một số nào đó
nhập từ bàn phím.


4. Đưa ra danh sách các sản phẩm bán trong tháng 2.
5. Đưa ra danh sách các sản phẩm có đơn giá cao nhất.


6. Tạo query đưa ra bảng tổng hợp tổng tiền bán được từng ngày.


7. Tạo query đưa ra bảng tổng hợp tổng số lượng, tổng tiền đã bán ra của từng sản phẩm.
8. Tạo bảng tính tổng tiền từng hoá đơn bán hàng như sau:


9. Lập bảng tổng hợp số lượng bán ra từng ngày của từng mặt hàng.


10.Lập bảng tổng hợp số lượng mua từng mặt hàng của các khách hàng như sau:


11. Đưa ra các tên sản phẩm chưa được bán. HD: là các sản phẩm có trong bảng SANPHAM mà khơng có


trong bảng CHITIETHD.


12. Đưa ra tên sản phẩm có tổng số lượng, tổng thành tiền bán nhiều nhất.


13. Tạo truy vấn hiển thị chi tiết thông tin từng hàng bán gồm: MaHD, MaKH, MaSP, TenSP, Dongia,
Soluong, Thanhtien. Biết Thanhtien = Soluong* Dongia.


14. Đưa ra danh sách gồm: MaHD, MaKH, TenSP, Dongia, Soluong. Trong đó có Soluong lớn hơn một số
nào đó được nhập từ bàn phím.

×