Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC MÔN TIN 7

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (138.92 KB, 3 trang )

(1)

TRƯỜNG THCS HƯNG ĐỒNG ĐỀ THI CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2015 - 2016
MƠN: TIN HỌC – LỚP 7


Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

A.

MA TRẬN ĐỀ


Chủ đề kiến
thức


Nhận biết Thông hiểu Vận dụng TỔNG


Số câu
Điểm


KQ TL KQ TL KQ TL


- Định dạng trang
tính


Trình bày và in
trang tính


Câu

1 2 3 47

5 61


Điểm2.5đ
- Sắp xếp và lọc
dữ liệu


- Trình bày dữ
liệu bằng biểu đồ


Câu


-Bài

9 10

14

13

82


Điểm
0.
2


đ


Học toán với


Toolkit Math


Câu


-Bài

11

12Điểm
Số câu 7 7 2


TỔNG

Điểm

3.5đ

2.5đB. NỘI DUNG ĐỀ


Phần 1 : TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 7 điểm )


Chọn phương án đúng nhất trong các câu sau : ( mỗi câu 0,5 điểm )
Câu 1: Nút lệnh nào sau đây dùng kiểu chữ in đậm :


a. Nút lệnh . b. Nút lệnh c. Nút lệnh d. Nút lệnh


Câu 2. Để mở bảng tính mới ta sử dụng lệnh nào? a. New b. Save c. Open d.
Close


Câu 3: . Để kẻ đường biên cho trang tính, ta sử dụng nút lệnh:


a. Nút b. Nút c. Nút d. Nút


Câu 4: Để gộp nhiều ơ của trang tính thành một ô và thực hiện canh giữa dữ liệu ,chọn
nút lệnh


a. b. c. d.
Câu 5: Muốn kiểm tra nội dung trước khi in em cần chọn lệnh:


a. Nháy vào nút Print Preview. b. Chọn File/Print.
c. Chọn File/page setup /print preview. d. Cả a và c đều đúng
Câu 6: : Để điều chỉnh ngắt trang, ta sử dụng lệnh nào:
(2)

Câu 7: Để chọn hướng giấy in cho trang tính ta chọn lệnh nào trong các lệnh sau?
a. File/ page setup/page b. File/ print c. File/ Save d. File/ page
setup/margins


Câu 8 Nút lệnh tăng thêm một chữ số thậo phân:


a. b. c. d.


Câu 9: Nút lệnh nào sau đây sắp xếp giảm dần:


a. b. c. d.
Câu 10: Để lọc dữ liệu thực hiện lệnh:


a. Data/Filter/Show All b. Data/Filter/Show c. Data/Filter/Advance Filter d.
Data/Filter/AutoFillter


Câu 11: Để làm phép toán 3/4 + 7/9, ta dùng lệnh


a solve b. plot c. simplify d. expand


Câu 12: Để vẽ đồ thị trong phần mềm Toolkit Math, em dùng lệnh nào sau đây?


a. simplify b. expand c. solve d. plot


Câu 13:Biểu đồ sẽ được tạo ngay với thông tin ngầm định lúc hộp thoại hiện ra, khi nháy
nút:


a. Cancel b. Back c. Next d. Finish
Câu 14: Nút lệnh có nghĩa là:a. Vẽ biểu đồ b. Định dạng dữ liệu c. Chèn ảnh d. Vẽ hình AutoShapes
Phần 2: TỰ LUẬN (3đ)


Câu 1: Hãy nếu các bước thực hiện việc: Định dạng phơng chữ cho các ơ tính? Tơ màu
nền cho các ơ tính? (1đ)


Câu 2: Cho bảng tính sau:
a) Nêu thao tác sắp xếp cột Họ Và Tên theo thứ tự tăng dần? (1đ)
b) Nêu thao tác lọc 3 bạn có ĐTB thấp nhất? (1đ)


ĐÁP ÁN

A. Phần trăc nghiệm


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


B A C B D A A A C D C D D A


B. Phần tự luận


Câu 1:- Đnh dạng phông chữ trong các ơ tính:(0,5đ)
Bước 1: Chọn ơ hoặc các ơ cần định dạng


Bước 2: Nháy mũi tên ở ô phông
Bước 3: Chọn phơng thích hợp
- Tơ màu nền cho các ô tính: (0,5đ)
Bước 1: Chọn ô hoặc các ô cần tô màu nền
Bước 2: Nháy vào nút Fillcolor để chọn màu nền


Bước 3: Nháy chọn màu nền(3)

a) Nêu thao tác sắp xếp cột Họ Và Tên theo thứ tự tăng dần? (1đ)
- Nháy chuột chọn một ơ bất kì trong cột Họ Và Tên


- Nháy vào nút trên thanh công cụ.


b) Nêu thao tác lọc 3 bạn có ĐTB thấp nhất? (1đ)
- Nháy chuột chọn một ơ bất kì trong cột ĐTB
- Mở bảng chọn Data/Filter/AutoFilter


- Nháy vào nút trên hàng tiêu đề cột

×