Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

Giáo án Âm nhạc lớp 5 - Tuần 19 20

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (95.45 KB, 2 trang )

(1)

TUẦN 20


Ngày soạn: 18/1/2018


Ngày giảng: Thứ năm ngày 25/1
Thứ sáu ngày 26/1/2018


TIẾT 20

:

Ôn tập bài hát:

Hát mừng.


Tập đọc nhạc : TĐN số 5.
I. MỤC TIÊU:


1.Kiến thức:


- Hs hát thuộc lời ca, đúng giai điệu và sắc thái của bài Hát mừng. Tập trình bày
bài hát kết hợp gõ đệm theo và vận động theo nhạc.


2.Kĩ năng:


- Hs thể hiện đúng cao độ, trường độ bài TĐN số 5. Tập đọc nhạc, ghép lời kết
hợp gõ phách .


3. Thái độ:


II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:


-Đàn phím điện tử.
-Nhạc cụ gõ đệm.
-Đài, đĩa nhạc.
-Tranh minh hoạ.III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CƠ BẢN:


Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. Ổn định tổ chức .2’


2. Kiểm tra bài cũ :3,


- Gọi 3 hs lên bảng biểu diễn .
- Gv nhận xét.


3. Bài mới :27’


*) Giới thiệu bài: Trực tiếp.


a) Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Hát
mừng.


- Gv cho hs luyện thanh .
- Gv đàn cho hs hát bài hát .
- Gv cho nhóm, bàn hát .


- Gv cho hs trình bày bài hát bằng cách hát
đối đáp, đồng ca:


+ Nhóm 1: Cùng múa hát …tiếng ca.


+ Nhóm 2: Mừng đát nước ta … hồ bình.


+ Nhóm 1: Mừng Tây Ngun …ấm no.+ Nhóm 2: Nổi tiếng trống … chào mừng.


+ Nhóm1 và 2: Cùng múa hát … hồ bình.


- Gv hướng dẫn hs hát kết hợp gõ đệm


Cả lớp hát.
- 3 hs biểu diễn .
- Lắng nghe.


- Hs luyện thanh.
- Hs hát.


- Nhóm, bàn thực hiện.
- Hs hát đối đáp, đồng ca.(2)

theo nhịp.


- Gv cho tổ 1 hát, tổ 2 gõ đệm theo nhịp và
ngược lại.


- Gv sửa sai cho hs (nếu có).


- Gv cho nhóm, bàn hát và gõ đệm theo
nhịp.


- Gv cho hs hát kết hợp vận động phụ
hoạ .- Gv cho hs lên bảng biểu diễn .
- Gv nhận xét .


b) Hoạt động 2 :TĐN số 5.


? Bài TĐN số 5 có những tên nốt nhạc
nào?


- Gv cho hs luyện cao độ bài TĐN số 5:


-? Bài TĐN số 5 có những hình nốt nào ?
- Gv cho hs luyện tập tiết tấu bài TĐN.


- Gv cho hs đọc nhạc từng câu .
- Gv cho hs đọc nhạc toàn bài .
- Gv cho hs ghép lời .


- Gv cho hs đọc nhạc, ghép lời kết hợp gõ
đệm theo phách .


- Gv sửa sai cho hs ( nếu có ) .


- Gv cho tổ 1 đọc nhạc, tổ 2 ghép lời và
ngược lại .


- Gv nhận xét .


4. Củng cố- Dặn dò:2,


- Gv đàn cho Hs hát.- Yêu cầu Hs nêu nội dung bài học.
- Nhận xét giờ học.


- Nhắc nhở Hs về nhà ôn bài, chuẩn bị bài
học giờ sau.


- Các tổ thực hiện.
- Hs lắng nghe.


- Nhóm, bàn thực hiện.
- Hs hát và vận động .
- Hs biểu diễn .


- Hs lắng nghe.
- Đô-Rê-Mi-Son-La.
- Hs luyện tập cao độ .


- Hs trả lời.


- Hs luyện tập tiết tấu.


- Hs đọc nhạc từng câu.
- Hs đọc nhạc toàn bài.
- Hs ghép lời .


- Hs đọc nhạc, ghép lời và gõ đệm
theo phách.


- Tổ đọc nhạc và ghép lời.


- Hs lắng nghe.

×